2019 წლის შემოდგომის სემესტრზე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

 1. მობილობისათვის ადგილების რაოდენობა განისაზღვროს შემდეგი წესით:

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხური (ბაკალავრიატი)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური (ლარი)

ჟურნალისტიკა

4

3200

სტრატეგიული მეცნიერებები

3

2990

ფსიქოლოგია

3

2990

საერთაშორისო ურთიერთობები

4

3200

ინგლისური ფილოლოგია

3

2500

სამართალმცოდნეობა

4

2250

ქართული ფილოლოგია

3

2250

არქიტექტურა და დიზაინი

10

2990

 

ტურიზმი

5

2990

ისტორია

3

2250

საჯარო მმართველობა

5

2990

 ბიზნესის ადმინისტრირება

7

3500

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა

1

4000 აშშ დოლარი

ექვივალენტი ლარში

ჯანდაცვის ადმინისტრირება

1

4000

ეკონომიკა

5

2500

ინფორმატიკა

3

3500

ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია

2

2500

საექთნო საქმე საერთაშორისო სტუდენტებისთვის

3

3500 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

ფარმაციის ინგლისურენოვანი პროგრამა (მხოლოდ საერთაშორისო სტუდენტები)

5

4500 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური (მაგისტრატურა)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

ინგლისური ფილოლოგია

3

3000

საქართველოს ისტორია

2

3000

ქართული ფილოლოგია

2

3000

სამართალი (სავალდებულოა ბაკალავრის დიპლომი სამართლის მიმართულებით)

4

3000

საჯარო მმართველობა

2

3000

ბიზნესის ადმინისტრირება

2

3000

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა

1

4000 აშშ დოლარი

ექვივალენტი ლარში

საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი (სავალდებულოა ბაკალავრის დიპლომი სამართლის მიმართულებით)

4

4000 ლარი საქართველოს მოქალაქეთათვის/ 4000 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში უცხოელებისათის

ერთსაფეხურიანი სწავლება

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

სტომატოლოგიის ინგლისურენოვანი პროგრამა

5

5500 აშშ დოლარი ექვივალენტი ლარში

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხური (დოქტორანტურა)

ადგილი

სწავლის წლიური საფასური

(ლარი)

ისტორია

1

3000

 

 1. ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ადგილების ზღვრული ოდენობის ფარგლებში შესაძლებელია ცალკეულ პროგრამებზე/აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხურებზე ადგილების რაოდენობის ცვლილება, სტუდენტთა რეგისტრაციების გათვალისწინებით.
 2. საბაკალავრო პროგრამებზე  მობილობის მსურველმა სტუდენტმა  2019 წლის 27 აგვისტოდან 2019 წლის  10 სექტემბრის ჩათვლით შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • ნოტარიულად დამოწმებული სკოლის ატესტატი, ასლი და ელექტრონული ვერსია; მოცემული;  (JPJ ფორმატით);      
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების სერტიფიკატის ასლი და ელექტრონული ვერსია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); ( JPJ ფორმატით);               
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;  (JPJ ფორმატით);               
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია; ( JPJ ფორმატით);               
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);( JPJ ფორმატით);               
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან; (ელ. ვერსიაც).( JPJ ფორმატით);                
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების/შიდა მობილობის / შეწყვეტის ბრძანებიდან; (ელ. ვერსიაც).( JPJ ფორმატით);               
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი), ასევე ელექტრონული ვერსიაც (JPJ ფორმატით);
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია ( JPJ ფორმატით);               
 1. სამაგისტრო პროგრამებზე მობილობის მსურველმა 2019 წლის 27 აგვისტოდან 2019 წლის  10 სექტემბრის  ჩათვლით შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და  განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:
 • ნოტარიულად დამოწმებული  ბაკალავრის დიპლომის ასლი და ელექტრონული ვერსია. ( JPJ ფორმატით);               
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული;  ( JPJ ფორმატით);               
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია; ( JPJ ფორმატით);               
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში); ( JPJ ფორმატით);               
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც). ( JPJ ფორმატით);               
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების /შიდა მობილობის / შეწყვეტის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც). ( JPJ ფორმატით);               
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)ფურცელი), როგორც ასლი, ასევე ელექტრონული ვერსიაც ( JPJ ფორმატით);                
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია ( JPJ ფორმატით);  
 1. სადოქტორო პროგრამებზე მობილობის მსურველმა 2019 წლის 27 აგვისტოდან 2019 წლის  10 სექტემბრის ჩათვლით შესაბამისი განცხადებით უნდა მიმართოს უნივერსიტეტს და  განცხადებას თან დაურთოს შემდეგი საბუთები:

 • ნოტარიულად დამოწმებული მაგისტრის დიპლომის ასლი და ელექტრონული ვერსია.  ( JPJ ფორმატით);  
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული; ( JPJ ფორმატით);  
 • 1 ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3X4) და ელექტრონული ვერსია;( JPJ ფორმატით);  
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი, იმ გვერდების ასლი და ელექტრონული ვერსია,  სადაც მფლობელის შესახებ ინფორმაცია არის მოცემული (ვაჟების შემთხვევაში);( JPJ ფორმატით);  
 • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).( JPJ ფორმატით);  
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ან ამონაწერი სტატუსის შეჩერების /შიდა მობილობის  / შეწყვეტის ბრძანებიდან;(ელ. ვერსიაც).( JPJ ფორმატით);  
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი)ფურცელი), როგორც ასლი, ასევე ელექტრონული ვერსიაც(( JPJ ფორმატით);  
 • გავლილი საგნების სილაბუსების ან თითოეული საგნის მოკლე აღწერის (ანოტაცია) ელექტორნული ვერსია ( JPJ ფორმატით);  

 

 • სარეგისტრაციოდ მოთხოვნილი დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიები წარმოდგენილ იქნას CD-ზე.
 • აღიარებული კრედიტების გასაცნობად სტუდენტი უნდა გამოცხადდეს 13 სექტემბერს 15:00 საათზე;
 • სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული კრედიტების აღიარების მიზნით კრედიტების აღიარების კომისია უფლებამოსილია მოსთხოვოს სტუდენტს ჩაბარებული კომპონენტების სილაბუსების წარმოდგენა ან/და გამოცდის ჩაბარება.
 • საქართველოს უნივერსიტეტში ჩარიცხვის მიზნით სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის ფორმდება ხელშეკრულება.

 

 1. საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე მობილობით გადმომსვლელთათვის განისაზღვრება შემდეგი ძირითადი მოთხოვნები:
 • ვალდებულია ჩააბაროს ზეპირი გამოცდა ინგლისურ  ენაზე სპეციალობაში. 
  გასაუბრების საკითხები  და ძირითადი პრინციპებია:
  ა) საერთაშორისო სამართალში;
  ბ) საკორპორაციო სამართალში;
  გ) სახელშეკრულებო სამართალში.
 • საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე ინგლისური ენის ცოდნის მინიმალური დონეა- B2, რაც განისაზღვრება:
   ან ა) საუნივერსიტეტო გამოცდით, მინიმუმ 70%-იანი ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში
  ან ბ) საერთაშორისოდ აღიარებული ენის გამოცდების (IELTS, TOEFL ან Cambridge English Exam-ის წარმატებით ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენით (ინგლისური ენის B2 დონის შესაბამისი ქულაა IELTS - 5.5-6.5; TOEFL 87-109 IBT, Cambridge English Exam -160-179);
  ან გ) ბაკალავრატში ინგლისურ ენაზე სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.
 1. საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამასა და სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე (ქართულენოვანი) მობილობით გადმომსვლელთათვის  შესაძლებელია დაფინანსების მოპოვება:

ა) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 3 ადგილი.
ბ) საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი) – 3 ადგილი.

 • სწავლის საფასური სრულად დაუფინასდება იმ სტუდენტს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ ორ პირობას:
  1) მას, 2017-2019 წლებში აღებული აქვს ინგლისური ენის ერთ-ერთი გამოცდის სერტიფიკატი, მითითებული ქულებით:
  ა) TOEFL - 85 და მეტი ქულა;
  ბ) IELTS - 6 და მეტი ქულა;
  გ) Cambridge English Exam - 170 და მეტი ქულა;

2) სპეციალობის გასაუბრებაში დააგროვებს მაქსიმუმ 100-დან მინიმუმ 75 ქულას.
3) კონკურსის შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება სპეციალობის გასაუბრების უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატის სასარგებლოდ.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმულიჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი