ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნანა შავთვალაძე
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი
პროფესორი
დოქტორი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
- - დოქტორი - -
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიური - მაგისტრი - 1984/09/01 - 1990/06/30
პუბლიკაციები  
გრამატიკული კონსტრუქციების დაუფლების საშუალებები ქართული ენის სწავლების პირველ დონეზე სახელმძღვანელო ,,ბილიკის" მიხედვით - 2006
,,ვიკითხოთ და ვწეროთ"- აკადემიური წერა; ნაწილი მეორე - 2006
როგორ ვასწავლით ქართულს, როგორც უცხო ენას“ - 2007
სერია ,,ბილიკი" სამუშაო რვეული II - 2007
,,მოუსმინეთ ქართულ დიალოგებს II - 2008
სერია ,,ბილიკი I - 2008
,,მოუსმინეთ ქართულ დიალოგებს I - 2008
სერია ,,ბილიკი I - 2009
სერია ,,ბილიკი I - 2009
სერია ,,ბილიკი II - 2009
სერია ,,ბილიკი I - 2009
სახელმძღვანელოს შესახებ - ,,აკადემიური წერა" - 2010
ქართული ზმნის პარადიგმათა ელექტრონული ვერსია და მისი მნიშვნელობა უცხოელთათვის ქართული ენის სწავლების პროცესში - 2010
ქართულის, როგორს უცხო ენის, დონის სახელმძღვანელოს შექმნის ძირითადი პრინციპები - 2010
ქართული ენა როგორ ვასწავლოთ ადვილად უცხოელებს - 2010
ქართული ფრაზეოლოგიური ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი - 2010
აკადემიური წერა - 2010
სახელმძღვანელო ,,აკადემიური წერა“ და მისი ძირითადი პრინციპები - 2010
ლექსიკოგრაფია და ლექსიკის დაუფლების საშუალებები ქართული ენის სწავლებისას - 2010
მონოგრაფია ”თავისებურ ზმნათა ისტორიის, სტრუქტურისა და სწავლების შესახებ” - 2011
სახელმძღვანელო ,,აკადემიური წერა" - 2011
ლექსიკოგრაფია და ლექსიკის დაუფლების საშუალებები ქართული ზმნის სწავლებისას - 2011
,,ჟურნალისტ-გამომძიებლის სახელმძღვანელო"-რედაქტორი - 2011
გრამატიკული კონსტრუქციების დაუფლების საშუალებები ქართული ენის სწავლების პირველ დონეზე სახელმძღვანელო ,,ბილიკის“ მიხედვით - 2011
ტექსტის დამუშავებისა და სწრაფი კითხვის საშუალებები ანალიტიკური კითხვისას - 2011
მონოგრაფია ”ქართული თავისებური ზმნები ძველ გრამატიკებში” - 2012
აკადემიური წერა - 2012
,,საკომუნიკაციო ქართული I" - 2012
,,ქართულ-ინგლისური ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი" - 2012
,,ვიკითხოთ და ვწეროთ"; აკადემიური წერა II ნაწილი - 2012
,,ყოველდღიური ქართული" - 2012
ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების საკითხისათვის - 2012
სახელმძღვანელო, ,,ვიკითხოთ და ვწეროთ“, მეორე ნაწილი, ,,აკადემიური წერა” - 2013
სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, B დონე II, მოსწავლის წიგნი CD-ით - 2013
სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, ,,სამუშაო რვეული”, - 2013
ენობრივი შესიტყვებანი, როგორც ერის მენტალობის გამოვლენის საშუალება - 2013
თანამედროვე სტანდარტთა და მეთოდთა გარდასახვა ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების ციკლში - 2013
ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების კონცეფტუალური საფუძვლები და არქიტექტონიკა - 2013
სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე II, ,,ქართული დიალოგები” - 2014
სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I; „ქართული დიალოგები I'' - 2014
სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, მოსწავლის წიგნი CD-ით, მესამე გამოცემა - 2014
სახელმძღვანელო, ,,საკომუნიკაციო ქართული I”, მეორე გამოცემა - 2014
სახელმძღვანელო, ,,აკადემიური წერა”, მეექვსე გამოცემა - 2014
რა უნდა იცოდეს უცხოელმა ქართული ენის სტრუქტურის შესახებ. - 2014
რამდენიმე სასაუბრო აქტიური ფორმის შესახებ - 2014
კვლავ ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების შესახებ - 2014
სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე III, მოსწავლის წიგნი - 2015
სახელმძღვანელო „აკადემიური წერის საფუძვლები“, დამხმარე სახელმძღვანელო X, XI, XII კლასებისათვის - 2015
აბიტურიენტებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოს შედგენის მეთოდოლოგიური პრინციპები - 2015
„საყველპურო ქართული“, მოკლე კურსი უცხოელებისათვის - 2016
ქართულის, როგორც უცხო ენის, ლექსიკური ბაზის შექმნისა და განვითარების მეთოდოლოგია - 2016
კორპუსზე დაყრდნობილი მიდგომები ლექსიკის სწავლებისას - 2016
ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული ვითარება და მსოფლიოში აღიარებული სახელმძღვანელოს შედგენის პრინციპები - 2016
სახელმძღვანელო, „ინფრასტრუქტურა“ B1+ დონის „სავარჯიშო რვეული“; მეთოდი - 2017
სახელმძღვანელო „ინფრასტრუქტურა“ B1+ დონე; მოსწავლის წიგნი; მეთოდისტი-თანავტორი - 2017
სახელმძღვანელო „ფინანსები და სახელმწიფო შესყიდვები“ B1+ დონის „სავარჯიშო რვეული“; მეთოდისტი-თანავტორი. - 2017
სახელმძღვანელო „ფინანსები და სახელმწიფო შესყიდვები“ B1+ დონე; მეთოდისტი-თანავტორი - 2017
სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე III, ,,სამუშაო რვეული” - 2017
ქართულის, როგორც უცხო ენის, ლექსიკის აქტიური სწავლებისთვის - 2017
ენა, როგორც ურთიერთობის საშუალება - 2017
ენის, როგორც ურთიერთობის, კულტურისა და ერის ცნობიერების შეცნობის, საკითხისათვის - 2017
„ზოგჯერ თქმა სჯობს სჯიბს არათქმასა..." თუ თავშეკავება (კულტურული რუკა) - 2017
სახელმძღვანელო „დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის“ A2+ დონის „სავარჯიშო რვეული“; მეთოდისტი-თანავტორი - 2018
სახელმძღვანელო „დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის“ A2+ დონე; მეთოდისტი-თანავტორი - 2018
სახელმძღვანელო „საყველპურო ქართული“, მოკლე კურსი უცხოელებისათვის, მეორე გამოცემა - 2018
სახელმძღვანელო, ,,საკომუნიკაციო ქართული II” - 2018
წარმატებული კითხვა წიგნიერებისთვის - 2018
დარწმუნების ხელოვნება მულტიკულტურულ სივრცეში - 2018
„დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის“ B1+ დონე; - 2019
„დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის“ B1 + დონის „სამუშაო რვეული“; - 2019
სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, მოსწავლის წიგნი CD-ით - 2019
ბუკლეტი CD-ით „ისწავლე ქართული აუდიოგაკვეთილებით“ - 2019
სახელმძღვანელო, ,,საკომუნიკაციო ქართული I” - 2019
სახელმძღვანელო, ,,საკომუნიკაციო ქართული II” - 2019
სახელმძღვანელო „საყველპურო ქართული“ - 2019
გზამკვლევი საქართველოს უნივერსიტეტისათვის „აფა-ს სტილი“ - 2019
სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე III, ,,საკითხავი მასალა” - 2019
„გრამატიკის სამყაროში I” - 2019
ამოცანაზე დაფუძნებული სწავლება - ინოვაციური პედაგოგიკა ქართველოლოგიურ დისციპლინებში - 2019
ინოვაციური პედაგოგიკა ქართველოლოგიურ დისციპლინებში (პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება) - 2019
ენის აღქმის მაღალი დონის სწავლებისას - ბუდობრივი ლექსიკონი - 2019
სახელმძღვანელო „ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის“, სერია ,,ბილიკი”, დონე I, ,,ქართული დიალოგები”, საკითხავი მასალა, მესამე გამოცემა - 2021
„საყველპურო ქართული“, მოკლე კურსი უცხოელებისათვის, მეოთხე გამოცემა - 2021
კონფერენციები  
"Discussions - 01-01-1997
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია - 01-01-1999
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ,,სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათაშორისი ურთიერთობის ცენტრის" სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2007
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სახელმწიფო ენის სამეცნიერო კონფერენცია ,,სწავლა, სწავლება და შეფასება". - 01-01-2008
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ–ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2008
,,ვასწავლოთ ქართული დიდი ბრიტანეთის ელჩს საქართველოში" - 01-01-2010
ტექსტის დამუშავებისა და სწრაფი კითხვის საშუალებები ანალიტიკური კითხვისას - 29-05-2011
გრამატიკული კონსტრუქციების დაუფლების საშუალებები ქართული ენის სწავლების პირველ დონეზე სახელმძღვანელო ,,ბილიკის" მიხედვით - 14-07-2011
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 25-05-2012
ლინგვისტიკა/ქართული, როგორც უცხო ენა - 26-05-2012
ქუთაისის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ - 02-05-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში კონფერენცია ეძღვნება პროფესორ თამაზ ბერაძის ხსოვნას - 18-05-2013
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 14-04-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 31-05-2014
ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა - 01-09-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 15-05-2015
CORPUS LINGUISTICS - 02-03-2016
"ენა და კულკტურა" - 14-04-2016
VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 28-05-2016
ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი - 21-09-2016
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 26-05-2017
ხელოვნებათა და პედაგოგიური მეცნიერებების განვითარების ფონდი - 27-05-2017
თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება - 2017 - 13-10-2017
მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვისტური განათლების კონტექსტში - 15-02-2018
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 27-05-2018
"ენა და კულტურა" ეძღვნება დიდი ქართველი მწერლის ოტია იოსელიანის შემოქმედებას; V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 03-05-2019
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 25-05-2019
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 18-10-2019
ქართლი, როგორც უცხო ენა - 02-07-2021
კურსები  
აკადემიური წერა და კვლევა-KART5110 (  2006/2007; )
აკადემიური წერა-KART1220 (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
აკადემიური წერა-KART122000PR (  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; )
პედაგოგიური პრაქტიკა სკოლაში-EDUC4210 (  2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; )
საბაკალავრო ნაშრომი ქართულ ფილოლოგიაში-KART4240 (  2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სამაგისტრო ნაშრომი ქართულ ფილოლოგიაში-KART6210 (  2019/2020; 2022/2023; )
ქართული დიალექტოლოგია-KART6120 (  2018/2019; 2021/2022; )
ქართული ენა III-KART2140 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული ენა IV-KART2240 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა-KART4135 (  2014/2015; 2015/2016; )
ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა-KART4137 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2019/2020; 2020/2021; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული წინადადების მორფო-სინტაქსური სტრუქტურა-KART5230 (  2017/2018; 2020/2021; 2022/2023; )
ქართული, როგორც უცხოური ენა II-KART1241 (  2012/2013; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული-უცხო ენა II-KART1219 (  2019/2020; )
ცხრილი  
საბაკალავრო ნაშრომი ქართულ ფილოლოგიაში-KART4240
სამაგისტრო ნაშრომი ქართულ ფილოლოგიაში-KART6210
ქართული ენა III-KART2140
ქართული ენა IV-KART2240
ქართული წინადადების მორფო-სინტაქსური სტრუქტურა-KART5230
ქართული, როგორც უცხოური ენა II-KART1241
ნანა შავთვალაძე - პროფესორი, ქართული ფილოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი. მართავს ქართული ფილოლოგიის, აკადემიური წერისა და ქართულის, როგორც უცხო ენის პროგრამებს - უძღვება შემდეგ სალექციო კურსებს: აკადემიური წერა, ქართული ენა III, ქართული ენა IV, ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა, ქართული, როგორც უცხო ენა I/II, ქართული დიალექტოლოგია, ქართული წინადადების მორფო-სინტაქსური სტრუქტურა. იგი არის დოქტორი ქართულ ფილოლოგიაში, ოცდაშვიდი სახელმძღვანელოს, მათ შორის აკადემიური წერის სახელმძღვანელოების რამდენიმე გამოცემის ავტორი. ის გახლავთ ორგანიზაცია „ენის სკოლის“ დირექტორი (www.lsgeorgia.com). შედგენილი აქვს უცხოელებისთვის ქართული ენის შესასწავლი სხვადასხვა პროგრამა და სასწავლო მასალა. ფლობს ინგლისურ ენას, აქვს სამეცნიერო პუბლიკაციები, საგანმანთლებლო პროექტებსა და უმაღლეს სასწავლებელში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება, რაც აძლევს ნ. შავთვალაძეს აღნიშნული კომპონენტის სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი