ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ეკატერინე კუტალია
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენის და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; - ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი - ბაკალავრი - 1998-01-01 - 2002-01-01
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მაგისტრი - 2005-09-01 - 2007-09-07
The language project- England, Bristol - Intensive course for Foreign teachers of English. 50 hours of practical classroom work and observation - ხარისხის გარეშე - 2007-08-01 - 2007-08-31
საქართველოს უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა-ინგლისური ფილოლოგია - დოქტორი - 2008-02-01 - 2012-09-05
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი- ინგლისური ენის სრულყოფა - ხარისხის გარეშე - 2010-04-01 - 2010-04-30
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი- Developing writing skills (DWS) - ხარისხის გარეშე - 2011-03-10 - 2011-03-31
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-16 hour-in-service C1 level training - ხარისხის გარეშე - 2011-05-01 - 2011-05-31
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-20 hour –in service –training course Academic Writing. - ხარისხის გარეშე - 2011-05-28 - 2011-06-15
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი- 15 hour-in service training course Classroom language - ხარისხის გარეშე - 2011-06-01 - 2011-06-15
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-40 hour-in-service training course Business English (BE) - ხარისხის გარეშე - 2011-07-01 -
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი- 6 hour training course Teaching Strategies - ხარისხის გარეშე - 2012-03-01 - 2012-03-14
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი 6 hour training course Research Methods - ხარისხის გარეშე - 2012-03-30 - 2012-04-15
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი- 6 hour training course Technology tools for Education - ხარისხის გარეშე - 2012-04-16 - 2012-04-30
საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოების წარმომადგენლობა საქართველოში - The Graduate Record Examination -GRE® revised General Test - ხარისხის გარეშე - 2012-07-26 -
პუბლიკაციები  
JUST NEWS- დარგობრივი ინგლისური ენის სახელმძღვანელო პოლიტიკური მეცნიერებების შემსწავლელთათვის - 2010
1. Communicative language teaching (CLT) through English newspaper vocabulary - 2011
ავტონომიური სწავლების განვითარება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით დარგობრივი ენების სწავლების პროცესში - 2011
HOBAЯ KOHЦEПЦИЯ OBУЧEHИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЪРОСТИ - 2011
ინტერდისციპლინარული თანამშრომლობა დარგობრივი ენების სწავლებისას მასწავლებელთა თვალსაზრისით: ერთი თავი კარგია, მაგრამ ორი უკეთესია - 2011
A study of Language learning strategies in an ESP context - 2011
„პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის სწავლების მიდგომები ზოგადი ინგლიური ენის სწავლების პროცესში“ - 2011
მეტაფორების დიდაქტიზირება პოლიტიკურ დისკურსში - 2012
პოლიტიკური დისკურსის სწავლების მეთოდიკა პოლიტიკოსთა გამოსვლების მაგალითზე (ემპირიული კვლევა) - 2012
A study of Language learning strategies in an ESP context: Based on the study of politics and international relation students; - 2012
Teaching commonly used political phrases and terms via world news and events. Personal experience; - 2013
Assessing the suitability and availablity of different dictionaries among Georgian Learners; - 2013
A Need for English Language Proficiency for 21st Century Diplomats - 2013
„პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის სწავლების ფსიქოლოგიური ფაქტორები” - 2013
„გენდერი და ენობრივი მანიპულაციების საშუალებები კომუნიკაციის პროცესში” - 2014
წიგნი (სახელმძღვანელო) Talking Newspaper - 2014
„ლინგვისტური პრობლემები ინტერკულტურულ კომუნიკაციაში” - 2015
„ინაუგურაციის თემატური სივრცის თავისებურებანი პოლიტიკოსთა გამოსვლებში” - 2016
„სიკვდილის თემატური სივრცე მიზნობრივ ენაში” შედარებითი ანალიზი; - 2016
Corpus-based Approaches in Teaching ESP Terminologies (Medical terminology) - 2017
Promoting Awareness of Teaching Business English collocations Techniques - 2018
The role of ESP Terminology in English for specific purposes; - 2018
წიგნი (სახელმძღვანელო) - ISBN-978-620-0-47436-0; - 2019
Linguistic Analysis of The Emergence of Pandemic-Related Words in The Wake of Covid 19 - 2021
MIGRATION OF METAPHORS IN PROFESSIONAL DISCOURSE - 2021
ანგლიციზმები მედია დისკურსში - 2022
Encouraging Autonomy in ESP Using ICT - 2023
კონფერენციები  
მეტაფორების დიდაქტიზირება პოლიტიკურ დისკურსში - 29-05-2011
A study of Language learning strategies in an ESP context: - 28-07-2011
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია პედაგოგიურ მეცნიერებებში; - 19-01-2012
HOBAЯ KOHЦEПЦИЯ OBУЧEHИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЪРОСТИ - 23-01-2012
პოლიტიკური კომუნიკაცია ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 20-05-2012
პოლიტიკური დისკურსის სწავლების მეთოდიკა (პოლიტიკოსთა გამოსვლების მაგალითზე) - 03-07-2012
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ფილოლოგიურ მეცნიერებებში; - 28-03-2013
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია პედაგოგიურ მეცნიერებებში - 21-05-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; - 25-05-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; - 17-05-2014
აქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; - 21-05-2015
Ⴑაქართველოსუნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 20-05-2016
საერთაშორისო კონფერენცია „ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი“ საქართველოს უნივერსიტეტი; - 21-09-2016
Ⴑაქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; - 18-05-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; - 19-05-2018
სოციალური კვლევებისა და ქცევითი მეცნიერებების მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია - 25-06-2021
სოციალური კვლევებისა და ქცევითი მეცნიერებების მე-10 საერთაშორისო კონფერენცია - 29-10-2021
სოციალური კვლევებისა და ქცევითი მეცნიერებების მე-11 საერთაშორისო კონფერენცია - 10-06-2022
სოციალური კვლევებისა და ქცევითი მეცნიერებების მე-14 საერთაშორისო კონფერენცია - 17-10-2023
სამეცნიერო პროექტები  
Erasmus+ Staff Mobility for Teaching - 2019
კურსები  
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის II-ACWR2110E (  2019/2020; )
ენა და ინტერკულტურული კომუნიკაცია-LANC2117E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა (ელემენტარული)-ENGL111500PR (  2009/2010; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1243E (  2022/2023; 2023/2024; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1212E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1244E (  2022/2023; 2023/2024; )
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1145 (  2009/2010; 2010/2011; )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2013/2014; )
ინგლისური ენა I-ENGL114000PR (  2007/2008; 2009/2010; 2010/2011; )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2009/2010; 2010/2011; 2013/2014; 2014/2015; )
ინგლისური ენა II ფილოლოგებისთვის (B2)-ENGL1240 (  2010/2011; 2011/2012; 2013/2014; )
ინგლისური ენა II-ENGL124000PR (  2010/2011; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2018/2019; 2023/2024; )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2011/2012; 2012/2013; 2014/2015; )
ინგლისური ენა III-ENGL214000PR (  2007/2008; 2010/2011; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2008/2009; 2009/2010; 2011/2012; 2012/2013; 2015/2016; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2008/2009; 2009/2010; 2013/2014; 2016/2017; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2009/2010; 2013/2014; 2014/2015; 2017/2018; )
ინგლისური ენა VII (C1/1)-ENGL3216 (  2009/2010; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისათვის IV (B2/2)-ENGL1114 (  2021/2022; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის I (B1/1)-ENGL1111 (  2019/2020; 2020/2021; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის (პოლიტიკა)-ENGL3243 (  2022/2023; 2023/2024; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 1 (B2/1)-ENGL1115 (  2023/2024; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 2 (B2/2)-ENGL1116 (  2023/2024; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის II (B1/2)-ENGL1112 (  2020/2021; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის III (B2/1)-ENGL1113 (  2021/2022; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის IV (ბიზნესი)-ENGL2240 (  2014/2015; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის V (B2+)-ENGL2214 (  2022/2023; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის V (სამართალი)-ENGL3140 (  2015/2016; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის VI (პოლიტიკა)-ENGL3240 (  2015/2016; )
ინგლისური მიზნობრივი ენა II (პოლიტიკა)-ENGL3221 (  2010/2011; 2011/2012; )
ინგლისური საშუალო, ჟურნალისტიკა-ENGL114100PR (  2008/2009; )
მედიის ენა-MLAN2210E (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2012/2013; )
საგაზეთო სტატიების ანალიზი-ENGN3221E (  2022/2023; 2023/2024; )
საქმიანი ინგლისური C1-ENGL5130 (  2018/2019; )
საქმიანი ინგლისური C2-ENGL5250 (  2018/2019; )
სტაჟირება ბიზნესის მართვაში-INTR4208 (  2011/2012; )
ცხრილი  
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1244E
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის (პოლიტიკა)-ENGL3243
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 2 (B2/2)-ENGL1116
საგაზეთო სტატიების ანალიზი-ENGN3221E
ეკატერინე კუტალია ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის, ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს 22 სამეცნიერო სტატია და არის 3 სახელმძღვანელოს ავტორი. მონაწილეობა მიღებული აქვს როგორც საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. ერასმუსის პროგრამის ფარგლებში, (2019 -Erasmus+ Staff Mobility For Teaching) მიწვეული იყო რომის საპიენცას უნივერსიტეტში, საქართველოს უნივერსიტეტში დანერგილი სწავლების ინოვაციური მეთოდების გაცნობისა და გაზიარების მიზნით. 2012- დან იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის) და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი. 2020 -დან Social Science and Humanities Research Association –( ICBELLP)– წევრი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი