ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ეკატერინე მაღლაკელიძე
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
,ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი - ვაჭრობის ეკონომიკა და საქონელმცოდნეობა - დოქტორი - 1991-12-02 - 1994-12-02
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი - ვაჭრობის ეკონომიკა და საქონელმცოდნეობა - დოქტორი - 1991-12-02 - 1994-12-02
პუბლიკაციები  
საქართველოს ჰიდროენერგეტიკულ რესურსებს ფორსირებული გამოყენება სჭირდება - 2004
საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული პოტენციალი - 2004
მომხმარებელთა ქცევა ტექნოლოგიურად ინტენსიურ ბაზრებზე - 2004
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმი სრულყოფას საჭიროებს - 2006
ელექტრიფიკაციის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები - 2006
ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს ელექტრობაზრის ფორმირებისა და რეგულირების შესახებ - 2006
ელექტროენერგეტიკის რეფორმირების ზოგადი პრინციპები - 2007
ელექტროენერგიის კონკურენტული ბაზარი - მითი თუ რეალობა - 2007
ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარი დღეს - 2007
ელექტროენერგიის ტარიფების განსაზღვრის მექანიზმი სრულყოფას მოითხოვს - 2007
მარკეტინგის თავისებურებანი ელექტროენერგეტიკაში - 2007
მარკეტინგული კვლევები ენერგოკომპანიაში - 2007
ზოგიერთი მარკეტინგული გადაწყვეტილება უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით - 2008
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ჰიპითეზები და მოდელები საგარეო ვაჭრობის თეორიაში - 2008
კარიერის დაგეგმვა მარკეტინგში - 2008
სამუშაო, რომელსაც მარკეტინგი გთავაზობთ - 2008
მაღალი უკუგების (ROI) მქონე მარკეტინგული პროგრამების დიზაინი - 2010
მიზეზ-შედეგობრივი კვლევა კსპ ცხადგრძნობასა და კორპორაციულ ნდობას შორის ისევე, როგორც სხვა დამოკიდებულ ცვლადებს შორის (საქართველოში მოქმედი ნავთობკომპანიების მაგალითზე) - 2020
ნდობით უზრუნველყოფილი კსპ-ის გავლენა მომხმრებლის ქცევაზე: ახლებური მიდგომა - 2021
კონფერენციები  
- 01-01-1970
- 01-01-1970
- 01-01-1970
გენდერული ეკონომიკა სოციალური სამართლიანობისა და თანაბარი შესაძლებლობების საფუძველი - 01-01-2008
თუნინგის მიდგომის გამოყენება საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში - 03-03-2008
ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში - 21-10-2011
ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები - 05-11-2011
ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია - 28-06-2012
პოსტ-კომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები მიმდინარე ეტაპზე - 28-06-2013
ტურიზმისა და სტუმართმოყვარეობის დეპარტამენტის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 03-04-2014
ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერებების განვითარების აქტუალური პრობლემები - 27-06-2014
თანამედროვე მეცნიერება: პრობლემები, პროგნოზები და გადაწყვეტილებები - 21-09-2015
ევროპული გამოყენებითი მეცნიერებები: თანამედროვე მიდგომები სამეცნიერო კვლევებში - 10-08-2016
33-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 28-08-2017
43-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 25-09-2018
50-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ორგანიზატორი: სოციალურ და ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო ინსტიტუტი - 09-10-2019
ეკონომიკისა და ფინანსების მე-17 სამეცნიერო კონფერენცია. ორგანიზატორი: სოციალურ და ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო ინსტიტუტი - 09-05-2022
კურსები  
ბრენდის მენეჯმენტი-MKTG4110 (  2016/2017; )
ბრენდის მენეჯმენტი-MKTG4110E (  2017/2018; )
ბრენდის მენეჯმენტი-MKTG6130 (  2010/2011; 2012/2013; 2013/2014; 2015/2016; 2016/2017; )
მარკეტინგის მენეჯმენტი-MKTG0511 (  2014/2015; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
მარკეტინგის მენეჯმენტი-MKTG5110 (  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2018/2019; 2020/2021; 2022/2023; )
მარკეტინგის საფუძვლები-MKTG2210 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
მარკეტინგის საფუძვლები-MKTG221000PR (  2009/2010; 2010/2011; )
მარკეტინგის საფუძვლები-MKTG2210E (  2017/2018; 2020/2021; 2022/2023; 2023/2024; )
მარკეტინგული კვლევა-MKTG3220 (  2009/2010; 2010/2011; 2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; )
მარკეტინგული კვლევა-MKTG3220E (  2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
მარკეტინგული კვლევა-MKTG6110 (  2008/2009; )
მომხმარებელთა ქცევის საფუძვლები-MKTG3210 (  2023/2024; )
საბაკალავრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN4200 (  2010/2011; )
საბაკალავრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN4201 (  2012/2013; )
სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN6200 (  2011/2012; )
ცხრილი  
მარკეტინგის საფუძვლები-MKTG2210
მარკეტინგის საფუძვლები-MKTG2210E

ეკატერინე მაღლაკელიძე დაიბადა 1969 წლის 1 მაისს ქ. თბილისში. 1986 წელს
დაამთავრა თბილისის 126-ე საშუალო სკოლა და ჩააბარა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის
ფაკულტეტზე, რომელიც წარჩინებით დაამთავრა 1991 წელს. ამავე წელს ჩაირიცხა
ასპირანტურაში, რომელიც დაამთავრა 1994 წელს. 2006 წელს დაიცვა საკანდიდატო
დისერტაცია თემაზე „ელექტროენერგიით ვაჭრობის სრულყოფის ღონისძიებები
საქართველოში“ და მიენიჭა მეცნიერებათა კანდიდატის (დოქტორთან გათანაბრებული)
ხარისხი. ამჟამად, ეკატერინე მაღლაკელიძე არის „საქართველოს უნივერსიტეტის“ ასოცირებული პროფესორი. მიყავს მარკეტინგის კურსი ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის
საფეხურზე. იმავდროულად, არის სამაგისტრო თემების ხელმძღვანელი და ექსპერტიც. მისი
ხელმძღვანელობით „საქართველოს უნივერსიტეტში“ დაცულია სამი საკანდიდატო
დისერტაცია. პირველი დისერტაცია თემაზე: „ინტერნეტ-სავაჭრო ვებ-გვერდის აგებულების გავლენა მომხმარებლის
მსყიდველობით ქცევაზე“; მე-2 საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: "მომხმარებლის ქცევის მოდელირება ამბულატორიული სერვისებით სარგებლობის პროცესში"; მე-3 საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: "კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (კსპ) ცხადგრძნობის გავლენის შეფასება კორპორაციულ ნდობაზე მყიდველების პოზიციიდან". მისი ხელმძღვანელობით მზად არის მე-4 საკანდიდატო
დისერტაციაც, რომლის დაცვაც, სავარაუდოდ, შედგება 2024 წლის დასაწყისში. იმავდროულად, ეკატერინე მაღლაკელიძე აგრძელებს მუშაობას ელექტროენერგიით
ვაჭრობის საკითხებზე. კერძოდ, მისი კვლევის ობიექტია მოთხოვნის მხარის რესურსების
ჩართვა ენერგოდაზოგვაში DSRs პროგრამების დახმარებით. აღნიშნული პროგრამები
მრავალწახნაგიანია და ბევრ სხვა ღონისძიებასთან ერთად გულისხმობენ შინამეურნეობების
მიერ ენერგიის საკუთარი წყაროების შექმნას ალტერნატიული წყაროების (მზის ენერგია, ქარის ენერგია, ბიომასა და ა.შ.) გამოყენების ხარჯზე. ეს არის ამერიკასა და ევროპაში კარგად
აპრობირებული ე.წ. „საპასუხო მოთხოვნის პროგრამები“, რომელთაც აქვთ პოტენციალი
დაეხმარონ ელ. ენერგიის მომხმარებლებს, რომ შეიმცირონ ელ. ენერგიის ხარჯები. თუ, თავდაპირველად, მაღალი და საშუალო ფენა დათანხმდება მონაწილეობა მიიღოს ენერგოდაზოგვის პროგრამებში,
ამ შემთხვევაში ელ. ენერგიის ტარიფი შეუმცირდებათ არა მხოლოდ პროგრამაში ჩართულ
შინამეურნეობებს, არამედ ელ. ენერგიის ყველა მომხმარებელს და ეს იქნება ამ პროგრამებიდან
მიღებული საერთო სოციალური სარგებელი. აღნიშნულ საკითხებზე ეკატერინეს დაწერილი აქვს რამდენიმე სამეცნიერო სტატია,
რომელთა წარდგენა მოხდა ვენაში, ლისაბონში, პარიზში, თურქეთში გამართულ საერთაშორისო
კონფერენციებზე, შესაბამისად, 2017-2022 წწ.-ში, რომლებზეც ეკატერინე „საქართველოს
უნივერსიტეტის“ სახელით გამოვიდა. პედაგოგიურ-სამეცნიერო მოღვაწეობასთან ერთად, ეკატერინე მაღლაკელიძე, აგრეთვე, მუშაობს შპს „ელექტრონში“ 2001 წლიდან. აღნიშნული კომპანია ამჟამად
ახორციელებს გზების, მაგისტრალებისა და გვირაბების განათების პროექტებს
საქართველოში, ასევე, მოღვაწეობს ტელეკომუნიკაციების სექტორშიც და, იმავდროულად, ასრულებს საპილოტო პროექტებს მზის ენერგიის გამოყენებასთან დაკავშირებით
საქართველოს რიგ რაიონებში.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი