ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მაია ჩხეიძე
ევროპული ენებისა და ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი
პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


პუბლიკაციები  
New Quoteland -
კომპრესიის პრობლემის შესახებ - 2004
ლექსიკურ–სემანტიკუირ ველისა და სემანტიკური ფრეიმის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლებისას - 2004
ბიზნეს კომუნიკაციის პრობლემის შესახებ - 2004
კომპრესია და თარგმანი - 2004
შინაარსი და სტრუქტურა - 2004
ვერბალური კომუნიკაციის კოგნიტური ბარიერები - 2004
Quoteland - 2004
ენა და კომუნიკაცია - 2006
საქმიანი ინგლისური - 2006
ინგლისური საქმიანი მიმოწერა - 2006
აბსტრაქტული იდეების პრაქტიკული სიმბოლოები - 2007
ინგლისური ენის გრამატიკა ანდაზებში, გამონათქვემებსა და იდიომებში - 2007
ტექსტის ინტერპრეტაცია - 2007
ველი და ფრეიმი - 2007
ინგლისური ენა პოლიტიკაში - 2007
ეფექტური კომუნიკაციის პრობლემა - 2008
უცხო ენის სწავლების სტრატეგიები - 2009
ინგლისური ენის სწავლების ერთ-ერთი პრობლემის შესახებ - 2009
ფრეიმი კომუნიკაციურ მოდელებში - 2010
ფრეიმის სისტემის კონსტრუირების თაობაზე - 2011
ქართველური ენები და დიალექტები. - 2012
კონფერენციები  
ამერიკათმცოდნეობა - 01-06-2007
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნილოგიები - 01-10-2008
ახალი მსოფლიო წესრიგი - 01-03-2009
„მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში - 01-04-2009
სახელმწიფო და საზოგადოება - 01-07-2009
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-08-2009
სახელმწიფო და საზოგადოება - 01-02-2010
ინტერნეტ სწვლება - 01-03-2010
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 01-04-2010
მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში - 01-06-2010
თანამედროვე მულტილინგვალური სივრცე - 01-03-2011
ლინგვისტიკა, ლიტერატურა და დიდაქტიკა - 01-04-2011
ამერიკათმცოდნეობა - 01-04-2011
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-07-2011
ახალი მსოფლიო წესრიგი - 01-11-2011
კულტურა და ენები - 01-02-2012
დარგობრივი ენების სწავლების თეორია და პრაქტიკა - 01-03-2012
ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 01-05-2012
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნილოგიები - 01-10-2012
კურსები  
აკადემიური წერა სამეცნიერო პუბლიკაციებისთვის-LANG 7217 (  2019/2020;  2020/2021;  )
აკადემიური წერა-KART1220 (  2013/2014;  )
აკადემიური წერა-KART1220E (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  )
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური)-ENGL5260 (  2012/2013;  2013/2014;  )
ბიზნესკომუნიკაცია I (ინგლისური)-ENGL2150 (  2009/2010;  2010/2011;  )
ბიზნესკომუნიკაცია I-ENGL215000PR (  2010/2011;  )
ბიზნესკომუნიკაცია II (ინგლისური)-ENGL2235 (  2009/2010;  )
ენა და კულტურა (ლინგვისტური ანთროპოლოგია)-ANTH5110 (  2009/2010;  2011/2012;  )
ენა და კულტურა-LING5115 (  2019/2020;  2020/2021;  )
ენა სისტემურ-სტრუქტურული და ანთროპოცენტრისტული პარადიგმების ჭრილში-LING7210 (  2018/2019;  )
ენათმეცნიერების შესავალი-LING1112E (  2017/2018;  )
ენათმეცნიერების შესავალი-LING1130 (  2008/2009;  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ენათმეცნიერების შესავალი-LING4120 (  2012/2013;  )
ენის თეორია-LANT1210E (  2017/2018;  )
თარგმანის თეორია-LING223000PR (  2008/2009;  )
თეორიული გრამატიკა (ინგლისური)-ENGL2220 (  2009/2010;  )
თეორიული ენათმეცნიერება-LING5110 (  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  )
თეორიული ენათმეცნიერების საფუძვლები-LING2110 (  2009/2010;  2010/2011;  )
ინგლისური ენა (გრამატიკა) I-ENGL112000PR (  2007/2008;  )
ინგლისური ენა (გრამატიკა) II-ENGL122000PR (  2007/2008;  )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2009/2010;  )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2005/2006;  2008/2009;  2009/2010;  )
ინგლისური ენა II-ENGL124000PR (  2007/2008;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2005/2006;  2006/2007;  2009/2010;  )
ინგლისური ენა III-ENGL214000PR (  2007/2008;  2008/2009;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2007/2008;  2009/2010;  )
ინგლისური ენა IV ფილოლოგებისთვის (C2)-ENGL2210 (  2009/2010;  )
ინგლისური ენა V (ბიზნეს ინგლისური)-ENGL3116 (  2006/2007;  2007/2008;  )
ინგლისური სასწავლო მიზნებისთვის-ENGL1153 (  2005/2006;  2006/2007;  )
კომუნიკაციური თამაშები I (ინგლისური)-ENGL3141 (  2010/2011;  )
კომუნიკაციური ლინგვისტიკა-LING5215 (  2010/2011;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
კონტრასტივიკა-LING6115 (  2014/2015;  2015/2016;  )
კრიტიკული წერისა და აზროვნების ელემენტები I-ENGL211000PR (  2008/2009;  )
ლინგვისტიკის თანამედროვე თეორიები და კვლევის მეთოდები-LING5111 (  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
მოლაპარაკების ხელოვნება-LING5210 (  2013/2014;  2014/2015;  2017/2018;  )
მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ანალიზი (ინგ.)-LALT2213 (  2019/2020;  2020/2021;  )
პედაგოგიური პრაქტიკა-PDPR7210 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
პრაქტიკა და სტაჟირება (თარჯიმან-რეფერენტი)-PRAC312000PR (  2009/2010;  )
რეფერირება (ინგლისური)-ENGL315000PR (  2008/2009;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4212E (  2020/2021;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
სადისერტაციო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-LING7340 (  2016/2017;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
სამაგისტრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL6110 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2017/2018;  2019/2020;  2020/2021;  )
საქმიანი ინგლისური C1-ENGL5130 (  2010/2011;  2011/2012;  )
საქმიანი ინგლისური C2-ENGL5250 (  2010/2011;  2012/2013;  )
სემანტიკა (ინგ.)-SEMN2219 (  2019/2020;  2020/2021;  )
ტექსტის ლინგვისტიკა-LING5217 (  2020/2021;  )
ტექსტის რეფერირება და თარგმანი-LANG7210 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ტექსტის რეფერირება და თარგმნა-LANG 7210 (  2020/2021;  )
შესავალი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL1210 (  2008/2009;  2009/2010;  )
შესავალი ფილოლოგიაში-PHIL1210 (  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
წერითი ბიზნეს-კომუნიკაცია (ინგლისური)-ENGL6140 (  2011/2012;  )
წერითი პრაქტიკა-ENGL124100PR (  2007/2008;  )
ცხრილი  
აკადემიური წერა სამეცნიერო პუბლიკაციებისთვის-LANG 7217
ენა და კულტურა-LING5115
ენათმეცნიერების შესავალი-LING1130
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4212E
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240
სადისერტაციო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-LING7340
სამაგისტრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL6110
სემანტიკა (ინგ.)-SEMN2219
ტექსტის რეფერირება და თარგმანი-LANG7210
შესავალი ფილოლოგიაში-PHIL1210

მაია ჩხეიძე -  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ევროპული ენებისა და ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი. იგი არის სამეცნიერო პუბლიკაციებისა და სახელმძღვანელოების ავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ  კონფერენციებსა და პროექტებში.მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი