Scroll down

explore more

The University of Georgia

Printing Media

სტრატეგიული გეგმა 2020-2027


საქართველოს უნივერსიტეტის მისია

ჩვენი საქმიანობაა ცოდნის წარმოება და პიროვნების განათლება, რაშიც ვგულისხმობთ ადამიანში ლიბერალურ-ჰუმანური ღირებულებების გაღვივებას, და მის აღჭურვას კეთილსინდისიერი შრომით წარმატების მისაღწევად საჭირო ცოდნითა და უნარებით. ყოველივე ამას ვახორციელებთ კომპეტენციის ცენტრების და იმგვარი პლათფორმის შექმნით, სადაც უზრუნველყოფილია ბაზრის მოთხოვნებზე მორგებული საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და განხორციელება; ისეთი გარემოს შექმნით, სადაც პიროვნებას შემოქმედებითი, ინოვაციური და სამეწარმეო შესაძლებლობების გამოვლენისა და რეალიზების მაქსიმალური ასპარეზი ეძლევა. ჩვენი საქმიანობით, რასაც მუდმივად ინოვაციური მიდგომით ვანხორციელებთ, ისევე, როგორც ინსტიტუციური სრულყოფილებისკენ სწრაფვის საკუთარი მაგალითით წვლილი შეგვაქვს საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებაში, ქართველი ერისა და კაცობრიობის საკეთილდღეოდ.

საქართველოს უნივერსიტეტის ხედვა

 • ვიყოთ მოწინავე საერთაშორისო უნივერსიტეტი რეგიონში. აქ სწავლა და კვლევა ასოცირდებოდეს უმაღლეს ხარისხთან, დიპლომი იყოს პრესტიჟული
 • ვიყოთ საქართველოში ყველაზე ინოვაციური უნივერსიტეტი: როგორც სასწავლებელი, კვლევითი დაწესებულება, ბიზნეს-ორგანიზაცია
 • ვიყოთ ლიბერალური ღირებულებების გამავრცელებელი რეგიონში, აქტიური მონაწილეობა მივიღოთ ღირებულებების ფორმირების პროცესში

საქართველოს უნივერსიტეტის ღირებულებები

თავისუფლება, ჰუმანურობა, სრულყოფილება

შიდა და გარე ფაქტორების ანალიზი

SWOT-ანალიზი

 • უპირატესობები:

  უპირატესობები საერთაშორისო ასპარეზზე:

  შედარებით დაბალი ფასი, ხარისხთან მიმართებაში

  UG-ის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ფასი გაცილებით დაბალია საშუალო დასავლურ (განსაკუთრებით ამერიკულ) სტანდარტთან შედარებით, თუმცა განათლების დონე ფასთან მიმართებაში საკმაოდ მაღალია და აკმაყოფილებს საშუალო დასავლურ სტანდარტს (მაგ: UG ევროპის 5827 უნივერსიტეტს შორის 2179-ე ადგილზეა). ეს უპირატესობა განსაკუთრებით აშკარაა სამედიცინო განათლებასთან მიმართებაში.

  ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი

  საქართველო მსოფლიოს უსაფრთხო ქვეყნების ხუთეულშია და ამ მხრივ უსწრებს აშშ-სა და ყველა ევროპის ქვეყანას (უსაფრთხოების ინდექსი - 79.64; კრიმინალის ინდექსი- 20.35  - (5-ე ადგილი მსოფლიოში), ეს ქართული უნივერსიტეტების უმნიშვნელოვანესი კონკურენტული უპირატესობაა სხვა ქვეყნების უნივერსიტეტებთან მიმართებაში.

  შედარებით იაფი სამომხმარებლო კალათა

  საქართველოში ცხოვრება (ბინის ქირა, კვება, ტრანსპორტი და ა.შ.) დაბალია აღმოსავლეთ ევროპასთან და თურქეთთან შედარებითაც. სწავლის საფასურთან ერთად, საშუალო სტუდენტი წელიწადში $10,000-ს ხარჯავს, რაც ჯამში უფრო ნაკლებია ვიდრე საშუალო სწავლის საფასური, ვთქვათ, თურქულ უნივერსიტეტებში.

  რეგიონში ყველაზე დემოკრატიული ქვეყნის სტატუსი

  საქართველო რეგიონში (მახლობელი აღმოსავლეთი, მცირე აზია, კავკასია, შუა აზია, უკიდურესი აღმოსავლეთ ევროპა) ყველაზე დემოკრატიულ ქვეყნადაა მიჩნეული, მკვეთრად გამოკვეთილი დასავლური ორიენტაციით და მეტი პიროვნული თავისუფლებით, რასაც გარკვეული მაგნიტური ეფექტი აქვს რეგიონის სხვა ქვეყნების მკვიდრთათვის, სადაც პიროვნული თავისუფლება მნიშვნელოვნად დაბალი ხარისხითაა წამოდგენილი. ამასთან,  „ტრადიციული“ საქართველო არ ასოცირდება „დასავლურ გარყვნილებასთან“, რაც ასევე დასავლეთში შვილების გაგზავნის წინაშე მნიშვნელოვან შემაკავებელ ფაქტორს წარმოადგენს ტრადიციული აღმოსავლური ოჯახებისთვის. ეს საქართველოს უფრო სასურველ ქვეყნად აქცევს, რაც ქართული უნივერსიტეტებისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე ასევე მნიშვნელოვან კონკურენტულ უპირატესობას წარმოადგენს.

   

  უპირატესობები ადგილობრივ ასპარეზზე:

  სახელი „საქართველოს უნივერსიტეტი“

  უნივერსიტეტის სახელი საერთაშორისო სტუდენტებისთვის პირდაპირ ასოცირდება ქვეყანასთან და ქვეცნობიერად ამ ქვეყნის მთავარ უნივერსიტეტად აღქმას განაპირობებს, რაც UG-სადმი ნდობის ხარისხს ზრდის.

  უცხოენოვანი პროგრამების შედარებით ფართო არჩევანი

  საქართველოს უნივერსიტეტს აქვს აკრედიტებული ინგლისურენოვანი პროგრამები ბევრი მიმართულებით. მაშინ, როცა ქართულ ბაზარზე ინგლისურენოვანი პროგრამები ძირითადად სამედიცინო მიმართულებითაა წარმოდგენილი.

  სამიზნე ქვეყნებში აკრედიტებული პროგრამები

  საქართველოს უნივერსიტეტი აკრედიტებული უსდ-ა თურქეთში (Yok-ის მიერ); ირანში (სადაც ქართულ უნივერსიტეტებს შორის აკრედიტაცია მხოლოდ რამდენიმე სახელმწიფო უსდ-ს გააჩნია),  საიდანაც ამჟამად მოდის უცხოელ სტუდენტთა 50%; ასევე სამედიცინო პროგრამას გააჩნია ინდოეთის სამედიცინო საბჭოს (MCI) აკრედიტაცია

  ინგლისურენოვანი აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი

  უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი ძირითადად ფლობს ინგლისურ ენას. საჯარო და უმეტეს კერძო უნივერსიტეტებთან შედარებით მაღალია იმ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ფარდობითი წილი,  ვინც ფლობს ინგლისურ ენას (მათ შორის იმ დონეზე, რომ შეუძლია ინგლისურად ლექციის გაძღოლა და საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაცია).

  მდებარეობა დედაქალაქის ცენტრში

  საქართველოს უნივერსიტეტი მდებარეობს თბილისის ცენტრში, დედაქალაქის მერიიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში, მეტროსადგურთან ახლოს, საკვანძო საგზაო არტერიების მიმდებარედ. უნივერსიტეტის ადგილ-მდებარეობა ხელსაყრელია, როგორც ქალაქის ცენტრალურ ისე გარეუბნებში მცხოვრები ქართველი თუ უცხოელი სტუდენტებისთვის და მომუშავე პერსონალისთვის. ცენტრალური მდებარეობა გარკვეულ პრესტიჟულობასაც ჰმატებს სასწავლებელს.

  კარგად განვითარებული სასწავლო და დამხმარე ინფრასტრუქტურა

  უნივერსიტეტს გააჩნია ადგილობრივი ბაზრის სტანდარტებთან მიმართებაში გამორჩეულად კარგად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. კეთილმოწყობილი სასწავლო კორპუსები, ლაბორატორიები, კომპიუტერული ტექნიკა, სპორტული ინფრასტრუქტურა, მდიდარი ბიბლიოთეკა.

  კომპიუტერული უნარების ფლობა პროფესურასა და ადმინისტრაციას შორის

  ადმინისტრაცია და პროფესორ-მასწავლებლები ყველა ფლობს საბაზისო კომპიუტერულ უნარებს. ეს გადამწყვეტი უპირატესობაა დისტანციური ონლაინ-სწავლების დანერგვის საქმეში. საჯარო უნივერსიტეტებისგან განსხვავებით, სადაც გართულდება დისტანციური სწავლების დანერგვა, პროფესურის და ადმინისტრაციის მნიშვნელოვან ნაწილში კომპიუტერული უნარების არქონის გამო

  თანამედროვე სასწავლო პროგრამები

  სასწავლო კურიკულუმები შეესაბამება დასავლურ სტანდარტს, შესაბამისობაშია მიმდინარე ტრენდებთან. კურსები შედგენილია აღიარებული დასავლური სახელმძღვანელოების მიხედვით. სტუდენტებს აქვთ ძირითადი და დამატებითი პროფესიების და სპეციალობების ფართო არჩევანი.

  სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა მცირე ჯგუფებში

  სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ძირითადად 25-30-კაციან ჯგუფებში, იშვიათად 50-კაციან ჯგუფებში. მაშინ, როცა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ხშირად ლექციები რამდენიმე ასეული სტუდენტისგან შემდგარ აუდიტორიაში ტარდება.

  მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი

  UG-ის აკადემიური პერსონალი წარმოადგენს ქვეყნის აკადემიური ელიტას. აქ თავმოყრილია თანამედროვე, პროგრესული, მაღალკვალიფიციური, ზნეობრივად განვითარებული, საკუთარ დარგში აღიარებული სამეცნიერო-აკადემიური კადრი.

  ორგანიზაციული სტაბილურობა

  UG-ს გააჩნია ძლიერი კორპორატიული კულტურა, და კორპორატიული ფასეულობები. ის წარმოადგენს საერთო სულისკვეთებით მომართულ დიდ გუნდს, სადაც ყველას გაცნობიერებული აქვს ორგანიზაციის როლი ქვეყნის წინაშე და თითოეული წევრი აცნობიერებს საკუთარ მნიშვნელოვან როლს ორგანიზაციაში. ყოველივე ეს უმთავრეს წამახალისებელ ფაქტორს წარმოადგენს თანამშრომლებისთვის, რაც განაპირობებს მათ შეკრულობას და ორგანიზაციას ახასიათებს ძალზე დაბალი სამსახურეობრივი გადინებით, როგორც აკადემიურ, ისე ადმინისტრაციულ პერსონალში.

  ახალგაზრდა, მოტივირებული, ერთგული, კვალიფიციური ადმინისტრაციული პერსონალი

  UG-ის ადმინისტრაციას ძირითადად წარმოადგენს ან უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ან ხალხი ვინც პრაქტიკულად დაფუძნების დღიდან აქაა დასაქმებული. ის ძირითადად შედგება ახალგაზრდა, მოტივირებული და ერთგული ადამიანებისგან. ამ ხალხს ახასიათებს ძლიერი ბმა ორგანიზაციისადმი (რაც არასამუშაო დროის ხშირად ერთად გატარებაშიც გამოიხატება). ვინაიდან უნივერსიტეტს სამუშაო გადინების დაბალი მაჩვენებელი აქვს, ადმინისტრაციული პერსონალის უმეტესობას დაგროვილი აქვს მუშაობის მნიშვნელოვანი სტაჟი. რადგან უნივერსიტეტში ძირითადად იმთავითვე მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები საქმდებიან, ხოლო ხარისხზე და სამუშაოს უზადოდ შესრულებაზე ორიენტირებული კორპორატიული კულტურა მათ მუდმივად კვალიფიკაციური სრულყოფისკენ უბიძგებს, უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა საკმაოდ მაღალკვალიფიციური ადმინისტრაციული რესურსი.

  ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლებლის რეპუტაცია

  საქართველოს უნივერსიტეტი ახერხებს შეინარჩუნოს მაღალი თამასა სტუდენტების აკადემიური მოსწრების შეფასებისას, ისევე, როგორც სადოქტორო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვისას. მას გააჩნია ისეთი სასწავლებლის რეპუტაცია, სადაც სწავლა „რთულია“, შეფასებებს „ტყუილუბრალოდ არ არიგებენ“

  აშშ-ის ორბიტაზე არსებობა

  საქართველოს უნივერსიტეტი აღიქმება აშშ-ის ორბიტაზე არსებულ უნივერსიტეტად. ეს განპირობებულია პირველ რიგში იმით, რომ UG, მართლაც, დასავლური ფასეულობების გამავრცელებელი ორგანიზაციაა, მისი აკადემიური პერსონალის უმეტესობა ფლობს ინგლისურს და განათლება ევროპასა და აშშ-ში აქვს მიღებული. ამასთან, საქართველოს უნივერსიტეტი 2004 წელს დაფუძნდა, როგორც ამერიკათმცოდნეობის ცენტრი, ხოლო 2011 წელს მიიღო მნიშვნელოვანი დაფინანსება ამერიკული ფინანსური ინსტიტუტიდან (OPIC).  UG აშშ-ის კომერციული პალატის წევრია. ყოველივე ეს უნივერსიტეტს „დასავლურობის“, „პროგრესულობის“ შარმს სძენს.

  კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი

  UG-ს აქვს კურსდამთავრებულთა დასაქმების საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი (93%), რითაც ერთ-ერთი ლიდერი უსდ-ა ქვეყანაში.

  ინფორმატიზაციის მაღალი დონე მენეჯმენტსა და სასწავლო პროცესში

  UG-ში დანერგილია პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება როგორც სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება, ისე სტუდენტების მომსახურება, საგამოცდო ნაშრომების შემოწმება და ა.შ.

  სისუსტეები:

  სისუსტეები საერთაშორისო ასპარეზზე:

  მსოფლიო ავტორიტეტულ საუნივერსიტეტო რეიტინგებში 1200-ეულის მიღმა ყოფნა, მათ შორის მოწინავე პოზიციებზე არ ყოფნა რეგიონული მასშტაბითაც

  საქართველოს უნივერსიტეტი არ არის წარმოდგენილი არც QS-ის და არც THE-ის საუნივერსიტეტო რეიტინგებში (რადგან იქ მსოფლიოს საუკეთესო 1200+ უნივერსიტეტია წარმოდგენილი მხოლოდ). UG წარმოდგენილია Webomatrix-ის რეიტინგში, ჯამური ქულით მსოფლიოში 7614-ე ადგილზე, საქართველოს მასშტაბით - 7-ე ადგილზე: თსუ-ის (1397 ადგილი), ილიაუნის (1662 ადგილი), სტუ-ის (2186 ადგილი), სამედიცინო უნივერსიტეტის (4223 ადგილი), ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის (5340 ადგილი) და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (5417 ადგილი) შემდეგ (01.01.2019-ის რეიტინგით). აღსანშნავია, რომ UG-ს რეიტინგში წინ უსწრებს არა მხოლოდ წამყვანი 5 სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არამედ 1 კერძო უსდ-ც. თუმცა, მეორეს მხრივ, ამავე რეიტინგში UG წინ უსწრებს თავის სხვა ისეთ ძირითად კონკურენტებს, როგორებიცაა: კავკასიის უნივერსიტეტი (10067 ადგილი), თვისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტები (შესაბამისად, 11026 ადგილი, 10222 ადგილი) და ა.შ.

  დიპლომატიური წარმომადგენლობების სუსტად განვითარებული ქსელი

  საქართველოს არ გააჩნია საკონსულოები რიგ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ქართული უნივერსიტეტები სარგებლობენ კონკურენტული უპირატესობებით სხვა ასპექტებში. ხშირად, საქართველოს ვიზის მისაღებად, სტუდენტებს უწევთ ჯერ სხვა ისეთი ქვეყნის ვიზის მიღება და იქ გამგზავრება, სადაც საქართველოს აქვს მოქმედი საკონსულო. ეს უკიდურესად ართულებს ასეთი ქვეყნებიდან სტუდენტების მოზიდვას.

  სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის არ ქონა

  UG-ის მოცემულ ეტაპზე არ გააჩნია საერთო საცხოვრებელი. უნივერსიტეტის საკუთრებაშია ახლომდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ერთ სადარბაზოში არსებული 20-ზე მეტი ბინა, სადაც შესაძლებელია 100-მდე სტუდენტის განთავსება. თუმცა, ამით არსებული და პოტენციური მოთოვნის მხოლოდ მცირე ნაწილის დაკმაყოფილებაა შესაძლებელი.

  სისუსტეები ადგილობრივ ასპარეზზე:

  უნივერსიტეტის ასოცირება კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალასთან

  საქართველოს უნივერსიტეტი გასაგები მიზეზების გამო ასოცირდება „ნაციონალურ მოძრაობასთან“, რაც განაპირობებს მისდამი არაკეთილგანწყობას, როგორც „ნაციონალური მოძრაობისადმი“ უარყოფითად განწყობილ საზოგადოების ნაწილში, ისე მის პოლიტიკურ ოპონენტებში - ხელისუფლებაში.

  სუსტი პოზიციონირება სამომხმარებლო სეგმენტზე

  საქართველოს უნივერსიტეტს აქმდე უჭირს სათანადოდ მიიტნოს საკუთარი მესიჯი საზოგადოებამდე. შესაბამისად, უჭირს იმ სეგმენტზე პოზიციონირება რომლისთვისაც განსაზღვრულია მისი პროდუქტი. მაღალი სტანდარტის განათლება გათვლილია სწავლის მოსურნე, მოტივირებულ სტუდენტებზე, თუმცა, საერთო ნაკადში ასეთების წილი მცირეა. მეტიც, ის სეგმენტი, რომელზედაც გათვლილია UG-ის მომსახურება ძირითადად ირჩევს კონკურენტ უსდ-ებს. UG-ში მოსული სტუდენტების დიდი ნაწილი აქ არა საკუთარი სურვილით - მიზანმიმართულად, არამედ, გადანაწილების შედეგად ხვდება და მისთვის აქაური პროდუქტი არასასურველია (აღსანიშნავია, რომ ამ კუთხით მდგომარეობა სტაბილურად უმჯობესდება: 2017 აკადემიური წლის   აბიტურიენტთა შორის, ვინც UG რაიმე ადგილზე მაინც შემოხაზა, უმეტესობისთვის ის წარმოადგენდა მე-7 პრიორიტეტს; 2018 წლის აბიტურიენტთა შორის, - მე-5 პრიორიტეტს; ხოლო 2019 წლის აბიტურიენტთა შორის, - მე-4 პრიორიტეტს). შესაბამისად, პირველივე წლის ბოლოს ნაკადის ნახევარზე მეტი სარგებლობს გარე მობილობით. ACT-ის მიერ 2017 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით UG-ის სტუდენტები იყოფა ორ კატეგორიად: სწავლაზე ორიენტირებული, მოტივირებული ნაწილი (შედარებით მცირე ნაწილი, ვიზეც რეალურად გათვლილია UG-ის მომსახურება) და ნაკლებადმოტივირებული ნაწილი (შედარებით დიდი ნაწილი), რომელიც ნულოვანი ან მცირე კრედიტით ასრულებს სასწავლო წელს და UG-ის განიხილავს, როგორც დროებით „თავშესაფარს“, სანამ მობილობით გადავა სასურველ უნივერსიტეტში. ასეთი სტუდენტების დიდი ოდენობა თავის მხრივ, ნაკლებად მიმზიდველს ხდის UG-ის თავისი სეგმენტისთვის, რადგან მოტივირებული, სწავლაზე ორიენტირებული სტუდენტი ვეღარ გრძნობს თავს „თავისნაირების“ გარემოში.

  სტუდენტებში უნივერსიტეტისადმი ინდიფერენტობის ზრდა და სოლიდარობის კლება

  ACT-ის მიერ 2019 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით შემცირებულია უნივერსიტეტის მიმართ სტუდენტების საერთო სოლიდარობა 2017 წლის ანალოგიურ კვლევასთან შედარებით. ყოველ მომდევნო ნაკადში მეტად შეიმჩნევა სტუდენტებს შორის უნივერსიტეტისადმი ინდიფერენტობა და ემოციური ბმის კლება, რაც გამოიხატება უნივერსიტეტისადმი სიყვარულში, სოლიდარობაში, პატივისცემასა და ა.შ. ემოციური ბმის ნაკლებობა მიიჩნევა, რომ უმთავრესად განპირობებულია უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების ისეთი თავისებურებებით, რაც ნაკლებად უწყობს ხელს სტუდენტების სოციალიზაციას, სამეგობრო ჯგუფების, წრეების ჩამოყალიბებას.

  არსებულ მისამართზე ინფრასტრუქტურული განვითარების შეზღუდული შესაძლებლობა

  UG-ის კორპუსები მოქცეულია სტუ-ის კორპუსებს შორის, არ აქვს დამოუკიდებელი გასასვლელი ცენტრალურ გზებზე. კორპუსებს შორის მოქცეულია უსახური „ბარაკული“ დასახლება, ხოლო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული დარჩენილი 1 ჰა-მდე მიწის ქვეშ დაახლ. 15-დან - 40 მეტრის სიღრმეში მოწყობილია სტუ-ის მაღარო-ლაბორატორიები. მათი დაზიანების მომიზეზებით (თუმცა უსაფუძვლოდ) სტუ გავლენას ახდენს ქ. თბილისის მერიაზე, რომელიც UG-ზე არ გასცემს ინფრასტრუქტურული განვითარებისთვის საჭირო ნებართვებს.

  შესაძლებლობები Opportunities:

  დისტანციური სწავლების დანერგვა

  საერთაშორისო სამეცნიერო კოლაბორაცია

  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გაფართოება

  საერთო სასწავლო პროგრამების განვითარება უცხოურ უსდ-ებთან

  გაცვლითი პროგრამების ამუშავება

  ახალი რეგიონების ათვისება, საერთაშორისო სტუდენტების რიცხვის ზრდა

  სამეწარმეო და არასამეწარმეო ორგანიზაციებთან ალიანსების ჩამოყალიბება

  მარკეტინგული და პიარ აქტივობების მეშვეობით ცნობადობის გაზრდა

  სტუდენტებს შორის უნივერსიტეტისადმი სოლიდარობის გაზრდა

  ინფრასტრუქტურის განვითარება

  შემოსავლების დივერსიფიცირება: სტარტაპ პროექტებში მონაწილეობა

  რეპუტაციის ამაღლება

  საფრთხეები Threats:

  საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხის შესახებ უარყოფითი განწყობის დამკვიდრება ცალკეული ქართული უნივერსიტეტების მიერ დაბალი ხარისხის მომსახურების მიწოდების გამო

  სახელმწიფოს მხრიდან უცხოელ სტუდენტებთან მიმართებაში შემზღუდავი რეგულაციების, ქვოტების და სხვ. შემუშავება

  სახელმწიფოს მხრიდან საჯარო უნივერსიტეტებისადმი (და ზოგიერთი კერძო უნივერსიტეტისადმი) მხარდაჭერის/დახმარების გაზრდა და არათანაბარი კონკურენციის კიდევ უფრო გაღრმავება

  სახელმწიფოს მხრიდან წარმოებული უარყოფითი PR-კამპანია

  ეკონომიკური და პოლიტიკური ფლუქტუაციები

PESTR- ანალიზი

პოლიტიკური ფაქტორები:

საერთაშორისო სტუდნტების მისაღებად მთავრობაში მზადყოფნისა და შეთანხმებული ნების არ არსებობა

განათლების სამინისტროს მხრიდან განცხადებული სურვილის, ძალისხმევისა და განცხადებული მხარდაჭერის მიუხედავად, ჯერაც უკიდურესად რთულია საერთაშორისო სტუდენტების მიღება, რადგან არ არსებობს ხელისუფლების მხრიდან სათანადო ნება იმისთვის, რომ მოხდეს სხვადასხვა სამინისტროების და სააგენტოების შეთანხმება და მათი კოორდინირებული მუშაობით საერთაშორისო სტუდენეტის მიღების პროცედურის გაწერა. ხშირად განათლების სამინისტროს მიერ ჩარიცხულ საერთაშორისო სტუდენტებს, გაურკვეველი მიზეზით ვერ აძლევენ ვიზას ჩვენ საკონსულოებში, ან ვიზიან სტუდენტებს უკან აბრუნებენ მესაზღვრეები, ან საზღვრის გადალახვის შემდეგ მათ უკან აბრუნებს მიგრაციის სამსახური. რამდენიმე კურსის დახურვის შემდეგ სტუდენტს ვიზის/ბინადრობის ნებართვის გაგრძელებაზე უარს ეუბნება იუსტიციის სამინისტრო და ა.შ. ყოველივე ეს ლახავს საქართველოს, როგორც საგანმანათლებლო დესტინაციის საერთაშორისო იმიჯს.

მოქმედი მთავრობის სოციალისტური პოლიტიკა, მიმართული უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში საჯარო სექტორის მხარდაჭერასა და მის მიერ კერძო სექტორის ჩანაცვლებაზე

ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალა უმაღლესი განათლების სისტემის სოციალისტურ მოდელს ანიჭებს უპირატესობას, სადაც უმაღლესი განათლების ძირითადი მიმწოდებლები არიან სახელმწიფო უნივერსიტეტები. მათი მხრიდან ხშირად გამოითქმის უკმაყოფილება კერძო უნივერსიტეტების „დიდი რაოდენობის“ შესახებ და შიგადაშიგ ადგილი აქვს მინიშნებებს მათი ნაწილის დახურვის მიზანშეწონილობაზე. რეფორმები დაფინანსების სქემაში, ორიენტირებულია არა სტუდენტის ინტერესებზე, არამედ მორგებულია კონკრეტული საჯარო უნივერსიტეტების ინტერესებს, რითაც სტუდენტებთან ერთად ზარალობენ კერძო  უსდ-ებიც.

მოქმედი მთავრობის „კრონიკაპიტალიზმით“ შექმნილი არასამართლიანი კონკურენტული გარემო

მთავრობა ხელს უწყობს არასამართლიანი კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, ქმნის რა  გამორჩეული მიდგომების პრეცედენტებს არამხოლოდ საჯარო უსდ-ებსა და კერძო უსდ-ებს შორის, არამედ კერძო უსდ-ებთან მიმართებითაც. მაგალითად, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც მმართველი პარტიის თავმჯდომარის პატრონაჟით შეიქმნა არ ექვემდებარება საქართველოს კანონს უმაღლესი განათლების შესახებ, ცალკე, სპეციალურად ამ უსდ-სთვის შექმნილი საქართველოს კანონით რეგულირდება(!) და ამ უსდ-ს სხვებთან მიმართებაში უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს (მაგ: მასზე არ მოქმედებს ავტორიზაციის მოთხოვნები, რაც სავალდებულოა ყველა სხვა საქართველოში მოქმედი უსდ-ებისთვის). აღსანიშნავია, რომ ეს შემთხვევა უპრეცედენტოა ერთ სფეროში მოქმედ ეკონომიკურ აქტორებს შორის ჩვენს ქვეყანაშიც კი. ხსენებული უნივერსიტეტის ირგვლივ მობილიზებულია სახელმწიფო რესურსი (არსანიშნავია, რომ ამ უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობდნენ განათლების მინისტრის მოადგილეები, განათლების მინისტრი და ა.შ.). გარდა ამისა, თვალშისაცემია სახელმწიფო მანქანის მხარდაჭერა ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის (ბტუ) მიმართ, სადაც ერთი ხანობა ლამის ყველა მინისტრი თავს ვალდებულად თვლიდა ვიზიტით წვეოდა ჯერ არ გახსნილ უნივერსიტეტს და ყველა შესაძლო შემთხვევაში აღენიშნა მისგან მომდინარე „პოზიტივი“. ბოლოს კი, ბტუ-ის რექტორი განათლების მინისტრად დაინიშნა.

ეკონომიკური ფაქტორები:

ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობა აშშ-ის დოლარის მიმართ

ეროვნული ვალუტა არასტაბილურია და ხელისუფლებაში არსებული ეკონომიკური განვითარების ხედვის პირობებში, სავარაუდოდ არასტაბილურობა შენარჩუნდება. UG ემსახურება აშშ-ის დოლარში არსებულ გრძელვადიან OPIC-ის კრედიტს, რაც მნიშვნელოვნად ძვირდება ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პირობებში. გარდა ამისა ინფრასტრუქტურული განვითარებაც ძვირდება, რადგან ამისთვის საჭირო მასალები (საშენი მასალები, კომპიუტერული და სხვა ტექნიკა) ძირითადად იმპორტირებულია.

დაბალგანვითარებული ადგილობრივი ფინანსური სექტორი

უნივერსიტეტი შეძლებდა უფრო სწრაფად განვითარებას, რომ არსებობდეს ადგილობრივი ძლიერად განვითარებული ფინანსური სექტორი, საიდანაც შესაძლებელი იქნებოდა კაპიტალის მოზიდვა. არ არის განვითარებული პირველადი კაპიტალის ბაზარიც. ამჟამად ერთადერთ ფინანსურ ინსტიტუტს საქართველოში წარმოადგენს კომერციული ბანკი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს სხვა ფინანსური ინსტიტუტების ფუნქციებსაც. ადგილობრივი საბანკო სისტემა არ არის მზად განახორციელოს გრძელვადიანი მსხვილი (რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარის ექვივალენტი) დაბალპროცენტიანი დაფინანსება. ამიტომ, რთულია ადგილობრივ ბაზარზე საინვესტიციო პროექტებისთვის სათანადო ფინანსების მოძიება.

სოციალური ფაქტორები:

დემოგრაფიული პრობლემა

მომდევნო 7 წელი დემოგრაფიული თვალსაზრისით ყველაზე არახელსაყრელია, რადგან 2018-2025 წლებში სტუდენტობას მიაღწევს 2000-2007 წლებში დაბადებულთა თაობები, როცა შობადობა საქართველოში ყველაზე დაბალი იყო უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში.  (1990 წლიდან 1999 წლამდე შობადობა თანმიმდევრულად შემცირდა 92815 ახალშობილიდან - 48700-მდე. 2000 – 2007 წლები წარმოადგენს ფსკერს: 2000წ. - 48,800; 2001წ. - 47,589; 2002წ. - 46,605; 2003წ. - 46,192; 2004წ. – 49,572; 2005წ. – 46,512; 2006წ. – 47,795; 2007წ. – 49287; ხოლო 2008 წლიდან შობადობა თანმიმდევრულად კვლავ იზრდება და 2014 წლისთვის 60,000-ს აღწევს.)

რასობრივი სიძულვილი უცხოელი სტუდენტების მიმართ საზოგადოების გარკვულ ნაწილში

პოსტსაბჭოთა, ჩაკეტილი ქართული საზოგადოება გამოირჩევა ჰომოფობიური დამოკიდებულებებით და რასობრივი სიძულვილით განსხვავებული ეთნიკურ/რასობრივი ჯგუფების მიმართ გარდა ევრო-ამერიკული ხალხებისა, ვის მიმართაც ქვეცნობიერად გრძნობს ცივილიზაციურ ჩამორჩენას და რუსებისა - როგორც „ყოფილი ბატონების“ მიმართ. ვინაიდან განსახილველ პერიოდში, გასაგები მიზეზების გამო, საერთაშორისო სტუდენტთა უმრავლესობა იქნება არა ევროპის ქვეყნებიდან და აშშ-დან, არამედ ე.წ. „მესამე სამყაროს“ ქვეყნებიდან, ეს უნივერსიტეტისთვის გარკვეული პოტენციური პრობლემების  შემცველია.

ტექნოლოგიური ფაქტორები

დისტანციური სწავლება

მსოფლიო საგანმანათლებლო ბაზარზე ვითარდება დისტანციური სწავლების ტექნოლოგიები. წამყვანმა უნივერსიტეტებმა რიგი კურსები უფასოდ ხელმისაწვდომი გახადეს ონლაინ სტუდენტებისთვის. მნიშვნელოვანია UG-მ დროულად აუღოს ალღო დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. UG-ის IT-სამსახურის მიერ შექმნილი ელექტრონული სისტემა „Online UG“ უნივერსიტეტს ვირტუალური მენეჯმენტის განხორციელების (დისტანციურად სტუდენტის რეგისტრაცია, სწავლის საფასურის გადახდა, სასწავლო ცხრილების შემუშავება, სასწავლო მასალების და შეფასებების განთავსება) უპირატესობას  აძლევს

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები მნიშვნელოვანი გარღვევაა მონაცემთა ბაზების დამუშავების, სმარტ-კონტრაქტების გაფორმების და ა.შ. მიმართულებით. მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტმა დროულად ისარგებლოს იმ უპირატესობებით, რასაც ეს ტექნოლოგია გვთავაზობს.

რეგულატორული ფაქტორები

ბუნდოვანი სააკრედიტაციო/საავტორიაციო სტანდარტები

უსდ-ების ლიცენზირების/ავტორიზაცია-აკრედიტაციის სტანდარტები შემოღების დღიდან განიცდის მოდიფიცირებას უფრო ცალსახდად კანსაზღვრული ხისტი მოთხოვნებიდან ნაკლებად ცალსახად განსაზღვრული რეგულაციებისკენ. ასეთი მიდგომა ერთის მხრივ, უსდ-ებს მეტ თავისუფლებას ანიჭებს სპეციფიკიდან გამომდინარე სტანდარტებისადმი მეტ-ნაკლებად ინდივიდუალური მიდგომების შემუშავების კუთხით. თუმცა, მეორეს მხრივ, არაცალსახად განსაზღვრული საავტორიზაციო და სააკრედიტაციო მოთხოვნები ტენდენციური მიდგომების შესაძლებლობას ქმნის და აადვილებს პოლიტიკური, კონკურენტული თუ სხვა ნიშნით ხელის შეშლის/ანგარიშსწორების შესაძლებლობებს, რაც საქართველოში არსებული პოლიტიკურ-სისტემური კონიუნქტურიდან გამომდინარე გაცილებით მეტად აქტუალურია.

ხისტი რეგულაციები დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით

ამჟამინდენი რეგულაციები არ იძლევა დისტანციური სწავლების განხორციელების შესაძლებლობას საქართველოს ფარგლებს გარეთ, რაც უსდ-ების განვითარების მნიშვნელოვანი შემაფერხეველი ფაქტორია და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული უნივერსიტეტების ნაკლებკონკურენტუნარიანობას განაპირობებს, რადგან საზღვარგარეთის წამყვანი უნივერსიტეტები ინტენსიურად ახდენენ სასწავლო კომპონენტების დისტანციურ პლატფორმაზე ტრანსფორმაციას.

კონკურენციის ანალიზი

უნივერსიტეტი ახორციელებს საბაზრო კონიუნქტურის: მოთხოვნისა და კონკურენტების, მათი შეთავაზებების, UG-სთან მიმართებაში კონკურენტული უპირატესობებისა და სუსტი მხარეების შესწავლას, რასაც ეფუძნება ყოველწლიურად უსდ-ის საფასო პოლიტიკა, სასწავლო პროგრამებისა და სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის სტრატეგიები. 

უმაღლეს საგანმანათლებლო ბაზარზე კუნკურენტთა ანალიზის ფარგლებში ხდება სხვა სასწავლო დაწესებულებების განვითარების  შეფასება. მიმდინარე პროცესი ზუსტად აღწერს წარმოქმნილ საბაზრო ცვლილებებს, პირდაპირი და არაპირდაპირი კონკურტენტების განვითარების დონეს, მარკეტინგისა და საგანმანათლებლო სერვისების ზრდას, რომელსიც გავლენას ახდენს უნივერსიტეტის ტაქტიკური გეგმის შემუშავებაზე.

 

პირდაპირი კონკურენტები:

 • თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • თბილისის თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტები
 • კავკასიის უნივერსიტეტი
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

 

არაპირდაპირი კონკურენტები:

 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიეტეტი (სეუ)
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი
 • კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • თბილისის ღია უნივერსიტეტი

 

ცალკეულ მიმართულებებში პირდაპირი კონკურენტები:

 • თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • ტვილდიანის უნივერსიტეტი
 • ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სტრატეგიული მიზნები 2020-2027

 1. სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია (მუდმივი სტუდენტების არანაკლებ 40% უცხოელია. წახალისებულია საერთაშორისო სამეცნიერო კოლაბორაცია და გაცვლითი პროგრამები)

 2. მომსახურების და მენეჯმენტის ვირტუალიზაცია, დისტანციური ონლაინ-სწავლების დანერგვა
 3. ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე პრესტიჟის და რეპუტაციის ზრდა (დიფერენცირება ინოვაციურობით და სწავლების მაღალი ხარისხით: მაღალი ხარსიხის პროფესურა, კარგად ორგანიზებული სასწავლო პროცესი, მომთხოვნი გარემო, დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი, გაცვლითი პროგრამების ფართო არჩევანი, თვითრეალიზების ფართო შესაძლებლობა)
 4. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა, ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრება სტუდენტებში და მათ შექმნაში მონაწილეობა
 5. საუნივერსიტეტო კამპუსის ინფრასტრუქტურის განვითარება

სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად საჭირო რესურსი

საქართველოს უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა სასწავლო, ადმინისტრაციული და სამეცნიერო-კვლევითი რესურსი ემსახურება სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული მისიის შესრულებას და თითოეული ეტაპისთვის განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები უზრუნველყოფენ არსებული რესურსების მიწოდებას და ეფექტურ გამოყენებას.

სტრუქტურულ ერთეულებს, სადაც თავმოყრილია საუნივერსიტეტო რესურსები წარმოადგენს საუნივერსიტეტო სკოლები, საუნივერსიტეტო სამსახურები და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები/ცენტრები.

UG - ში ამჟამად ფუნქციონირებს 6 სკოლა:

 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
 • ჯანდაცვის სკოლა
 • სამართლის სკოლა
 • მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა

თითოეულ სკოლაში მიმართულებების მიხედვით დაჯგუფებულია ყველას ის რესურსი, რაც საუნივერსიტეტო სტრატეგიული მიზნების შესაბამისად განსაზღვრული ტაქტიკური და ოპერაციული სკოლის მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევადაა საჭირო: ადამიანური რესურსი (აკადემიური, სამეცნიერო და სხვა პერსონალი), მატერიალური რესურსი (კომპიუტერული თუ სხვა ტექნიკა, ავეჯი და სხვა ინვენტარი, ლაბორატორიული ინვენტარი), არამატერიალური რესურსი (საგანმანათლებლო პროგრამები და ა.შ.), ადამიანური კაპიტალი (აკადემიური, სამეცნიერო და სხვა პერსონალის კვალიფიკაცია, კორპორატიული კულტურა, ღირებულებები, შრომითი უნარები და ა.შ.), ადმინისტრაციული რესურსი (სკოლის/დეპარტამენტების ადმინისტრაცია)

საუნივერსიტეტო სამსახურებია:

 • IT-სამსახური
 • სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური
 • ხარსხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • საფინანსო სამსახური
 • მატერიალურ რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური
 • უსაფრთხოების სამსახური
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური
 • სტუდენტური საქმეების და ინოვაციების სამსახური
 • დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური
 • საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო სტუდენტების სამსახური
 • ადამიანური კაპიტალის განვითარების სამსახური
 • იურიდიული სამსახური
 • კანცელარია
 • არქივი
 • ბიბლიოთეკა
 • გამომცემლობა
 • სამედიცინო და სადაზღვევო სამსახური

სკოლებში ან ცალკე არსებული კველვითი ინსტიტუტები და ცენტრები:

 • მათემატიკის ინსტიტუტი
 • ქართულ-გერმანული სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
 • სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია
 • ეკონომიკის ინსტიტუტი
 • თინქ ტანკი - „გნომონ ვაისი“

მატერიალური რესურსი

სასწავლო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები: საქართველოს უნივერსიტეტის მფლობელობაშია კეთილმოწყობილი სასწავლო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები 20,000 კვ.მ-ზე მეტი საერთო ფართით (აქედან, საკუთრებაშია - კვ.მ; გრძელვადიანი იჯარით - კვ.მ). კოპუსები უზრუნველყოფილია 24-საათიანი უკაბელო ინტერნეტით, გათბობა-გაგრილების სისტემით, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემით (კვამლის დეტექტორები, სპრინკლერები და ა.შ), დერეფნებში - ვიდეოკამერებით; ადაფტირებულია სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის. შენობა სამუშაო დღის განმავლობაში მუდმივ ექსპლუატაციაშია და მაქსიმალურად ეფექტურად არის გამოყენებული წარმოებაში. დილის 9 საათიდან - დიდ შესვენებამდე (13:00 -14:00 სთ) შენობა მთლიანად ეთმობა საბაკალავრო სწავლებისთვის განკუთვნილ ჯგუფებს. შუადღის 14:00 საათიდან, სასწავლო აუდიტორიები ეთმობა, როგორც საბაკალავრო, ისე მოკლევადიანი გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ა.შ. სტუდენტებს. საღამოს 19:00 საათიდან მიმდინარეობს სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლება. სასწავლო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები 4-ცვლიანი დატვირთვის პირობებში საშუალებას იძლევა უზრუნველყოს 15,000-მდე სტუდენტის მომსახურება (1 სტუდენტზე მოდის 2 კვ.მ. სასწავლო ფართი)

სპორტული ინფრასტრუქტურა: საქართველოს უნივერსიტეტს გააჩნია სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოიცავს ღია საფეხბურთო მოედანს, ჩოგბურთის კორტს და ტრენაჟორების დარბაზს.

ბიბლიოთეკა: საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს სამი ბიბლიოთეკა, (ერთი ზოგადი, ორი სპეციალიზებული (ჯანდაცვა, ეკონომიკა). სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის მდიდარი და თანამედროვე კოლექცია მოიცავს 30 000-ზე მეტ წიგნს, ასევე ელექტრონული წიგნებისა და ჟურნალების ფართო არჩევანს. საბიბლიოთეკო სამკითხველო დარბაზებს ჯამში, ერთდროულად, შეუძლიათ 300-ზე მეტი სტუდენტის/აკადემიური პერსონალის მომსახურება. ჯგუფური მუშაობისთვის განკუთვნილია სპეციალიზებული ოთახები. ბიბლიოთეკა აღჭურვილია კომპიუტერული ტექნიკით, 24 საათიანი უკაბელო ინტერნეტით, ასევე საინფორმაციო საძიებო სისტემებით EBSCO, JSTOR, Cambridge University Press.

საგამოცდო დარბაზი: საგამოცდო დარბაზი აღჭურვილია 250 პერსონალური კომპიუტერით, და სხვა საჭირო ინვენტარით. დარბაზში უზრუნველყოფილია ინტრნეტთან წვდომა. საგამოცდო დარბაზში შესაძლებელია ერთ დღეში 1000-ზე მეტი სტუდენტის გამოცდა.

ლაბორატორიები, ცენტრები, კლინიკები: სხვადასხვა სასწავლო პროგრამის განსახორციელებელ რესურსს წარმოადგენენ შემდეგი სასწავლო ლაბორატორიები და ცენტრები:

 • Cisco-ს ლაბორატორია
 • ელექტრონიკის და რობოტიკის ლაბორატორია
 • ფიზიკის ლაბორატორია
 • ლინგაფონის ლაბორატორია
 • სატელევიზიო სტუდია, სამონტაჟო
 • სტომატოლოგიური სიმულაციური და პრაქტიკული ლაბორატორია
 • სტომატოლოგიის ტექნიკური ლაბორატორია
 • სიმულაციური სამედიცინო ლაბორატორია
 • ანატომიის ლაბორატორია
 • ბიოქიმიის და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია
 • სიმულაციური აფთიაქი
 • სიმულაციური სასამართლო დარბაზი
 • სამხატვრო სახელოსნო
 • UG არქიპროექტი
 • ტელე-მედია ცენტრი
 • ეთნიკურობის და მულტიკულტურალიზმის ცენტრი
 • საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიტიკური ცენტრი
 • UG PR consulting -ცენტრი
 • სარა ბენ შემეშის სახელობის ისრაელის კვლევის ცენტრი
 • ირანის კვლევის ცენტრი
 • არქეოლოგიური გამოფენა/მუზეუმი
 • UG Lemondo Trainings სასწავლო ცენტრი
 • ეკონომიკური თავისუფლების ცენტრი
 • ტექნოლოგიების ტრანსფერის ცენტრი
 • Start up Factory
 • უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრი
 • ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრი
 • სტომატოლოგიური კლინიკა UG Dent
 • რეაბილიტაციის კლინიკა „რეავიტა“

 

საკონფერენციო და საგამოცდო დარბაზები. სასწავლო შენობა ითვალისწინებს საკონფერენციო დარბაზს და ორ საგამოცდო დარბაზს, სადაც ერთდროულად შესაძლოა მოთავსდეს 1000-ზე მეტი სტუდენტი.

სხვა მატერიალურ რესურსს წარმოადგენს: კომპიუტერული ოთახები, გამომცემლობა და სტამბა, ავეჯი და სხვა ინვენტარი, კომპიუტერული და სხვა ტექნიკა.

არამატერიალური რესურსი

უნივერსიტეტის უმთავრეს არამატერიალურ რესურსს წარმოადგენს საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო საფეხურის აკრედიტებული სასწავლო პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება ქართულ ან ინგლისურ ენებზე. სასწავლო პროგრამები უზრუნველყოფენ აკადემიური მიზნების მიღწევას. ამჟამად UG-ში მოქმედებს 28 საბაკალავრო, 21 სამაგისტრო, 9 სადოქტორო და 2 ერთსაფეხურიანი პროგრამა. მათ შორის 11 ინგლისურენოვანი პროგრამა. UG ასევე არის Oracle-აკადემიის და Cisco-ს აკადემიის მფლობელი. მოქმედი აკადემიური პროგრამებია:

საბაკალავრო პროგრამები:

 1. ისტორია
 2. არქეოლოგია
 3. აღმოსავლეთმცოდნეობა
 4. ხელოვნებათმცოდნეობა
 5. არქიტექტურა და დიზაინი
 6. ფილოლოგია (ინგლისურენოვანი)
 7. ინგლისური ფილოლოგია
 8. ქართული ფილოლოგია
 9. სამართალმცოდნეობა
 10. ფსიქოლოგია
 11. საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 12. ჟურნალისტიკა
 13. პოლიტიკის მეცნიერებები
 14. საერთაშორისო ურთიერთობები
 15. საჯარო ადმინისტრირება
 16. ეკონომიკა
 17. ბიზნესის ადმინისტრირება
 18. ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
 19. ტურიზმი
 20. ინფორმატიკა
 21. მათემატიკა
 22. ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერია
 23. ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)
 24. ფარმაცია
 25. ფარმაცია (ინგლისურენოვანი)
 26. საექთნო საქმე (ინგლისურენოვანი)
 27. საექთნო საქმე
 28. ჯანდაცვის ადმინისტრირება

 

სამაგისტრო პროგრამები:

 1. არქეოლოგია
 2. განათლების ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
 3. ინგლისური ფილოლოგია
 4. კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
 5. საქართველოს ისტორია
 6. ქართული ფილოლოგია
 7. სამართალი
 8. საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი (ინგლისურენოვანი)
 9. გამოყენებითი ფსიქოლოგია
 10. რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 11. საერთაშორისო ურთიერთობები
 12. საჯარო მმართველობა
 13. ბიზნესის ადმინისტრირება
 14. ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)
 15. ინფორმატიკა
 16. საინფორმაციო ტექნოლოგიები (ინგლისურენოვანი)
 17. გამოყენებითი მეცნიერებები
 18. ფარმაციის მენეჯმენტი
 19. ფარმაცია
 20. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
 21. ჯანდაცვის ადმინისტრირება

 

სადოქტორო პროგრამები:

 1. ისტორია
 2. ფილოლოგია
 3. კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
 4. სამართალმცოდნეობა
 5. მასობრივი კომუნიკაცია
 6. პოლიტიკის მეცნიერებები
 7. ბიზნესის ადმინისტრირება
 8. ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული მეცნიერებები
 9. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

 

ერთსაფეხურიანი პროგრამები:

 1. მედიცინა (ინგლისურენოვანი)
 2. სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)

 

ერთსაფეხურიანი პროგრამები:

 1. მასწავლებლის მამზადების ერთწლიანი პროგრამა

 

მნიშვნელოვან არამატერიალურ რესურსს წარმოადგენს, ასევე, უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული სასწავლო და მენეჯმენტის ინფორმაციული პლათფორმა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია როგორც სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება (გამოცდების გენერირება, სასწავლო ცხრილის შედგენა და ა.შ.), ისე სტუდენტის მიერ საგნებზე რეგისტრაცია და ლექტორს, სტუდენტს და ადმინისტრაციას შორის უკუკავშირის უზრუნველყოფა. არამატერიალურ რესურსს წარმოადგენს ასევე Oracle-ისა  და Cisco-ს აკადემიები

ადამიანური რესურსი

უნივერსიტეტის უმთავრეს რესურსს წარმოადგენს ადამიანური რესურსი. უნივერსიტეტში სხვადასხვა ფორმით დასაქმებულია 1000-ზე მეტი თანამშრომელი. ადამიანური რესურსი  მოიცავს სამეცნიერო-აკადემიურ, ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალს. ამჟამად უნივერსიტეტის სამეცნიერო-აკადემიურ პერსონალს შეადგენს: 32 პროფესორი, 130-ზე მეტი ასოცირებული პროფესორი, 9 ასისტენტ-პროფესორი, 12 ასისტენტი, 600-მდე მოწვეული პროფესორი. ამათგან 150-ზე მეტი აფილირებული. ადმინისტრაციული პერსონალი შედგება 260 თანამშრომლისგან. მათ შორის, მაღალი რგოლის მენეჯმენტი - 14 თანამშრომელი, საშუალო და ქვედა რგოლის მენეჯმენტი - 46 ადამიანი, 150 სპეციალისტი და 50 დამხმარე პერსონალი.

ფინანსური რესურსი                                                                                       

საქართველოს უნივერსიტეტის, ძირითად ფინანსურ რესურსს წარმოადგენს სტუდენტების მიერ გადახდილი სწავლის საფასური (მათ შორის სახელმწიფოს მიერ ჩარიცხული სტუდენტების საგრანტო დაფინანსება).

დამატებითი დაფინანსების წყაროებია:

 • სპორტული ინფრასტრუქტურის გაქირავებით მიღებული შემოსავალი
 • ფართის გაქირავების შედეგად მიღებული შემოსავალი 
 • გამომცემლობის და სტამბის საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი
 • წიგნებისა და საკანცელარიო  მაღაზიიდან მიღებული შემოსავალი
 • ტექნოლოგიების ტრანსფერით მიღებული შემოსავალი
 • სხვადასხვა გრანტები
 • დივიდენდები სხვა საწარმოებში განხორციელებული ინვესტიციებიდან
 • კერძო პირთა, ან ორგანიზაციათა შემოწირულობები
 • UG-სა და OPIC-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბანკო ლიმიტი

მიზნები 2020-2027

1. საგანმანათლებლო მიზნები

1.1. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების მაღალი ხარისხით წარმართვა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020-2027 წწ. უნივერსიტეტი უწყვეტად ახორციელებს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლებებს ყოველწლიურად დამტიცებული აკადემიური კალენდრის შესაბამისად
 • არც ერთი ლექცია არ ცდება აღდგენითი ლექციის დანიშვნის გარეშე
 • სტუდენტებს აქვთ სასწავლო კომპონენტებზე პროგრამით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით ელექტრონულად რეგისტრაციის საშუალება
 • ყოველსემესტრულად ხდება ფინალური გამოცდების ცენტრალიზებულად ჩატარება
 • არსებობს ლექტორების მიერ ლექციებზე დაგვიანების/ადრე წასვლის/გაცდენის, შეფასების არადროული განთავსების აღრიცხვის და რეაგირების მექანიზმი

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის მაღალ დონეზე ადმინისტრირებას. ამ მიმართულებით ფუნქციონირებს სპეციალური სამსახური (სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური - სპას), რომელიც უზრუნველყოფს, რომ სასწავლო პროცესი მკაცრად მისდევდეს ყოველწლიურად დადგენილ აკადემიურ კალენდარს: არ მოხდეს ლექციის ჩავარდნა, გაცდენის შემთხვევაში ცენტრალიზებულად უზრუნველყოფილ იქნას აღდგენითი ლექციის ჩატარება; უწევს მონიტორინგს ლექციების დროულად დაწყება-დასრულებას, ლექტორების მიერ შეფასებების ბაზაში დროულ ასახვას, აღრიცხავს გადაცდომებს და აგზავნის შესრულებაზე პასუხისმგებელ სტრუქტურულ ერთეულებში. ფინალური გამოცდების ადმინისტრირება ხდება ცენტრალიზებულად, სპას-ის მიერ, რომელიც ასევე ზრუნავ იმაზე, რომ ყველა ეტაპზე ნებისმიერი შეფასება სტუდენტისთვის ცნობილი იყოს უნივერსიტეტის საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო სწავლების დებულებებით დადგენილ ვადებში. სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება ხდება სასწავლო-საკომუნიკაციო-მენეჯმენტის ელექტრონული პლატფორმის UG-System-ის მეშვეობით.

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • სპას
 • IT-ინფრასტრუქტურის განვიტარების სამსახური
 • სკოლები

1.1.1. ქვე-მიზანი ყოველწლიურად აკადემიური კალენდრის დაგეგმვა და მისი მიხედვით სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა, 2020-2027 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ყოველი აკადემიური წლისთვის არსებობს აკადემიური კალენდარი, რომელიც განსაზღვრავს სასწავლო სემესტრების/არდადეგების/საგამოცდო სესიების დაწყება-დამთავრების თარიღებს
 • ყოველი სასწავლო სემესტრისთვის განსაზღვრულია სასწავლო კომპონენტები, და მათი განმახორციელებელი პირები
 • თითოეული კომპონენტისთვის შედგენილია შესაბამისი ჯგუფი და თითოეული ჯგუფისთვის განსაზღვრულია სასწავლო აუდიტორია/ლაბორატორია (კურაციული ჯგუფების შემთხვევაში კურაციის ვადები შესაბამის კლინიკაში)

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული:

 • სპას
 • IT-ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
 • სკოლები


1.1.2. ქვე-მიზანი ელექტრონული გამოცდებზე გადასვლა 2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

ქვემიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არსებობს ელექტრონული პლათფორმა საგამოცდო საკითხების ბანკის შესაქმნელად, და გამოცდების დასაგენერირებლად
 • ცალკეულ დისციპლინებში სხვადასხვა სირთულის საგამოცდო საკითხები შექმნილია იმ ოდენობით, რომ შესაძლებელია საგამოცდო კითხვარის გენერირება
 • საგამოცდო ცენტრები აღჭურვილია შესაბამისი კომპიუტერული ტექნიკით
 • 2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედურ და დასკვნით საგამოცდო სესიებზე ყველა კომპონენტში გამოცდა გენერირდა და ჩატარდა ელექტრონულად

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

თითოეულ დისციპლინაში შეიქმნება საგამოცდო საკითხების ბანკი. მოხდება საგამოცდო საკითხების სირთულის მიხედვით სხვადასხვა კატეგორიებად განაწილება და საგამოცდოს ფორმირება თითოეული სირთულის კატეგორიიდან განსაზღვრული დოზით საკითხების შემთხვევითი შერჩევით. მუდმივად მოხდება საგამოცდო ბანკის შევსება. საგამოცდო აუდიტორიები აღიჭურვება სათანადო კომპიუტერული ტექნიკით.

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • IT-ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური (IT)
 • სკოლები
 • სპას

მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური


1.2. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) სწავლების ხარისხის მუდმივი ამაღლების უზრუნველყოფა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არსებული პროგრამები აკმაყოფილებენ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებულ მიმდინრე სტანდარტებს
 • ცალკეული პროგრამები გადიან საერთაშორისო აკრედიტაციას
 • სწავლის დასრულებიდან ერთი წლის განმავლობაში ბაკალავრთა 50%-ზე მეტი საკუთარი პროფესიით საქმდება ან განაგრძობს სწავლას შემდგომ საფეხურზე, მაგისტრთა 80% საკუთარი პროფესიით საქმდება ან განაგრძობს სწავლას შემდგომ საფეხურზე
 • პროგრამის დასრულებიდან 5 წლის თავზე კურსდამთავრებულთა საშუალო ხელფასი 2-ჯერ აღემატება არსებულ საშუალო ხელფასს (სსებ-ის მონაცემების მიხედვით)

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

მიზნის მიღწევა მოხდება მუდმივად თანამედროვე სწავლების მეთოდების და სასწავლო ლიტერატურის დანერგვით, სასწავლო პრაქტიკის, აკადემიური პატიოსნებისა და თავისუფლების უზრუნველყოფით. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი შედგება როგორც UG-ის აკადემიური პერსონალის (მათ შორის სუსკი-ის სტრუქტურაში არსებული მეცნიერების), ისე დარგის ლიდერი პრაქტიკოსი სპეციალისტებისგან. შექმნილია მომთხოვნი გარემო, სამესტრის განმავლობაში მუდმივად ხდება თითოეულ ეტაპზე სტუდენტის მიერ მიღწეული შედეგების შემოწმება. ხდება აკადემიური პერსონალის მუდმივი განვითარებისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კოლაბორაციის წახალისება. იქმნება პლათფორმა, რომლის მეშვეობითაც საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება წახალისებული კომერციული ინტრესით (დსპ), რაც იწვევს ბაზრის მოთხოვნებზე მეტ ფოკუსირებას, რესურსების უფრო ეფექტიან გადანაწილებას, საგანმანათლებლო პროგრამების გამრავლებას და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნას არამარტო უნივერსიტეტის გარეთ, არამედ მის შიგნითაც. ხდება იმის უზრუნველყოფა, რომ სასწავლო პროგრამები აკმაყოფილებდნენ მიმდინარე ეროვნულ სააკრედიტაციო მოთხოვნებს, რისთვისაც ადგილი ექნება აკადემიური პერსონალისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლების პერიოდულ ტრენირებას. ცალკეული პროგრამები გაივლიან ავტორიტეტულ საერთაშორისო აკრედიტაციებს. დასაქმების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად სასწავლო პროგრამები უზრუნველყოფენ სტუდენტებისთვის სათანადო კომპეტენციების გამომუშავებას, რისთვისაც ადგილი ექნება პროგრამის შემუშავების პროცესში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, პოტენციური დამსაქმებლების, პროფესიული ასოციაციების, ისევე როგორც სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფას. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სტუდენტთა სამართლიან შეფასებას, რისთვისაც ადგილი ექნება საგამოცდო პროცესისა და აკადემიური პატიოსნების უზრუნველყოფის მექანიზმების მუდმივ დახვეწას.

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (ხუს)
 • სკოლები
 • იურიდიული სამსახური

1.2.1. ქვე-მიზანი ისეთი რეგულაციურ-კომერციული პლათფორმის შემუშავება, რაც წაახალისებს ბაზრის მოთხოვნაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნას და შექმნის ჯანსაღ კონკურენციას არსებულ პროგრამებს შორის (2020 წლის I კვარტალი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • დსპ-ის შექმნის და ფუნქციონირების რეგულაციური ჩარჩო შემუშავებულია და გაწერილია საუნივერსიტეტო დებულებებში
 • 2021 წლის I კვარტლისთვის არსებობს ერთი აკრედიტებული დსპ მაინც

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი იქცევა პლათფორმად, რომელიც იძლევა ხელმისაწვდომობას ინფრასტრუქტურულ, ადმინისტრაციულ და აკადემიურ რესურსზე, რაც საშუალებას მისცემს ნებისმიერ დაინტრესებულ პირს შეიმუშავოს და განახორციელოს საგანმანათლებლო პროგრამა (დსპ). რესურსებზე ხელმისაწვდომობა გამოიწვევს საგანმანათლებლო პროგრამებს შორის ჯანსაღ კონკურენციას და, შესაბამისად, ხარისხის ამაღლებას. სკოლები და დეპარტამენტები, რომლებიც აკადემიურ რესურსს აწვდიან დსპ-ებს ყალიბდებიან კომპეტენციის ცენტრებად, სადაც ასევე ჯანსაღი კონკურენციაა, რაც გამოიწვევს აკადემიური პერსონალის ხარისხის ზრდას.

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • იურიდიული სამსახური
 • საფინანსო სამსახური


1.2.2. ქვე-მიზანი მედიცინის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი პროგრამის რეაკრედიტაცია 2021 წლის II კვარტალში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ WFME-ის ახალი სტანდარტების მიხედვით

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2021 წლის კვარტალში პროგრამა აკრედიტებულია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

იქმნება ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ WFME-ის განახლებული სტანდარტების შესაბამისად რამდენიმე მიმართულებით. კურსების ინტეგრაციის, PBL-ის დანერგვის მიმართულებით, კურაციული სწავლებების და სტუდენტების კლინიკური პრაქტიკის მიმართულებით. ასევე, უნივერსიტეტი ანვითარებს ინფრასტრუქტურულ (ლაბორატორიულ) რესურსს

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ჯანდაცვის მეცნიერებების სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური1.2.3. ქვე-მიზანი საგანმანათლებლო პროგრამების გამდიდრება და გამრავალფეროვნება პრაქტიკული კომპონენტებით

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2021 წლის IV კვარტლისთვის ყველა პროგრამას (სკოლის მიერ განსაზღვრული ზოგიერთი პროგრამის გარდა) გააჩნია პრაქტიკული კომპონენტი, რომელიც ხორციელდება შესაბამისი მიმართულების ბაზარზე მოქმედი საწარმოსთან თანამშრომლობით
 • ყველა სტუდენტს საშუალება აქვს მონაწილეობა მიიღოს არჩეული მიმართულების შესაბამის ექსტრაკურიკულურ აქტიობაში
 • 2021 წლის IV კვარტლისთვის დასრულებულია ყველა პროგრამის (სკოლის მიერ განსაზღვრული ზოგიერთი პროგრამის გარდა) მოდიფიცირება იმგვარად, რომ ითვალისწინებდეს ბაკალავრიატში არანაკლებ 18 კრედიტის, ხოლო მაგისტრატურაში არანაკლებ 30 კრედიტის შესაბამის საწარმოო პრაქტიკას
 • 2021 წლის IV კვარტლისთვის ყველა პროგრამაში არის სავალდებულო ერთი კომპონენტი მაინც სადაც სწავლების პროცესში მაქსიმალურად გამოიყენება PBL, “სწავლება კეთებით”, “ქეის სთადი”, კურაციული ან სხვა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდი

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაცია უკავშირდება ბიზნესებს უპარტნიორდება მათ და წარმოქმნის ე.წ. სიღრმისეულ კავშირებს (Deep Links). მოქმედ ბიზნესებთან ერთად სტუდენტებისთვის იქმნება პროექტები, სადაც ისინი ახორციელებენ მოხალისეობრივ აქტიობებს პრაქტიკის მიზნით. უნივერსიტეტში იქმნება/უნივერსიტეტი აფუძნებს შესაბამისი კლინიკები/ლაბორატორიები/საწარმოები ფინანსდება საველე მუშაობები სადაც სტუდენტები გადიან პრაქტიკებს (იურიდიული კლინიკა, ფსიქოლოგიური კლინიკა, ბიზნეს-კონსალტინგის ცენტრი, სტომატოლოგიური ჰოსპიტალი, UG-არქიპროექტი, არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი, ტექნოლოგიური ტრანსფერის ცენტრი და ა.შ.). უნივერსიტეტი რთავს სტუდენტებს მიმდინარე კვლევით და სხვა პროექტებში; უნივერსიტეტში მოქმედებს „UG-Start up Factory”, სადაც ხდება სტუდენტების სამეწარმეო ინიციატივების მხარდაჭერა, აქსელერაცია და ინკუბაცია. სასწავლო პროგრამებში და სასწავლო პროცესში მზარდი წილი ეთმობა“Learning by doing”, “PBL”, “Case Study”და მსგავს უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებულ სწავლების მეთოდებს. უნივერსიტეტი აფორმებს მემორანდუმებს სხვადასხვა დაწესებულებებთან რომლებიც უზრუნველყოფენ სტუდენტებისთვის პროფესიულ პრაქტიკას.

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სკოლები
 • საფინანსო სამსახური
 • იურიდიული სამსახური

მატერიელური რესურსების მართვისა და ლოჯისტიკის სამსახური1.2.4. ქვე-მიზანი არსებული პროგამების რეაკრედიტაცია 2020-2027 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ყოველა პროგრამა, რომელმაც აკრედიტაცია გაიარა 2019-2020 წლის განმავლობაში, არ მოექცა მილევად რეჟიმში და გასდის აკრედიტაციის ვადა 2028 წლამდე, რეაკრედიტებულია 2027 წლის ბოლოსთვის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამის ხელმძღვანელების და სკოლების/დეპარტამენტების ადმინისტრაციის მიერ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე განისაზღვრება იმ პროგამების სია, რაც მილევად რეჟიმში გადავა. დანარჩენებზე მოხდება მუდმივი მუშაობა, გაუმჯობესება, მოდიფიცირება და მორგება შეცვლილ საბაზრო თუ ადგილობრივ ან საერთაშორისო სააკრედიტაციო სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისად. 2026-2027 წლებში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ჩართულობით განისაზღვრება პროგრამების რეაკრედიტაციის გრაფიკი და რიგითობა, დაიწყება პროგრამების რეაკრედიტაციისთვის მოსამზადებელი ინტენსიური პერიოდი.

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სკოლები
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


1.2.5. ქვე-მიზანი ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების CEEMAN-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2019 წლის I კვარტალი - 2020 წლის II კვარტალი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები აკრედიტებულია CEEMAN -ის მიერ 2021 წლის I კვარტალში

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

 • პროგრამის ხელმძღვანელობა და განმახორციელებელი პერსონალი პერიოდულად ესწრება CEEMAN -ის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციებს და ფორუმებს. ინტენსიურად მუშაობს სპეციალურ ჯგუფთან პროგრამების აკრედიტაციაზე

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ბიზნესისა და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


1.2.6. ქვე-მიზანი ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის AMBA-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2020 წლის III კვარტალი - 2022 წლის I კვარტალი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა აკრედიტებულია AMBA -ის მიერ 2022 წლის I კვარტალში

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამის ხელმძღვანელობა და განმახორციელებელი პერსონალი პერიოდულად ესწრება AMBA-ის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციებს და ფორუმებს. ინტენსიურად მუშაობს სპეციალურ ჯგუფთან პროგრამების აკრედიტაციაზე

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ბიზნესისა და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


1.2.7. ქვე-მიზანი ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების AACSB-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2019 წლის I კვარტალი - 2026 წლის IV კვარტალი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები აკრედიტებულია AACSB -ის მიერ 2027 წლის I კვარტალში

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამის ხელმძღვანელობა და განმახორციელებელი პერსონალი პერიოდულად ესწრება AACSB-ის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციებს და ფორუმებს. ინტენსიურად მუშაობს სპეციალურ ჯგუფთან პროგრამების აკრედიტაციაზე. თანმიმდევრულად გადის აკრედიტაციის 5 ეტაპს (2019 წლის IV კვარტალი - I ეტაპი, 2021 წლის I კვარტალი - II ეტაპი, 2022 წლის IV კვარტალი - III ეტაპი, 2024 წლის IV კვარტალი - IV ეტაპი, 2026 წლის IV კვარტალი - V ეტაპი)

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ბიზნესისა და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


1.2.8. ქვე-მიზანი საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის აკრედიტება NISPACEE-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2019 წლის III კვარტალი 2021 წლის IV კვარტალი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები აკრედიტებულია NISPACEE -ის მიერ 2021 წლის IV კვარტალში

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამის ხელმძღვანელობა და განმახორციელებელი პერსონალი პერიოდულად ესწრება NISPACEE-ის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციებს და ფორუმებს. ინტენსიურად მუშაობს სპეციალურ ჯგუფთან პროგრამების აკრედიტაციაზე

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ბიზნესისა და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


1.2.9. ქვე-მიზანი ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის ABET-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2019 წლის I კვარტალი - 2021 წლის IV კვარტალი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა აკრედიტებულია ABET-ის მიერ 2021 წლის IV კვარტალში

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამის ხელმძღვანელობა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პერიოდულად ესწრება ABET-ის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციებს და ტრენინგებს. ინტენსიურად მუშაობს სპეციალურ ჯგუფთან პროგრამების აკრედიტაციაზე

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


1.2.10. ქვე-მიზანი ელექტრონული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის ABET-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2020 წლის IV კვარტალი - 2022 წლის IV კვარტალი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ელექტრონული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა აკრედიტებულია ABET-ის მიერ 2022 წლის IV კვარტალში

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამის ხელმძღვანელობა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პერიოდულად ესწრება ABET-ის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციებს და ტრენინგებს. ინტენსიურად მუშაობს სპეციალურ ჯგუფთან პროგრამების აკრედიტაციაზე

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


1.2.11. ქვე-მიზანი ჟურნალისტიკის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკრედიტება ACEJMC-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2020 წლის II კვარტალი - 2022 წლის IV კვარტალი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ჟურნალისტიკის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები აკრედიტებულია ACEJMC -ის მიერ 2022 წლის IV კვარტალში

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამის ხელმძღვანელობა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პერიოდულად ესწრება ACEJMC -ის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციებს და ტრენინგებს. ინტენსიურად მუშაობს სპეციალურ ჯგუფთან პროგრამების აკრედიტაციაზე

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


1.2.12. ქვე-მიზანი სტრატეგიული კომნიკაციების საბაკალავრო პროგრამის ACEJMC-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2020 წლის IV კვარტალი - 2023 წლის I კვარტალი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • სტრატეგიული კომნიკაციების საბაკალავრო პროგრამა აკრედიტებულია ACEJMC -ის მიერ 2023 წლის I კვარტალში

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამის ხელმძღვანელობა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პერიოდულად ესწრება ACEJMC -ის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციებს და ტრენინგებს. ინტენსიურად მუშაობს სპეციალურ ჯგუფთან პროგრამების აკრედიტაციაზე

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


1.2.13. ქვე-მიზანი ჯანდაცვის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტება CHAME-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია 2022 წლის IV კვარტლისთვის

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ჯანდაცვის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა აკრედიტებულია CHAME-ის მიერ 2022 წლის IV კვარტალში

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამის ხელმძღვანელობა ინტენსიურად მუშაობს სპეციალურ ჯგუფთან პროგრამების აკრედიტაციაზე

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ჯანდაცვის მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


1.2.14. ქვე-მიზანი მედიცინის ინგლისურენოვანი პროგრამის ASIIN-ის სტანდარტებით აკრედიტაცია (2020 წლის I კვარტალი - 2021 წლის II კვარტალი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • მედიცინის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი პროგრამა პროგრამა აკრედიტებულია ASIIN -ის მიერ 2021 წლის II კვარტალში

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამის ხელმძღვანელობა ინტენსიურად მუშაობს სპეციალურ ჯგუფთან პროგრამების აკრედიტაციაზე

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ჯანდაცვის მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

1.3. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) საერთაშორისო კონკურსებში/ოლიმპიადებში სტუდენტების/სტუდენტური გუნდების მონაწილეობის უზრუნველყოფა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020-2027 წწ. უნივერსიტეტის გუნდები ყოველწლიურად მონაწილეობენ შემდეგ საერთაშორისო შეჯიბრებზე/ოლიმპიადებზე: საერთაშორისო მედიაციის ტურნირი, საერთაშორისო კომერციული მედიაციის ტურნირი, იმიტირებული საამართლოს ტურნირი, მეწარმეობის საერთაშორისო ტურნირი, რეპუტაციული ბიზნეს-ოლიმპიადა და IT-ოლიმპიადა

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი იმკვიდრებს საერთაშორისო ტურნირებში არაერთგზის გამარჯვებულის სახელს, რითაც იზიდავს სამომავლოდ ტურნირებში მონაწილეობის მოსურნე განსაკუთრებული უნარების მქონე სტუდენტებს. ყოველწლიურად მიმდინარეობს ტურნირებში მონაწილე გუნდების წევრების სკურპულოზური შერჩევა. უნივერსიტეტი აფინანსებს სტუდენტთა გუნდების სათანადო მომზადებას რეპუტაციული საერთაშორისო ტურნირებზე საასპარეზოდ

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სკოლები

1.3.1. ქვე-მიზანი საერთაშორისო მედიაციის ტურნირზე სტუდენტური გუნდით ყოველწლიურად მონაწილეობა 2020-2027 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • სამართლის სკოლის გუნდი ყოველწლიურად მონაწილეობს საერთაშორისო მედიაციის ტურნირზე
 • გუნდი ახერხებს წელიწადში ერთხელ მერვედფინალში გადასვლას

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

UG-ის სამართლის სკოლა იმკვიდრებს საერთაშორისო მედიაციის ტურნირებში არაერთგზის გამარჯვებულის სახელს, რითაც იზიდავს სამომავლოდ ტურნირებში მონაწილეობის მოსურნე განსაკუთრებული უნარების მქონე სტუდენტებს. ყოველწლიურად მიმდინარეობს ტურნირში მონაწილე გუნდის წევრების სკურპულოზური შერჩევა. უნივერსიტეტი აფინანსებს გუნდის მომზადებას და მონაწილეობას

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სამართლის სკოლა


1.3.2. ქვე-მიზანი საერთაშორისო კომერციული მედიაციის ტურნირზე სტუდენტური გუნდით ყოველწლიურად მონაწილეობა 2020-2027 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • სამართლის სკოლის გუნდი ყოველწლიურად მონაწილეობს საერთაშორისო კომერციული მედიაციის ტურნირზე
 • გუნდი ახერხებს წელიწადში ერთხელ მერვედფინალში გადასვლას

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

UG-ის სამართლის სკოლა იმკვიდრებს საერთაშორისო კომერციული მედიაციის ტურნირებში არაერთგზის გამარჯვებულის სახელს, რითაც იზიდავს სამომავლოდ ტურნირებში მონაწილეობის მოსურნე განსაკუთრებული უნარების მქონე სტუდენტებს. ყოველწლიურად მიმდინარეობს ტურნირში მონაწილე გუნდის წევრების სკურპულოზური შერჩევა. უნივერსიტეტი აფინანსებს გუნდის მომზადებას და მონაწილეობას

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სამართლის სკოლა


1.3.3. ქვე-მიზანი საერთაშორისო იმიტირებული სასამართლოს ტურნირზე სტუდენტური გუნდით ყოველწლიურად მონაწილეობა 2020-2027 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • სამართლის სკოლის გუნდი ყოველწლიურად მონაწილეობს იმიტირებული სასამართლოს ტურნირზე

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ყოველწლიურად მიმდინარეობს ტურნირში მონაწილე გუნდის წევრების სკურპულოზური შერჩევა. უნივერსიტეტი აფინანსებს გუნდის მომზადებას და მონაწილეობას

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სამართლის სკოლა


1.3.4. ქვე-მიზანი მეწარმეობის საერთაშორისო ტურნირზე სტუდენტური გუნდით ყოველწლიურად მონაწილეობა 2020-2027 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • UG-ის გუნდი ყოველწლიურად მონაწილეობს მეწარმეობის საერთაშორისო ტურნირზე

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ყოველწლიურად მიმდინარეობს ტურნირში მონაწილე გუნდის წევრების სკურპულოზური შერჩევა. გუნდის მომზადებაში გამოიყენება “Start-up Factory”-ის და საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრის (ფაბრიკაციის ლაბორატორია) რესურსი. უნივერსიტეტი აფინანსებს გუნდის მომზადებას და მონაწილეობას

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


1.3.5. ქვე-მიზანი საერთაშორისო ბიზნეს-ოლიმპიადაზე სტუდენტური გუნდით ყოველწლიურად მონაწილეობა 2020-2027 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020 წლის IV კვარტლისთვის ბიზნესის დეპარტამენტის მიერ განსაზღვრულია რეპუტაციული საერთაშორისო ბიზნეს-ოლიმპიადა, სადაც 2021 -2017 წწ. UG-ის გუნდები იმონაწილებენ
 • 2021-2027 წწ. UG-ის სახელით გუნდები ყოველწლიურად მონაწილეობენ განსაზღვრულ ოლიმპიადაზე

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ყოველწლიურად მიმდინარეობს ტურნირში მონაწილე გუნდის წევრების სკურპულოზური შერჩევა. უნივერსიტეტი აფინანსებს გუნდის მომზადებას და მონაწილეობას

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


1.3.6. ქვე-მიზანი რეპუტაციულ საერთაშორისო ტექნოლოგიების ტურნირებზე სტუდენტური გუნდით ყოველწლიურად მონაწილეობა 2020-2027 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020 წლის IV კვარტლისთვის IT-დეპარტამენტის მიერ განსაზღვრულია რეპუტაციული საერთაშორისო ოლიმპიადა/ტურნირი, სადაც 2021 -2017 წწ. UG-ის გუნდები იმონაწილებენ
 • 2021-2027 წწ. UG-ის გუნდები ყოველწლიურად მონაწილეობენ განსაზღვრულ ოლიმპიადაზე

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ყოველწლიურად მიმდინარეობს ტურნირში მონაწილე გუნდის წევრების სკურპულოზური შერჩევა. გუნდის მომზადებაში გამოიყენება საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრის (ფაბრიკაციის ლაბორატორია) და „UG-limes“-ის რესურსი. უნივერსიტეტი აფინანსებს გუნდის მომზადებას და მონაწილეობას

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერების და ტექნოლოგიების სკოლა

1.4. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) გამომგონებლური, ინოვანციური და სამეწარმეო უნარების ხელშეწყობა/განვითარება

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020 კვარტლიდან ფუნქციონირებს საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრი
 • 2020-2027 წწ. ფუნქციონირებს საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრი და განსაზღვრულია მისი UG-Start-up Factory-თან თანამშრომლობის ასპექტები.

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ფუძნდება საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრი, სადაც მოხდება გამოგონებების, პატენტების მოზიდვა/ხელშეწყობა. ცენტრი აღიჭურვება ფაბრიკაციის ლაბორატორიის შესაბამისი ტექნიკით. ცენტრი აქტიურად ითანამშრომლებს UG-Start-up Factory-თან. ცენტრი უზრუნველყოფს ადმინისტრაციის და სასწავლო პროცესის განმახორციელებელი პერსონალის ტრეინინგს საგამომგონებლო ტექნოლოგიების მიმსრთულებით და შეიმუშავებს სასწავლო კურსს, რომელიც დაინერგება საგანმანათ₾ებლო პროგრამებში

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • იურიდიული სამსახური
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური

1.4.1. ქვე-მიზანი ფაბრიკაციის ლაბორატორიის მოწყობა 2020 წ. III-IV კვარტალი

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020 წლის IV კვარტალში დასრულებულია ფაბრიკაციის ლაბორატორიის აღჭურვა შესაბამისი ტექნიკით

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტში გამოიყოფა და კეთილმოეწყობა შესაბამისი ფართი, რომლიც ხელმისაწვდომი იქნება როგორც უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის და პერსონალისთვის, ისე გარე დაინტერესებული პირებისთვის. კონსულტაციის შედეგად განისაზღვრება ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ინვენტარი და მოხდება მათი შეძენა/გამართვა

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური
 • საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელობა
1.4.2. ქვე-მიზანი საგამომგონებლო/ინოვანიური ტექნოლოგიების სასწავლო კურსის შექმნა და დანერგვა ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაში (სავალდებულო ან არჩევითი კომპონენტის სახით)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არსებობს საგამომგონებლო ტექნოლოგიების სასწავლო კომპონენტის სილაბუსი, რომელიც სასწავლო კომპონენტის სახით გათვალისწინებულია ერთი პროგრამის კურიკულუმით მაინც

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ შემუშავდება საგამომგონებლო ტექნოლოგიების სასწავლო კომპონენტი და მოხდება მისი ინკორპორირება სასწავლო კურიკულუმებში.

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საგამომგონებლო ტექნოლოგიების ცენტრი
 • სკოლები

1.5. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) არქიტექტურის ინგლისურენოვანი პროგრამის ამუშავება 2020-2022 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არქიტექტურის ინგლისურენოვანი  საგანმანათლებლო პროგრამა გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2020 წლის IV კვარტალში
 • 2020-2021 წლის გაზაფხულის სემესტრზე პროგრამაზე რეგისტრირებულია 1 ჯგუფი მაინც

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ბაზრის კვლევის საფუძველზე, სუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის დებულებით განსაზღვრული პროცესის შესაბამისად არქიტექტურის ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამას შეიმუშავებს ხელვნების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის არქიტექტურის დეპარტამენტი და ხარისხის სამსახურთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს მის შესაბამისობას სააკრედიტაციო სტანდარტებთან. პროგრამები გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ. პროგრამისთვის ხდება საერთაშორისო სტუდენტებსი მოზიდვა საერთაშორისო აგენტების დახმარებით

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხელოვნების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • საერთაშორისო სტუდენტების და საერთაშორისო ურთიერთობებსი სამსახური
1.6. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვანი პროგრამის ამუშავება 2020-2021 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების  ინგლისურენოვანი  საგანმანათლებლო პროგრამა გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2020 წლის IV კვარტალში
 • 2020-2021 წლის გაზაფხულის სემესტრზე პროგრამაზე რეგისტრირებულია 1 ჯგუფი მაინც

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ბაზრის კვლევის საფუძველზე, სუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის დებულებით განსაზღვრული პროცესის შესაბამისად პოლიტიკის და საერთაშორისო  ურთიერთობების  ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამას შეიმუშავებს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა და ხარისხის სამსახურთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს მის შესაბამისობას სააკრედიტაციო სტანდარტებთან. პროგრამები გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ. პროგრამისთვის ხდება საერთაშორისო სტუდენტებსი მოზიდვა საერთაშორისო აგენტების დახმარებით

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • საერთაშორისო სტუდენტების და საერთაშორისო ურთიერთობებსი სამსახური
1.7. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) სამოქალაქო ინჟინერიის ინგლისურენოვანი პროგრამის ამუშავება 2020-2021 წლის გაზაფხულის სემესტრიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • სამოქალაქო ინჟინერიის ინგლისურენოვანი  საგანმანათლებლო პროგრამა გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2020 წლის IV კვარტალში
 • 2020-2021 წლის გაზაფხულის სემესტრზე პროგრამაზე რეგისტრირებულია 1 ჯგუფი მაინც

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ბაზრის კვლევის საფუძველზე, სუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის დებულებით განსაზღვრული პროცესის შესაბამისად სამოქალაქო ინჟინერიის ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამას შეიმუშავებს მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა და ხარისხის სამსახურთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს მის შესაბამისობას სააკრედიტაციო სტანდარტებთან. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის დაკომპლექტება მოხდება როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორსიო პროფესურით. პროგრამა გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ. პროგრამისთვის ხდება საერთაშორისო სტუდენტებსი მოზიდვა საერთაშორისო აგენტების დახმარებით

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • საერთაშორისო სტუდენტების და საერთაშორისო ურთიერთობებსი სამსახური
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლპჯისტიკის სამსახური
1.8. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) ნანოტექნოლოგიების ინგლისურენოვანი პროგრამის ამუშავება 2021-2022 წლის შემოდგომის სემესტრიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ნანოტექნოლოგიების ინგლისურენოვანი  საგანმანათლებლო პროგრამა გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2021 წლის IV კვარტალში
 • 2021-2022 წლის გაზაფხულის სემესტრზე პროგრამაზე რეგისტრირებულია 1 ჯგუფი მაინც

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ბაზრის კვლევის საფუძველზე, სუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის დებულებით განსაზღვრული პროცესის შესაბამისად ნანოტექნოლოგიების ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამას შეიმუშავებს მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა და ხარისხის სამსახურთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს მის შესაბამისობას სააკრედიტაციო სტანდარტებთან. მოხდება შესაბამისი ლაბორატორიების მოწყობა, საჭირო ინვენტარის შეძენა/გამართვა. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის დაკომპლექტება მოხდება როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორსიო პროფესურით. პროგრამა გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ. პროგრამისთვის ხდება საერთაშორისო სტუდენტებსი მოზიდვა საერთაშორისო აგენტების დახმარებით

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • საერთაშორისო სტუდენტების და საერთაშორისო ურთიერთობებსი სამსახური
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლპჯისტიკის სამსახური
1.9. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3)ბიოტექნოლოგიების ინგლისურენოვანი პროგრამის ამუშავება 2021-2022 წლის შემოდგომის სემესტრიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ბიოტექნოლოგიების ინგლისურენოვანი  საგანმანათლებლო პროგრამა გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2021 წლის IV კვარტალში
 • 2021-2022 წლის გაზაფხულის სემესტრზე პროგრამაზე რეგისტრირებულია 1 ჯგუფი მაინც

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ბაზრის კვლევის საფუძველზე, სუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის დებულებით განსაზღვრული პროცესის შესაბამისად ბიოტექნოლოგიების ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამას შეიმუშავებს მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა და ხარისხის სამსახურთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს მის შესაბამისობას სააკრედიტაციო სტანდარტებთან. ლაბორატორიული ბაზა პროგრამას მზად აქვს, ვინაიდან ისინი შეიქმნა ჯანდაცვის მეცნიერებების (მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია, ანატომიის ლაბორატორია, ქიმიის ლაბორატორია, და ა.შ.) და საინჟინრო პროგრამებისთვის (ფიზიკის ლაბორატორია, ელექტრონიკის ლაბორატორია) მოხდება დამატებით საჭირო ინვენტარის შეძენა/გამართვა. პროგრამა მჭიდრო ურთიერთობაში იქნება შ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტთან. პროგრამა გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ. პროგრამისთვის ხდება საერთაშორისო სტუდენტებსი მოზიდვა საერთაშორისო აგენტების დახმარებით

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • საერთაშორისო სტუდენტების და საერთაშორისო ურთიერთობებსი სამსახური
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლპჯისტიკის სამსახური
1.10. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამიდან მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსების და ბუღალტერიის მიმართულებების გამოყოფა და ცალკე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებად ამუშავება 2021-2022 წლის შემოდგომის სემესტრიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსების, ბუღალტერიის პროგრამები გადიან აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2020 წლის IV კვარტალში
 • 2021-2022 აკადემიური წლისთვის პროგრამები ასახულია შეთავაზებულ  გაზაფხულის სემესტრზე პროგრამაზე რეგისტრირებულია 1 ჯგუფი მაინც

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ბაზრის კვლევის საფუძველზე, სუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის დებულებით განსაზღვრული პროცესის შესაბამისად ბიოტექნოლოგიების ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამას შეიმუშავებს მეცნიერებების და ტექნოლოგიების სკოლა და ხარისხის სამსახურთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს მის შესაბამისობას სააკრედიტაციო სტანდარტებთან. ლაბორატორიული ბაზა პროგრამას მზად აქვს, ვინაიდან ისინი შეიქმნა ჯანდაცვის მეცნიერებების (მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია, ანატომიის ლაბორატორია, ქიმიის ლაბორატორია, და ა.შ.) და საინჟინრო პროგრამებისთვის (ფიზიკის ლაბორატორია, ელექტრონიკის ლაბორატორია) მოხდება დამატებით საჭირო ინვენტარის შეძენა/გამართვა. პროგრამა მჭიდრო ურთიერთობაში იქნება შ. ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტთან. პროგრამა გადის აკრედიტაციას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის მიერ. პროგრამისთვის ხდება საერთაშორისო სტუდენტებსი მოზიდვა საერთაშორისო აგენტების დახმარებით

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • საერთაშორისო სტუდენტების და საერთაშორისო ურთიერთობებსი სამსახური
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლპჯისტიკის სამსახური
1.11. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(2) დისტანციური ონლაინ სწავლების კონპონენტების დანერგვა 2019-2020 აკადემიური წლიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ყველა სასწავლო პროგრამა მოდიფიცირებული იმგვარად, რომ შესაძლებელია დისტანციურად განხორციელება ერთი კომპონენტის მაინც
 • არსებობს დისტანციური კომპონენტის რეალიზების ტექნიკური საშუალება

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

მოხდება სასწავლო-საკომუნიკაციო პლათფორმის “My UG”-ის მორგება დისტანციური სწავლების მოთხოვნებთან ისე, რომ შესაძლებელი იყოს სასწავლო მასალის მიღება, ლექტორთან კომუნიკაცია და ა.შ. მოხდება გარკვეული კომპონენტების ვიდეო ჩანაწერების მომზადება.  შემუშავდება დისტანციური გამოცდის ფორმატი. პოხდება შესაბამისი ტექნიკური მოწყობილობების და სოფთვეარის შეძენა. შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებთან წარიმართება თანამშრომლობა დისტანციური სწავლების განხორციელების გზაზე საკანონმდებლო შეფერხებების გამოვლენისა და გადაჭრის გზების შემუშავების მიმართულებით. უნივერსიტეტი იმუშავებს სტრუქტურულ პროექტზე ERASMUS-ის ფარგლებში განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან დისტანციური სწავლების მიმართულებით.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • IT-სამსახური
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • სკოლები
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლპჯისტიკის სამსახური

1.11.1. ქვე-მიზანი ვიდეო ლექციების ჩაწერა სასწავლო კონპონენტებში: შესავალი ეკონომიკაში სამართალმცოდნეებისთვის“, „აზროვნება, მორალი და ეთიკა“, საგამომგონებლო ტექნოლოგიები“, „ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება“, „ეკონომიკის და ბიზნესის საფუძვლები“, 2020 წლის I-IV კვარტალი

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020 წლის ბოლოს არსებობს ვიდეო ლექციები სასწავლო კომპონენტებში: შესავალი ეკონომიკაში სამართალმცოდნეებისთვის“, „აზროვნება, მორალი და ეთიკა“, საგამომგონებლო ტექნოლოგიები“, „ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება“, „ეკონომიკის და ბიზნესის საფუძვლები“
 • ვიდეო ლექციები განთავსებულია პლათპორმაზე “My UG”და კურსზე დარეგისტრირებულ სტუდენტს მისი ნახვის საშუალება აქვს

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტის სტუდიის გამოყენებით მოხდება კურსების ჩაწერა. პლათფორმაზე “My UG” მოხდება კურსების ატვირთვა და შეიქმნება სტუდენტთან დიალოგრი ბმული, რომელიც მას ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალებას მისცემს

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • IT-სამსახური
 • სკოლები
 • სატელევიზიო სტუდია, სამონტაჟო


1.11.2. ქვე-მიზანი ელექტრონული სწავლების სოფთვეარის, ლიცენზიის შეძენა 2020 წლის III-IV კვარტალი

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ლიცენზია შეძენილია
 • სოფთვეარი ჩაშენებულია “UG online” სისტემაში
 • სისტემის გამართული მუშაობა დატესტილია

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

IT-სამსახური სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურთან და სკოლებთან კონსულტაციის შედეგად შეარჩევს ოპტიმალურ სოფტვეარს, მოხდება მისი შეძენა და “UG online” სისტემაში ჩაშენება

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • IT-სამსახური
 • სკოლები
 • სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

1.12. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(1) გაცვლითი პროგრამების გამრავალფეროვნება

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2021-2022 აკადემიური წლიდან ყოველწლიურად ერთი სემესტრით ევროპასა და აშშ-ში სწავლის ოფციის შეთავაზება ხდება ყველა სტუდენტისთვის, ვისაც მოგროვილი აქვს არანაკლებ 120 ECTS (მათ შორის არანაკლებ 60 ECTS -ისა UG-ში
 • 2021-2022 წლიდან აკადემიური მოსწრების მიხედვით სტუდენტებს მიეწოდებათ საზღვარგარეთ სწავლის შემდეგი ოფციები: უფასოდ სწავლა; უფასოდ სწავლისა და საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; უფასოდ სწავლის, საცხოვრებლისა და მგზავრობის უზრუნველყოფა

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

დასავლურ უნივერსიტეტებთან მემორანდუმების გაფორმება სტუდენტთა და პროფესორთა გაცვლითი პროგრამების კუთხით. სტუდენტთა გაცვლის დაფინანსება, საერთო პროგრამების შემუშავება დასავლურ უნივერსიტეტებთან; საერთო პროექტებზე მუშაობა, რაც სტუდენტთა გაცვლასაც მოიაზრებს. სპეციალური ჯგუფის შექმნა, რომელიც ინტენსიურად იმუშავებს  პროექტებზე  Erasmus+-ის ფარგლებში

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • პროექტებზე მომუშავე განყოფილება
 • სკოლები
 • საერთაშორისო სტუდენტების და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
1.13. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(1)(3) დასავლურ უნივერსიტეტებთან ერთად პროგრამების განხორციელება

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არსებობს ერთი პროგრამა მაინც, რომლის დასრულება უზრუნველყოფს ევროპულ/აშშ-ის დიპლომს და მასზე 2020-2021 აკადემიური წლისთვის რეგისტრირებულია 1 ჯგუფი მაინც

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება რამდენიმე დასავლურ უნივერსიტეტთან და მათთან ერთად პროგრამის განხორციელება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • პროექტებზე მომუშავე განყოფილება
 • სკოლები
 • საერთაშორისო სტუდენტების და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

1.13.1. ქვე-მიზანი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ამოქმედება სკრენტონის უნივერსიტეტთან (აშშ) 2020-2021 აკადემიური წლიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • პროგრამაზე შესაბამისი აკადემიური წლისთვის სწავლას იწყებს 1 ჯგუფი მაინც

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამებზე მუშაობა სკრენტონის უნივერსიტეტთან

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


1.13.2. ქვე-მიზანი ჯანდაცვის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ამოქმედება დუკეს უნივერსიტეტთან (აშშ) ერთად 2020-2021 აკადემიური წლიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • პროგრამაზე შესაბამისი აკადემიური წლისთვის სწავლას იწყებს 1 ჯგუფი მაინც

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პროგრამებზე მუშაობა დუკეს უნივერსიტეტთან

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა

1.14. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(4) ლიბერალური ღირებულებების დანერგვა სტუდენტებში

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ყველა სასწავლო პროგრამით უზრუნველყოფილია ფუნდამენტური ლიბერალური ღირებულებების გაცნობა სტუდენტებისთვის
 • ყველა სემესტრში იმართება ერთი დისკუსია/სემინარის ციკლი მაინც, რომელიც ეთმობა რომლიმე ლიბერალური ღირებულების/ღირებულებათა ჯგუფის ირგვლივ მსჯელობას
 • ყველა სემესტრში იმართება ერთი საჯარო დისკუსია მაინც, რომელიც ეთმობა  საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მიმდინარე აქტუალური საკითხის ლიბერალურ ჭრილში განხილვას
 • კურსდამთავრებულთა არანაკლებ 30%-ს გააჩნია დემოკრატიულად უფრო მაღალგანვითარებულ საზოგადოებაში ცხოვრების ნახევარწლიანი გამოცდილება მაინც

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

სასწავლო პროგრამები ერთი ან მეტი კომპონენტით უზრუნველყოფეს ფუნდამენტური ლიბერლური ღირებულებების გაცნობას სტუდენტებისთვის. უნივერსიტეტის ცალკეული სკოლები/დეპარტამენტები რეგულარულად ჩაატარებენ საჯარო ლექციებს, დისკუსიებს საზოგადოებრივად აქტუალური თემატიკის ირგვლივ სადაც მოხდება როგორც სტუდენტების, აკადემიური თუ ადმინისტრაციული პერსონალის, ისე გარეშე დაინტერესებული პირების ჩართვა. უნივერსიტეტი მოაწყობს ბანაკებს, სადაც მოეწყობა დისკუსიები ფუნდამენტური ღირებულებების ირგვლივ. უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს საერთაშორისო გარემოს არსებობას, და წაახალისებს სტუდენტთა სწავლას ევროპასა და ამერიკაში, სადაც ისინი შეიძენენ დემოკრატიის დონის მხრივ შედარებით მაღალგანვითარებულ საზოგადოებაში ცხოვრების გამოცდილებას

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სკოლები

1.14.1. ქვე-მიზანი 2020-2027 წწ. ყოველწლიურად ეკონომიკური თავისუფლების თემატიკასთან დაკავშირებული საჯარო ლექციების ციკლების ორგანიზება ახალ ეკონომიკურ სკოლასთან თანამშრომლობით

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ყოველსემესტრულად მიმდინარეობს ეკონომიკური თავისუფლების თემატიკასთან დაკავშირებული საჯარო ლექციების ციკლი ახალ ეკონომიკურ სკოლასთან თანამშრომლობით

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი ეკონომიკურ თავისუფლებასთან დაკავშირებით მომუშავე ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს და უზრუნველყოფს მათთან ერთად საჯარო ლექციათა ციკლების ორგანიზებას

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


1.14.2. ქვე-მიზანი ქართველი განმანათლებლების შემოქმედების ლიბერალური კუთხით შესწავლა, საჯარო განხილვების მოწყობა და გამოქმეყნება (2020 წ. - ილია ჭავჭავაძე, 2021 წ. - ვაჟა-ფშაველა. 2022 წ. - იაკობ გოგებაშვილი, 2023 წ. სულხან-საბა ორბელიანი)

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ცალკეული განმანათლებლის შემოქმედებიდან ამოკრეფილია და სტრუქტურირებულია მასალა იმგვარად, რომ შესაძლებელია ავტორის ხედვის იდენტიფიცირება ამა თუ იმ საზოგადოებრივი საკითხის ირგვლივ. მასალა მომზადებულია საჯარო განხილვისთვის
 • ყოველსემესტრულად ხდება რომელიმე ქართველი განმანათლებლის ნამუშევრების საჯარო გაცნობა/განხილვა

 

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი ეკონომიკურ თავისუფლებასთან დაკავშირებით მომუშავე ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს და უზრუნველყოფს მათთან ერთად საჯარო ლექციათა ციკლების ორგანიზებას

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
 • ხელოვნების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

2. სამეცნიერო მიზნები

2.1. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3)2020-2027 წწ-ების განმავლობაში Scholar-ის, Scopus-ის და Web of Science-ის ბაზებში არსებულ მაღალინფაქტფაქტორიან (IF > 0.7) ჟურნალებში მოხვდეს UG-სთან აფილირებული პროფესორების არანაკლებ 850 სამეცნიერო პუბლიკაცია

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 

 • 2027 წლის ბოლოს Scholar-ის, Scopus-ის და Web of Science-ის ბაზებში არსებულ მაღალინფაქტფაქტორიან (IF > 0.7) ჟურნალებში უკანასკნელი 7 წლის განმავლობაში მოხვედრილი UG-სთან აფილირებული პროფესორების პუბლიკაციების რაოდენობა არანაკლებ 850-ია

 

სამიზნე ნიშნულები თითოეული წლისთვის:

2020 – არანაკლებ 45 პუბლიკაცია

2021 – არანაკლებ 70 პუბლიკაცია

2022 – არანაკლებ 95 პუბლიკაცია

2023 – არანაკლებ 120 პუბლიკაცია

2024 – არანაკლებ 145 პუბლიკაცია

2026- არანაკლებ 170 პუბლიკაცია

2027 – არანაკლებ 195 პუბლიკაცია

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

პრიორიტეტული სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებებია: მათემატიკა და არქეოლოგია, ჯანდაცვა და საბუნებისმეტყველო მიმართულებები - ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგია. უნივერსიტეტი წაახალისებს მაღალ ინფაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში როგორც ინდივიდუალურ, ისე საერთაშორისო კოლაბორაციულ პუბლიკაციებს; აკადემიური პერსონალისთვის იმუშავებს აკადემიური შვებულების (Sabbatical) სქემა. იმუშავებს მეცნიერების წახალისების პრემიალური სისტემა. განვითარდება „სამშვილდის“ არქეოლოგიური ბაზის ინფრასტრუქტურა, სკოლების ბაზაზე არსებული ინსტიტუტები. დაფინანსდება დეპარტამენტის ან შიდა დეპარტამენტშორისი კოლაბორაციული სამცნიერო-კვლევითი პროექტები სადაც დაკავდება არსებული აკადემიური პერსონალი და შესაბამისად გამოცხადდება ახალი აკადემიური თანამდებობები. უნივერსიტეტი ყოველწლიურად გამოყოფს ბიუჯეტს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად, ასევე წარადგენს პროექტებს საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო საგრანტო ფონდებში. შეიქმნება საბუნებრისმეტყველო მეცნიერებების განვითარებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა. უნივერსიტეტი ხელს შეუწყობს UG-ის მეცნიერების კოლაბორაციას CERN-თან (ATLAS და CMS პროგრამებში), COMET-თან და დუბნასთან

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • IT-სამსახური
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • სკოლები
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლპჯისტიკის სამსახური

2.1.1. ქვე-მიზანი 2020-2027 წწ. ყოველწლიურად მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო წარმადობის საშუალოდ 20%-იანი ზრდა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020-2027 წწ. მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკების მიერ Scopus-ის და Web of Science-ის ბაზებში არსებულ მაღალინფაქტ-ფაქტორიან (SJR-რეიტინგით 50 პროცენტილს ზევით არსებულ) მათემატიკურ ჟურნალებში ყოველი წლის ბოლოს პუბლიკაციების რაოდენობა 20%-ით გაზრდილია

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ინსტიტუტში მოხდება მეცნიერ-მუშაკების დამატება, ინსტიტუტი იმუშავებს დოქტორანტებთან. უნივერსიტეტი დააფნინანსებს ინსტიტუტის საბაზისო საქმიანობას. დამატებით ინსიტუტი იზრუნებს რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიდან დაფინანსების მოძიებაზე

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მათემატიკის ინსტიტუტი
 • მეცნიერების და ტექნოლოგიების სკოლა


2.1.2. ქვე-მიზანი 2020-2027 წწ. ყოველწლიურად უნივერსიტეტის მიერ სამეცნიერო პროექტების ფაფინანსება

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020-2027 წწ. ყოველწლიურად ტარდება შიდა საგრანტო კონკურსი, ვლინდება დაფინანსებული პროექტები
 • დაფინანსების ჯამური ბიუჯეტი არაა ნაკლები 100,000 ლარზე

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

2020-2027 წწ., ყოველწლიურად, უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიუჯეტიდან აკადემიურ საბჭოს განსაკარგავად გამოეყოფა არანაკლებ 100,000 ლარის ოდენობით დაფინანსება, რომელიც მოხმარდება გადარჩეული საპროექტო განაცხადების დაფინანსებას

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საფინანსო სამსახური
 • აკადემიური საბჭო


2.1.3. ქვე-მიზანი სკოლების/დეპარტამენტების ან დეპარტამენტებსშორისი შიდაკოლაბორაციული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შემუშავება და აკადემიური პერსონალის ჩართვა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020 წლის ბოლოს ყველა სკოლა/დეპარტამენტი მუშაობს ერთ სამეცნიერო-კვლევითი პროექტზე მაინც ან კოლაბორაციაშია უნივერსიტეტის სხვა სკოლასთან/დეპარტამენტთან საერთო პროექტში
 • 2020 წლის ბოლოს სკოლის/დეპარტამენტის აკადემიური პერონალი ჩართულია სკოლის/დეპარტამენტის ან დეპარტამენტთშორის შიდაკოლაბორაციულ სამეცნიერო-კვლევით პროექტში

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

სკოლები/დეპარტამენტები შეიმუშავებენ კვლევით თემატიკებს, რასეც იმუშავებს აკადემიური პერონალი. პროექტების დაფინანსების ძირითადი წყარო იქნება შიდა საგრანტო კონკურსები, ასევე რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდი. დოქტორანტებზე მიღება ცხადდება უნივერსიტეტში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტებში არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე. აკადემიური პერსონალის მისაღებად გამართულ კონკურსზე კანდიდატმა უნდა დაადასტუროს საკუთარი შესაძლო კონტრიბუცია რომელიმე მიმდინარე არსებულ სამეცნიერო-კვლევით პროექტში, ან წარმოადგინოს ინდივიდუალური სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სკოლები

2.2. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3)2020-2027 წწ სამშვილდის არქეოლოგიური ცენტრის განვითარება

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 

 • ყოველწლიურად მიმდინარეობს საველე სამუშაოები სამშვილდის ნაქალაქარზე სადაც პრაქტიკას გადიან უნივერსიტეტის სტუდენტები
 • ნაქალაქარზე მუშაობა ხდება საერთაშორისო კოლაბორაციით
 • 2027 წ. არსებობს კეთილმოწყობილი ბაზა სადაც შესაძლებელია მკვლევარების განთავსება, არტეფაქტების პირველადი დამუშავება, კონფერენციების მასპინძლობა
 • ბაზა კეთილმოწყობილია არქეოლოგიური ტურისტების, საერთაშორისო გაცვლითი სტუდენტების მისაღებად

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი ანვითარებს სამშვილდის არქეოლოგიური ბაზის ინფრასტრუქტურას, მუდმივად აწარმოებს საველე სამუშაოებს.. სამშვილდის ბაზაზე „არქეოლოგიური ტურიზმის“ ფარგლებში გათხრებში მონაწილეობას იღებენ ჩამოსული პროფესიონალი და მოხალისე არქეოლოგები, რაც ექსპედიციისთვის დამატებით შემოსავლის წყაროა. ექსპედიციის ფარგლებში აღმოჩენები ქვეყნდება შესაბამის ჟურნალებში

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური

2.2.1. ქვე-მიზანი 2020-2027 წწ. სამშვილდეში არქეოლოგიური ექსპედიციის საველე მუშაობის უზრუნველყოფა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • სამშვილდეში ყოველწლიურად მიმდინარეობს რამდენიმეთვიანი არქეოლოგიური სამუშაოები სადაც ჩართულია როგორც UG-ის აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები, ისე მონაწილეობას იღებენ უცხოელი კოლეგები

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

სკოლები/დეპარტამენტები შეიმუშავებენ კვლევით თემატიკებს, რასეც იმუშავებს აკადემიური პერონალი. პროექტების დაფინანსების ძირითადი წყარო იქნება შიდა საგრანტო კონკურსები, ასევე რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდი. დოქტორანტებზე მიღება ცხადდება უნივერსიტეტში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტებში არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე. აკადემიური პერსონალის მისაღებად გამართულ კონკურსზე კანდიდატმა უნდა დაადასტუროს საკუთარი შესაძლო კონტრიბუცია რომელიმე მიმდინარე არსებულ სამეცნიერო-კვლევით პროექტში, ან წარმოადგინოს ინდივიდუალური სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხელოვნების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

2.3. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3) 2020-2027 წწ საბუნებისმეტყველო მიმართულებების განვითარება

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არსებობს საბუნებისმეტყველო მიმართულებების (ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია) დეპარტამენტები
 • არსებობს გარკვეულ საბუნებისმეტყველო სამეცნიერო თემატიკაზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფი
 • არსებობს საბაზისო სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა (გამოყოფილია შესაბამისი სალაბორატორიო ფართი უზრუნველყოფილი იმ მინიმალური კომპიუტერული ტექნიკით, აპარატურით, დანადგარებით, მოწყობილობებით ავეჯით და სხვა ინვენტარით, რაც მომუშავე ჯგუფს სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობის სისტემურად გახორციელების საშუალებას აძლევს)

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

მეცნიერების და ტექნოლოგიების სკოლის ბაზაზე იქმნება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი, რომელიც აერთიანებს ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მიმართულებებს. დეპარტამენტი იმუშავებს შესაბამისი მიმართულებებით სადოქოტრო პროგრამების შემუშავებაზე. დეპარტამენტის შემოსავალს სკოლისა და უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებულ დაფინანსებასთან ერთად შეადგენს საკუთარი პროგრამებიდან მიღებული შემოსავალი; საგრანტო დაფინანსება, როგორც შიდა საუნივერსიტეტო, ისე რუსთაველის სამეცნიერო ეროვნული ფონდი და საერთაშორისო პროექტები, ასევე სერვისული კომპონენტების გაყიდვა სამედიცინო მიმართულებების პროგრამებისა და საინჟინრო და კომპიუტერული მეცნიერებების პროგრამებისთვის. დეპარტამენტი აწარმოებს CERN, დუბნასთან და COMET-თან კოლაბორაციას. უნივერსიტეტი ეტაპობრივად მოახდენს შესაბამისი სასწავლო და სამეცნიერო ლაბარატორიების აღჭურვას.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნირების და ტექნოლოგიების სკოლა
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური

2.3.1. ქვე-მიზანი 2020 წლის II კვარტლის ბოლოს ქიმიის ლაბორატორიის კეთილმოწყობის დასრულება

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020-2021 აკადემიური წლის დასაწყისში ქიმიის ლაბორატორია კეთილმოწყობილია შესაბამისი სტანდარტების (უსაფრთხოების, ტექნოლოგიური და ა შ.) მიხედვით
 • 2020-2021 აკადემიური წლის დასაწყისში ქიმიის ლაბორატორია აღჭურვილია ფუნქციონირების დასაწყებად საჭირო ინვენტარით

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერისტეტი ქირაობს ფართს ქიმიის ლაბორატორიის მოსაწყობად. უზრუნველყოფს მის რემონტს და სტანდარტების შესაბამისად კეთილმოწყობას. ლაბორატორიის კეთილმოწყობა მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახურის იერ ხდება შესაბამის აკადემიურ პერსონალთან კონსულტაციის შედეგად. აკადემიური პერსონალი ამზადებს საჭირო ლაბორატორიული ინვენტარის ნუსხას, რომლის შეძენას, ტრანსპორტს და გამართვას უზრუნველყოფს მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერების და ტექნოლოგიების სკოლა
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური

2.4. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები)(3)(4) 2020-2027 გამოყენებით-კვლევითი საქმიანობა საჯარო პოლიტიკის (რეფორმების, რეგულაციების, ქვეყნისთვის აქტუალური/კრიტიკული საკითხების) თემატიკაზე, რაც გამიზნულია პოლიტიკის შემმუშავებლების ექსპერტული კვლევებით და რეკომენდაციებით უზრუნველყოფაზე და განპირობებულია საუნივერსიტეტო საზოგადოების პასუხისმგებლობით ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ყოველსემესტრულად საჯარო პოლიტიკის რომელიმე მიმართულებით პოლიტიკის შემმუშავებელთათვის იქმნება ერთი ექსპერტული შეფასება/რეკომენდაცია მაინც
 • არანაკლებ წელიწადში ერთხელ უნივერსიტეტი აწყობს ქვეყანის საჯარო პოლიტიკის აქტუალური მიმართულებით საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრი „გნომონ ვაიზ“ ეწევა კვლევით საქმიანობას საჯარო პოლიტიკის ანალიზის და შეფასების კუთხით და დებს ექსპერტულ დასკვნებს/რეკომენდაციებს ქვეყნის პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებით. იმართება საჯარო განხილვები/დისკოსუები. უნივერსიტეტი ეწევა ქვეყნის უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის თემატიკასთან დაკავშირებულ გამოყენებითი ხასიათის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას და  უზრუნველყოფს ამ თემატიკას მიძღვნილი ყოველწლიური მაღალი დონის კონფერენციის წარმართვას

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საციალურ მეცნიერებათა სკოლა
 • სამართლის სკოლა
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური

2.4.1. ქვე-მიზანი საბუნებიდმეტყველო დეპარტამენტის დაფუძნება მეცნიერების და ტექნოლოგიების სკოლაში

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა

3. ინსტიტუციური მიზნები

3.1. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები(1)(2)(3)(4)(5)) ავტორიზებულ რეჟიმში მუშაობის გაგრძელება 2021 წლიდან

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2021 წ. უნივერსიტეტს ენიჭება ავტორიზაცია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ყველა სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს შესბამისი საქმიანობები მოჰყავთ ახალი საავტორიზაციო სტანდარტებთან შესაბამისობაში: სკოლებს/დეპარტამენტებს სასწავლო პროგრამები მიჰყავთ ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში (განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მედიცინის პროგრამის WFME სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას); სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება, საქმის წარმოება მოდის ახალ სტანდარტებთნ შესაბამისობაში; ინფრასტრუქტურა მოდის სტანდარტებთან შესაბამისობაში; იქმნება ახალი სტანდარტების მოთხოვნების უზრუნველმყოფი შესაბამისი მექანიზმები. ხარისხის სამსახურის შესაბამისი ქვედანაყოფები ანხორციელებენ შესაბამის მონიტორინგს. ხდება განმავითარებელი ავტორიზაციის მიერ მიწოდებულ რეკომენდაციებზე და მითითებებზე მუშაობა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის სამსახური
 • სკოლები
 • სპას
 • იურიდიული სამსახური
 • ადამიანური კაპიტალის განვითარების სამსახური
 • მატერიალური რესურსების და ლოჯისტიკის სამსახური
 • საფინანსო სამსახური
3.2. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები(1)(3)) სტუდენტების საერთო რაოდენობის ქვოტის 12,000-მდე გაზრდა

წლიური მისაღები კონტიგენტის და სტუდენტების საერთო რაოდენობის გეგმა:

       

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

I საფეხური

საერთ. სტ.-ები

I წელი

წლიური მიღება

500

700

950

1300

1800

2000

2000

 

II  წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 60%

N/A

300

420

570

780

1080

1200

 

III  წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 80%

N/A

N/A

240

336

456

624

864

 

IV წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 95%

N/A

N/A

N/A

228

319

433

593

 

V წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 10%

N/A

N/A

N/A

N/A

23

32

43

ქართ. სტ.-ები

I წელი

წლიური მიღება

1400

1400

1400

1500

1800

2000

2000

 

II  წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 60%

N/A

840

840

840

900

1080

1200

 

III  წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 80%

N/A

N/A

672

672

672

720

864

 

IV წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 95%

N/A

N/A

N/A

638

638

638

684

 

V წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 10%

N/A

N/A

N/A

N/A

64

64

64

II საფეხური

საერთ. სტ.-ები

I წელი

წლიური მიღება

100

100

150

200

200

200

200

 

II  წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 80%

N/A

80

80

120

160

160

160

 

III  წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 30%

N/A

N/A

24

24

36

48

48

ქართ. სტ.-ები

I წელი

წლიური მიღება

200

200

200

200

200

200

200

 

II  წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 80%

N/A

160

160

160

160

160

160

 

III  წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 30%

N/A

N/A

48

48

48

48

48

III საფეხური

 

I წელი

წლიური მიღება

20

20

20

30

50

50

50

 

II  წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 90%

N/A

18

18

18

27

45

45

 

III  წელი

შენარჩუნების კოეფ. - 90%

N/A

N/A

16

16

16

24

41

სტუდენტების ჯამური რაოდენობა:

 

 

 

6900.6

8349.44

9606.66

10463.46

 

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020 წლის ბოლოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით სტუდენტების საერთო ქვოტა გაზრდილია 12,000 სტუდენტამდე

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ინფრასტრუქტურა (სუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის დებულების მე-7 თავით განსაზღვრული მინიმალურ სტანდარტი - 1 სტუდენტზე 2 კვ.მ. სასწავლო ფართი), მუდმივი და მოწვეული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა (სუ-ის საგანმანათლებლო პროგრამის დებულების მე-4 თავით განსაზღვრული მინიმალურ სტანდარტი), ადმინისტრაციის რაოდენობა, აკადემიური პროგრამების რაოდენობა, ავეჯი და სხვა ინვენტარი რაოდენობრივად შეესაბამება მოთხოვნილი ქვოტას. ასევე, უნივერსიტეტს გაჩნია მომდევნო წლებში სტუდენტების მისაღები კონტიგენტის გეგმა, რომელიც გაწერილია სტრატეგიულ დოკუმენტში და ასაბუთებს უნივერსიტეტის შეუფერხებლად განვითარებისთვის საერთო ქვოტის აუცილებლობას და მიზანშეწონილობას. ქვოტის გაზრდაზე მოთხოვნა დაფიქსირდება 2020 წლის ავტორიზაციის განაცხადში

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის სამსახური
 • სკოლები
3.3. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები(3))საერთაშორისო სტუდენტების ყოველწლიური მისაღები კონტიგენტის გაზრდა 2000 სტუდენტამდე 2024-2025 აკადემიური წლისთვის

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2024-2025 აკადემიური წლიდან საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებზე საერთაშორისო სტუდენტების მიღება შეადგენს არანაკლებ 2,000  სტუდენტს

 

სამიზნე ნიშნულები თითოეული წლისთვის:

2020-2021 აკადემიური წლისთვის – არანაკლებ 600 სტუდენტი

2021-2022 აკადემიური წლისთვის – არანაკლებ 800 სტუდენტი

2022-2023 აკადემიური წლისთვის – არანაკლებ 1100 სტუდენტი

2023-2024 აკადემიური წლისთვის – არანაკლებ 1500 სტუდენტი

2024-2025 აკადემიური წლისთვის – არანაკლებ 2000 სტუდენტი

 

აკადემიური პროგრამა

სწავლების საფეხური

თითოეული აკადემიური წლისთვის პროგრამაზე სტუდენტების მისაღები კონტიგენტის ბიუჯეტური ნიშნული

 
 

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

 

ელექტრონ. ინჟინერია

ბაკალავრ.

25

25

50

50

75

100

100

100

 

ინფორმატიკა

ბაკალავრ.

50

50

75

100

125

150

150

150

 

სამოქალაქო ინჟინერია

ბაკალავრ.

-

50

75

100

125

125

125

125

 

ბიოტექნოლოგიები

ბაკალავრ.

-

-

25

50

75

100

100

100

 

ნანოტექნოლოგიები

ბაკალავრ.

-

-

25

50

75

100

100

100

 

ქიმია

ბაკალავრ.

-

-

25

50

75

75

75

75

 

პოლ. და საერთ. ურთ.-ბი

ბაკალავრ.

-

20

25

50

75

100

100

100

 

სტრატ. კომუნიკაციები

ბაკალავრ.

-

20

25

50

75

100

100

100

 

ინგლისური ფილოლოგია

ბაკალავრ.

10

10

10

20

25

25

25

25

 

არქიტექტურა

ბაკალავრ.

-

25

50

75

100

100

100

100

 

ბიზნ. ადმინისტრირება

ბაკალავრ.

50

75

100

125

200

200

200

200

 

ფარმაცია

ბაკალავრ.

25

50

50

75

100

125

125

125

 

საექთნო საქმე

ბაკალავრ.

25

25

25

25

50

75

75

75

 

სტომატოლოგია

ერთსაფეხ.-ნი

200

200

200

200

260

260

260

260

 

მედიცინა

ერთსაფეხ.-ნი

50

50

50

75

100

125

125

125

 

განათლ. ადმინ.-ბა

მაგისტრატ.

10

10

10

20

25

25

25

25

 

ბიზნ. ადმინისტრირება

მაგისტრატ.

50

50

50

75

100

75

75

75

 

საერთ. ბიზნ. სამართალი

მაგისტრატ.

5

5

5

10

15

15

15

15

 

ფარმაცევტული ქიმია

მაგისტრატ.

-

15

20

25

25

25

25

25

 

ნანოტექნოლოგიები

მაგისტრატ.

-

10

15

20

25

25

25

25

 

ინფორმატიკა

მაგისტრატ.

-

10

15

20

25

25

25

25

 

სამოქალაქო ინჟინერია

მაგისტრატ.

-

-

15

20

25

25

25

25

 

ელექტრონ. ინჟინერია

მაგისტრატ.

-

-

10

15

25

25

25

25

 

საერთაშორისო სტუდენტების ჯამური რაოდენობა

500

700

950

1300

1800

2000

2000

2000

 

 

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

სამიზნე რეგიონებს, საიდანაც მოხდება სტუდენტების რეკრუტი, წარმოადგენს: მახლობელი აღმოსავლეთი, აფრიკა, ლათინური ამერიკის ქვეყნები, შუა აზია, კავკასია, ბალკანეთის ქვეყნები, ინდოეთი, ჩინეთი. სტუდენტების მოზიდვა ძირითადად ხდება აგენტების მეშვეობით. უნივერსიტეტი აწარმოებს სარეკლამო კამპანიებს პრიორიტეტულ ქვეყნებში; ესწრება სამიზნე რეგიონებზე მიმართულ საგანმანათლებლო გამოფენებს, რომლის უმთავრესი მიზანია სააგენტოებთან გაცნობა და აგენტების ქსელის განვითარება. უნივერსიტეტი მუშაობს პრიორიტეტულ ქვეყნებში რეგულირებად პროფესიებში სათანადო აღიარების / აკრედიტების / ლიცენზირების მოპოვებაზე (ასეთის არსებობის შემთხევევაში); ქმნის ინგლისურენოვან აკადემიურ პროგრამებს განსხვავებული ინტერესის მქონე სტუდენტების დასაკმაყოფილებლად. ცალკეული პროგრამები გადიან საერთაშორისო აკრედიტაციას.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სკოლა
 • საერთაშორისო სტუდენტების  და საერთაშორისო  ურთიერთობების სამსახური
3.4. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები(1))მუდმივი აკადემიური პერსონალის 20%-ის საერთაშორისო მაღალი რანგის პროფესურით დაკომპლექტება 2020-2025

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2025 წლისთვის აკადემიური პერსონალის 20% არაა საქართველოს მოქალაქე ან ორმაგი მოქალაქეა
 • საერთაშორისო პროფესურა აკმაყოფილებს აკადემიური საბჭოს მიერ განსაზღვრულ უმაღლეს სტანდარტს (პუბლიკაციების რაოდენობის და მათი ციტირების ინდექსის მიხედვით)

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი აცხადებს საბუთების მიღებას სუსკის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით. საერთაშორისო ვაკანსია ცხადდება როცა ადგილობრივ ბაზარზე შესაბამისი კომპეტენციის აკადემიური პერსონალის მოძიება ვერ ხერხდება.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სკოლა
 • ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

3.4.1. ქვე-მიზანი 2020-2021 წწ. 2 მაღალი რანგის აკადემიური პერსონალის აყვანა ნანო-ტექნოლოგიების მიმართულებით და ერთის-მენეჯმენტის მიმართულებით

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020 წლის II კვარტალში აკადემიური პერსონალის ხელშეკრულება გაფორმებულია საერთაშორისო მაღალი რანგის პროფესორთან (HI > 6) მენეჯმენტის მიმართულებით და მისი აკადემიური დატვირთვა გაწერილია 2020-2021 აკადემიური წლის სქემით
 • 2021 წლის I კვარტალში აკადემიური პერსონალის ხელშეკრულება გაფორმებულია საერთაშორისო მაღალი რანგის პროფესორთან (HI > 30) ნანო-ტექნოლოგიების მიმართულებით

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი აცხადებს ვაკანსიას შესაბამისი მიმართულებით და მიმართავს ინფორმაციის გავრცელების საერთაშორისო არხებს. გათვალისწინებულია შესაბამისი ანაზღაურება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სკოლები
 • ადამიანური კაპიტალის განვითარების სამსახური

3.5. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები(3))ხარისხის საერთაშორისო სისტემის - ISO 9001-ის დანერგვა, 2019-2021 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2022 წლისთვის უნივერსიტეტში და მის ცალკეულ სტრუქტურულ ერთეულებში დანერგილია ISO 9001

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

დროისა და ფინანსების ოპტიმალურად გამოყენების მიზნით, უნივერსიტეტი ჯერ რომელიმე სკოლის ბაზაზე გაივლის და დანერგავს ISO 9001-ის სტანდარტებს. სკოლის ოპერაციები შედარებით ნაკლები მასტაბით მოიცავს ზოგად-საუნივერსიტეტო ოპერაციებს და სკოლის ფუნქციონირებაში საკუთრივ სკოლის ადმინისტრაციის გარდა ჩართულია უნივერსიტეტის მენეჯმენტის ყველა რგოლი და ყველა ფუნქციური მიმართულება

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • ხარისხის სამსახური
 • სკოლები
 • სპას
 • იურიდიული სამსახური
 • ადამიანური რესურსების განვითარების სამსახური
 • მატერიალური რესურსების და ლოჯისტიკის სამსახური
 • საფინანსო სამსახური
3.6. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები(3))2027 წლისთვის საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უნივერსიტეტად ქცევა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • იმ აბიტურიენტების უმეტესობისთვის, ვინც UG-ს რაიმე პოზიციაზე მაინც ხაზავს,  ის წარმოადგენს პირველი რიგის პრიორიტეტს, შედარებით ნაკლებისთვის მეორე რიგის პრიორიტეტს და ა.შ კლებადი ტენდენციით პირველ ხუთ პოზიციაზე.
 • პირველ პოზიციაზე UG-ს უნივერსიტეტში გამოცხადებული ადგილების რაოდენობაზე არანაკლები ოდენობით აბიტურიენტი ხაზავს
 • ჩარიცხული სტუდენტების არანაკლებ 50%-ს გააჩნია სრული საგრანტო დაფინანსება, დარჩენილ სტუდენტებს გააჩნიათ რაიმე წილი საგრანტო დაფინანსება

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი მუშაობს საერთაშორისო რეპუტაციულ სარეიტინგო კომპანიების მიერ შემუშავებულ რეიტინგებში პოზიციის გაუმჯობესებაზე. ამასთან, მუშაობს ლოკალურ ბაზარზე პრესტიჟის ამაღლებაზე. უნივერსიტეტი მკვეთრ დიფერენცირებას ახდენს 1. სწავლების მაღალი ხარისხით (ქვეყნის საუკეთესო სამეცნიერო-აკადემიური პერსონალი, თანამედროვე/ინოვაციური სასწავლო პროგრამები,  მომთხოვნი გარემოთი), 2. ინოვაციურობით, 3. ინტერნაციონალიზაციით,  4. ლიბერალიზმით და 5. ინფრასტრუქტურით. UG სტუდენტს სთავაზობს ინფრასტრუქტურულად გამართულ საუნივერსიტეტო კამპუსს. უნივერსიტეტი საქართველოს ბაზარზე პოზიციონირებას ახდენს მაღალი უნარების მქონე კარგად მომზადებულ აბიტურიენტების სეგმენტზე. უნივერსიტეტი პოტენციურ მომხმარებელს (აბიტურიენტს) ცალსახა სიგნალს აწვდის იმ მომსახურების შესახებ, რასაც ის მიიღებს უნივერსიტეტში, რითაც აღწევს იმას, რომ აბიტურიენტის მოლოდინი მაქსიმლურად ემთხვევა იმ რეალობას რაც მას სტუდენტობისას ხვდება. აბიტურიენტს გაცნობიერებული აქვს რატომ აკეთებს UG-ზე არჩევანს და სტუდენტის მოლოდინებსა და უნივერსიტეტის მომსახურებას შორის ჰარმონიული დამოკიდებულებაა. უნივერსიტეტი ამცირებს ეროვნული გამოცდებით მისაღები ადგილობრივი სტუდენტების ქვოტას 2017-2018 აკადემიური წლისთვის განცხადებული 2400 სტუდენტიდან  – 1,200-1,500 სტუდენტამდე 2018-2019 აკადემიური წელს, რაც შენარჩუნდება 2023-2024 წლამდე. ზრდის სწავლის საფასურს თუმცა ინარჩუნებს იგივეს (შეასაძლოა შეამციროს კიდეც) გრანტიანი სტუდენტებისთვის, რითაც ადგილობრივ ბაზარზე საუნივერსიტეტო პროდუქტს შედარებით რთულად ხელმისაწვდომს ხდის. ყოველივე ეს განაპირობებს მეტად მომზადებული და უკეთესი უნარების მქონე სტუდენტების ჩარიცხვას, ვისაც განსაზღვრული აქვს UG-ში სწავლა, ასევე ერთნაირი მიზნების და მსგავსი ინტერესების მქონე აბიტურიენტების თავმოყრას; რაც ერთის მხრივ, გაზრდის თითოეულ სტუდენტში საუნივერსიტეტო საზოგადოებისადმი საკუთარი თავის იდენტიფიცირების ხარისხსა და UG-სადმი სოლიდარობას, ხოლო მეორეს მხრივ, დაეხმარება უნივერსიტეტს გააუმჯობესოს განათლების ხარისხი. უნივერსიტეტი მოაწყობს საზაფხულო ბანაკებს, რითაც ხელს შეუწყობს სტუდენტების სოციალიზაციას, უნივერსიტეტთან მეტ ემოციურ ბმას, ლოიალურობას და მიკუთვნებულობის შეგრძნებას

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური
 • სკოლები

3.6.1. ქვე-მიზანი 2027 წლის QS, TIMES და Webometrix-ის უნივერსიტეტების რანჟირების სიაში 1200+-ში მოხვედრა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2028 წელს THE-ს, QS-ის ან Webometrix-ის მიერ გამოქვეყნებული მსოფლიოს უნივერსიტეტების რეიტინგში საქართველოს უნივერსიტეტი არის არაუმეტეს 1200 + კატეგორიაში
 • საქართველოს უნივერსიტეტი წარმოდგენილია U-Multiranking-ში

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

მოხდება THE-ს, QS-ის,  U-Multiranking-ის დაWebometrix-ის შეფასების კრიტერიუმების შესწავლა და უნივერსიტეტის საქმიანობა სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობით დაწყებული მენეჯმენტის და თნამშრომლების წახალისების სქემის ჩათვლით იქნება ორიენტირებული ამ კრიტერიუმების მიხდვით შედეგების გაუმჯობესებაზე. უნივერსიტეტი აუმჯობესებს შედეგებს სასწავლო, სამეცნიერო და ცოდნის ტრანსფერის მიმართულებით. სასწავლო მიმართულებით უნივერსიტეტი მუშაობს ავტორიტეტული საერთაშორისო მააკრედიტებელი ორგანოებისგან შესაბამის მიმართულებებში აკრედიტაციებზე. უნივერსიტეტი ეწევა პროფესურაში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის წახალისებას; ზრდის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დაფინანსებას, მათ შორის სკოლების ბაზაზე ან დამოუკიდებლად არსებული კვლევითი ინსტიტუტების/ცენტრების დაფინანსებას. უნივერსიტეტი ზრდის ინტერნაციონალიზაციის ხარისხს. უნივერსიტეტი იწყებს ტექნოლოგიური ცოდნის ტრანსფერის განხორციელებას საქართველოს სამეცნიერო პოტენციალის გამოყენებით, ქართველ მეცნიერებსა და ქართულ თუ მსოფლიო ბიზნესებს შორის შუამავლის ფუნქციის შესრულებით

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • სკოლები


3.6.2. ქვე-მიზანი 2020-2027 წწ. უნივერსიტეტის ბრენდის ცნობადობის/რეპუტაციის გაზრდა ყოველ 2 წელიწადში არანაკლებ 20%-ით

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • ACT-ის მიერ იგივე მეთოდოლოგიით ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ შესრულებულ კვლევაში სუ-ის ბრენდის ცნობადობასთან/რეპუტაციასთან დაკავშირებული დადებითი ინდიკატორები 20%-ით გაზრდილია (2022-ში 2020-თან შედარებით და ა.შ. 2026 წლამდე)

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი ეწევა შესაბამის მარკეტინგულ კამპანიას, რისთვისაც იყენებს როგორც ტრადიციული მედიის (ბეჭდური მედია, ტელევიზია, რადიო, პოსტერების/ბილბორდების განთავსება), ისე სოციალურ მედია არხებს. რეგიონული ოფისები მუშაობენ რეგიონებში სუ-ის მესიჯების კომუნიკაციასა იმიჯის გავრცელებაზე

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური
 • სკოლები


3.6.3. ქვე-მიზანი ბრენდ-იმიჯის გამოკვეთა: დიფერენცირება, როგორც ინოვანიურობის, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებულობის და ლიბერალურობის ჰაბი

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2026 წ.-ის ACT-ის კვლევაში ბრენდის ასოციაციის რუბრიკაში, სუ-სთან ასოცირდება სახელები: ინოვაციური, ლიბერალური, თავისუფალი, თანამედროვე, ტექნოლოგიური (დასასახელებელ რამდენიმე ეპითეტში, ერთ-ერთი ზემოთჩამოთვლილი სიტყვა ხვდება რესპოდენტთა არანაკლებ 30%-ში

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი იმუშავებს ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარებაზე: ხელს შეუწყობს სტუდენტების (მათ შორის არა მხოლოდ UG-ის სტუდენტების) სამეწარმეო ინიციატივებს; საგამომგონებლო ცენტრი იმუშავებს მათში გამომგონებლური/ინოვაციური აზროვნების განვითარებაზე. გარემო სივრცეები მოეწყობა „Loft“-ის და „High-Tech“-ის დიზაინით. მოეწყობა საჯარო სემინარები მოწინავე ტექნოლოგიების მიმართულებით. უნივერსიტეტი გამოიყენებს სწავლების და მენეჯმენტის თანამედროვე/ინოვაციურ ტექნოლოგიებს. უნივერსიტეტი იმუშავებს პიროვნულ თავისუფლებებთან დაკავშირებული ღირებულებების საჯარო კომუნიკაციაზე, ლიბერალურ/ლიბერტარიანული ცენტრების / ორგანიზაციების / ინსტიტუტების თუ ცალკეული პიროვნებების UG-სთან ასოცირებაზე. საზაფხულო ბანაკებში მოეწყობა შესაბამისი აქტიობები

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური
 • სკოლები

3.7. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები(3)) 2022-2027 წწ. ყოველწლიური საუნივერსიტეტო საზაფხულო ბანაკების ორგანიზება

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არსებობს კეთილმოწყობილი საბანაკო სივრცე თბილისიდან არაუმეტეს 2 სთ-ის სავალზე, სადაც შესაძლებელია ერთდროულად არანაკლებ 200 სტუდენტის განთავსება
 • ბანაკში მონაწილეობა სტუდენტისთვის სავალდებულოა და გაწერილია კურიკულუმით
 • ბანაკისთვის შემუშავეულია სატრეინინგო პროგრამა
 • 2022-2027 წწ. ივლისსა და აგვისტოში 1-კვირიან ბანაკში მონაწილეობას იღებს 1400-1500 სტუდენტი

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი შეიძენს ან გრძელვადიანი იჯარით იქირავებს ტერიტორიას თბილისიდან არაუშორეს 2 სთ.-ის სავალზე. ტერიტორია უნდა მდებარეობდეს ტყესთან და ტბასთან/ხელოვნურ წყალსაცავთან, ასევე კომუნიკაციებთან (საავტომობილო, ასევე ელ.დენი, წყალი და ა.შ.) ახლოს. ტერიტორიაზე მოეწყობა მარტივი ნაგებობები (დაიდგმება კარვები), დასაძინებლად, ტრენინგებისთვის, სამზარეულო, საშხაპე, საპირფარეშო და სხვ. დანიშნულებით. სასწავლო პროგრამებში მინიმალური კრედიტი დაეთმობა საველე პრაქტიკას, რაც გულისხმობს 1-კვირიან ყოფნას უნივერსიტეტის ბანაკში, სადაც სტუდენტებისთვის მოეწყობა სხვადასხვა ტრეინინგები, პრაქტიკული გაკვეთილები ბუნებაში და ა.შ. ამ გზით, ერთის მხრივ, სტუდენტებთან იდეოლოგიურ-ღირებულებითი მუშაობის, ისევე როგორც ისეთი უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული აქტიობების ჩატარების საშუალება იქმნება, როგორიცაა გუნდური მუშაობა, ინოვაციურობა, კრეატიულობა და ა.შ., ხოლო მეორეს მხრივ, პროექტი ხელს უწყობს სტუდენტების სოციალიზაციას, სამეგობრო წრეების ჩამოყალიბებას, დაწყვილებას და ა.შ., რაც საუნივერსიტეტო ცხოვრების პერიოდში ცხოვრებისეული შთაბეჭდილებების, გამოცდილების და ემოციების გამოწვევას ემსახურება, სტუდენტებში უნივერსიტეტისადმი ემოციური ბმისა და ლოიალობის მიღწევის საწინდარია და ხელს უწყობს (3.6.) მიზნის მიღწევასაც

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური
 • სკოლები

3.7.1. ქვე-მიზანი 2021 წლის II კვარტლის ბოლოს ბანაკის გასაშენებლად ტერიტორიის შერჩევასთან და შეძენასთან/გრელვადიან იჯარასთან დაკავშირებული საკითხების გდაწყვეტა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2021 წლის II კვარტლის ბოლოს  უნივერსიტეტის კანონიერ მფლობელობაში არის არანაკლებ 2 ჰა-ის ფართობის ტერტორია, სადაც შესაძლებელია საბანაკე ინფრასტრუქტურის განვითარება
 • მიწის ფართობი მდებარეობს თბილისიდან არაუმეტეს 2 სთ-ის სამგზავრო მანძილზე
 • მიწის ნაკვეთს ესაზღვრება ტყის მასივი, ან მდინარე/ტბა
 • მიწის ნაკვეთამდე შესალებელია კომუნიკაციების (გზა, წყალი, ელექტრობა, ინტერნეტი) მიყვანა

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

2020-2021 წლის განმავლობაში მოხდება განსაზღვრული  პარამეტრების შესაბამისი ლოკაციების მოძიება. ძებნისას პრიორიტეტი მიენიჭება კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეტებს, რათა დროულად მოხდეს მეპატრონესთან შესაბამისი გარიგების შეთანხმება.  განიხილება შემდეგი სცენარები: (1) მიწის შესყიდვა, (2) მიწის გრძელვადიანი (50 წ.) იჯარა აღნაგობით, (3) ბანაკის ცალკე საწარმოო ერთეულად დაფუძნება, სადაც უნივერსიტეტთან ერთად მიწის მეპატრონე მიიღებს წილობრივ მონაწილეობას

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური
 • საფინანსო სამსახური
 • იურიდიული სამსახური


3.7.2. ქვე-მიზანი 2023 წლის ზაფხულისთვის ბანაკის მზადაა სტუდენტთა ნაკადების მისაღებად

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2023 წლის II კვარტლის ბოლოს ექსპლუატაციაში მიღებულია საბანაკე ინფრასტრუქტურა, სადაც შესაძლებელია ერთდროულად 150-200 სტუდენტის განთავსება
 • მოგვარებულია საბანაკე მეურნეობის, ლოჯისტიკის, მომსახურების და ა.შ. საკვანძო საკითხები
 • შემუშავებულია 1-კვირიანი ბანაკის პერიოდში საველე სასწავლო პროგრამა და ასახულია სასწავლო კურიკულუმებში

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

ბანაკისთვის ტერიტორიის შერჩევის პრობლემის გადაწყვეტის შემდეგ უნივერსიტეტის მართვის დებულებით განისაზღვრება ახალი სტრუქტურული ერთეული, - საუნივერსიტეტო ბანაკის ადმინისტრაცია, რომელიც უზრუნველყოფს 3.7. მიზნის შესრულებას. მოხდება ბანაკის განაშენიანების პროექტის შემუშავება და სათანადო სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, რაც დაფინანსდება უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან. აეწყობა ბანაკის ლოჯისტიკა, სურსათით და სხვა პრდუქტებით მომარაგების ხაზები. მაქსიმალურად მოხდება ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება (მომსახურე პერსონალი: მზარეულები, უსაფრთხოების თანამშრომლები, სამეურნეო თანამშრომლები, დამლაგებლები და სხვა მომსახურე პერსონალი). სკოლები შეიმუშავებენ გასართობ-შემეცნებით პროგრამებს, რომლებიც ასევე ორიენტირებული იქნება სხვადასხვა უნარების განვითარებაზე.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საუნივერსიტეტო ბანაკის ადმინისტრაცია
 • მატერიალური რესურსების მართვის და ლოჯისტიკის სამსახური
 • საფინანსო სამსახური
 • სკოლები

3.8. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები(3))ინვესტიციების განხორციელება პოტენციურად წარმატებულ ბიზნესებში საინვესტიციო პორტფელის დივერსიფიკაციის მიზნით

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • გაწერილია საინვესტიციო პროექტების შერჩევის მექანიზმი
 • 2020-2027 წწ. ყოველწლიურად არსებობს უნივერსიტეტის მიერ ინვესტიციის განხორციელების  და სანაცვლოდ კომპანიის წილის შეძენის პრეცედენტი
 • 2024 წლიდან პორტფელის წლიური უკუგება აღემატება ამ პორტფელში საანგარიშო წლის წინა წლამდე განხორციელებულ ჯამურ ინვესტიციას

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი ქმნის საინვესტიციო ფონდს, რომელიც ხმარდება საფინანსო სამსახურის მიერ გამოვლენილ საინტერესო პროექტებში/კომპანიებში ინვესტიციას. ინვესტიცია შესაძლოა განხორციელდეს მოქმედ კომპანიებში, სტარტ-აპებში, დსპ-ებში და ა.შ. საფინანსო სამსახური შეიმუშავებს საინვესტიციო პორტფელის მართვის პოლიტიკას, უკუგებისა და რისკის მისაღებ დიაპაზონს. დსპ-ების, სტარტ-აპების შემთხვევაში, შეიმუშვებს შერჩევის კრიტერიუმებს, შესაძლო უკუგებისა და რისკის, პორტფელის დაბალანსების მიზნების და ა.შ. გათვალისწინებით, ინვესტიციისა და წილობრივი მონაწილეობის თანაფარდობის დიაპაზონს და ა.შ. უნივერსიტეტი ხელს შეუწყობს სტარტ-აპ ეკოსისტემის განვითარებას და პოტენციურად წარმატებულ სტარტ-აპებში თავად მოახდენს ინვესტიციას

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საფინანსო სამსახური
 • იურიდიული სამსახური

3.8.1. ქვე-მიზანი 2020-2027 წწ. საუნივერსიტეტო სტარტ-აპ ეკო-სისტემიდან ყოველსემესტრულად არანაკლებ 5 პოტენციურად წარმატებული Start-up პროექტის გამოვლენა, მათში ინვესტირება და წილობრივი მონაწილეობა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2020-2027 წწ. წელიწადში არანაკლებ ორჯერ იწყებს მუშაობას საინკუბაციო-სააქსელერაციო პროგრამა
 • გამოყოფილია სტარტ-აპებისთვის საინკუბაციო სივრცე და მატერიალური რესურსი
 • 2020-2027 წწ. წელიწადში არანაკლებ 2-ჯერ ეწყობა სტარტ-აპების დემო-დღე
 • 2020-2027 წწ. წლიურ ბიუჯეტებში გათვალისწინებულია სტარტ-აპებში საინვესიციო ფონდი არანაკლებ 100,000 ლარის ოდენობით
 • 2020-2027 წწ. ყოველსემესტრულად ხდება არანაკლებ 5 სტარტ-აპის გამოვლენა და მასში ინვესტიცია
 • ყოველი განხორციელებული ინვესტიციის შესაბამისად წილის გადაფორმება ხდება სუ-ის სასარგებლოდ

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ბიზნეს-ინკუბატორს და აქსელერატორს, სადაც იზიდავს სტარტაპერებს. სტარტ-აპ პროექტების დასაფინანსებლად ქმნის ფონდს, რომელიც გამიზნულია პოტენციურად პერსპექტიული წამოწყებებში დასაბანდებლად. სპეციალურად მოწყობილ დემო-დღეებზე სტარტაპერები ახდენენ საკუთარი პროექტების წარდგენას პოტენციური ინვესტორების წინაშ, რომელთა შორის წარმოდგენილია უნივერსიტეტიც

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • UG Start-up Factory
 • საფინანსო სამსახური
 • იურიდიული სამსახური

3.9. მიზანი (მოკორესპონდენტო სტრატეგიული მიზანი/ები(5)) საუნივერსიტეტო კამპუსის ინფრასტრუქტურის განვითრება 2020-2027 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2027 წ. არსებობს 4,000 სტუდენტზე გათვლილი საერთო საცხოვრებლების კომპლექსი
 • 2027 წ. არსებობს არანაკლებ 12,000 სტუდენტზე გათვლილი სასწავლო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მიმდინარე საავტორიზაციო სტანდარტებს
 • 2027-2028 წლის აკადემიური სემესტრი ნაწილობრივ მაინც მიმდინარეობს ახალ კამპუსში

 

მიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი თბილისთან ახლოს/თბილისის გარეუბანში (ავტომობილით თბილისის ცენტრიდან არაუმეტეს ნახევარი საათის სავალზე) შეიძენს მიწის ნაკვეთს არანაკლებ 40 – 50 ჰა საერთო ფართობით. მოიძიებს დაფინანსებას როგორც ადგილობრივი ბანკებიდან, ისე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან (DFTA, EBRD), ასევე საკუთარი კაპიტალით, ინვესტიციით და ლიზინგის გამოყენებით დააფინანსებს  კამპუსის მშენებლობას და აღჭურვას

 

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საფინანსო სამსახური
 • იურიდიული სამსახური
 • მატერიალური რესურსების და ლოჯისტიკის სამსახური
 • ხარისხის სამსახური

3.9.1. ქვე-მიზანი კამპუსის მშენებლობისთვის სათანადო მიწის ნაკვეთების შეძენა. 2020 – 2021 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2021 წლის ბოლოს უნივერსიტეტის საკუთრებაშია 45-50 ჰა-მდე ფართის მიწა თბილისიდან არაუშორეს 30 კმ-ის რადიუსში
 • მიწა უკავშირდება საავტომობილო კომუნიკაციებს
 • მიწის ნაკვეთამდე მიყვანილია ელექტროობა, გაზი, წყალი, კანალიზაციის სისტემა

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი მოიძიებს კერძო საკუთრებაში არსებულ სათანადო მახასიათებლების მიწის ნაკვეთს/ებს და ეტაპობრივად მოახდენს მათ გამოსყიდვას. გამოსყიდვა დასრულდება 2021 წ.

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საფინანსო სამსახური
 • იურიდიული სამსახური


3.9.2. ქვე-მიზანი განაშენიანების გენერალური გეგმის შედგენა, ცალკეული შენობების დაპროექტება და პროექტის შეთანხმება შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებთან 2021 – 2022 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2021 წლის II კვარტლის ბოლოს ბოლოს არსებობს კომპლექსის განაშენიანების გეგმა
 • 2021 წლის III კვარტლის ბოლოს არსებობს საერთო საცხოვრებლების კომპლექსის არქიტექტურული პროექტი
 • 2021 წლის IV კვარტლის ბოლოს არსებობს სპორტული კომპლექსის არქიტექტურული პროექტი
 • 2022 წლის I კვარტლის ბოლოს არსებობს სასწავლო და ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული პროექტები
 • 2022 წ. IV კვარტლის ბოლოს პროექტი შეთანხმებულია შესაბამის სახელმწიფო სამსახურებთან

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

შეიქმნება გრგ, საერთო საცხოვრებლების კომპლექსის, სპორტული კომპლექსის და სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების დაპროექტება მოხდება დამოუკიდებლად, მიმდევრობით რეჟიმში. პარალელურად მოხდება შესაბამის სახელმწიფო სამსახურებში პროექტის დამტკიცებაზე ზრუნვა

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საფინანსო სამსახური
 • მატერიალური რესურსების სამსახური
 • იურიდიული სამსახური


3.9.3. ქვე-მიზანი 4,000 სტუდენტზე გათვლილი საერთო საცხოვრებლების კომპლექსის მშენებლობა 2022 – 2027 წწ.

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2027 წლის III კვარტლის ბოლოს დასრულებულია საერთო საცხოვრებლების კომპლექსის მშენებლობა, სადაც შესაძლებელია ერთდროულად 4000 სტუდენტის განთავსება
 • საერთო საცხოვრებელი აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნებს

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი მოიძიებს 20,000,000 აშშ-ის დოლარის მოცულობის დაფინანსებას აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების ფინანსური კოორპორაციიდან DFC, ასევე მოხდება პროექტის ნაწილობრივ კაპიტალით დაფინანსება. კომპლექსის გარკვეული ნაწილის მშენებლობა შესაძლოა გრძელვადიანი ლიზინგის (სარგებლობა-გამოსყიდვა) გზით დაფინანსდეს

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საფინანსო სამსახური
 • მატერიალური რესურსების სამსახური


3.9.4. ქვე-მიზანი 2024-2027 წწ. ახალი კამპუსის ტერიტორიაზე სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • 2027 წლის II კვარტილიs ბოლოს დასრულებულია სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, რაც მოიცავს:
 • საფეხბურთო მოედანს
 • ჩოგბურთის მოადენს
 • აუზს
 • სპორტულ დარბაზს
 • სატრენაჟორო დარბაზს

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი მოიძიებს 20,000,000 აშშ-ის დოლარის მოცულობის დაფინანსებას აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების ფინანსური კოორპორაციიდან DFC, ასევე მოხდება პროექტის ნაწილობრივ კაპიტალით დაფინანსება. კომპლექსის გარკვეული ნაწილის მშენებლობა შესაძლოა გრძელვადიანი ლიზინგის (სარგებლობა-გამოსყიდვა) გზით დაფინანსდეს

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საფინანსო სამსახური
 • მატერიალური რესურსების სამსახური


3.9.5. ქვე-მიზანი 2027 წლის ბოლოს 12,000 სტუდენტზე გათვლილი სათანადოდ აღჭურვილი სასწავლო კორპუსების, ადმინისტრაციული შენობა-კაგებობების და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტებისთვის სათანადო ინფრასტრუქტურის მოწყობის დასრულება

შესრულების ინდიკატორი (KPI):

მიზანი მიღწეულია, თუ:

 • არსებობს სასწავლო შენობები, რომელთა ჯამური სასწავლო ფართი (სააუდიტორო/სალაბორატორიო) 1.5-ჯერ აღემატება სტუდენტების განსაზღვრულ რაოდენობას
 • შენობების ჯამური სასწავლო ფართი არ აღემატება შენობების ჯამური საერთო ფართის 60%
 • სასწავლო ინფრასტრუქტურა აკმაყოფილებს საავტორიზაციო/სააკრედიტაციო მოთხოვნებს

ქვემიზნის მიღწევის სტრატეგია:

უნივერსიტეტი მოიძიებს 20,000,000 აშშ-ის დოლარის მოცულობის დაფინანსებას აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების ფინანსური კოორპორაციიდან DFC, ასევე მოხდება პროექტის ნაწილობრივ კაპიტალით დაფინანსება. კომპლექსის გარკვეული ნაწილის მშენებლობა შესაძლოა გრძელვადიანი ლიზინგის (სარგებლობა-გამოსყიდვა) გზით დაფინანსდეს

შესრულებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული/ები:

 • საფინანსო სამსახური
 • მატერიალური რესურსების სამსახური

საპროგრნოზო ბიუჯეტური ფინანსური მაჩვენებლები 2020-2028 წწ

 

შემოსავლითი ნაწილის მუხლები:

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

                   

შემოსავალი საერთაშ. სტუდ.-დან (I საფ.+ ერთსაფ.):

12,542,600

14,595,203

18,469,598

24,515,070

34,796,170

44,897,361

52,383,308

58,014,572

წლ. სწ. საფასური (I საფ. + ერთსაფ. პროგ.-ზე, საშუ.):

10,850

11,176

11,511

11,856

12,212

12,578

12,955

13,344

საერთ. სტუდ.-ის  (I საფ.+ერთსაფ.) ჯამური რაოდ-ბა:

1,156

1,306

1,605

2,068

2,849

3,569

4,043

4,348

 

I წელი, წლიური მიღება

435

600

810

1,095

1,535

1,760

1,760

1,760

 

II წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 60%

300

261

360

486

657

921

1,056

1,056

 

III წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 80%

216

240

209

288

389

526

737

845

 

IV წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 95%

195

195

216

188

259

350

473

663

 

V წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 5%

10

10

10

11

9

13

17

24

საერთ. სტუდენტებიდან შემოსავალი (II საფეხური):

1,228,500

1,741,215

2,594,656

3,849,404

5,386,573

5,936,773

5,866,633

6,028,104

წლ. სწავლის საფასური (II საფ. პროგ.-ზე, საშუალო):

10,500

10,815

11,139

11,474

11,818

12,172

12,538

12,914

საერთაშორისო სტუდენტების ჯამური რაოდენობა (II საფეხური):

117

161

233

336

456

488

468

467

 

I წელი, წლიური მიღება

65

100

140

205

265

240

240

240

 

II წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 90%

50

59

90

126

185

239

216

216

 

III წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 5%

2

3

3

5

6

9

12

11

შემოსავალი ქართ. სტუდენტებიდან (I საფეხური):

10,267,500

9,893,960

9,545,012

9,504,321

10,516,136

11,745,878

12,684,953

13,441,897

წლ. სწ. საფასური (I საფეხურის პროგ.-ზე, საშუალო):

2,500

2,525

2,550

2,576

2,602

2,628

2,654

2,680

ქართველი სტუდენტების ჯამური რაოდენობა (I საფეხური):

4,107

3,918

3,743

3,690

4,042

4,470

4,780

5,015

 

I წელი, წლიური მიღება

1,400

1,400

1,400

1,500

1,800

2,000

2,000

2,000

 

II წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 60%

1,040

840

840

840

900

1,080

1,200

1,200

 

III წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 80%

850

832

672

672

672

720

864

960

 

IV წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 95%

778

808

790

638

638

638

684

821

 

V წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 5%

39

39

40

40

32

32

32

34

შემოსავალი ქართ. სტუდენტებიდან (II საფეხური):

1,167,000

1,167,000

1,167,000

1,167,000

1,167,000

1,167,000

1,167,000

1,167,000

წლ. სწავლის საფასური (II საფ. პროგრ.-ზე, საშუალო):

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

ქართ. სტუდ.-ის ჯამური რაოდენობა (II საფეხური):

389

389

389

389

389

389

389

389

 

I წელი, წლიური მიღება

200

200

200

200

200

200

200

200

 

II წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 90%

180

180

180

180

180

180

180

180

 

III წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 5%

9

9

9

9

9

9

9

9

შემოსავალი (III საფეხური):

483,000

482,125

517,125

583,625

680,050

776,475

872,900

934,325

წლ. სწავლის საფასური (III საფ. პროგრ-ზე, საშუალო):

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

სტუდენტების ჯამური რაოდენობა (III საფეხური):

138

138

148

167

194

222

249

267

 

I წელი, წლიური მიღება

50

50

60

70

80

90

100

100

 

II წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 90%

45

45

45

54

63

72

81

90

 

III წელი, შენარჩუნების კოეფიციენტი 95%

43

43

43

43

51

60

68

77

მთლიანი წლიური შემოსავალი:

25,688,600

27,879,503

32,293,391

39,619,420

52,545,929

64,523,487

72,974,794

79,585,898

ნაშთი წლის დასაწყისში:

1,300,000

2,857,778

3,932,894

1,176,979

2,388,913

506,508

984,990

820,042

საერთ. ფინანს. ინსტიტუტებიდან მიღებული კრედიტი:

-

-

19,000,000

22,000,000

21,000,000

-

-

-

ადგილობრივი ბანკებიდან მიღებული კრედიტი:

4,500,000

-

-

-

-

-

18,000,000

-

ხელმისაწვდომი ფინანსური რესურსი:

31,488,600

30,737,281

55,226,285

62,796,399

75,934,842

65,029,995

91,959,784

80,405,940

                   
 

ხარჯვითი ნაწილის მუხლები:

               

ადმინისტრაციის და დამხმარე პერსონალის ხელფასი:

4,320,000

4,536,000

4,762,800

5,000,940

5,250,987

5,513,536

5,789,213

6,078,674

აკადემიური პერსონალის ხელფასი (ფიქსირებული):

3,000,000

3,150,000

3,307,500

3,472,875

3,646,519

3,828,845

4,020,287

4,221,301

აკადემიური პერსონალის ხელფასი (საათობრივი):

4,080,000

4,287,735

4,658,116

5,316,309

6,658,375

8,055,800

9,190,940

10,190,607

სწავლ-თან დაკავშ. სხვ. ხარჯი (სასწ. მასალები, ლაბ. სახარჯი მას-ბი, სტუდ. პრაქტიკა, საუნივ. ბანაკი და ა.შ.):

2,067,450

2,069,253

2,140,950

2,327,112

2,775,786

3,198,431

3,475,353

3,669,863

PR და მარკეტინგი:

1,500,000

1,530,000

1,575,900

1,623,177

1,671,872

1,722,028

1,773,689

1,826,900

სამეურნეო და ადმინისტრაციული ხარჯი:

4,500,000

4,725,000

4,961,250

5,209,313

5,469,778

5,743,267

6,030,430

6,331,952

კვლევითი პროექტების დაფინანსება:

300,000

330,000

363,000

399,300

439,230

483,153

579,784

695,740

ინვენტარის შეძენა:

500,000

500,000

500,000

510,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

(a)

კომპიუტერული ტექნიკა

200,000

50,000

100,000

100,000

150,000

400,000

500,000

1,000,000

(b)

ლაბორატორიული აღჭურვილობა

250,000

400,000

300,000

300,000

50,000

100,000

500,000

500,000

(c)

ბიბლიოთეკა, ავეჯი და სხვა ინვენტრი

50,000

50,000

100,000

110,000

1,300,000

1,000,000

500,000

500,000

მშენებლობა და სხვ. ინფრასტრუქტურული განვითარება:

3,500,000

800,000

27,000,000

23,000,000

34,000,000

20,000,000

44,000,000

30,000,000

(a)

მიწის შეძენა

3,500,000

800,000

-

-

-

-

-

-

(b)

საერთო საცხოვრებელი

-

-

27,000,000

23,000,000

20,000,000

10,000,000

20,000,000

 

(c)

სასწავლო დანიშნულების შენობა ნაგებობები

-

-

-

-

10,000,000

7,000,000

22,000,000

26,000,000

(d)

სპორტული ინფრასტრუქტურა

-

-

-

-

4,000,000

3,000,000

2,000,000

-

(e)

ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

-

4,000,000

სესხების მომსახურება:

3,000,000

3,000,000

3,000,000

11,500,000

11,500,000

11,500,000

11,500,000

12,000,000

საგადასადახო ხარჯი:

500,000

600,000

720,000

864,000

1,036,800

1,244,160

1,492,992

1,791,590

გაუთვალისწინებელი ხარჯი:

1,363,373

1,276,399

1,059,790

1,184,461

1,478,987

1,255,784

1,787,054

1,576,133

სულ ხარჯვითი ნაწილის ბიუჯეტი:

28,630,823

26,804,387

54,049,306

60,407,486

75,428,334

64,045,005

91,139,742

80,382,760

ბალანსი:

2,857,778

3,932,894

1,176,979

2,388,913

506,508

984,990

820,042

23,180


OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia

STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia