ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ეკა გეგეშიძე
პროფესორი
დოქტორი
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საინჟინრო ეკონომიკური - მაგისტრი - 1990-09-01 - 1996-06-25
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკის და ბიზნესის - დოქტორი - 2008-11-01 - 2011-04-21
პუბლიკაციები  
სიღარიბის დაძლევისა და ეკონომიკური ზრდის პროგრამა - 2001
თავისუფალი ვაჭრობის მხარდაჭერა საქართველოში - 2001
საქართველოს სტრატეგიული განვითარების პერსპექტივები - 2002
სამეწარმეო უნარების განვითარება სიღარიბის შესამცირებლად - 2005
ეკონომიკური ზრდა და გლობალიზაციის ხარკი - 2008
ეკონომიკური ზრდა და მშპ ერთ ბიზნეს სუბიექტზე საქართველოში - 2008
განათლება, სკოლა და ეკონომიკური ზრდა. - 2009
რა არის მმართველობითი აღრიცხვა - 2009
საქრთველოს სოციალური კაპიტალის შეფსება ფინანსურ წიგნირებაში - 2016
აგროკოპერირება და მეწარმეობა - 2017
EMPOWERING RESIDENTIAL CUSTOMERS TO BENEFIT FROM NET METERING IN THE POWER MARKET OF GEORGIA - 2019
კონფერენციები  
JA ეკონომკის წარმატება საქართველოში - 07-01-2007
ეკონომიკიური და სამეწარმეო განათლების პრობლემები საქართველოში - 07-01-2008
International Scientific-Practical Conference - 01-01-2014
INED 2019 ინოვაციური განათლების ფორუმი - 15-11-2019
კურსები  
ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური გეოგრაფია-ORST2130 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
ეკონომიკური ზრდა და განვითარება-ECON4113 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
კვლევითი პროექტის მომზადება და მართვა-BUSN7110 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
მაკროეკონომიკა (საშუალო დონე)-ECON221000PR (  2011/2012; )
მაკროეკონომიკა I (საშუალო დონე)-ECON2120 (  2011/2012; 2012/2013; )
მაკროეკონომიკა I (საშუალო დონე)-ECON212000PR (  2011/2012; )
მაკროეკონომიკა II (საშუალო დონე)-ECON2220 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
მაკროეკონომიკა II (საშუალო დონე)-ECON222000PR (  2011/2012; )
მაკროეკონომიკის პრინციპები-ECON2190 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
მმართველობითი აღრიცხვა (საშუალო დონე)-ACCT3320 (  2021/2022; )
მონეტარული ეკონომიკა I (ლიკვიდობის თეორია)-ECON3111 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
პრაქტიკა ბიზნესში-INTR4210E (  2018/2019; )
პრაქტიკა ტურიზმში-HOST4270 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4250 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4250E (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4251 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საბაკალავრო კვლევითი ნაშრომი ეკონომიკაში-ECON4202 (  2013/2014; 2014/2015; 2016/2017; )
საბაკალავრო კვლევითი ნაშრომი ეკონომიკაში-ECON4203 (  2023/2024; )
საბაკალავრო კვლევითი ნაშრომი საჯარო ადმინისტრირებაში-PUBL5000 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საბაკალავრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN4200 (  2011/2012; )
საბაკალავრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN4201 (  2011/2012; 2012/2013; )
საბაკალავრო ნაშრომი ტურიზმში-HOST0001 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საბაკალავრო პროექტი ტურიზმში-HOST4260 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; )
სადისერტაციო ნაშრომი-BUSN1710 (  2016/2017; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN0620 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN6200 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში-PUBL6300 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სამაგისტრო ნაშრომი-HRDT5000 (  2023/2024; )
სპეციალობის მოდული ბიზნესის ადმინისტრირებაში-BUSN7210 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სტაჟირება ეკონომიკასა და ბიზნესის ადმინისტრირებაში-INTR4309 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
სტაჟირება ეკონომიკასა და ბიზნესის ადმინისტრირებაში-INTR4309E (  2017/2018; )
ცხრილი  
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4250E
პრაქტიკული სამუშაო და საბაკალავრო პროექტი ბიზნესის მართვაში-BUSN4251
საბაკალავრო კვლევითი ნაშრომი ეკონომიკაში-ECON4203
საბაკალავრო კვლევითი ნაშრომი საჯარო ადმინისტრირებაში-PUBL5000
სადისერტაციო ნაშრომი-BUSN1710
სამაგისტრო ნაშრომი-HRDT5000
სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN0620
სამაგისტრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN6200
სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში-PUBL6300
სპეციალობის მოდული ბიზნესის ადმინისტრირებაში-BUSN7210

ეკა გეგეშიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სკოლის პროფესორი, მან ეკონომიკის დოქტორის ხარისხი მიიღო 2011 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

 

ქალბატონი ეკა სპეციალიზებულია ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების ასპექტებზე,  განათლების რეფორმირებას, ფინანსურ სერვისებზე, ბიუჯეტირების მეთოდებზე, საგადასახადო სისტემაზე, ადგილობრივი თვითმართველობების საქმიანობასა და პროგრამების ბიუჯეტირებაზე, საშუალო და მცირე ბიზნესების აღრიცხვის რესტრუქტურიზაციასა და განვითარებაზე.

 

მისი ბოლოდროინდელი გამოცდილება მოიცავს შემდეგ აქტივობებს: ეკონომიკური განვითარება, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, საჯარო პოლიტიკა, ეკონომიკური ზრდა და გლობალიზაცია, სასწავლო პროგრამების განვითარება, მშპ-სა და ეკონომიკის ზრდა, საინვესტიციო პროექტებისა და ბიზნესის ციკლს შორის კავშირი, პროექტის განხორციელება, ბიზნესის დაგეგმვა და შეფასება, პროგრამების დაგეგმვა, პროექტების მენეჯმენტი და შეფასება, ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზი (ტექნიკური განხორციელების კვლევები, ბიზნეს გეგმები), გადასახადები, რეგიონალური პრობლემების კვლევა და შესაბამისი პროგრამების შექმნა. ქალბატონი ეკა გეგეშიძე არის  საჯარო სექტორისსერტიფიცირებული აუდიტორი (IPSAS და ISA).

 

ქალბატონ ეკა სუბრობს, ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. ის 1999 წლიდან აქტიურად არის ჩართული საქართველოში ეკონომიკური საგანმანტალებლო პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავების პროცესში. მას აქვს საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობის გამოცდილება. ქალბატონი ეკა გახლავთ თარგმნილი წიგნების სამეცნიერო რედაქტორი, ასევე ავტორი ეკონომიკური სასწავლო და აკადემიური პროგრამების, წიგნების, სწავლების მეთოდოლოგიებისა და კვლევითი სტატიების. 

 

ქალბატონი ეკა გეგეშიძე არის ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც გახლავთ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სწრაფად მზარდი არასამთავრობო ორგანიზაციისჯუნიორ ეჩივმენტ მსოფლიოს წევრი. ორგანიზაცია ახალგაზრდებს უვითარებს მეწარმეობის, ფინანსური  წიგნიერებისა და სამუშაოსთვის მზაობის უნარ-ჩვევებს.

 

ეკონომიკის დოქტორი ეკა გეგეშიძე, არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტი მომზადებული აქვს სხვადასხვა პოლიტიკის დოკუმენტი და კვლევითი ნაშრომი მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის ადვოკატირებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ. ის არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის და ბუღალტერტა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი