ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ეკატერინე კუტალია
ასოცირებული პროფესორი

ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენის და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; - ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი - საბაკალავრო - 1998 - 2002
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - სამაგისტრო - 2005/09/01 - 2007/09/07
The language project- England, Bristol - Intensive course for Foreign teachers of English. 50 hours of practical classroom work and observation - კურსები - 2007/08/01 - 2007/08/31
საქართველოს უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა-ინგლისური ფილოლოგია - სადოქტორო - 2008/02/01 - 2012/09/05
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი- ინგლისური ენის სრულყოფა - კურსები - 2010/04/01 - 2010/04/30
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი- Developing writing skills (DWS) - კურსები - 2011/03/10 - 2011/03/31
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-16 hour-in-service C1 level training - კურსები - 2011/05/01 - 2011/05/31
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-20 hour –in service –training course Academic Writing. - კურსები - 2011/05/28 - 2011/06/15
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი- 15 hour-in service training course Classroom language - კურსები - 2011/06/01 - 2011/06/15
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-40 hour-in-service training course Business English (BE) - კურსები - 2011/07/01 -
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი- 6 hour training course Teaching Strategies - კურსები - 2012/03/01 - 2012/03/14
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი 6 hour training course Research Methods - კურსები - 2012/03/30 - 2012/04/15
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი- 6 hour training course Technology tools for Education - კურსები - 2012/04/16 - 2012/04/30
საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოების წარმომადგენლობა საქართველოში - The Graduate Record Examination -GRE® revised General Test - კურსები - 2012/07/26 -
პუბლიკაციები  
JUST NEWS- დარგობრივი ინგლისური ენის სახელმძღვანელო პოლიტიკური მეცნიერებების შემსწავლელთათვის - 2010
1. Communicative language teaching (CLT) through English newspaper vocabulary - 2011
ავტონომიური სწავლების განვითარება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით დარგობრივი ენების სწავლების პროცესში - 2011
HOBAЯ KOHЦEПЦИЯ OBУЧEHИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЪРОСТИ - 2011
ინტერდისციპლინარული თანამშრომლობა დარგობრივი ენების სწავლებისას მასწავლებელთა თვალსაზრისით: ერთი თავი კარგია, მაგრამ ორი უკეთესია - 2011
A study of Language learning strategies in an ESP context - 2011
„პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის სწავლების მიდგომები ზოგადი ინგლიური ენის სწავლების პროცესში“ - 2011
მეტაფორების დიდაქტიზირება პოლიტიკურ დისკურსში - 2012
პოლიტიკური დისკურსის სწავლების მეთოდიკა პოლიტიკოსთა გამოსვლების მაგალითზე (ემპირიული კვლევა) - 2012
A study of Language learning strategies in an ESP context: Based on the study of politics and international relation students; - 2012
Teaching commonly used political phrases and terms via world news and events. Personal experience; - 2013
Assessing the suitability and availablity of different dictionaries among Georgian Learners; - 2013
A Need for English Language Proficiency for 21st Century Diplomats - 2013
„პროფესიულ–დარგობრივი ინგლისური ენის სწავლების ფსიქოლოგიური ფაქტორები” - 2013
„გენდერი და ენობრივი მანიპულაციების საშუალებები კომუნიკაციის პროცესში” - 2014
„ლინგვისტური პრობლემები ინტერკულტურულ კომუნიკაციაში” - 2015
„ინაუგურაციის თემატური სივრცის თავისებურებანი პოლიტიკოსთა გამოსვლებში” - 2016
„სიკვდილის თემატური სივრცე მიზნობრივ ენაში” შედარებითი ანალიზი; - 2016
Corpus-based Approaches in Teaching ESP Terminologies (Medical terminology) - 2017
Promoting Awareness of Teaching Business English collocations Techniques - 2018
The role of ESP Terminology in English for specific purposes; - 2018
კონფერენციები  
მეტაფორების დიდაქტიზირება პოლიტიკურ დისკურსში - 29-05-2011
A study of Language learning strategies in an ESP context: - 28-07-2011
HOBAЯ KOHЦEПЦИЯ OBУЧEHИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЪРОСТИ - 23-01-2012
პოლიტიკური კომუნიკაცია ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 20-05-2012
პოლიტიკური დისკურსის სწავლების მეთოდიკა (პოლიტიკოსთა გამოსვლების მაგალითზე) - 03-07-2012
სამეცნიერო პროექტები  
Erasmus+ Staff Mobility for Teaching - 2019
კურსები  
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის II-ACWR2110E (  2019/2020;  )
ენა და ინტერკულტურული კომუნიკაცია-LANC2117E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა (ელემენტარული)-ENGL111500PR (  2009/2010;  )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1212E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1145 (  2009/2010;  2010/2011;  )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2013/2014;  )
ინგლისური ენა I-ENGL114000PR (  2007/2008;  2009/2010;  2010/2011;  )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2009/2010;  2010/2011;  2013/2014;  2014/2015;  )
ინგლისური ენა II ფილოლოგებისთვის (B2)-ENGL1240 (  2010/2011;  2011/2012;  2013/2014;  )
ინგლისური ენა II-ENGL124000PR (  2010/2011;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2018/2019;  )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2011/2012;  2012/2013;  2014/2015;  )
ინგლისური ენა III-ENGL214000PR (  2007/2008;  2010/2011;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2008/2009;  2009/2010;  2011/2012;  2012/2013;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2008/2009;  2009/2010;  2013/2014;  2016/2017;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018;  2018/2019;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2009/2010;  2013/2014;  2014/2015;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა VII (C1/1)-ENGL3216 (  2009/2010;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის I (B1/1)-ENGL1111 (  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის II (B1/2)-ENGL1112 (  2020/2021;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის IV (ბიზნესი)-ENGL2240 (  2014/2015;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის V (სამართალი)-ENGL3140 (  2015/2016;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის VI (პოლიტიკა)-ENGL3240 (  2015/2016;  )
ინგლისური მიზნობრივი ენა II (პოლიტიკა)-ENGL3221 (  2010/2011;  2011/2012;  )
ინგლისური საშუალო, ჟურნალისტიკა-ENGL114100PR (  2008/2009;  )
მედიის ენა-MLAN2210E (  2019/2020;  2020/2021;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2012/2013;  )
საქმიანი ინგლისური C1-ENGL5130 (  2018/2019;  )
საქმიანი ინგლისური C2-ENGL5250 (  2018/2019;  )
სტაჟირება ბიზნესის მართვაში-INTR4208 (  2011/2012;  )
ცხრილი  
ენა და ინტერკულტურული კომუნიკაცია-LANC2117E
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1212E
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის II (B1/2)-ENGL1112
მედიის ენა-MLAN2210E

ეკატერინე კუტალია - ფილოლოგიის დოქტორი,  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები და მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც საერთაშორისო,  რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი