ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

ბარნოვი ნინა
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

განათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგია - სადოქტორო - 09/01/1970 - 07/28/1972
პუბლიკაციები  
2019 - ტექსტის ინტერპრეტაციისადმი სემიოტიკური და ფსიქოლინგვისტური მიდგომები  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საქართველოს უნივერსიტტეის XI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; გვ: იბეჭდება
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

2018 - ბილინგვიზმის ნეიროფსიქოლოგიური მახასიათებლები  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; გვ: იბეჭდება
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტი;

2017 - სოცოფსიქოლინგვისტიკა: მეცნიერების ობიექტი და საგანი  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; გვ: 48-60
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტი;

2016 - ასოციაციური და კატეგორიალური სემანტიკური ველების სტრუქტურის კვლევის შესახებ  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი"; გვ: 31-39
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტი;

2015 - ფასეულობათა აღქმის გენდერული განსხვავებები  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; გვ: 85-93
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტი;

2014 - თარგმანის, როგორც ეთნოფსიქოლინგვისტური ფენომენის შესახებ  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; გვ: 51-60
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერისტეტი;

2013 - ლინგვისტური ურბანოლოგია როგორც ენათმეცნიერების უახლესი დარგი  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტი;

2012 - თანხმოვანი კომპლექსების სტრუქტურა დიდოურ ენაში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: მოამბე;

2012 - სოციოლინგვისტიკისა და ეთნოლინგვისტიკის ურთიერთმიმართება და ფუნქციონალური სოციოლინგვისტიკის პრობლემები  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; გვ: 51 - 61
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

2011 - О стечении согласных в цезских языках  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: Вопросы Языкознания;

2011 - თანხმოვანთა ჯგუფების სტრუქტურის საკითხისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში (თეზისები)  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გამომცემლობა: თსუ;

2011 - კონსონანტთა კომპლექსების აგებულებისთვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოური ჯგუფის ენებში (გერმანულ ენაზე)  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: გეორგიკა;

2010 - ლინგვისტიკისა და პოეტიკის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

2009 - დისტრიბუციულ ანალიზთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: თსუ;

2006 - თავკიდურ თანხმოვანთა კომპლექსები სვანურში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2006 - თანხმოვანთა კომპლექსების ანალიზისთვის (ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენების მასალაზე (ინგლისურ ენაზე))  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: მოამბე;

2005 - დისტრიბუციული ანალიზის მნიშვნელობა ლინგვისტური კვლევისთვის  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: თსუ;

2005 - თანხმოვანთა დისტრიბუციისა და ფუძის აგებულების სტრუქტურულ-ტიპოლოგიური ანალიზის პრონციპები  
გამოცემის ტიპი: მონოგრაფია
გამომცემლობა: უნივერსალი;

1997 - დისტრიბუციული ანალიზი და მისი მნიშვნელობა ენობრივი კვლევისათვის  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: თსუ;

1996 - ანთროპული პრინციპი ლინგვისტიკის თვალსაზრისით  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

კონფერენციები  
საქართველოს უნივერისტეტის II კონფერენცია - 23-05-2010
საქართველოს უნივერსიტეტის III ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 21-05-2011
საქართველოს უნივერსიტეტის IV ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-05-2012
საქართველოს უნივესიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 25-05-2013
საქართველოს უნივესიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 24-05-2014
საქართველოს უნივესიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 31-05-2015
საქართველოს უნივესიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 28-05-2016
საქართველოს უნივესიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 27-05-2017
საქართველოს უნივესიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 27-05-2018
საქართველოს უნივესიტეტის XI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 25-05-2019
კურსები  
აკადემიური წერა-KART1220 (  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
აკადემიური წერა-KART122000PR (  2009/2010;  2010/2011;  )
მეტყველების კულტურა-KART3230 (  2007/2008;  2008/2009;  )
რიტორიკა-KART1210 (  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
რიტორიკა-KART1217 (  2018/2019;  2019/2020;  )
ქართული ენა და სტილისტიკა-KART3150 (  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ქართული ენა და სტილისტიკა-KART315000PR (  2008/2009;  2009/2010;  2011/2012;  )
ქართული ენის სტილისტიკა და ლექსიკოლოგია-KART3110 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  )
ცხრილი  
აკადემიური წერა-KART1220
რიტორიკა-KART1210
რიტორიკა-KART1217
ქართული ენა და სტილისტიკა-KART3150

ნინა ბარნოვი - ასოცირებულიპროფესორი, უძღვებაშემდეგსალექციოკურსებს: აკადემიურიწერა, ქართულიენა და სტილისტიკა, ქართულიენის სტილისტიკა და ლექსიკოლოგია, რიტორიკა, ქართული ონომასტიკა. ნ. ბარნოვიარისდოქტორიზოგადსა და ტიპოლოგიურ-შედარებით ენათმეცნიერებაში, იგიარისსაერთაშორისოკონფერენციებისმონაწილე, წიგნებისადაპუბლიკაციებისავტორი, სამეცნიეროკრებულებისთანაავტორი, აქვსუმაღლესსასწავლებლშიმუშაობისხანგრძლივიგამოცდილება, რაცაძლევსმასაღნიშნულიკომპონენტისსწავლისშედეგებისგამომუშავებისთვისაუცილებელკომპეტენციას.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი