ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ლალი ფირცხალავა
პროფესორი
დოქტორი
ისტორიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ისტორიის - დოქტორი - -
პუბლიკაციები  
ისტორია, X კლასი - 1989
ისტორია, XI კლასი - 1989
ისტორია, VII კლასი - 1990
პარნელის ინციდენტი და მისი გამოძახილი ქართულ პრესაში - 1993
ტრაგედია ავსტრია-უნგრეთის საიმპერატორო კარზე და მისი გამოძახილი საქართველოში - 1994
გაზეთი "ივერია" ავსტრია-უნგრეთის დუალისტური იმპერიის შესახებ (1886-1902) - 1995
ისტორია, X კლასი - 2002
ისტორია, XI კლასი - 2002
ინგლის-ამერიკის 1812-1815 წლების ომი და რუსეთი - 2002
იუდეველთა ემიგრაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში - 2003
ინგლისის გამოჩენილი პოლიტიკური მოღვაწეები და მათ ასახვა გაზეთ "ივერიაში" (1886-1902 წწ.) - 2006
ისტორია და საიუველირო ნაწარმი - 2006
ისტორია და მსოფლიო ისტორიის ახალ სასკოლო სახელმძღვანელოთა მიზნები - 2006
ისტორია, X კლასი, ახალი სახელმძღვანელო, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში - 2008
ალიასკის ისტორიის რუსული პერიოდი, ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილი კრებული - 2008
11. Система защити информации в средневековом Китае, Межведомственный сборник научных трудов `Защита информации - 2009
Воспитание духа `Бусидо~ среди женщин из домов самураев, Межведомственный сборник научных трудов `Защита информации~ Киев - 2010
ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრის ისტორია, თსუ-სა და სამეცნიერო ინფორმაციის ცენტრის ერთობლივი სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ. 1993. - 2011
პარნელის ინციდენტი და მისი გამოძახილი ქართულ პრესაში - 2011
სისი – ევროპის მოხეტიალე დედოფალი „ივერიის“ ფურცლებზე - 2012
ისტორია, VII კლასი, ახალი სახელმძღვანელო, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში - 2012
ისტორია, VII კლასი, მასწავლებლის წიგნი - 2012
ისტორია, X კლასი, ახალი სახელმძღვანელო, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში, - 2012
ისტორია, X კლასი, მასწავლებლის წიგნი, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში - 2012
ისტორია, XI კლასი, ახალი სახელმძღვანელო, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში - 2012
ისტორია, XI კლასი, მასწავლებლის წიგნი, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში - 2012
ისტორია, VIII კლასი, მასწავლებლის წიგნი, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში - 2012
50. ისტორია, IX კლასი, მასწავლებლის წიგნი, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში - 2012
ისტორია, XII კლასი, მასწავლებლის წიგნი, გაიმარჯვა სახელმძღვანელოების კონკურსში განათლების რეფორმის პროექტში - 2012
ისტორია, VII კლასი, მოსწავლის რვეული, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა - 2013
ისტორია, VIII კლასი, მოსწავლის რვეული - 2013
ისტორია, X კლასი, მოსწავლის რვეული - 2013
ისტორია, XI კლასი, მოსწავლის რვეული - 2013
ისტორია, XII კლასი, მოსწავლის რვეული - 2013
`წასახალისებლად ხალხისა მსახურებისათვის მამულისა~ - 2013
უილიამ გლადსტონი გაზეთ „ივერიის“ ფურცლებზე - 2014
„პეტრე დიდის ანდერძი“ - მითი და რეალობა - 2015
Исторiя iнформацiйно – психологiчного протиборства - 2016
Исторiя iнформацiйно – психологiчного протиборства - 2016
Исторiя iнформацiйно – психологiчного протиборства - 2017
Информационные атаки и модель рисков в информационном противоборстве, Сучасна спецiальна техiка - 2018
Информационное противоборство в современных условиях - 2019
Информационно-аналитическое обеспечение безопасности, Издание второе, переработанное и дополненное, - 2021
 „რუსეთი ცუდს არასდროს აკეთებს, ის ყოველთვის მსხვერპლია“ივან ილინი - პუტინის საყვარელი ფილოსოფოსი - 2022
კონფერენციები  
ინგლისის გამოჩენილი პოლიტიკური მოღვაწეები XIXს-ის მეორე ნახევარში და მათი ასახვა ქართულ პრესაში - 01-06-2002
იუდეველები ამერიკაში - 01-05-2005
ინგლის-ამერიკის 1812-1815წწ. ომი და რუსეთი - 01-05-2006
საქართველოს უნივერსიტეტის I ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-05-2009
საქართველოს უნივერსიტეტის II ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-05-2010
საქართველოს უნივერსიტეტის III ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-05-2011
საქართველოს უნივერსიტეტის IV ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-05-2012
საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 19-05-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 31-05-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 23-05-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 21-05-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-05-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-06-2018
საქართველოს უნივერსიტეტის XI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 25-05-2019
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (თ. ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი) საქართველო და კავკასია - წარსული, აწმყო, მომავალი - 26-11-2022
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (თ. ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი) საქართველო და კავკასია - წარსული, აწმყო, მომავალი - 07-10-2023
კურსები  
ახალი და უახლესი ისტორიის წყაროთმცოდნეობა-HIST3257 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ბიზანტიის ისტორია-HIST3240 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
დასავლეთი ანტიკურ ხანასა და შუა საუკუნეებში-HIST1127 (  2016/2017; 2017/2018; )
ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია-HIST2128 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2024/2025; )
მსოფლიოს ეკონომიკური ისტორია-HIST1112 (  2008/2009; )
მსოფლიოს ისტორია I-HIST1110 (  2008/2009; )
მსოფლიოს ისტორია II-HIST1210 (  2008/2009; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I-HIST1115 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II-HIST1215 (  2013/2014; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II-HIST1219 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში-HIST1117 (  2016/2017; )
შესავალი მსოფლიოს ისტორიაში-HIST1120 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
შესავალი საქართველოს ისტორიაში-HIST1230 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; )
შუა საუკუნეების ისტორია-HIST1228 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება-HIST1118 (  2017/2018; 2020/2021; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
ცხრილი  
ახალი და უახლესი ისტორიის წყაროთმცოდნეობა-HIST3257
ბიზანტიის ისტორია-HIST3240
შუა საუკუნეების ისტორია-HIST1228

ლალი ფირცხავავა - საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. დამთავრებული აქვს ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ისტორიის ფაკულტეტი, ამავე უნივერსიტეტის ასპირანტურა მსოფლიო ისტორიის განხრით. მუშაობდა თსუ-ის ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრაზე დოცენტად. ლალი ფირცხავავა უძღვება სალექციო კურსებს: შესავალი მსოფლიო ისტორიაში, ბიზანტიის ისტორია, ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ისტორია. იგი არის 60-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, აქედან ერთი მონოგრაფიიის, ათწლეულების მანძილზე მოსწავლეებისა და მასწავლებლების სასკოლო სახელმძღვანელოების, სასკოლო სამუშაო რვეულების თანაავტორი მსოფლიოს ისტორიაში. საერთაშორისო სემინარებისა და კონფერენციების მონაწილე; ევროკლიოს საერთაშორისო პროექტების ექსპერტი. აქვს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში პედაგოგიური და სამეცნიერო მუშაობის, ისტორიის მასწავლებლებთან ტრენინგების ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება. მისი კვლევის სფეროა: ევროპის შუა საუკუნეების ისტორია; ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი