ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნანა ფრუიძე
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიის ფაკულტეტი - სადოქტორო - 09/01/2011 - 05/25/2011
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგია - სამაგისტრო - 1982/09/01 - 1987/06/30
პუბლიკაციები  
აკაკი წერეთლის ნოველისტური ხასიათის თხზულებათა სპეციფიკა - 1999
მხატვრულ ხატთა ტრანსფორმაციისათვის აკაკი წერეთლის პოეზიაში - 2002
პორტრეტი აკაკი წერეთლის პროზაში - 2004
აკაკი წერეთლის თხზულებათა მხატვრული სპეციფიკისა და შემოქმედებითი ისტორიის საკითხები - 2005
ზოგიერთი რამ აკაკის ახლად გამოვლენილ ნაწერთა შესახებ - 2005
აკაკი წერეთლისა და გრიგოლ ორბელიანის პიროვნულ-ლიტერატურული ურთიერთმიმართების ზოგიერთი ასპექტი - 2005
აკაკი წერეთელი ქართული სალიტერატურო ენის წარმომავლობისა და მნიშვნელობის შესახებ, - 2005
აკაკი წერეთლის მხატვრული პროზის პრობლემატიკისა და მხატვრული სტრუქტურისათვის - 2006
ფოლკლორულ სახეტა ტრანსფორმაციისათვის აკაკი წერეთლის პროზაში; სამეცნიერო სტატია - 2006
ილია ჭავჭავძე, თხზულებათა სრული კრებულის აკადემიური გამოცემა, ტ. 15. შემდგენელი - 2006
აკაკი წერეთლის პროზაული იგავები - 2006
მხატვრულ ხატთა ტრანსფორმაციისათვის აკაკი წერეთლის პოეზიაში, - 2006
აკაკი წერეთლის ნოველისტური ხასიათის თხზულებათა სპეციფიკა, - 2006
აკაკი წერეთლის პროზაული იგავები, - 2006
პორტრეტი აკაკი წერეთლის მხატვრულ პროზაში, - 2006
აკაკი წერეთლის პოემა ''ანდრია პირველ წოდებული'' - 2007
კრებული ''აკაკი ლიტერატურისა და ხელოვნების შესახებ'', თანაავტორი - 2007
ფოლკლორულ სახეთა ტრანსფორმაციისათვის აკაკი წერეთლის პროზაში, - 2007
რა არის „აკადემიური წერა“?, - 2007
რატომ არ დაიბეჭდა აკაკის „ჟულიკო“? - 2007
აკაკის „ოცნება“, - 2008
ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებრივი ღვაწლის ერთი ასპექტისათვის, - 2008
ილია ჭავჭავაძის რჩეული ანოტირებული ბიბლიოგრაფია, - 2008
On Transformation of Folklore Images in the Work of Akaki Tsereteli (on the example of Kudabziketi) - 2008
სულხან –საბა ორბელიანის იგავების აკაკისეული პოეტური ვერსიები, - 2008
აკაკის მივიწყებული პუბლიკაციები, - 2009
გრიგოლ კიკნაძე _ აკაკი წერეთლის შემოქმედების მკვლევარი, - 2009
აკაკი და „ოსმალოს საქართველო“, - 2010
„ერთხელ მხოლოდ, ისიც ძილში“, - 2010
კათოლიკური ევროპა თუ მართლმადიდებლური რუსეთი, - 2010
აკაკის პროზა, - 2011
ილია ჭავჭავაძის ერთი უცნობი წერილის ატრიბუციისათვის, - 2013
აკაკი წერეთელი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ, - 2013
ჩემი მასწავლებელი - 2013
ელეონორა და დანი მისნი.., - 2014
ცენზურის კვალი კლასიკოსთა მემკვიდრეობაში, - 2014
აკაკი წერეთელი ქართული კლასიკური ლიტერატურის ნიმუშების შესწავლის შესახებ. - 2014
აკაკი წერეთელი ბათუმის ოლქის შემოერთების მნიშვნელობის შესახებ. - 2014
აკაკი წერეთლის „ის“ - ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხები. - 2015
აკაკი წერეთლის მხატვრული პროზა. - 2015
აკაკი წერეთლის მხატვრული პროზა. - 2015
აკაკი წერეთლის პირადი წერილები - მგოსნის სულის სარკე. - 2015
„თქვენ რომ გგონიათ, ის არ ვარ...“ (აკაკის ბიოგრაფიის ზოგიერთი დეტალის ახლებური გააზრებისთვის). - 2015
აკაკის პუბლიცისტიკის „პირწვეტიანი ეკალი“ (60-80-იან წლებში შექმნილი „ცხელ-ცხელი ამბების“ მიხედვით) - 2015
რას გვიამბობს ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე დამატებითი მასალები ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა სრული კრებულის (ოცტომეული) I-VII ტომებიდან. - 2016
დამატებითი მასალები ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისათვის (თხზულებათა სრული კრებულის (ოცტომეული) VIII-XIV ტომებიდან). - 2016
დამატებითი მასალები ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისათვის (თხზულებათა სრული კრებულის (ოცტომეული) XV, XVI-XVII ტომებიდან). - 2016
ილია ჭავჭავაძის ერთი უცნობი წერილის გამო - 2016
კვლავ ილია ჭავჭავაძის სავარაუდო თხზულებათა შესახებ; - 2016
აკაკი წერეთლის დაუსრულებელი თხზულებები; - 2016
აკაკი წერეთლის პირადი წერილები, როგორც თხზულებათა შემოქმედებითი ისტორიის შესწავლის სანდო წყარო. - 2016
„ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის ერთი ფრაგმენტის ინტერპრეტაციისთვის. - 2016
ზოგიერთი უცნობი დეტალი მარი ბროსეს პრემიის დაარსების ისტორიიდან (აკაკი წერეთლის ახლად გამოვლენილი სიტყვა). - 2017
„ალ. ყაზბეგი და აკაკი წერეთლის ლექციები“; - 2017
„აკაკი წერეთლის „სამი ლექცია „ვეფხისტყაოსანზე“.• - 2017
მარადიული ფასეულობები (ვაჟა-ფშაველას ერთი პუბლიცისტური წერილის - „კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“ -მაგალითზე) - 2017
„აკაკი წერეთლის პირადი წერილები, როგორც თხზულებათა შემოქმდებითი ისტორიის შესწავლის სანდო წყარო“ - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,ფინანსები და შესყიდვები ბ1+“ მოსწავლის წიგნი; - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,ფინანსები და შესყიდვები ბ1+“; მოსწავლის რვეული; - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,სწავლა-სწავლება ა 2+“ მოსწავლის წიგნი; - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის ა 2+“ მოსწავლის რვეული; - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის ა 2+“ მოსწავლის წიგნი; - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის ბ 1+“ მოსწავლის წიგნი; - 2018
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის ბ 1+“ მოსწავლის რვეული; - 2018
მიხეილ ჯავახიშვილის მოქალაქეობრივი მრწამსი (პუბლიცისტური წერილებისა და უბის წიგნაკების ჩანაწერების მიხედვით). - 2018
აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკა - 2019
ნაციონალური და რელიგიური იდენტობის საკიოთხი შიო არაგვისპირელის შემოქმედებაში - 2019
პოლონური ლიტერატურის გავლენა შიო არაგვისპირელის მწერლური თავისებურებების ფორმირებაზე - 2019
კონფერენციები  
მხატვრულ სახეთა ტრანსფორმაცია აკაკი წერეთლის პოეზიაში - 10-10-2005
რატომ არ დაიბეჭდა აკაკის „ჟულიკო“? - 10-09-2007
ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებრივი ღვაწლის ერთი ასპექტისათვის - 12-01-2008
აკაკის „ოცნება“ - 20-05-2008
სულხან-საბა ორბელიანის იგავების აკაკისეული პოეტური ვერსიები - 10-01-2009
კათოლიკური ევროპა თუ მართლმადიდებლური რუსეთი? - 11-09-2011
გრიგოლ კიკნაძე - აკაკი წერეთლის შემოქმედების მკვლევარი - 15-10-2011
აკაკი წერეთელი ქართული კლასიკური ლიტერატურის ნიმუშების შესწავლის შესახებ - 05-01-2014
აკაკი წერეთელი ბათუმის ოლქის შემოერთების მნიშვნელობის შესახებ. - 09-01-2014
„თქვენ რომ გგონიათ, ის არ ვარ...“ (აკაკის ბიოგრაფიის ზოგიერთი დეტალის ახლებური გააზრებისთვის) - 13-02-2015
აკაკი წერეთლის პირადი წერილები - მგოსნის სულის სარკე. - 17-02-2015
აკაკი წერეთლის „ის“ - ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხები. - 20-05-2015
„ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის ერთი ფრაგმენტის ინტერპრეტაციისთვის. - 26-02-2016
აკაკი წერეთლის პირადი წერილები, როგორც თხზულებათა შემოქმედებითი ისტორიის შესწავლის სანდო წყარო. - 22-05-2016
„ალ. ყაზბეგი და აკაკი წერეთლის ლექციები“; - 03-02-2017
მარადიული ფასეულობები (ვაჟა-ფშაველას ერთი პუბლიცისტური წერილის - „კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“ -მაგალითზე) - 18-04-2017
„აკაკი წერეთლის პირადი წერილები, როგორც თხზულებათა შემოქმდებითი ისტორიის შესწავლის სანდო წყარო“ - 14-05-2017
ზოგიერთი უცნობი დეტალი მარი ბროსეს პრემიის დაარსების ისტორიიდან (აკაკი წერეთლის ახლად გამოვლენილი სიტყვა). - 15-10-2017
მიხეილ ჯავახიშვილის მოქალაქეობრივი მრწამსი (პუბლიცისტური წერილებისა და უბის წიგნაკების ჩანაწერების მიხედვით). - 01-01-2018
აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკა. - 01-01-2019
ნაციონალური და რელიგიური იდენტობის საკიოთხი შიო არაგვისპირელის შემოქმედებაში. - 01-01-2019
პოლონური ლიტერატურის გავლენა შიო არაგვისპირელის მწერლური თავისებურებების ფორმირებაზე, - 01-01-2019
შიო არაგვისპირელის დაუბეჭდავი მინიატურები; - 01-01-2019
აკაკის პუბლიცისტიკის „პირწვეტიანი ეკალი“ (60-80-იან წლებში შექმნილი „ცხელ-ცხელი ამბების“ მიხედვით) - 09-06-2020
კურსები  
აკადემიური წერა-KART1220 (  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
აკადემიური წერა-KART122000PR (  2010/2011;  )
რუსთველოლოგია-KART4130 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
რუსთველოლოგია-KART4138 (  2019/2020;  2020/2021;  )
ქართული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ტენდენციები (XIX ს.ს.)-KART5220 (  2018/2019;  )
ქართული ლიტერატურის ისტორია III-KART2230 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ქართული ლიტერატურის ისტორია IV-KART3130 (  2013/2014;  )
ქართული ლიტერატურის ისტორია IV-KART3131 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ქართული ლიტერატურის ძირითადი ტენდენციები მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში-KART4210 (  2014/2015;  )
ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი-KART4220 (  2018/2019;  )
ძველი ქართული ენა-KART3220 (  2018/2019;  )
ცხრილი  
აკადემიური წერა-KART1220
ქართული ლიტერატურის ისტორია III-KART2230

ნანაფრუიძე - ასოცირებულიპროფესორი, უძღვებაშემდეგსალექციოკურსებს: აკადემიურიწერა, ქართულილიტერატურისისტორია III, ქართულილიტერატურისძირითადიტენდენციებიმსოფლიოლიტერატურისკონტექსტში, ქართულილიტერატურისისტორია IV, რუსთველოლოგია. ნ. ფრუიძეარისდოქტორიქართულფილოლოგიაში, იგიარისსაერთაშორისოკონფერენციებისმონაწილე, წიგნებისადაპუბლიკაციებისავტორი, სამეცნიეროკრებულებისშემდგენელიდარედაქტორი, აქვსუმაღლესსასწავლებლშიმუშაობისხანგრძლივიგამოცდილება, რაცაძლევსმასაღნიშნულიკომპონენტისსწავლისშედეგებისგამომუშავებისთვისაუცილებელკომპეტენციას.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი