ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

თინა ღუდუშაური
პროფესორი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის კულტურის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დოქტორი

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაგანათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ისტორია - დოქტორი - 2000-01-01 - 2002-01-01
პუბლიკაციები  
Die Vorstellungen der Svanen über Leben nach dem Tode - 1996
Heilige Haine und Bäume bei den Völkern des kaukasus - 1997
ფ. ბოასი _თანამედროვე ანთროპოლოგიის არქიტექტორი - 1999
Некоторые аспекти этнокультурной жизни сельджуков - 2000
К вопросу определения функции культовых деревьев на Кавказе - 2002
საიქიო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში - 2003
ქართველი მთიელების რელიგიური ისტორიიდან ( სვანური და ხევსურული წარმოდგენები საიქიო ცხოვრების შესახებ. მე-19 საუკუნის ბოლოს ქართველი და გერმანელი ავტორების მონაცემების შედარებითი ანალიზი) გერმანულ ენაზე - 2004
ხალხური აგრარული დღესასწაულები საქართველოში - 2004
კულტურის სივრცობრივი გავრცელების თეორია ანთროპოლოგიაში - 2005
ფუნქცონალიზმი, როგორც კულტურის კვლევის მეთოდი - 2005
XIX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანელ მეცნიერთა ცნობები ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის შესახებ (მონოგრაფია) - 2007
ხის კულტი კავკასიის ხალხებში (გერმანელი მეცნიერის კ. ჰანის მასალების მიხედვით), - 2007
კახეთი, ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები (ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებები და მათთან ურთიერთობის წესები) - 2008
ხის საკრალიზაციის ზოგიერთი ასპექტი კავკასიის ხალხებში - 2009
კერა-საკრალური ცენტრის სიმბოლო მთიელთა რელიგიურ აზროვნებაში - 2009
ხის საკრალიზაციის პრობლემები კავკასიაში (გერმანელ ავტორთა მონაცემების მიხედვით) - 2009
საქართველო XVII-XX საუკუნეების გერმანულენოვან სამეცნიერო ლიტერატურაში( ბიბლიოგრაფია) - 2009
Динамика синкретизации религиозного мышления грузинских горцев ( хевсурские верования) - 2009
კლიფორდ გირცი-ინტერპრეტაციული ანთროპოლოგია - 2010
ქართველ მთიელთა რელიგიური აზროვნების სინკრეტიზაციის დინამიკა - 2011
საიქიოო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში( ქართულ-გერმანული მასალის შედარებითი ანალიზი) - 2012
საკრალური ხის რელიგიურ-პრაქტიკული ასპექტები კავკასიაში-ქართველი და გერმანელი ავტორების მონაცემების შედარებითი ანალიზი - 2013
ანთროპოლოგიური მოძღვრებების ისტორიიდან( სოციალური ანთროპოლოგია), - 2013
სამყაროს ცენტრი და მისი სიმბოლიკა ქართველ მთიელებში, - 2013
ეთნიკურობის ცნება ანთროპოლოგიაში(დეფინიცია, მიდგომები, თეორიები)- - 2014
საკრალური ცენტრი და მისი სიმბოლიკა მოხევურ ტრადიციაში, - 2017
იდენტობის მარკერები შუა საუკუნეების ქართული ისტორიული წყაროების მიხედვით(ქართლის ცხოვრება), - 2018
საკრალური ცენტრი ქართულ ეთნოგრაფიულ ტრადიციაში - 2021
Shifts in the Associative Continuum of the Concept Maia Chkheidze, Revaz Tabatadze, Tina Gudushauri - 2022
სინერგეტიკული პარადიგმა: ლინგვისტური და კულტურული ანთროპოლოგიის შერწყმა კულტურულ ღირებულებათა კვლევებში - 2023
სოციოკულტურული საზღვრების მნიშვნელობა დეპორტირებული მესხების ეთნიკური იდენტობის შენარჩუნების პროცესში(სამხრეთ საქართველოს მონაცემების კონტექსტში) - 2024
კონფერენციები  
კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი - 01-09-2002
კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი - 01-10-2003
კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი - 01-09-2004
კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი - 01-01-2006
ამერიკის შესწავლის საკითხები - 01-05-2006
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-05-2009
ამერიკის შესწავლის საკითხები - 01-05-2009
სელჯუკთა კულტურა და ტრადიციები - 01-09-2009
სელჯუკთა კულტურული მემკვიდრეობა - 01-05-2010
დასავლეთ და ცენტრალური აზიის ქვეყნების კულტურა - 01-09-2010
ცენტრალური ევრაზიის კვლევები - 01-09-2011
ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-01-2012
ვერა ბარდაველიძის საიუბილეო კონფერენცია - 01-05-2012
ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებეში - 01-05-2012
ცენტრალური ევრაზიის კვლევები - 01-10-2012
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-01-2013
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-01-2013
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-05-2013
განათლების პროფესიულ ლიდერთა კონფერენცია - 01-10-2013
მითი, კულტი, რიტუალი - 01-12-2013
ცენტრალური ევრაზიის კვლევები - 01-01-2014
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-01-2014
ცენტრალური ევრაზიის კვლევები - 01-01-2015
ცენტრალური ევრაზიის კვლევები - 01-01-2017
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-01-2017
კულტურის კვლევები - 01-01-2018
ჯ.რუხაძის საიუბილეო კონფერენცია - 10-06-2021
The 7th International Conference on Social sciences, Humanities and Education - 10-10-2021
The 8th International Conference on research in bihavioral& Social sciences, - 23-07-2022
XIV. International Conference on Socail research and behavioral sciences - 17-10-2023
5th International Conference on Social Sciences, Humanities and Arts - 01-12-2023
კურსები  
ეთნოგრაფია და თეორია-ANTH6130 (  2011/2012; )
კულტურის ტრანსფერი (თავისებურებანი და კვლევის მეთოდოლოგია)-ANTH7210 (  2016/2017; )
კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები-ANTH3130 (  2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია-ANTH5240 (  2005/2006; 2006/2007; )
ლათინური ენა I-LATN2210 (  2018/2019; )
საბაკალავრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN4200 (  2010/2011; )
საბაკალავრო ნაშრომი გერმანულ ფილოლოგიაში-GERM4240 (  2013/2014; )
საბაკალავრო ნაშრომი ხელოვნებათმცოდნეობაში-ARTS4240 (  2018/2019; 2019/2020; )
საბაკალავრო ნაშრომი-ისტორია, ანთროპოლოგია, კულტურა-HIST4240 (  2010/2011; )
სადისერტაციო ნაშრომი სოციალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიაში-ANTH7330 (  2016/2017; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
სადოქტორო მოდული სპეციალობაში-ANTH7110 (  2019/2020; )
სამაგისტრო ნაშრომი ანთროპოლოგიაში-DENT3110 (  2011/2012; )
საქართველოს ეთნოგრაფია-ANTH211000PR (  2008/2009; )
ცხრილი  
კულტურული ანთროპოლოგიის საფუძვლები-ANTH3130
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი, ეთნოლოგია/ანთროპოლოგიის დოქტორი, პროფესორი. გავლილი აქვს სამეცნიერო სტაჟირებები გერმანიაში( ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ზაარბრუკენის და მიუნსტერის უნივერსიტეტები). მონაწილეობა აქვს მიღებული ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფრენციებში. სამეცნიერო ინტერესებისა და კვლევის სფერო: რელიგიური აზროვნების ადრეული სისტემები კავკასიაში, ეთნოსი და მასთან დაკავშირებული თეორიები, იდენტობის (ეთნიკური, კულტურული) პრობლემები. 38-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი ქართულ, ინგლისურ, რუსულ ენებზე.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი