ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

გეგეშიძე ეკა
პროფესორი

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა

განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საინჟინრო ეკონომიკური - სამაგისტრო - 1990/09/01 - 1996/06/25
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკის და ბიზნესის - სადოქტორო - 2008/11/01 - 2011/04/21
პუბლიკაციები  
2019 - EMPOWERING RESIDENTIAL CUSTOMERS TO BENEFIT FROM NET METERING IN THE POWER MARKET OF GEORGIA  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: 50th International Academic Conference; გვ: 138-158
გამომცემლობა: IISES;

2017 - აგროკოპერირება და მეწარმეობა  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
გამომცემლობა: JA Georgia;

2016 - საქრთველოს სოციალური კაპიტალის შეფსება ფინანსურ წიგნირებაში  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: GISAP; გვ: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ejm.v0i12.1618
გამომცემლობა: გლობალური, საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური პროექტი;

2009 - განათლება, სკოლა და ეკონომიკური ზრდა.  
გამომცემლობა: .;

2009 - რა არის მმართველობითი აღრიცხვა  
გამომცემლობა: .;

2008 - ეკონომიკური ზრდა და გლობალიზაციის ხარკი  
გამომცემლობა: .;

2008 - ეკონომიკური ზრდა და მშპ ერთ ბიზნეს სუბიექტზე საქართველოში  
გამომცემლობა: .;

2005 - სამეწარმეო უნარების განვითარება სიღარიბის შესამცირებლად  
გამომცემლობა: .;

2002 - საქართველოს სტრატეგიული განვითარების პერსპექტივები  
გამომცემლობა: .;

2001 - თავისუფალი ვაჭრობის მხარდაჭერა საქართველოში  
გამომცემლობა: .;

2001 - სიღარიბის დაძლევისა და ეკონომიკური ზრდის პროგრამა  
გამომცემლობა: .;

კონფერენციები  
JA ეკონომკის წარმატება საქართველოში - 07-01-2007
ეკონომიკიური და სამეწარმეო განათლების პრობლემები საქართველოში - 07-01-2008
International Scientific-Practical Conference - 01-01-2014
INED 2019 ინოვაციური განათლების ფორუმი - 15-11-2019
კურსები  
ახლო აღმოსავლეთის ეკონომიკური გეოგრაფია-ORST2130 (  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  )
ეკონომიკური ზრდა და განვითარება-ECON4113 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
კვლევითი პროექტის მომზადება და მართვა-BUSN7110 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
მაკროეკონომიკა (საშუალო დონე)-ECON221000PR (  2011/2012;  )
მაკროეკონომიკა I (საშუალო დონე)-ECON2120 (  2011/2012;  2012/2013;  )
მაკროეკონომიკა I (საშუალო დონე)-ECON212000PR (  2011/2012;  )
მაკროეკონომიკა II (საშუალო დონე)-ECON2220 (  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  )
მაკროეკონომიკა II (საშუალო დონე)-ECON222000PR (  2011/2012;  )
მაკროეკონომიკის პრინციპები-ECON2190 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  )
მონეტარული ეკონომიკა I (ლიკვიდობის თეორია)-ECON3111 (  2019/2020;  )
პრაქტიკა ბიზნესში-INTR4210E (  2018/2019;  )
პრაქტიკა ტურიზმში-HOST4270 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4250 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4250E (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4251 (  2019/2020;  )
საბაკალავრო კვლევითი ნაშრომი ეკონომიკაში-ECON4202 (  2013/2014;  2014/2015;  2016/2017;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN4200 (  2011/2012;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN4201 (  2011/2012;  2012/2013;  )
საბაკალავრო პროექტი ტურიზმში-HOST4260 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
სადისერტაციო ნაშრომი-BUSN1710 (  2016/2017;  2019/2020;  )
სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN0620 (  2019/2020;  )
სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN6200 (  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში-PUBL6300 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
სპეციალობის მოდული ბიზნესის ადმინისტრირებაში-BUSN7210 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
სტაჟირება ეკონომიკასა და ბიზნესის ადმინისტრირებაში-INTR4309 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
სტაჟირება ეკონომიკასა და ბიზნესის ადმინისტრირებაში-INTR4309E (  2017/2018;  )
ცხრილი  
კვლევითი პროექტის მომზადება და მართვა-BUSN7110
მონეტარული ეკონომიკა I (ლიკვიდობის თეორია)-ECON3111
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4250
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4250E
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4251
საბაკალავრო პროექტი ტურიზმში-HOST4260
სადისერტაციო ნაშრომი-BUSN1710
სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN0620
სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN6200
სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში-PUBL6300
სპეციალობის მოდული ბიზნესის ადმინისტრირებაში-BUSN7210
სტაჟირება ეკონომიკასა და ბიზნესის ადმინისტრირებაში-INTR4309

ეკა გეგეშიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სკოლის პროფესორი, მან ეკონომიკის დოქტორის ხარისხი მიიღო 2011 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

 

ქალბატონი ეკა სპეციალიზებულია ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების ასპექტებზე,  განათლების რეფორმირებას, ფინანსურ სერვისებზე, ბიუჯეტირების მეთოდებზე, საგადასახადო სისტემაზე, ადგილობრივი თვითმართველობების საქმიანობასა და პროგრამების ბიუჯეტირებაზე, საშუალო და მცირე ბიზნესების აღრიცხვის რესტრუქტურიზაციასა და განვითარებაზე.

 

მისი ბოლოდროინდელი გამოცდილება მოიცავს შემდეგ აქტივობებს: ეკონომიკური განვითარება, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, საჯარო პოლიტიკა, ეკონომიკური ზრდა და გლობალიზაცია, სასწავლო პროგრამების განვითარება, მშპ-სა და ეკონომიკის ზრდა, საინვესტიციო პროექტებისა და ბიზნესის ციკლს შორის კავშირი, პროექტის განხორციელება, ბიზნესის დაგეგმვა და შეფასება, პროგრამების დაგეგმვა, პროექტების მენეჯმენტი და შეფასება, ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზი (ტექნიკური განხორციელების კვლევები, ბიზნეს გეგმები), გადასახადები, რეგიონალური პრობლემების კვლევა და შესაბამისი პროგრამების შექმნა. ქალბატონი ეკა გეგეშიძე არის  საჯარო სექტორისსერტიფიცირებული აუდიტორი (IPSAS და ISA).

 

ქალბატონ ეკა სუბრობს, ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. ის 1999 წლიდან აქტიურად არის ჩართული საქართველოში ეკონომიკური საგანმანტალებლო პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავების პროცესში. მას აქვს საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობის გამოცდილება. ქალბატონი ეკა გახლავთ თარგმნილი წიგნების სამეცნიერო რედაქტორი, ასევე ავტორი ეკონომიკური სასწავლო და აკადემიური პროგრამების, წიგნების, სწავლების მეთოდოლოგიებისა და კვლევითი სტატიების. 

 

ქალბატონი ეკა გეგეშიძე არის ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც გახლავთ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სწრაფად მზარდი არასამთავრობო ორგანიზაციისჯუნიორ ეჩივმენტ მსოფლიოს წევრი. ორგანიზაცია ახალგაზრდებს უვითარებს მეწარმეობის, ფინანსური  წიგნიერებისა და სამუშაოსთვის მზაობის უნარ-ჩვევებს.

 

ეკონომიკის დოქტორი ეკა გეგეშიძე, არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი მომზადებული აქვს სხვადასხვა პოლიტიკის დოკუმენტი და კვლევითი ნაშრომი მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის ადვოკატირებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ. ის არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის და ბუღალტერტა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი