ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

ბარნოვი ნინა
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

განათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგია - სადოქტორო - 09/01/1970 - 07/28/1972
პუბლიკაციები  
ანთროპული პრინციპი ლინგვისტიკის თვალსაზრისით - 1996
ლინგვისტიკისა და პოეტიკის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის - 1996
დისტრიბუციული ანალიზი და მისი მნიშვნელობა ენობრივი კვლევისათვის - 1997
დისტრიბუციული ანალიზი - 1999
თავკიდური თანხმივან კომპლექსები სვანურში - 2001
ტესტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში - 2001
დისტრიბუციული ანალიზის მნიშვნელობა ლინგვისტური კვლევისთვის - 2005
თანხმოვანთა დისტრიბუციისა და ფუძის აგებულების სტრუქტურულ-ტიპოლოგიური ანალიზის პრონციპები - 2005
თავკიდური თანხმოვანკომპლექსები სვანურში - 2006
თანხმოვანთა კომპლექსების ანალიზისთვის (ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენების მასალაზე (ინგლისურ ენაზე)) - 2006
თანხმოვანთა ჯგუფების სტრუქტურის საკითხისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში (ინგლისურ ენაზე) - 2007
დისტრიბუციულ ანალიზთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ - 2009
О стечении согласных в цезских языках - 2011
თანხმოვანთა ჯგუფების სტრუქტურის საკითხისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში (თეზისები) - 2011
კონსონანტთა კომპლექსების აგებულებისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოური ჯგუფის ენებში (გერმანულ ენაზე) - 2011
თანხმოვანი კომპლექსების სტრუქტურა დიდოურ ენაში - 2012
ლინგვისტური ურბანოლოგია როგორც ენათმეცნიერების უახლესი დარგი - 2012
სოციოლინგვისტიკისა და ეთნოლინგვისტიკის ურთიერთმიმართება და ფუნქციონალური სოციოლინგვისტიკის პრობლემები - 2012
თარგმანის, როგორც ეთნოფსიქოლინგვისტური ფენომენის შესახებ - 2014
ფასეულობათა აღქმის გენდერული განსხვავებები - 2015
ასოციაციური და კატეგორიალური ველების სტრუქტურის კვლევის შესახებ - 2016
ასოციაციური და კატეგორიალური სემანტიკური ველების სტრუქტურის კვლევის შესახებ - 2017
სოცოფსიქოლინგვისტიკა: მეცნიერების ობიექტი და საგანი - 2017
ბილინგვიზმის ნეიროფსიქოლოგიური მახასიათებლები - 2018
ტექსტის ინტერპრეტაციისადმი სემიოტიკური და ფსიქოლინგვისტური მიდგომები - 2019
კონფერენციები  
ენათმეცნიერება - 05-01-2010
ენათმეცნიერება - 05-01-2011
საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 21-05-2011
ენათმეცნიერება - 29-05-2011
ურბალინგვა - 20-05-2012
საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 25-05-2012
საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 19-05-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 31-05-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცის ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 30-05-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 28-05-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის IX კონფერენცია - 27-05-2017
"ენა კულტურა და სამყაროს ხატი" - 14-10-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის X კონფერენცია - 01-06-2018
კურსები  
აკადემიური წერა-KART1220 (  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
აკადემიური წერა-KART122000PR (  2009/2010;  2010/2011;  )
მეტყველების კულტურა-KART3230 (  2007/2008;  2008/2009;  )
რიტორიკა-KART1210 (  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
რიტორიკა-KART1217 (  2018/2019;  2019/2020;  )
ქართული ენა და სტილისტიკა-KART3150 (  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ქართული ენა და სტილისტიკა-KART315000PR (  2008/2009;  2009/2010;  2011/2012;  )
ქართული ენის სტილისტიკა და ლექსიკოლოგია-KART3110 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  )
ცხრილი  
აკადემიური წერა-KART1220
რიტორიკა-KART1210
რიტორიკა-KART1217
ქართული ენა და სტილისტიკა-KART3150

ნინა ბარნოვი - ასოცირებულიპროფესორი, უძღვებაშემდეგსალექციოკურსებს: აკადემიურიწერა, ქართულიენა და სტილისტიკა, ქართულიენის სტილისტიკა და ლექსიკოლოგია, რიტორიკა, ქართული ონომასტიკა. ნ. ბარნოვიარისდოქტორიზოგადსა და ტიპოლოგიურ-შედარებით ენათმეცნიერებაში, იგიარისსაერთაშორისოკონფერენციებისმონაწილე, წიგნებისადაპუბლიკაციებისავტორი, სამეცნიეროკრებულებისთანაავტორი, აქვსუმაღლესსასწავლებლშიმუშაობისხანგრძლივიგამოცდილება, რაცაძლევსმასაღნიშნულიკომპონენტისსწავლისშედეგებისგამომუშავებისთვისაუცილებელკომპეტენციას.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი