ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

მაჭავარიანი მაია
პროფესორი
ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

განათლება  
ა.ს. პუშკინის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი - ისტორია-პედაგოგიკა, ჟურნალისტიკა - სადოქტორო - 1978 - 1983
სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი - ისტორი-პედაგოგიკა - სადოქტორო - 2001/06/01 - 2004/06/18
პუბლიკაციები  
3. pirveli msoflio omis dasawyisi da qarTuli presa (Jurnali “Teatri da cxovvreba”) ----- - 2004
pirveli msoflio omis sawyisi etapis movlenaTa asaxva Jurnal maTraxis furclebze” - 2004
Отражение начального плана первой мировой войны на страницах журнала ,,Клде~ - - 2004
“balkaneTis saxelwmifoTa pozicia 1914 wels qarTuli gazeTebis furclebze” - - 2004
“qarTuli presa nikoloz II saqarTveloSi vizitis Sesaxeb”_ - 2004
egviptis frontis asaxva 1914 wlis qarTuli presis furclebze” - 2005
franc-ferdinandis mkvleloba” (qarTuli Jurnal-gazeTebis masalebis mixedviT). _ - 2005
“osmaleTi 1914 wels” (Jurnalebi `klde~ da `maTraxi”_s mixedviT) - 2005
“sparseT-osmaleTis urTierToba 1914 wlisL qarTuli gazeTebis furclebze” - 2005
pirveli msoflio omis gamocxadeba da 1914 wlis qarTuli presa” ------ - 2006
“poloneTis sakiTxi 1914 wlis qarTuli gazeTebis furclebze”------- - 2006
bosforisa da dardanelis sakiTxi 1914 wlis qarTul presaSi“ -- - 2007
ivlisis krizisis~ asaxva 1914 wlis qarTuli gazeTebis furclebze” --- - 2007
“rusul-germanuli presis dapirispirebis asaxva 1914 wlis qarTul gazeTebSi” - - 2007
CineTi 1914 wlis qarTuli gazeTebis furclebze” ---- - 2008
amerika_meqsikis omi 1914 wlis qarTuli presis furclebze“ - 2008
avstria-ungreTis mier serbeTisadmi omis gamocxadebis asaxva 1914 wlis qarTuli gazeTebis furclebze” - 2008
“Освящение событий объявления Австро-Венгрией войны Сербии на страницах грузинских газет 1914года” - 2008
“belgia 1914 wlis qarTuli presis furclebze” - 2008
Jurnalistikis istoria” - 2009
germania 1914 wlis qarTuli presis furclebze” - 2009
“1914 wlis qarTuli presis daxasiaTeba” - 2010
bulgareTi 1914 wlis qarTuli presis furclebze”FF - 2011
.“albaneTis sakiTxi 1914 wlis qarTuli presis furclebze”F - 2012
CineTi qarTuli gazeTebis furclebze - 2014
militarizmi 1914-15 wlebis qarTuli presis furclebze” - 2014
saerTaSoriso organizaciebi 1914-18 wlebis qarTul presaSi” - 2015
“დიდი ბრიტანეთი qarTuli presis furclebze” - 2015
aSS 1915 wlis qarTuli presis furclebze” - 2016
“მასმედიის ისტორია” - 2017
adamianis uflebaTa asaxva 1914-18 wlebis qarTul presaSi” - 2018
vaSingtonis konferenciis asaxva 1921 wlis qarTuli presis furclebze” - - 2018
“პირველი მსოფლიო ომი და ზავი 1918 წლის ქართული პრესის ფურცლებზე” - 2018
კონფერენციები  
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნბერებათა საკითხები - 01-05-2004
ამერიკის შესწავლის საკითხები - 03-05-2007
aSS 1915 wlis qarTuli presis furclebze” - 13-05-2010
humanitarul mecnierebebi - 13-05-2010
saqarTvelos universitetis mesame respublikuri konferencia humanitarul mecnierebebSi - 21-05-2011
მერიკის შესწავლის საკითხები - 23-05-2011
“albaneTis sakiTxi 1914 wlis qarTuli presis furclebze”F— - 01-05-2012
ამერიკის შესწავლის საკითხევბი - 17-05-2012
amerikis |Seswavlis sakiTxebi - 16-05-2013
saqarTvelos universitetis mexuTe respublikuri konferencia humanitarul mecnierebebSi - 18-05-2013
ამერიკის შესწავლის საკითხები - 15-05-2014
humanitarul mecnierebebi - 30-05-2014
სოციალური მეცნიერებები - 06-06-2014
ამერიკის შესწავლის საკითხები - 14-05-2015
humanitarul mecnierebebi - 30-05-2015
meore msoflio omi da samxreT kavkasia - 05-06-2015
ამერიკის შესწავლის საკითხები - 19-05-2016
meore msoflio omi da samxreT kavkasia - 03-06-2016
amerikis |Seswavlis sakiTxebi“ - 11-05-2017
ევროპული კვლევები. - 23-06-2017
მედია კვლევები - 25-09-2017
amerikis |Seswavlis sakiTxebi“ - 17-05-2018
“ახალი ეპოქის დასაწყისი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა -1918-21” - 01-06-2018
ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის - 16-05-2019
ამერიკის შესწავლის საკითხები - 29-05-2020
კურსები  
მასმედია და საზოგადოება-JMMB3140 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
მსოფლიო ჟურნალისტიკის ისტორია-JMMB2130 (  2008/2009;  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
მსოფლიო ჟურნალისტიკის ისტორია-JMMB213000PR (  2007/2008;  2008/2009;  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  )
სამაგისტრო ნაშრომი მედია მენეჯმენტში-JMMС6230 (  2008/2009;  )
სამაგისტრო ნაშრომი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში-COMM6210 (  2008/2009;  )
ცხრილი  
მასმედია და საზოგადოება-JMMB3140
მსოფლიო ჟურნალისტიკის ისტორია-JMMB2130
bio მაია მაჭავარიანი --- საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი uZRveba სალექციო კურსს მოდულში “ msoflio masmediis istoria“. aqvs ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მაია მაჭავარიანი არის xuTi ათეული სამეცნიერო naSromis ავტორი, რომლებიც გამოქვეყნებულია სaerTaSoriso რეფერირებულ სამეცნიერო ჟურნალებსა და კრებულებში. იგი არის sami სახელმძღვანელოს („ჟურნალისტიკის ისტორია“ -2009წ. „მასმედიის ისტორია“ -2012წ. „მასმედიის ისტორია“ - 2016 წ. ) ავტორი, რომელიც წარმოადგენს სალექციო კურსს მოდულში „msoflio masmediis ისტორია“. მის სამეცნიერო შრომებSi ბევრი საინტერესო და ახალი მეცნიერული შედეგია მიღებული XX საუკუნის დასაწყისის ქართული პრესის ისტორიის sakvanZo საკითხებთან დაკავშირებით. გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მრავალი ტრენინგი. mis მიერ ლექტორის რანგში მრავალწლიანი პედაგოგიური მუშაობის პერიოდში დაგროვილმა პრაქტიკულმა გამოცდილებამ, რასაც შემდგომში საჯარო სექტორში მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში მუშაობის გამოცდილება დაემატა, მყარი საფუძველი შეuქმნა ჟურნალისტიკის ისტორიის სირთულეებში ჩასაწვდომად და იმ პასუხისმგებლობის გასააზრებლად, რომელიც ამ პროფესიის ადამიანებს აკისრიათ საზოგადოების წინაშე. მის, როგორც მაღალკვალიფიციურ, პროფესიონალ პედაგოგiს და მეცნიერ-მკვლევარiს მიერ, წაკითხული სალექციო კურსები გამოირჩევა მაღალი პროფესიონალიზმით და შესაბამისი მასალის კარგი გადმოცემის კულტურით, ისტორიული თხრობის გასაგები მანერით და აქტუალობით. maia maWavariani არის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან არსებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ასოცირებული წევრი. მინიჭებული აქვს ღირსების ორდენი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი