ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ელენე აბაშიძე
პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


Blog
განათლება  
თსუ - ჰუმანიტარული - მაგისტრი - 1967-09-01 - 1972-07-31
პუბლიკაციები  
4.Helen Abashidze, Domna Karanadze, The significance and relevance of portfolio assessment in ESP classroom; artifacts from Tbilisi , Georgia. International journal DAAD -2012 - 0
Functional peculiarities of juxtaposition in 20th c. in English and American poetry( notes on W.B. YAET’S poem Leda and the Swan) ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში- 2012წ. - 0
Functional peculiarities of juxtaposition in 20th. C. English and American Imagistic poetry. – International conference ‘Language and World View”- 2016 -21.09. - 0
.შეპირისპირების ფუნქციური თავისებურებანი მე-20 საუკუნის ინგლისურ და ამერიკულ პოეზიაში. International conference ‘ Language and World View”- 2017. - 0
8 .ლექსიკის ფაქტორი მიზნობრივი ინგლისური ენის ELT სწავლების პროცესში-2014წ. V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 0
.შეპირისპირების ფუნქციური თავისებურება ჰაიკუს ტიპის ტექსტებში-2015წ. VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 0
.შეპირისპირების ფუნქციური თავისებურებანი მე 20 ს. ინგლისურ და ამერიკულ პოეზიაში - მეტაფორით მარკირერებული შეპირისპირაბა. -2016წ. VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 0
დომნა კარანაძე, ელენე აბაშიძე, -კონსრტუქტივიზმი, როგორც უცხოური ენების სწავლების ახალი პარადიგმა. 2017 IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში6. - 0
დომნა კარანაძე, ელენე აბაშიძე, -კონსრტუქტივიზმი, როგორც უცხოური ენების სწავლების ახალი პარადიგმა. 2017 IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში6. - 0
.ელენე აბაშიძე, თამარ ტაბატაძე: -ახალგაზრდების დისკურსი, როგორც სოციოკულტურული ფენომენი. 2016წ. IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 0
. ელენე აბაშიძე, თამარ ტაბატაძე; თანამედროვე სოციალური ქსელები vs ტრადიციული მედიასაშვალებების ენა. -2018წ. Xყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 0
კონოტაციის ფუნქციური თავისებურებანი ინგლისური ენის კომუნიკაციური სწავლების პროცესში.- საერთაშორისო კონფერენცია -2009წ. 26-28 სექტემბერი - 0
თვითშეფასების ფუნქცია და ეფექტი მიზნობრივი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში. 3-ე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 0
. სოციალური ქსელის ენა( პოსტი, სტატუსი, კომენტარი) ; საუნივერსიტეტო კონფერენცია ფილოლოგიაში. 2018წ. Xყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ - 0
Stylistics –students’ book. 2014 - 0
On the Theory of Deconstruction - 1995
ენობრივი ტერმინები და სამეტყველო ტერმინები - 1999
ა. კამიუ წიგნის “ფილოსოფოსი და მისი უდანაშაულობის კონცეფცია” რეცენზია წიგნზე - 2007
სოლ ბელოუს რომანის - “Sieze the Day”( მთარგმნელი ქართულ ენაზე) - 2009
სოლ ბელოუ - ცოცხალი კლასიკოსი - 2009
. სტილისტიკის ტერმინოლოგიური აპარატის მეცნიერული განსაძღვრა- 2009 წ. აპრილი 25. 1 ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 2009
ინგლისურ-ქართული ორენოვანი ლექსიკონი - 2010
Terms of Stylistics. English – Georgian Reference Book - 2010
კონოტაციის ფუნქციური თავისებურებანი ინგლისური ენის კომუნიკაციური სწავლების პროცესში.- საერთაშორისო კონფერენცია -2009წ. 26-28 სექტემბერი - 2017
'11' - 2018
on Transcendental Theory - 2018
პროექტის ავტორი და ხემძღვანელი -ბლოგი ‘11’ 2019 - 2019
თარგმნითი ტრანსფორმაციები გამონათქვამი სლექსიკურ კომპონენთა დონრზე - 2021
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines # 8 - 2022
კონფერენციები  
1. Methods of Teaching ESP. NEO-LOGOS 2018. - 01-01-1900
Training in teaching strategies certificate of completion.- FIPL – 2016, 07.01. - 01-01-1900
Training in teaching strategies certificate of completion.- FIPL – 2016, 18.01. - 01-01-1900
Training in teaching strategies certificate of completion.- FIPL – 2016, 18.01. - 01-01-1900
Training in teaching strategies certificate of completion.- FIPL – 2016, 18.01. - 01-01-1900
Training program in teaching English. FIPL – 2016, 17.02. - 01-01-1900
Formation Permanente. 2016 - 01-01-1900
Teaching strategies. -2014, 27-28. 03 - 01-01-1900
Formation Permanente. 2016 - 01-01-1900
Formation Permanente. 2015 - 01-01-1900
30 hour training course. University of Nebraska University 2013 - 01-01-1900
Professional communication- English in International relations. FIPL – 2013, 24 06. - 01-01-1900
თარგმანის თეორია - 01-01-1900
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2008
მულტილინგუალიზმი და უცხო ენის სწავლების პრობლემები საქართველოში - 01-01-2009
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-01-2009
Some Notes on the Effect of Juxtaposition in William Batler Yeats’s poem ‘Leda and the Swan’. (from the series of ‘Functional Peculiarities of Juxtaposition in 20-th c. English and American Poetry) - 05-05-2012
The Significance and Relevance of Portfolio Assessment in ESP. Classroom - 06-06-2012
2. Teaching English to Speakers of Other Languages. NEO-LOGOS 2018 - 01-01-2018
3. Strategies of Teaching English. NEO-LOGOS 2018. - 01-01-2018
- 01-01-2018
The Sustainable learner-centered Teaching-Advanced Recourse for Georgia and China” - Learner-centered Teaching Method“ Erasmus+Programme of the European Union თბილისი, საქართველო 10 საათიანი ტრეინინგი - 01-01-2019
თარგმანის თეორია - 09-03-2020
კურსები  
აკადემიური წერა და კვლევა-KART5110 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
ბიზნეს ეთიკა-BUSN6120 (  2013/2014; )
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური)-ENGL5260 (  2014/2015; 2015/2016; 2018/2019; )
ბიზნესკომუნიკაცია I-ENGL215000PR (  2009/2010; )
ენა და კულტურა-LING5115 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
თარგმანის თეორია-TRANS4110 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ინგლისური ენა (დამწყები)-ENGL110000PR (  2007/2008; 2008/2009; )
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1145 (  2006/2007; )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2009/2010; 2010/2011; )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; )
ინგლისური ენა II ფილოლოგებისთვის (B2)-ENGL1240 (  2009/2010; 2010/2011; )
ინგლისური ენა II-ENGL124000PR (  2009/2010; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2007/2008; 2008/2009; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; )
ინგლისური ენა III-ENGL214000PR (  2009/2010; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; )
ინგლისური ენა IV (საშუალოს ზედა)-ENGL221500PR (  2007/2008; 2010/2011; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2014/2015; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2009/2010; 2010/2011; )
ინგლისური ენა და ბრიტანელები-ENGB4321E (  2022/2023; 2023/2024; )
ინგლისური ენა და ისტორიული ლინგვისტიკა-LAHL5232 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისათვის IV (B2/2)-ENGL1114 (  2023/2024; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის I (B1/1)-ENGL1111 (  2021/2022; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 1 (B2/1)-ENGL1115 (  2023/2024; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 3 (B2+/1)-ENGL1117 (  2023/2024; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის II (B1/2)-ENGL1112 (  2022/2023; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის III (B2/1)-ENGL1113 (  2022/2023; )
ინგლისური ენის ისტორია-ENGL4112E (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენის ისტორია-ENGL4130 (  2011/2012; )
ინგლისური ენის ისტორია-ENGL4131 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ინგლისური ენის სტილისტიკა-ENGL2110 (  2012/2013; 2013/2014; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ინგლისური ენის სტილისტიკა-ENGL3110 (  2010/2011; 2011/2012; )
ინგლისური მიზნობრივი ენა (საქმიანი ინგლისური) II-ENGL323200PR (  2008/2009; )
ინგლისური სასწავლო მიზნებისთვის-ENGL1153 (  2007/2008; 2008/2009; )
კონტრასტივიკა-LING6115 (  2014/2015; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
მიზნობრივი ინგლისური ენა (პოლიტიკა) C I-ENGL5112 (  2015/2016; )
რეფერირება (ინგლისური)-ENGL5120 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2011/2012; )
სამაგისტრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL6110 (  2012/2013; 2013/2014; 2015/2016; 2016/2017; )
სამეცნიერო ინგლისური ენა-ENGL5110 (  2013/2014; )
საქმიანი ინგლისური C1-ENGL5130 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
საქმიანი ინგლისური C2-ENGL5250 (  2013/2014; 2014/2015; 2016/2017; 2017/2018; )
სტილისტიკა-ENST2210E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ტექსტის ლინგვისტიკა-LING5217 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
ცხრილი  
თარგმანის თეორია-TRANS4110
ინგლისური ენა და ბრიტანელები-ENGB4321E
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 1 (B2/1)-ENGL1115
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 3 (B2+/1)-ENGL1117
სტილისტიკა-ENST2210E

ელენე ლელი აბაშიძე-ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. იგი არის სახელმძღვანელოების და სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორი. მას მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც ადგილობრივ, ისე რესპუბლიკურ  და საერთაშორისო კონფერენციებში. გავლილი აქვს ტრენინგები  საქართველოში  და დიდ ბრიტანეთში. იგი არის ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის     (MAG) წევრი. 


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი