ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარიკა არევაძე
ასისტენტი
მაგისტრი
სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
საქართველოს უნივერსიტეტი - სამართლის სკოლა - სამაგისტრო - 01/01/2008 - 06/24/2010
სსიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი" - იურიდიული - საბაკალავრო - 09/01/2003 - 06/21/2007
საქართველოს უნივერსიტეტი - სამართლის სკოლა - სამაგისტრო - 09/01/2011 - 12/31/2014
პუბლიკაციები  
საკუთრების უფლების შინაარსი და მისი შეზღუდვის სამართლებრივი საფუძვლები - 2011
საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ანაბრების პრობლემატიკის სამართლებრივი ანალიზი - 2013
ჩემი უფლებები - 2013
მედიაციის სამართლებრივი რეგულირების პერსპექტივები საქართველოში - 2013
პაციენტის უფლებები საქართველოში - 2014
კერძო სექტორში დასაქმებული დედების უფლებრივი მდგომარეობა - 2014
საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული საკუთრების უფლება და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების განკარგვის თავისებურებანი - 2014
არასრულწლოვანის საკუთრების უფლების დაცვის მექანიზმები საქართველოში - 2014
ადამიანის უფლებები და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები - 2015
საკუთრების უფლება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე - 2015
„დავის გადაჭრისა და იძულებითი აღსრულების მექანიზმები სასესხო ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში“ - 2016
კონფერენციები  
"სამედიცინო მედიაციის კომპეტენციის ფარგლები საქართველოში" - 01-12-2013
საერთაშორისო კონფერენცია განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარული მეცნიერებების შესახებ - 02-02-2015
კურსები  
კონსტიტუციური სამართალი 1 – სახელმწიფო მოწყობის სამართალი-LAWB1220 (  2016/2017;  2017/2018;  )
სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა კლინიკა-LAWB4295 (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
შესავალი სამართალმცოდნეობაში-LAWB1135 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  )
ცხრილი  
სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა კლინიკა-LAWB4295

მარიკა არევაძე 2014 წლიდან არის საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. ის 2005-2014 წლებში, საქმიანობდასხვადასხვაკერძოკომპანიაშიიურისტისპოზიციაზე, 2014 წლიდან არის შპს „ნიუ ჰოსპიტალს“-ის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი. 2012 წლიდანარის  „ახალგაზრდაადვოკატების“ სადამფუძნებლოსაბჭოსწევრი. 2012 წლიდანსაქართველოსადვოკატთაასოციაციისწევრი, ხოლო 2014 წლიდანასოციაციის ადვოკატთაუფლებებისდაცვისკომისიისწევრი. 2015 წლიდან არის „ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის“ დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ხოლო 2016 წლის დეკემბრიდან „მარიკა არევაძის საადვოკატო ჯგუფის“ მმართველი პარტნიორი.

მარიკა არევაძე არისსაქართველოსუნივერსიტეტის გარდა არის ევროპის უნივერსიტეტისა და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ)მოწვეულილექტორი. მისიუშუალომონაწილეობითადახელმძღვანელობითგამოცემულიაკვლევები - „კერძოსექტორშიდასაქმებულიდედებისუფლებრივიმდგომარეობა“, გზამკვლევისამართლებრივიცნობიერებისამაღლებისთვის - „ჩემიუფლებები“, „საბჭოთადაპოსტსაბჭოთაანაბრებისპრობლემატიკისსამართლებრივიანალიზი“, „მედიაციისსამართლებრივირეგულირებისპერსპექტივებისაქართველოში“. ისმუშაობსქალთაშრომითუფლებებზე, ბანკებსადამოქალაქეებსშორისარსებულპრობლემურსაკითხებზე, საკუთრებისუფლებებზე, სამედიცინომედიაციისსაკითხებზე.

მარიკასინიციატივით2014 წლის მარტში დაფუძნდასამეცნიერო ჟურნალი „ახალგაზრდაადვოკატები“. რომლისპერიოდულგამოცემებსაცთავადხელმძღვანელობს. მონაწილეობააქვსმიღებული (მომხსენებლად) სხვადასხვაადგილობრივთუსაერთაშორისოკონფერენციასადამრგვალმაგიდებში. მისიავტორობითგამოქვეყნებულიაარაერთისამეცნიეროსტატია.

მარიკაფლობსინგლისურდარუსულენებს.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი