ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნანა ფრუიძე
ასოცირებული პროფესორი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ქართულენოვანი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
დოქტორი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიის ფაკულტეტი - დოქტორი - 09/01/2011 - 05/25/2011
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგია - მაგისტრი - 1982/09/01 - 1987/06/30
პუბლიკაციები  
აკაკი წერეთლის ნოველისტური ხასიათის თხზულებათა სპეციფიკა - 1999
მხატვრულ ხატთა ტრანსფორმაციისათვის აკაკი წერეთლის პოეზიაში - 2002
პორტრეტი აკაკი წერეთლის პროზაში - 2004
აკაკი წერეთლის თხზულებათა მხატვრული სპეციფიკისა და შემოქმედებითი ისტორიის საკითხები - 2005
ზოგიერთი რამ აკაკის ახლად გამოვლენილ ნაწერთა შესახებ - 2005
აკაკი წერეთლისა და გრიგოლ ორბელიანის პიროვნულ-ლიტერატურული ურთიერთმიმართების ზოგიერთი ასპექტი - 2005
აკაკი წერეთელი ქართული სალიტერატურო ენის წარმომავლობისა და მნიშვნელობის შესახებ, - 2005
აკაკი წერეთლის მხატვრული პროზის პრობლემატიკისა და მხატვრული სტრუქტურისათვის - 2006
ფოლკლორულ სახეტა ტრანსფორმაციისათვის აკაკი წერეთლის პროზაში; სამეცნიერო სტატია - 2006
ილია ჭავჭავძე, თხზულებათა სრული კრებულის აკადემიური გამოცემა, ტ. 15. შემდგენელი - 2006
აკაკი წერეთლის პროზაული იგავები - 2006
მხატვრულ ხატთა ტრანსფორმაციისათვის აკაკი წერეთლის პოეზიაში, - 2006
აკაკი წერეთლის ნოველისტური ხასიათის თხზულებათა სპეციფიკა, - 2006
აკაკი წერეთლის პროზაული იგავები, - 2006
პორტრეტი აკაკი წერეთლის მხატვრულ პროზაში, - 2006
აკაკი წერეთლის პოემა ''ანდრია პირველ წოდებული'' - 2007
კრებული ''აკაკი ლიტერატურისა და ხელოვნების შესახებ'', თანაავტორი - 2007
ფოლკლორულ სახეთა ტრანსფორმაციისათვის აკაკი წერეთლის პროზაში, - 2007
რა არის „აკადემიური წერა“?, - 2007
რატომ არ დაიბეჭდა აკაკის „ჟულიკო“? - 2007
აკაკის „ოცნება“, - 2008
ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებრივი ღვაწლის ერთი ასპექტისათვის, - 2008
ილია ჭავჭავაძის რჩეული ანოტირებული ბიბლიოგრაფია, - 2008
On Transformation of Folklore Images in the Work of Akaki Tsereteli (on the example of Kudabziketi) - 2008
სულხან –საბა ორბელიანის იგავების აკაკისეული პოეტური ვერსიები, - 2008
აკაკის მივიწყებული პუბლიკაციები, - 2009
გრიგოლ კიკნაძე _ აკაკი წერეთლის შემოქმედების მკვლევარი, - 2009
აკაკი და „ოსმალოს საქართველო“, - 2010
„ერთხელ მხოლოდ, ისიც ძილში“, - 2010
კათოლიკური ევროპა თუ მართლმადიდებლური რუსეთი, - 2010
აკაკის პროზა, - 2011
ილია ჭავჭავაძის ერთი უცნობი წერილის ატრიბუციისათვის, - 2013
აკაკი წერეთელი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ, - 2013
ჩემი მასწავლებელი - 2013
ელეონორა და დანი მისნი.., - 2014
ცენზურის კვალი კლასიკოსთა მემკვიდრეობაში, - 2014
აკაკი წერეთელი ქართული კლასიკური ლიტერატურის ნიმუშების შესწავლის შესახებ. - 2014
აკაკი წერეთელი ბათუმის ოლქის შემოერთების მნიშვნელობის შესახებ. - 2014
აკაკი წერეთლის „ის“ - ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხები. - 2015
აკაკი წერეთლის მხატვრული პროზა. - 2015
აკაკი წერეთლის მხატვრული პროზა. - 2015
აკაკი წერეთლის პირადი წერილები - მგოსნის სულის სარკე. - 2015
„თქვენ რომ გგონიათ, ის არ ვარ...“ (აკაკის ბიოგრაფიის ზოგიერთი დეტალის ახლებური გააზრებისთვის). - 2015
აკაკის პუბლიცისტიკის „პირწვეტიანი ეკალი“ (60-80-იან წლებში შექმნილი „ცხელ-ცხელი ამბების“ მიხედვით) - 2015
რას გვიამბობს ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე დამატებითი მასალები ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა სრული კრებულის (ოცტომეული) I-VII ტომებიდან. - 2016
დამატებითი მასალები ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისათვის (თხზულებათა სრული კრებულის (ოცტომეული) VIII-XIV ტომებიდან). - 2016
დამატებითი მასალები ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისათვის (თხზულებათა სრული კრებულის (ოცტომეული) XV, XVI-XVII ტომებიდან). - 2016
ილია ჭავჭავაძის ერთი უცნობი წერილის გამო - 2016
კვლავ ილია ჭავჭავაძის სავარაუდო თხზულებათა შესახებ; - 2016
აკაკი წერეთლის დაუსრულებელი თხზულებები; - 2016
აკაკი წერეთლის პირადი წერილები, როგორც თხზულებათა შემოქმედებითი ისტორიის შესწავლის სანდო წყარო. - 2016
„ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის ერთი ფრაგმენტის ინტერპრეტაციისთვის. - 2016
ზოგიერთი უცნობი დეტალი მარი ბროსეს პრემიის დაარსების ისტორიიდან (აკაკი წერეთლის ახლად გამოვლენილი სიტყვა). - 2017
„ალ. ყაზბეგი და აკაკი წერეთლის ლექციები“; - 2017
„აკაკი წერეთლის „სამი ლექცია „ვეფხისტყაოსანზე“.• - 2017
მარადიული ფასეულობები (ვაჟა-ფშაველას ერთი პუბლიცისტური წერილის - „კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“ -მაგალითზე) - 2017
„აკაკი წერეთლის პირადი წერილები, როგორც თხზულებათა შემოქმდებითი ისტორიის შესწავლის სანდო წყარო“ - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,ფინანსები და შესყიდვები ბ1+“ მოსწავლის წიგნი; - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,ფინანსები და შესყიდვები ბ1+“; მოსწავლის რვეული; - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,სწავლა-სწავლება ა 2+“ მოსწავლის წიგნი; - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის ა 2+“ მოსწავლის რვეული; - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის ა 2+“ მოსწავლის წიგნი; - 2017
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის ბ 1+“ მოსწავლის წიგნი; - 2018
დარგობრივი სახელმძღვანელო ,,დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგებისთვის ბ 1+“ მოსწავლის რვეული; - 2018
მიხეილ ჯავახიშვილის მოქალაქეობრივი მრწამსი (პუბლიცისტური წერილებისა და უბის წიგნაკების ჩანაწერების მიხედვით). - 2018
აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკა - 2019
ნაციონალური და რელიგიური იდენტობის საკიოთხი შიო არაგვისპირელის შემოქმედებაში - 2019
პოლონური ლიტერატურის გავლენა შიო არაგვისპირელის მწერლური თავისებურებების ფორმირებაზე - 2019
აკაკი და ლოტო. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. ტექსტოლოგიიის სესიის მასალები. - 2020
აკაკი წერეთლის უცნობი წერილი 1906 წლის რეპრესიების შესახებ. - 2021
აკაკი წერეთლის უცნობი წერილები და მათი ატრიბუციის საკითხი - 2022
კონფერენციები  
მხატვრულ სახეთა ტრანსფორმაცია აკაკი წერეთლის პოეზიაში - 10-10-2005
რატომ არ დაიბეჭდა აკაკის „ჟულიკო“? - 10-09-2007
ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებრივი ღვაწლის ერთი ასპექტისათვის - 12-01-2008
აკაკის „ოცნება“ - 20-05-2008
სულხან-საბა ორბელიანის იგავების აკაკისეული პოეტური ვერსიები - 10-01-2009
კათოლიკური ევროპა თუ მართლმადიდებლური რუსეთი? - 11-09-2011
გრიგოლ კიკნაძე - აკაკი წერეთლის შემოქმედების მკვლევარი - 15-10-2011
აკაკი წერეთელი ქართული კლასიკური ლიტერატურის ნიმუშების შესწავლის შესახებ - 05-01-2014
აკაკი წერეთელი ბათუმის ოლქის შემოერთების მნიშვნელობის შესახებ. - 09-01-2014
„თქვენ რომ გგონიათ, ის არ ვარ...“ (აკაკის ბიოგრაფიის ზოგიერთი დეტალის ახლებური გააზრებისთვის) - 13-02-2015
აკაკი წერეთლის პირადი წერილები - მგოსნის სულის სარკე. - 17-02-2015
აკაკი წერეთლის „ის“ - ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხები. - 20-05-2015
„ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტის ერთი ფრაგმენტის ინტერპრეტაციისთვის. - 26-02-2016
აკაკი წერეთლის პირადი წერილები, როგორც თხზულებათა შემოქმედებითი ისტორიის შესწავლის სანდო წყარო. - 22-05-2016
„ალ. ყაზბეგი და აკაკი წერეთლის ლექციები“; - 03-02-2017
მარადიული ფასეულობები (ვაჟა-ფშაველას ერთი პუბლიცისტური წერილის - „კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“ -მაგალითზე) - 18-04-2017
„აკაკი წერეთლის პირადი წერილები, როგორც თხზულებათა შემოქმდებითი ისტორიის შესწავლის სანდო წყარო“ - 14-05-2017
ზოგიერთი უცნობი დეტალი მარი ბროსეს პრემიის დაარსების ისტორიიდან (აკაკი წერეთლის ახლად გამოვლენილი სიტყვა). - 15-10-2017
მიხეილ ჯავახიშვილის მოქალაქეობრივი მრწამსი (პუბლიცისტური წერილებისა და უბის წიგნაკების ჩანაწერების მიხედვით). - 01-01-2018
აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკა. - 01-01-2019
ნაციონალური და რელიგიური იდენტობის საკიოთხი შიო არაგვისპირელის შემოქმედებაში. - 01-01-2019
პოლონური ლიტერატურის გავლენა შიო არაგვისპირელის მწერლური თავისებურებების ფორმირებაზე, - 01-01-2019
შიო არაგვისპირელის დაუბეჭდავი მინიატურები; - 01-01-2019
აკაკის პუბლიცისტიკის „პირწვეტიანი ეკალი“ (60-80-იან წლებში შექმნილი „ცხელ-ცხელი ამბების“ მიხედვით) - 09-06-2020
ოქროპირ ბაგრატიონი - ქართული კულტურის პოპულარიზატორი - 26-03-2022
ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარება - 26-03-2022
,საქართველოს - წარსული, აწმყო, მომავალი“. - 21-11-2022
კურსები  
აკადემიური წერა-KART1220 (  2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
აკადემიური წერა-KART122000PR (  2010/2011; )
რუსთველოლოგია-KART4130 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
რუსთველოლოგია-KART4138 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ტენდენციები (V- XVIII ს.ს. )-KART5131 (  2021/2022; )
ქართული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ტენდენციები (XIX ს.ს.)-KART5220 (  2018/2019; 2022/2023; )
ქართული ლიტერატურის ისტორია III-KART2230 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ქართული ლიტერატურის ისტორია IV-KART3130 (  2013/2014; )
ქართული ლიტერატურის ისტორია IV-KART3131 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; )
ქართული ლიტერატურის ძირითადი ტენდენციები მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში-KART4210 (  2014/2015; )
ქართული მითოლოგია და ფოლკლორი-KART4220 (  2018/2019; )
ძველი ქართული ენა-KART3220 (  2018/2019; 2022/2023; )
ცხრილი  
აკადემიური წერა-KART1220
რუსთველოლოგია-KART4138
ქართული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ტენდენციები (XIX ს.ს.)-KART5220
ძველი ქართული ენა-KART3220

ნანაფრუიძე - ასოცირებულიპროფესორი, უძღვებაშემდეგსალექციოკურსებს: აკადემიურიწერა, ქართულილიტერატურისისტორია III, ქართულილიტერატურისძირითადიტენდენციებიმსოფლიოლიტერატურისკონტექსტში, ქართულილიტერატურისისტორია IV, რუსთველოლოგია. ნ. ფრუიძეარისდოქტორიქართულფილოლოგიაში, იგიარისსაერთაშორისოკონფერენციებისმონაწილე, წიგნებისადაპუბლიკაციებისავტორი, სამეცნიეროკრებულებისშემდგენელიდარედაქტორი, აქვსუმაღლესსასწავლებლშიმუშაობისხანგრძლივიგამოცდილება, რაცაძლევსმასაღნიშნულიკომპონენტისსწავლისშედეგებისგამომუშავებისთვისაუცილებელკომპეტენციას.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი