ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნათია ასათიანი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა ინსტიტუტი - ინგლისური ენა - მაგისტრი - 09/01/2011 - 06/25/2011
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნეს-ინჟინერინგი - დოქტორი - 2009/09/01 - 2012/05/05
FIPLV International Federation of Language Teacher Associations - “Communication Didactics and Intercultural Communications” - - ბაკალავრი - 2011 -
University of Georgia - Teaching Strategies - ბაკალავრი - 2012 -
University of Georgia - Technology Tools for Education - ბაკალავრი - 2012 -
University of Georgia - Research Methods - ბაკალავრი - 2012 -
University of Georgia - 10 hour training course PROFESSIONAL COMMUNICATION- English in Politics- FIPLV (International Federation of Language teacher Association); UG (The Uni - ბაკალავრი - 2013 -
University of Georgia - 10 hour training course PROFESSIONAL COMMUNICATION-ENGLISH IN INTERNATIONAL RELATIONS - FIPLV (International Federation of Language teacher Associatio - ბაკალავრი - 2013 -
University of Georgia - 10 hour training course PROFESSIONAL COMMUNICATION- ENGLISH IN DIPLOMACY FIPLV (International Federation of Language teacher Association); UG (The Uni - ბაკალავრი - 2013 -
- 30- hour training course : ACTION RESEARCH- Tbilisi, June 2013 University of Georgia, University of Nebraska Lincoln; - ბაკალავრი - 2013 -
- Formation permanente Region Europe central et orientale du 3 au 5 juillet 2013 “conception, developpement et utilization d’un cours en ligne” l’ Agenc - ბაკალავრი - 2013 -
- 3 hour training course : Communication strategies in Politics - UG (The University of Georgia);League of Young Diplomats; Tbilisi, April, 2014 - ბაკალავრი - 2014 -
- 3 hour training course : Education Strategies in Europe- UG (The University of Georgia);League of Young Diplomats; Tbilisi, April, 2014 - ბაკალავრი - 2014 -
- Formation permanente Region Europe central et orientale du 15 au 18 juillet 2014 “Gestion Communicative” l’ Agence universitaire de la Francophonie - ბაკალავრი - 2014 -
University of Georgia - 12 hour training course Teaching Strategies – FIPLV (International Federation of Language teacher Association/ Federation International des Professure - ბაკალავრი - 2014 -
University of Georgia - მასწავლებელთა ტრეინინგი – “ხანგრძლივი სწავლის გამოცდილების ინოვაციური მეთოდები“, “Educational and Entertaining: A Win-Win Situation” Express EDUCATI - ბაკალავრი - 2015 -
University of Georgia - Formation permanente Region Europe central et orientale- du 7 au juillet 2015- “technique de la representation des connaissances” l’ Agence universit - ბაკალავრი - 2015 -
- Formation permanente Region Europe central et orientale- du 28 au 29 janvier 2016- “ la psychologie de la gestion” l’ Agence universitaire de la F - ბაკალავრი - 2016 -
- TRAINING PROGRAM IN TEACHING ENGLISH- Completion of the module Teaching English to Speakers of other languages - FIPLV (International Federation of La - ბაკალავრი - 2016 -
- Training in Teaching Strategies- Completion of the module - Strategies for effective Presentation- FIPLV (International Federation of Language teacher - ბაკალავრი - 2016 -
University of Georgia - Training in Teaching Strategies- Completion of the module Strategies for teaching English-FIPLV (International Federation of Language teacher Associat - ბაკალავრი - 2016 -
University of Georgia - Training in METHODS OF TEACHING ESP (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) - ბაკალავრი - 2018 -
University of Georgia - Training in COMMUNICATION DIDACTICS - ბაკალავრი - 2018 -
University of Georgia - Training in TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES - ბაკალავრი - 2018 -
University of Georgia - Training in STRATEGIES OF TEACHING ENGLISH - ბაკალავრი - 2018 -
პუბლიკაციები  
სილამაზის აღქმა სუბიექტურია - 2006
Business English- Management - 2006
მშვენიერება - სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორთა ერთობლიობა - 2009
სინონიმთა მნიშვნელობის ნიუანსები - 2009
საქმიანი ინგლისურის სწავლების სტრატეგიები - 2009
ენა და აზროვნება - 2011
„სილამაზის” აღმნიშვნელ სიტყვათა ლექსიკურ -სემანტიკური ველის სეგმენტაციის პრობლემა თანამედროვე ინგლისურ ენაში“, - 2011
როგორ ვასწავლოთ საქმიანი ინგლისური - 2012
ლექციაზე მედია წყაროების (გაზეთების)გამოყენება - 2012
“ბიზნეს კომუნიკაციის ენობრივი მარკერები - რეკლამა“, - 2014
“ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში“, - 2015
“ინგლისურ ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ქართულ ენაზე თარგმნის სპეციფიკა“, - 2016
“პოლიტიკური დისკურსი და მასმედია”, საერთაშორისო კონფერენცია „ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი“, - 2017
არგუმენტაცია ბიზნეს რიტორიკაში - 2018
ფრაზეოლგიურ ერთეულთა სტრუქტურული ვარიანტები პუბლიცისტურ ლიტერატურაში - 2018
“ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გავლენა წერითი მეტყველების კულტურაზე“, - 2018
Linguistic Analysis of Literature, J. Galsworthy's Novel "The Forsyte Saga" - 2021
"From Penelope to Molly Bloom – From Mythology to Modern literature" - 2021
Utopia and Dystopia in English Language Literature - 2021
კონფერენციები  
ხელისუფლება და საზოგადოება - 09-01-2009
მსოფლიო და კავკასია - 05-10-2011
საერთაშორისო კონფერენცია „ მიმდინარე საკითხები გამოყენებით ლინგვისტიკაში - 01-01-2012
საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნოერებებში - 20-05-2012
საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-10-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, თბილისი, საქართველო. - 31-05-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, - 30-05-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, - 28-05-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, - 27-05-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში,. - 01-06-2018
SADAB International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences - 25-06-2021
SADAB International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences - 26-06-2021
SADAB International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences - 29-10-2021
კურსები  
აკადემიური წერა ფილოლოგებისათვის (ინგ.)-ACWR5123 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის I-ACWR1210E (  2017/2018; 2018/2019; )
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის II-ACWR2110E (  2018/2019; )
ამერიკული ლიტერატურის ისტორია (ინგ.)-AMLT5321 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ენა, კულტურა და ლიტერატურა-LANG2215E (  2022/2023; )
ინგლისურენოვანი ლიტერატურა I-ELIT3210E (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ინგლისურენოვანი ლიტერატურა II-ELIT4110E (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2011/2012; 2012/2013; )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2010/2011; )
ინგლისური ენა II ფილოლოგებისთვის (B2)-ENGL1240 (  2011/2012; 2012/2013; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2013/2014; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
ინგლისური ენა IV ფილოლოგებისთვის (C2)-ENGL2210 (  2010/2011; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2016/2017; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2011/2012; 2016/2017; 2017/2018; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის IV (ბიზნესი)-ENGL2240 (  2013/2014; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის V (სამართალი)-ENGL3140 (  2014/2015; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის VI (პოლიტიკა)-ENGL3240 (  2014/2015; )
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია (ინგ.)-ENLT5325 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
კომუნიკაციური თამაშები II (ინგლისური)-ENGL3250 (  2011/2012; )
ლიტერატურათმცოდნეობა და ლიტერატურის თეორია-ELIT3110E (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ლიტერატურის თეორია: კრიტიკა და ისტორია I-LITH5210E (  2022/2023; )
მსოფლიო ლიტერატურა III-WLIT3110E (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
მსოფლიო ლიტერატურა II-WLIT2210E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
მსოფლიო ლიტერატურა I-WLIT2110E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
პრაქტიკა და სტაჟირება-ACCT220000PR (  2011/2012; )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2012/2013; 2013/2014; )
სემანტიკა (ინგ.)-SEMN5219 (  2019/2020; 2020/2021; )
სოციოლინგვისტიკა-SOLG5122 (  2019/2020; )
ტექსტი და კონტექსტი-TECT5120E (  2022/2023; )
ცხრილი  
ამერიკული ლიტერატურის ისტორია (ინგ.)-AMLT5321
ენა, კულტურა და ლიტერატურა-LANG2215E
ინგლისურენოვანი ლიტერატურა I-ELIT3210E
ინგლისურენოვანი ლიტერატურა II-ELIT4110E
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია (ინგ.)-ENLT5325
ლიტერატურათმცოდნეობა და ლიტერატურის თეორია-ELIT3110E
ლიტერატურის თეორია: კრიტიკა და ისტორია I-LITH5210E
მსოფლიო ლიტერატურა I-WLIT2110E
მსოფლიო ლიტერატურა II-WLIT2210E
მსოფლიო ლიტერატურა III-WLIT3110E
ტექსტი და კონტექსტი-TECT5120E
ნათია ასათიანი - ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები. მონაწილეობა აქვს მიღებული რესპუბლიკურ, ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში. გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, ონლაინ სწავლების სპეციფიკა და სტუდენტთა მოტივაცია, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში, და სხვ. საქართველოს უნივერსიტეტში იგი უძღვება პრაქტიუკულ და თეორიულ კურსებს როგორც ქართულენოვან, ისე ინგლისურენოვან პროგრამებზე. ლექცია-სემინარების ჩატარებისა და სწავლების სტრატეგიების გაზიარების მიზნით, Erasmus+ Staff Mobility for Teaching ფარგლებში ორჯერ აქვს მონაწილეობა მიღებული სტაფის გაცვლით პროგრამაში, რომელიც განხორციელდა ბულგარეთში, რუსეს უნივერსიტეტში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის) და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი