ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარინე კვაჭაძე
მოწვეული ლექტორი

სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ.უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი - დოქტორი - - 1999-01-01
თბილისის სახ.უნივერსიტეტი - სამართლის ფაკულტეტი - დოქტორი - 1997-10-09 - 1999-11-19
პუბლიკაციები  
-
“თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის ლექსიკონის” თანაავტორი - 2001
ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი –თანაავტორი - 2003
სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოთა საარჩევნო სისტემების სამართლებრივი ანალიზი - 2003
ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები. სახელმძღვანელო პოლიციის აკადემიის კურსანტებისათვის. - 2003
„ხუთენოვანი ლექსიკონი საერთასორისო სამართალში“ –თანაავტორი - 2004
„თანამედროვე მედიცინის სამართლებრივი ასპექტები”; - 2005
ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხები თანამედროვე მედიცინაში(საერთაშორისო სამართებრივი და შიდახელმწიფო - 2005
„სახელმწიფოს და მას მედიის როლი ტერორიზმთან ბრძო-ლაში (ამიერკავკასიის რეგიონი-1996/98წწ). - 2005
საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი-თანაავტორი . - 2005
დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საქმეები ეროვნულ სასამართლო პრაქტიკასი ( - 2019
წამების აკრძალვა: ადამიანის უფლებატაევროპული კონვენციის მე-3 და მე-6 მმ. გათვალისიწნებული სტანდარტების ასახვა ეროვნულ სასამართლო პრაქტიკაში - 2019
TavSesafris maZiebelTa Sesaxeb saqmeebis analizi saqarTvelos erovnul sasamarTlo praqtikaSi (saerTaSoriso standartebis asaxva erovnul doneze - 2020
დამხმარე რეპროფუქციული ტექნოლოგიები – ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ანალიზი. - 2022
ჩვენების მიცემაზე უარის თქმისა და ირიბი მტკიცებულებების მნიშვნელობა ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულების საქმეებში. - 2022
qalTa mimarT Zaladobisa da ojaxSi Zaladobis winaaRmdeg brZolis administraciulsamarTlebrivi meqanizmebi (damcavi orderebi) - 2023
ბავშვზე სექსუალური ძალადობისა და სექსუალური ექსპლუატაციის დანაშაულებზე მართლმსაჯულების განხორციელების ძირითადი სტანდარტები ლანსაროტის კონვენციისა და სხვა საერთაშორისო აქტების ჭრილში - 2023
კონფერენციები  
- 01-01-1900
saerTaSoriso sisxlis samarTlis tribunalis Camoyalibeba da funqcionireba” - 01-01-2001
saerTaSoriso konferencia“sisxlis samarTlisa saerTaSoriso sasamarTlo da saqarTvelo”. - 01-01-2002
პარტნიორობა კარგი მართველობისთვის - 12-12-2022
პარტნიორობა კარგი მართველობისთვის - 12-12-2022
საქართველოში ადამიანის უფლებათა პრაქტიკისა და განათლების დანერგვის გაძლიერება, EU და COE პროექტი. - 13-10-2023
საქართველოში ადამიანის უფლებათა პრაქტიკისა და განათლების დანერგვის გაძლიერება, EU და COE პროექტი. - 13-10-2023
საქართველოში ადამიანის უფლებათა პრაქტიკისა და განათლების დანერგვის გაძლიერება, EU და COE პროექტი. - 13-10-2023
საქართველოში ადამიანის უფლებათა პრაქტიკისა და განათლების დანერგვის გაძლიერება, EU და COE პროექტი. - 13-10-2023
სამეცნიერო პროექტები  
Patient rights - 2000
ადამიანის უფლებათა დაცვა საგანგებო მდგომარეობის დროს - 2013-2014
კურსები  
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი-LAWI5220 (  2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2015/2016; )
იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა-LAWP5310 (  2016/2017; )
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფოს მოწყობის სამართალი (ნაწილი II)-LAWB1215 (  2020/2021; )
კონსტიტუციური სამართალი 2 – ადამიანის ძირითადი უფლებები-LAWB2130 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
საერთაშორისო სამართალი-IREL5150 (  2008/2009; 2009/2010; )
საერთაშორისო სამართალი-LAWB2250 (  2007/2008; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; )
სამაგისტრო ნაშრომი საერთაშორისო ურთიერთობებში-IREL6220 (  2008/2009; )
სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში-PUBL6300 (  2007/2008; )
სამართლებრივი ეთიკის საფუძვლები-LAWB4145 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
სამართლის თეორია-LAWPA5160 (  2005/2006; )
ცხრილი  
სამართლებრივი ეთიკის საფუძვლები-LAWB4145

 

მარინე კვაჭაძე- საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ასევე მაქს-პლანკის საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი სამართლის ფაკულტეტი. ფონდი ”ღია საზოგადოება – საქართველო” ის იყო სამართლებრივი რეფორმების კომისიის თავმჯდომარე.საერთაშორისო კონფერენცია “სისხლის სამართლისა საერთაშორისო სასამართლო და საქართველო ექსპერტი, კოორდინატორი, ევროსაბჭო (ბელგია, ბრიუსელი). ევროკავშირის პროგრამის ექსპერტი, გაეროს განვითარების პროგრამა - ექსპერტი ადამიანის უფლებების სფეროში და სხვა.

ამჟამად მუშაობს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების უფროსად.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი