ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ლალი ლაზარაშვილი
პროფესორი
დოქტორი
სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი - სამართალმცოდნეობა - დოქტორი - 1994/03/11 - 1998/03/12
სტოკჰოლმის სამეფო ტექნიკური ინსტიტუტი - მიწის მართვა - მაგისტრი - 1999/01/01 - 2002/01/01
პუბლიკაციები  
პარტნიორთა უფლებები და მოვალეობები სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში - 1997
სავაჭრო სამართლის განვითარების გზა - 1997
პარტნიორთა ცვლილებები სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში - 1997
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სამართლებრივი ბუნება - 1998
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პრაქტიკული მნიშვნელობა - 1998
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საკანონმდებლო რეგულირების ისტორია ქართული კანონმდებლობის მიხედვით - 1998
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წარმოშობა და განვითარება - 1998
ხელშეკრულებისა და მეწარმეობის თავისუფლება და სამართლებრივი სახელმწიფო - 1998
ეკლესიები და მონასტრები, როგორც იურიდიული პირები ბიზანტიური სამართლის მიხედვით - 1999
უძრავი ნივთების რეგისტრაციის შვედური სისტემა - 2001
პარტნიორის გარიცხვა სამეწარმეო საზოგადოებიდან - 2002
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - 2003
სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი სამოქალაქო და საკორპორაციო სამართალში - 2003
აქციონერთა უფლებები ინფორმაციის მიღების, კონტროლის თაობაზე და კეთილსინდისიერი ხელმძღვანელობის ვალდებულება - 2003
აქციონერთა უფლებები ინფორმაციის მიღების, კონტროლის თაობაზე და კეთილსინდისიერი ხელმძღვანელობის ვალდებულება - 2003
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავის მოქმედება კერძო სამართლის იურიდიული პირის, როგორც საჯარო დაწესებულების მიმართ - 2005
ტიპიური ხელშეკრულების ნიმუშები - 2006
მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის თაობაზე მოსამართლეთა სამუშაო შეხვედრის შედეგად მიღებული რეკომენდაციები და მასალები - 2008
.სასამსახურო ხელშეკრულება საწარმოს დირექტორთან. პარტნიორი და დირექტორი შიდასაზოგადოებრივ ურიერთობებში. მცირე აქციონერის ცნება - 2009
კრებული: „სავარჯიშოები სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილსა და სანივთო სამართალში“ - 2014
საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ და ქართული საკორპორაციო სამართლის თანამედროვე საკანონმდებლო მოწესრიგების პრობლემები - 2014
უფლება სამართლიან სასამართლოზე და ზეპირი მოსმენის გარეშე საქმის განხილვა საკასაციო სასამართლოში - 2019
სასამართლოს მიერ საქმის განხილვა ზეპირი მოსმენის გარეშე და სამართლიანი სასამართლოს უფლება - 2019
საწარმოთა გადაადგილების თავისუფლება ევროპულ საკორპორაციო სამართალში და მისი მნიშვნელობა ქართული საკორპორაციო სამართლისთვის - 2020
კონფერენციები  
„ქართული სამართალი თანამედროვე გამოწვევების წინაშე (თეორია და პრაქტიკა) - 23-09-2018
უძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენის თანამედროვე გამოწვევები - 27-03-2019
კურსები  
აკადემიური წერა - კვლევის მეთოდები-LAWC5420 (  2018/2019; )
სადისერტაციო ნაშრომი-LAWPHD9090 (  2016/2017; )
საკორპორაციო სამართალი-LAWB3150 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სამაგისტრო ნაშრომი კერძო სამართალში-LAWC6130 (  2012/2013; 2013/2014; )
სამაგისტრო ნაშრომი სამართალში-LAWC8080 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
სამართლის კლინიკა მაგისტრანტებისთვის-LAWC6114 (  2016/2017; )
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I-LAWB1321 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სამოქალაქო საპროცესო სამართლის საფუძვლები-LAWB2150 (  2012/2013; 2013/2014; )
სანივთო სამართალი-LAWB2110 (  2011/2012; 2012/2013; )
სასარჩელო წარმოების თავისებურებები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში-LAWC5230 (  2012/2013; )
სახელშეკრულებო სამართალი-LAWB3130 (  2012/2013; )
სემინარი სპეციალობაში-LAWPHD8989 (  2016/2017; )
ცხრილი  
საკორპორაციო სამართალი-LAWB3150
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I-LAWB1321
ლალი ლაზარაშვილი - სამართლის დოქტორი (თბილისი, საქართველო), მეცნიერებათა მაგისტრი მიწის მართვის სფეროში (სტოკჰოლმი, შვედეთი). არის საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, უძღვებასაკორპორაციო სამართლისა და სამოქალაქო საპროცესო სამართლის სალექციოკურსებსსაბაკალავროდასამაგისტროსწავლებისსაფეხურებზე. მისისამეცნიეროინტერესიფოკუსირებულიასამეწარმეო იურიდიული პირების სამართლებრივი ფორმების კვლევაზე, ასევე სასამართლოში საქმის წარმოების თავისებურებების ანალიზზე.აქვსსამეცნიერო-პედაგოგიურისაქმიანობის, სასამართლო და ადმინისტრაციულორგანოებშიპრაქტიკულისაქმიანობის, მოსამართლედ მუშაობისა და დავების გადაწყვეტისმდიდარიგამოცდილება. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები სამოქალაქო, საკორპორაციო და ადმინისტრაციული სამართლის საკითხებზე.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი