ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

თამარი ნატროშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი - ბაკალავრი - 1995-01-09 - 1999-06-15
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი - მაგისტრი - 1999-01-09 - 2001-01-09
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი - დოქტორი - 2010-01-09 - 2013-06-21
პუბლიკაციები  
"ინტერტექსტუალობა პოლიტიკურ დებატებში" - 2011
ინტერტეხსტუალურობის პრობლემა პუბლიცისტურ ლიტერატურაში - 2011
“ფრაზეოლოგიური ერთეულები ბრიტანულ და ამერიკულ პრესაში" - 2012
“ინგლისურენოვან პრესაში გამოქვეყნებულ იდიომთა სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი” - 2012
ინტერტექსტუალურობის კონცეპტი მედიაში - 2012
პოლიტიკურ დებატებში ალუზიით გამოხატულ ინტერტექსტუალურ კავშირთა სემანტიკური კლასიფიკაცია - 2013
ბიზნეს კომუნიკაციის ენობრივი მარკერები - რეკლამა - 2014
ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში - 2015
ინგლისურ ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ქართულ ენაზე თარგმნის სპეციფიკა - 2016
პოლიტიკური ნეოლოგიზმები, ნეოლოგიზმის დეფინიცია და ეროვნულ-კულტურული დეტერმინანტების ანალიზი - 2017
პრესაში გამოყენებულ ექსპრესიულობის მექანიზმთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი - 2017
არგუმენტაცია ბიზნეს რიტორიკაში - 2018
ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა სტრუქტურული ვარიანტები პუბლიცისტურ ლიტერატურაში - 2018
ინგლისურ და ქართულ ზღაპრებში გამოყენებულ იდიომატურ გამოთქმათა ლექსიკური ანალიზი - 2018
ხელოვნური ინტელექტი და ინტერტექსტუალურობა - 2018
პენელოპედან მოლი ბლუმამდე - მითოლოგიიდან თანამედროვე ლიტერატურამდე - 2021
რეკლამაში გამოყენებული ლინგვისტური სტრატეგიები - 2021
Linguistic Analysis of Hate Speech on Social Media - 2022
Factors of Effective Intercultural Dialogue - 2023
Exploring Gender Marking in Political Discourse: a Linguistic Analysis of the Election Speech - 2023
კონფერენციები  
ინტერტექსტუალობა პოლიტიკურ დებატებში - 25-11-2011
ინტერტექსტუალობა პოლიტიკურ დისკურსში - 01-05-2012
ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 25-05-2012
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 01-11-2012
ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 25-05-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 31-05-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 30-05-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 28-05-2016
საერთაშორისო კონფერენცია - „ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი" - 24-03-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 27-05-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-06-2018
საერთაშორისო კონფერენცია ფილოლოგიაში - 21-12-2018
SADAB 9-th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences - 25-06-2021
SADAB 10-th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences - 29-10-2021
SADAB 11th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences - 11-04-2022
SADAB 12-th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences - 13-03-2023
SADAB 14-th Symposium - 19-10-2023
კურსები  
აკადემიური წერა სამეცნიერო პუბლიკაციებისთვის-LANG 7217 (  2020/2021; )
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის I-ACWR1210E (  2019/2020; )
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის II-ACWR2110E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ენა და კომუნიკაცია (ინგ.)-LANC5219 (  2019/2020; )
ენის თეორია-LANT1210E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ზეპირმეტყველება II-ORPC1142E (  2022/2023; )
ზეპირმეტყველება I-ORPC1141E (  2022/2023; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1243E (  2022/2023; 2023/2024; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1212E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1244E (  2022/2023; )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2011/2012; 2012/2013; )
ინგლისური ენა II ფილოლოგებისთვის (B2)-ENGL1240 (  2013/2014; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2018/2019; )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2013/2014; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2016/2017; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2011/2012; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2011/2012; 2016/2017; 2017/2018; 2023/2024; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისათვის IV (B2/2)-ENGL1114 (  2022/2023; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 4 (B2+/2)-ENGL1118 (  2023/2024; 2024/2025; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის II (B1/2)-ENGL1112 (  2021/2022; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის III (B2/1)-ENGL1113 (  2022/2023; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის IV (ბიზნესი)-ENGL2240 (  2014/2015; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის V (სამართალი)-ENGL3140 (  2014/2015; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის VI (პოლიტიკა)-ENGL3240 (  2015/2016; )
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია (ინგ.)-ENLT5325 (  2019/2020; )
ტექსტის რეფერირება და თარგმნა-LANG 7210 (  2019/2020; )
ცხრილი  
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1243E
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 4 (B2+/2)-ENGL1118
თამარ ნატროშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები. მონაწილეობა აქვს მიღებული რესპუბლიკურ, ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში. გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, ონლაინ სწავლების სპეციფიკა და სტუდენტთა მოტივაცია, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში, და სხვ. საქართველოს უნივერსიტეტში იგი უძღვება პრაქტიუკულ და თეორიულ კურსებს როგორც ქართულენოვან, ისე ინგლისურენოვან პროგრამებზე. ლექცია-სემინარების ჩატარებისა და სწავლების სტრატეგიების გაზიარების მიზნით, Erasmus+ Staff Mobility for Teaching ფარგლებში ორჯერ აქვს მონაწილეობა მიღებული სტაფის გაცვლით პროგრამაში, რომელიც განხორციელდა ბულგარეთში, რუსეს უნივერსიტეტში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის) და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი