ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მაია ჩხეიძე
ევროპული ენებისა და ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი
პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა) - მაგისტრთან გათანაბრებული - 09/05/2023 - 05/10/1983
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ინგლისური ენა და ლიტერატურა - დოქტორი - 09/13/1989 - 05/05/1993
პუბლიკაციები  
New Quoteland -
New Quoteland -
კომპრესიის პრობლემის შესახებ - 2004
კომპრესიის პრობლემის შესახებ - 2004
ლექსიკურ–სემანტიკუირ ველისა და სემანტიკური ფრეიმის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლებისას - 2004
ლექსიკურ–სემანტიკუირ ველისა და სემანტიკური ფრეიმის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლებისას - 2004
ბიზნეს კომუნიკაციის პრობლემის შესახებ - 2004
ბიზნეს კომუნიკაციის პრობლემის შესახებ - 2004
კომპრესია და თარგმანი - 2004
კომპრესია და თარგმანი - 2004
შინაარსი და სტრუქტურა - 2004
შინაარსი და სტრუქტურა - 2004
ვერბალური კომუნიკაციის კოგნიტური ბარიერები - 2004
ვერბალური კომუნიკაციის კოგნიტური ბარიერები - 2004
Quoteland - 2004
Quoteland - 2004
ენა და კომუნიკაცია - 2006
ენა და კომუნიკაცია - 2006
საქმიანი ინგლისური - 2006
საქმიანი ინგლისური - 2006
ინგლისური საქმიანი მიმოწერა - 2006
ინგლისური საქმიანი მიმოწერა - 2006
აბსტრაქტული იდეების პრაქტიკული სიმბოლოები - 2007
აბსტრაქტული იდეების პრაქტიკული სიმბოლოები - 2007
ინგლისური ენის გრამატიკა ანდაზებში, გამონათქვემებსა და იდიომებში - 2007
ინგლისური ენის გრამატიკა ანდაზებში, გამონათქვემებსა და იდიომებში - 2007
ტექსტის ინტერპრეტაცია - 2007
ტექსტის ინტერპრეტაცია - 2007
ველი და ფრეიმი - 2007
ველი და ფრეიმი - 2007
ინგლისური ენა პოლიტიკაში - 2007
ინგლისური ენა პოლიტიკაში - 2007
ეფექტური კომუნიკაციის პრობლემა - 2008
ეფექტური კომუნიკაციის პრობლემა - 2008
უცხო ენის სწავლების სტრატეგიები - 2009
უცხო ენის სწავლების სტრატეგიები - 2009
ინგლისური ენის სწავლების ერთ-ერთი პრობლემის შესახებ - 2009
ინგლისური ენის სწავლების ერთ-ერთი პრობლემის შესახებ - 2009
ფრეიმი კომუნიკაციურ მოდელებში - 2010
ფრეიმი კომუნიკაციურ მოდელებში - 2010
ფრეიმის სისტემის კონსტრუირების თაობაზე - 2011
ფრეიმის სისტემის კონსტრუირების თაობაზე - 2011
New Quoteland - 2011
New Quoteland - 2011
ქართველური ენები და დიალექტები. - 2012
ქართველური ენები და დიალექტები. - 2012
Text File - 2012
Text File - 2012
From A to B - 2013
From A to B - 2013
პროფესიული კომუნიკაცია - 2015
პროფესიული კომუნიკაცია - 2015
Key Ideas - 2016
Key Ideas - 2016
Lingual Worldview and cognition - 2017
Lingual Worldview and cognition - 2017
ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები - 2017
ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები - 2017
კონცეპტი და დომენი: მატრიცული და ქსელური მოდელები - 2018
კონცეპტი და დომენი: მატრიცული და ქსელური მოდელები - 2018
თანამედროვე კოგნიტური ლინგვისტიკა - 2018
თანამედროვე კოგნიტური ლინგვისტიკა - 2018
გეშტალტი კოგნიტურ პარადიგმაში - 2018
გეშტალტი კოგნიტურ პარადიგმაში - 2018
ენისადმი სემანტიკურ-კოგნიტური მიდგომის ძირითადი მახასიათებლები - 2018
ენისადმი სემანტიკურ-კოგნიტური მიდგომის ძირითადი მახასიათებლები - 2018
Universal, Discrete and Multidimensional Phenomena in Cognitive Linguistics - 2019
Universal, Discrete and Multidimensional Phenomena in Cognitive Linguistics - 2019
The Methodology of clustering the thematic dimension of professional communication - 2023
The Methodology of clustering the thematic dimension of professional communication - 2023
კონფერენციები  
ამერიკათმცოდნეობა - 01-06-2007
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნილოგიები - 01-10-2008
ახალი მსოფლიო წესრიგი - 01-03-2009
„მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში - 01-04-2009
სახელმწიფო და საზოგადოება - 01-07-2009
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-08-2009
სახელმწიფო და საზოგადოება - 01-02-2010
ინტერნეტ სწვლება - 01-03-2010
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 01-04-2010
მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში - 01-06-2010
თანამედროვე მულტილინგვალური სივრცე - 01-03-2011
ლინგვისტიკა, ლიტერატურა და დიდაქტიკა - 01-04-2011
ამერიკათმცოდნეობა - 01-04-2011
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-07-2011
ახალი მსოფლიო წესრიგი - 01-11-2011
კულტურა და ენები - 01-02-2012
დარგობრივი ენების სწავლების თეორია და პრაქტიკა - 01-03-2012
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-05-2012
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნილოგიები - 01-10-2012
კურსები  
აკადემიური წერა სამეცნიერო პუბლიკაციებისთვის-LANG 7217 (  2019/2020; 2020/2021; )
აკადემიური წერა-KART1220 (  2013/2014; )
აკადემიური წერა-KART1220E (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
ასოციაციური ექსპერიმენტი ლინგვისტიკაში-LING4324E (  2022/2023; 2023/2024; )
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური)-ENGL5260 (  2012/2013; 2013/2014; )
ბიზნესკომუნიკაცია I (ინგლისური)-ENGL2150 (  2009/2010; 2010/2011; )
ბიზნესკომუნიკაცია I-ENGL215000PR (  2010/2011; )
ბიზნესკომუნიკაცია II (ინგლისური)-ENGL2235 (  2009/2010; )
ბიზნესკომუნიკაცია-BSCM5320E (  2022/2023; )
ენა და კულტურა (ლინგვისტური ანთროპოლოგია)-ANTH5110 (  2009/2010; 2011/2012; )
ენა და კულტურა-LING5115 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ენა სისტემურ-სტრუქტურული და ანთროპოცენტრისტული პარადიგმების ჭრილში-LING7210 (  2018/2019; )
ენა, კულტურა და საზოგადოება-LCUS5210E (  2022/2023; )
ენათმეცნიერების შესავალი-LING1112E (  2017/2018; )
ენათმეცნიერების შესავალი-LING1130 (  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ენათმეცნიერების შესავალი-LING4120 (  2012/2013; )
ენის თეორია-LANT1210E (  2017/2018; 2021/2022; )
თანამედროვე ლინგვისტიკა-MOLG5110E (  2022/2023; 2023/2024; )
თარგმანის თეორია-LING223000PR (  2008/2009; )
თეორიული გრამატიკა (ინგლისური)-ENGL2220 (  2009/2010; )
თეორიული ენათმეცნიერება-LING5110 (  2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; )
თეორიული ენათმეცნიერების საფუძვლები-LING2110 (  2009/2010; 2010/2011; )
თვისებრივი და რაოდენობრივი ანალიზი ლინგვისტიკაში-RMLG5320 (  2021/2022; )
ინგლისური ენა (გრამატიკა) I-ENGL112000PR (  2007/2008; )
ინგლისური ენა (გრამატიკა) II-ENGL122000PR (  2007/2008; )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2009/2010; )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2005/2006; 2008/2009; 2009/2010; )
ინგლისური ენა II-ENGL124000PR (  2007/2008; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2005/2006; 2006/2007; 2009/2010; )
ინგლისური ენა III-ENGL214000PR (  2007/2008; 2008/2009; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2007/2008; 2009/2010; )
ინგლისური ენა IV ფილოლოგებისთვის (C2)-ENGL2210 (  2009/2010; )
ინგლისური ენა V (ბიზნეს ინგლისური)-ENGL3116 (  2006/2007; 2007/2008; )
ინგლისური სასწავლო მიზნებისთვის-ENGL1153 (  2005/2006; 2006/2007; )
ინტერკულტურული ბიზნეს კომუნიკაცია-INTC3179E (  2023/2024; )
კომუნიკაციური თამაშები I (ინგლისური)-ENGL3141 (  2010/2011; )
კომუნიკაციური ლინგვისტიკა-LING5215 (  2010/2011; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
კონტრასტივიკა-LING6115 (  2014/2015; 2015/2016; )
კრიტიკული წერისა და აზროვნების ელემენტები I-ENGL211000PR (  2008/2009; )
ლინგვისტიკის თანამედროვე თეორიები და კვლევის მეთოდები-LING5111 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ლინგვისტური კვლევის მეთოდები-RMLG5320E (  2022/2023; )
მოლაპარაკების ხელოვნება-LING5210 (  2013/2014; 2014/2015; 2017/2018; )
მხატვრული ტექსტის ანალიზი-ANLT3214E (  2023/2024; )
მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ანალიზი (ინგ.)-LALT5213 (  2019/2020; 2020/2021; )
მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ანალიზი-LALT5210E (  2023/2024; )
პარადიგმები და ტენდენციები თანამედროვე ლინგვისტიკაში-PTML5210E (  2022/2023; )
პედაგოგიური პრაქტიკა-PDPR7210 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
პრაქტიკა და სტაჟირება (თარჯიმან-რეფერენტი)-PRAC312000PR (  2009/2010; )
პროფესიული კომუნიკაცია I-ENGP2342E (  2022/2023; )
პროფესორის ასისტირება(სწავლების პრაქტიკა)-PDPR 7217 (  2022/2023; 2023/2024; )
რეფერირება (ინგლისური)-ENGL315000PR (  2008/2009; )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4212E (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სადისერტაციო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-LING7340 (  2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
სადისერტაციო ნაშრომი ფილოლოგიაში-LING7335 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სადოქტორო მოდული სპეციალობაში I (ლინგვისტიკა და ლიტერატურათმცოდნეობა)-PHIL7210 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სადოქტორო მოდული სპეციალობაში II (ლინგვისტიკა და ანთროპოლოგია)-PHIL7211 (  2022/2023; 2023/2024; )
სამაგისტრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL6110 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სამაგისტრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL6110E (  2023/2024; )
საქმიანი ინგლისური C1-ENGL5130 (  2010/2011; 2011/2012; )
საქმიანი ინგლისური C2-ENGL5250 (  2010/2011; 2012/2013; )
სემანტიკა (ინგ.)-SEMN5219 (  2019/2020; 2020/2021; )
სოციოლინგვისტიკა-SOLG5122 (  2021/2022; 2023/2024; )
ტექსტის ლინგვისტიკა-LING5217 (  2020/2021; )
ტექსტის რეფერირება და თარგმანი-LANG7210 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
ტექსტის რეფერირება და თარგმნა-LANG 7210 (  2020/2021; )
შესავალი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL1210 (  2008/2009; 2009/2010; )
შესავალი ფილოლოგიაში-PHIL1210 (  2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
წერითი ბიზნეს-კომუნიკაცია (ინგლისური)-ENGL6140 (  2011/2012; )
წერითი პრაქტიკა-ENGL124100PR (  2007/2008; )
ცხრილი  
თანამედროვე ლინგვისტიკა-MOLG5110E
მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ანალიზი-LALT5210E
პროფესორის ასისტირება(სწავლების პრაქტიკა)-PDPR 7217
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4212E
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240
სადისერტაციო ნაშრომი ფილოლოგიაში-LING7335
სადოქტორო მოდული სპეციალობაში I (ლინგვისტიკა და ლიტერატურათმცოდნეობა)-PHIL7210
სადოქტორო მოდული სპეციალობაში II (ლინგვისტიკა და ანთროპოლოგია)-PHIL7211
სამაგისტრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL6110E
სამაგისტრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL6110
სოციოლინგვისტიკა-SOLG5122

მაია ჩხეიძე -  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ევროპული ენებისა და ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი. იგი არის სამეცნიერო პუბლიკაციებისა და სახელმძღვანელოების ავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ  კონფერენციებსა და პროექტებში.მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი