ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ქეთევან კუთხაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
მათემატიკის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - გამოყენებითი მათემატიკის - დოქტორი - 01/11/1985 - 12/20/1989
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მექანიკა-მათემატიკა - მაგისტრი - 09/01/1972 - 06/25/2019
პუბლიკაციები  
დროითი მწკრივების ფიზიოლოგიურ კვლევებში გამოყენების მაგალითი - 1980
ალგორითმი დისკრეტული ოპტიმიზაციის ორკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის - 1980
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების ძირითადი მახასიათებლები - 1982
ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზი ქ. თბილისის მაგალითზე - 1984
უკუსვლის სტრატეგია შტობისა და საზღვრების მეთოდში - 1987
ალგორითმი განრიგთა თეორიის მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის - 1987
გრძელვადიანი პროექტების დაგეგმვა შეზღუდული რესურსების პირობებში - 1987
უკუსვლის სტრატეგია ერთგანზომილებიანი დაჭრის ამოცანაში - 1989
ალგორითმი ერთგანზომილებიანი დაწრის ამოცანისა და კონტეინერში ჩალაგების ამოცანისათვის - 1997
პროცესორების მინიმიზაციის ერთი ამოცანა განრიგთა თეორიაში - 1998
განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანის ეფექტურობის შესახებ - 1999
Планирование создания и развития сложной технической системы - 1999
განრიგთა თეორიის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნის ალგორითმები - 1999
მათემატიკური მოდელის აგება განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანისათვის - 2002
განრიგთა თეორიის ამოცანა სტადიათა განუზღვრელობის პირობებში - 2002
Исследование ортогональных магнитных систем охватывающих помещения - 2003
ქ. თბილისის საჰაერო ავზის გამჭუჭყიანებელი ინგრედინტების კონცენტრაციის პროგნოზი დამართვა - 2003
Об одном методе оптимизации сетевого графика. - 2004
უკუსვლის სტრატეგია - 2004
ალგორითმი განრიგთა თეორიის მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანისათვის - 2005
. Одна задача календарного планирования с векторным показателем качества - 2006
გრძელვადიანი პროექტების დაგეგმვა შეზღუდული რესურსების პირობებში - 2006
Одно применение методов анализа временных рядов в электрофизиологии процессов - 2007
О посттетанической потенциации дендритных потенциалов кори мозга - 2007
ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზი ქ. თბილისის მაგალითზე - 2007
სიგრძეში ძებნის ალგორითმის გამოყენება განრიგთა თეორიის წრფივი ამოცანისათვის - 2008
Проблемно-ориентированные рограммы для моделирования некоторых физических процессов - 2008
სიგრძეში ძებნის ალგორითმის გამოყენება განრიგთა თეორიის წრფივი ამოცანისათვის - 2008
სიგრძეში ძებნის ალგორითმის გამოყენება განრიგთა თეორიის წრფივი ამოცანისათვის - 2008
Некоторые прикладные программы предметной области биологических задач - 2009
ალგორითმი განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანისათვის ორი კრიტერიუმის გათვალისწინებით - 2009
ინფორმატიკის სწავლების ერთი კონცეფციის შესახებ - 2011
საუკეთესო ვარიანტის ძებნის ალგორითმის შესახებ ორიენტირებულ გრაფში - 2012
განრიგთა თეორიის ერთი კერძო ამოცანის შესახებ - 2017
STEM სპეციალობებზე სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები და პროგრამა Math-Bridge - 2017
თანამედროვე მათემატიკური განათლება ევროპის საინჟინრო კურიკულუმში - 2018
დისკრეტული ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანის ალბათური მოდელი - 2018
დისკრეტული ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანის მათემატიკური მოდელი განუზღვრელობის პირობებში - 2019
კონფერენციები  
- 01-01-1900
- 01-01-1900
Всесоюзное совещание по проблемам управления - 01-10-1983
ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები - 01-05-2010
I საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია - 01-07-2010
საერთაშორისო კონფერენცია: კიბერნეტიკა და ინფორმატიკის პრობლემები – PCI’2010 - 01-09-2010
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის II საერთაშორისო კონფერენცია - 12-09-2011
ბელორუსიის 11-ე მათემატიკოსთა საერთაშორისო კონფერენცია ВМК-2012 - 11-06-2012
საერთაშორისო კონფერენცია:კიბერნეტიკა და ინფორმატიკის პრობლემები– PCI’2012 - 16-07-2012
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენცია - 10-09-2012
მეორე საერთაშორისო კონფერენცია "გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები" - 18-02-2013
26-ე ევროპის კონფერენცია ოპერაციულ კვლევებში, ევრო 2013 - 15-07-2013
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV ყოველწლიური კონფერენცია - 09-09-2013
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია - 08-09-2014
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია - 07-09-2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «XII БЕЛОРУССКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» - 11-07-2016
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VII საერთაშორისო კონფერენცია - 05-09-2016
ამიერკავკასიის მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია - 22-08-2017
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII ყოველწლიური კონფერენცია - 04-09-2017
VII Международная конференция «Проблемы оптимизации и их приложения» - 09-07-2018
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია - 03-09-2018
XVIII საერთაშორისო კონფერენცია "მათემატიკური ოპტიმიზაცია და ოპერაციათა კვლევა - 08-07-2019
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის X საერთაშორისო კონფერენცია. - 02-09-2019
IV საერთაშორისო კონფერენცია "მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენებები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში" - 23-09-2019
საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IX ყოველწლიური საერთაშორისო შეხვედრა - 27-09-2019
სამეცნიერო პროექტები  
მათემატიკის კურიკულუმების მოდერნიზაცია ინჟინერიისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სპეციალობებისათვის სამხრეთ კავკასიის უნივერსიტეტებში თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენებით - 2014-2017
"მეცნიერება იწყება სკოლიდან" - 2018-2019
"მეცნიერება იწყება სკოლიდან" - 2019-2020
კურსები  
ბიზნეს სტატისტიკა-STAT5111 (  2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
ბიზნესის სტატისტიკა 1-STAT2211 (  2010/2011; )
ბიზნესის სტატისტიკა 2-STAT3110 (  2009/2010; 2010/2011; )
ბიზნესის სტატისტიკა II-STAT3111 (  2011/2012; 2012/2013; )
ბიზნესის სტატისტიკა I-STAT2217 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
დისკრეტული მათემატიკა-MATH3112 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
კალკულუსი II-MATH1116j (  2012/2013; 2013/2014; )
კალკულუსი II-MATH1166 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
კალკულუსი I-MATH1115 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2022/2023; )
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები-MATH 7010 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი-INFO5250 (  2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის II-MATH1211 (  2010/2011; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I-MATH1111 (  2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა-MATH4120 (  2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; )
მათემატიკური მოდელირება-MATH4110 (  2010/2011; )
მათემატიკური მოდელირება-MATH7020 (  2017/2018; 2019/2020; )
მათემატიკური პროგრამირება და ვექტორული ოპტიმიზაცია-MATH5121 (  2017/2018; 2019/2020; )
ოპერაციათა კვლევა-MATH3114 (  2016/2017; 2017/2018; 2020/2021; 2022/2023; )
ოპტიმიზაციის მეთოდები-MATH3111 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
პრეკალკულუსი-MATH1121 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2020/2021; )
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები-MATH7010 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
რაოდენობრივი კვლევის საფუძვლები-MATH1110 (  2010/2011; 2012/2013; 2013/2014; )
საინჟინრო მათემატიკა I-EENG2101 (  2015/2016; 2016/2017; )
საინჟინრო მათემატიკა I-EENG2101E (  2016/2017; )
საინჟინრო მათემატიკა II-EENG2202 (  2015/2016; )
საინჟინრო მათემატიკა-MATH5114 (  2016/2017; )
სტატისტიკა ანთროპოლოგიაში-STAT5110 (  2010/2011; )
სტატისტიკა-STAT4150 (  2010/2011; 2013/2014; )
ფინანსური ინსტრუმენტების რისკების შეფასების მეთოდები-MATH5122 (  2017/2018; 2018/2019; )
შესავალი მათემატიკაში-MATH3238 (  2017/2018; )
ცხრილი  
დისკრეტული მათემატიკა-MATH3112
კალკულუსი II-MATH1166
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები-MATH 7010
ოპერაციათა კვლევა-MATH3114

 

ქეთევან კუთხაშვილი - აქვსდოქტორისხარისხიმიღებულიტექნიკურ მეცნიერებებში. მას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი გამოთვლითი მათემატიკის სპეციალობით და მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა მათემატიკური კიბერნეტიკის სპეციალობით (მიმართულება დისკრეტული მათემატიკის მეთოდები). მასგავლილიაქვსტრენინგიგერმანიაში საარლანდის უნივერსიტეტში საინჟინრო სპეციალობებზე მათემატიკის სწავლების თანამედროვე მეთოდების და ელექტრონული სწავლების მეთოდების გამოყენების შესახებ.  გამოქვეყნებული აქვს 31 სამეცნიერო ნაშრომი; იგი 1977-2013 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტში, სადაც მის სამეცნიერო მიმართულებებს წარმოადგენდა მართვის თეორია, მათემატიკური მოდელირება, დისკრეტული მათემატიკა, ოპტიმიზაციის რიცხვითი მეთოდები. წლების განმავლობაში კითხულობდა ლექციებს ი.ჯავახიშვილის სახელმწიფო, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტებში შემდეგ საგნებში: უმაღლესი მათემატიკა, ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია, ალგორითმების თეორია, დაპროგრამების ენები  C++, QB, ფორტრანი, ალგოლი. 2008 წლიდან დღემდე მუშაობს საქართველოს უნივერსიტეტში და კითხულობდა ლექციებს შემდეგ საგნებში: მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I და II ნაწ., ბიზნეს სტატისტიკა I და II ნაწ., კალკულუსი I და II ნაწ., დისკრეტული მათემატიკა, პრეკალკულუსი, ოპტიმიზაციის მეთოდები, კომპიუტერული გრაფიკის მათემატიკური აპარატი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი