ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნანა ბურდული
ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი
პროფესორი
დოქტორი
ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფსიქოლოგია - მაგისტრი - -
საქ. მეცნიერებათა აკადემიის დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი - ფსიქოლოგია - დოქტორი - -
კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი - გეშტალტთერაპია - ხარისხის გარეშე - 2012 - 2017
პუბლიკაციები  
თვითრეგულაციის მექანიზმები პიროვნების ფსიქოლოგიაში - 1994
თვითცნობიერების კომპონენტებსა და კონტროლის ლოკუსს შორის კავშირის თავისებურებები" - 1999
სასწავლო აღმზრდელობით ორგანიზაციებში თვითრეგულაციის ფსიქოსოციალური ფაქტორები - 1999
შეწყნარების ზონისა და განწყობის ურთიერთმიმართების საკითხი კონფლიქტურ სიტუაციებში - 2001
თანამშრომლობა-კონფლიქტი და განწყობის თავისებურებები - 2001
სოციალური განწყობის მახასიათებლები - 2001
განწყობის ვალენტობა, სიმკვეთრე-დიფერენცირებულობა და კონფლიქტი - 2001
სოციალური განწყობის თავისებურებების როლი ერებს შორის ურთიერთობებში - 2003
განწყობის ვალენტობა და მისგან დამოუკიდებელი განწყობის მახასიათებლები - 2004
განწყობის ვალენტობაზე დამოკიდებული განწყობის მახასიათებლები - 2004
მიღების ზონის მიმართება სოციალური განწყობის მახასიათებლებთან - 2005
განწყობის ვალენტობა და სოციალური აქტივობის მახასიათებლები - 2005
Валентность установки и саморегуляция личности - 2005
Влияние валентности социальной установки на стратегии поведения - 2005
განწყობის უკიდურესობა-ზომიერება სოციალურ აქტივობაში - 2006
განწყობის სიმკვეთრე-ბუნდოვანების მიმართება სოციალური განწყობის მახასიათებლებთან" - 2006
Крайность-умеренность установки и другие характеристики социальной установки - 2006
სოციალური განწყობის ძირითად მახასიათებლებს შორის კავშირი - 2007
Components of Social Identity and Intentions of Political Activities in Ethnic Minority Youth - 2008
მიღების ზონის მიმართება პიროვნების მახასიათებლებთან - 2008
მიღების ზონის კავშირი კულტურულ ღირებულებათა შეფასების რაგვარობასთან - 2009
ნებისყოფის და თვითშეფასების კავშირი პიროვნულ მახასიათებლებთან - 2010
მიღების ზონა და კონფლიქტურობა - 2010
Понятие зоны принятия и её актуальность - 2011
მიღების ზონის ცნების აქტუალობა - 2011
შფოთვა და ქცევის სტრატეგიები ტრავმირებულ ადამიანებში - 2012
მიღების ზონის ცნების მნიშვნელობა ფსიქოლოგიური ტიპოლოგიისთვის - 2013
The Role of the Acceptance Zone in the Psychology of Set - 2015
მიღების ზონა როგორც პიროვნების ტიპოლოგიური ნიშანი - 2016
Contact Boundaries in Love Relationship - 2019
კონფერენციები  
31-ე წლიური სამეცნიერო შეხვედრა: კავშირების დამყარება-პოლიტიკური ფსიქოლოგია და მსოფლიო - 08-09-2008
კავკასიის შემსწავლელი მეცნიერებათა კონფერენცია - 01-11-2008
დ. უზნაძის 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 10-12-2011
დიმიტრი უზნაძის 125-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 15-12-2011
Gestalt Therapy Perspective on Panic Disorder - 19-09-2018
Now for next in couples and Family psychotherapy - 20-06-2019
12th Annual Conference, Symposium - Investigative interviewing – Mutual informing across research design, laboratory-based research, practice-based research through to training and policy. - 26-06-2019
An Experiential Exploration: The Fertile Void and Creative Indifference - 19-09-2019
კურსები  
გეშტალტთერაპია-PSYM5260 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში-PSYM7571 (  2016/2017; 2021/2022; )
კლინიკურ-ფსიქოლოგიური შეფასება და დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები (DSM, ICD)-PSYM5240 (  2021/2022; )
პრაქტიკა განათლების და განვითარების ფსიქოლოგიაში-PSYC1317 (  2020/2021; 2021/2022; )
პრაქტიკა კლინიკურ ფსიქოლოგიაში-PSYC1311 (  2020/2021; )
პრაქტიკა ფსიქოლოგიის კვლევაში-PSYC1314 (  2019/2020; )
პრაქტიკა შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში-PSYC1316 (  2020/2021; 2022/2023; )
საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში-PSYC1420 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში-PSYC1426 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2018/2019; )
სამაგისტრო ნაშრომი ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიაში-PSYM5510 (  2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სამაგისტრო ნაშრომი კლინიკურ ფსიქოლოგიაში-PSYM5515 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სამაგისტრო ნაშრომი შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში-PYSM5520 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები-PSYC1211 (  2012/2013; 2013/2014; )
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 1-PSYC1335 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 2-PSYC1350 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები II-PSYC1236 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; )
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები I-PSYC1235 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2022/2023; )
ფსიქოლოგიის საფუძვლები I-PSYC1221 (  2014/2015; )
ფსიქოსომატური დაავადებები-PSYM5230 (  2020/2021; )
შესავალი სოციალურ ფსიქოლოგიაში-PSYC1265 (  2012/2013; 2013/2014; )
შესავალი ფსიქოლოგიაში-PSYC1225 (  2013/2014; )
ცხრილი  
გეშტალტთერაპია-PSYM5260
პრაქტიკა შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში-PSYC1316
საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში-PSYC1420
საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში-PSYC1426
სამაგისტრო ნაშრომი ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიაში-PSYM5510
სამაგისტრო ნაშრომი კლინიკურ ფსიქოლოგიაში-PSYM5515
სამაგისტრო ნაშრომი შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში-PYSM5520
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 1-PSYC1335
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 2-PSYC1350
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები I-PSYC1235

ნანა ბურდული - საქართველოს უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი, ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და გამოყენებითი სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრ - კონტაქტის დირექტორი. უძღვება სალექციო კურსებს სწავლების საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე.

ამჟამად ჩართულია კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსიტიტუტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი განათლებისა და ევროპული აკრედიტაციის 5 წლიან გეშტალტთერაპიის სასწავლო პროგრამაში  (EAGT ) და მოღვაწეობს ფსიქოკონსულტირებისა და გეშტალტთერაპიის (ინდივიდუალური და ჯგუფური) მიმართულებით; ატარებს სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგებს, მათ შორის ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას.

ფსიქოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერი კონფერენციების ორგანიზატორი და მონაწილეა საქართველოს უნივერსიტეტში, ასევე მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებში; არის ათამდე საბაკალავრო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმღვანელი და ოცდაათამდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი