ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნანა მრევლიშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიის ფაკულტეტი - სადოქტორო - 1987/09/01 - 1992/06/30
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიის - სადოქტორო - 1993/11/01 - 1996/11/01
პუბლიკაციები  
გრიგოლ ნოსელის ”გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების” ქართული რედაქციები - 2001
იაკობ ხუცესის ,,შუშანიკის წამების’’ სტრუქტურულ-კომპოზიციური თავისებურება - 2001
Mrevlishvili, Nana - 'The Interpretation of a fictional character (according to “Host and Guest” by Vazha-Pshavela) - 2002
Dialogue Between Cultures: Some Aspects of Antique and Christian Worldviews - 2003
Pseudo-Mitrophane the Smyrn or Pseudo Grigol Akrakanteli (for About the Authorship of one texts of the Exegesis of Ecclesiastes - 2003
ნიკოლოზ გულაბერისძის სვეტიცხოვლის საკითხავი - 2005
ანა კალანდაძის პოეზია - 2005
ძველი ქართული ლიტერატურის სწავლების სპეციფიკა თანამედროვე სკოლაში - 2005
თარგმანის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები - 2005
პერსონაჟის სტრუქტურული ტიპის მოდალობის პრინციპისა და ინტერპრეტაციის საკითხისათვის - 2005
ეკლესიასტე და მისი კომენტატორები - 2006
უცხოენოვანი ლექსიკა და ანთროპონიმები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2006
სახე ლექსემა და მისგან ნაწარმოები ტერმინები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2006
ეკლესიატეს განმარტებათა გელათური თარგმანების მთარგმნელის საკითხი - 2006
ტერმინი ჯერჩინება არსენ იყალთოელთან და ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2006
ეკლესიასტეს ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელისეული თარგმანება და კატენები - 2006
გრიგოლ ნეოკესარიელის ეგზეგეტიკური თხზულების - ეკლესიასტეს მეტაფრასის - ქართული თარგმანი - 2006
კაი ყმის ორი მოდელი `ალუდა ქეთელაურის~ მიხედვით - 2006
სიტყვაწარმოების მოდელები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2007
ხატი ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2008
აწ ზმნიზედა და მისგან ნაწარმოები ფორმები გრიგოლ აკრაკანტელისა და ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელი ეკლესიასტეს განმარტების ქართულ თარგმანებში - 2008
ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათური თარგმანები - 2008
დროის კატეგორიის გამომხატველი ძირითადი ტერმინოლოგია ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2008
სარწმუნოების სიმბოლო (,,მრწამსი~) გრიგოლ ნოსელის ,,გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრებაში'' - 2009
გრიგოლ ნოსელის `გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების~ ქართული თარგმანის მიმართება ბერძნულ ორიგინალთან - 2009
ნიკოლოზ გულაბერისძის აღწერა სვეტისა ცხოველის სასწაულებისა - 2010
ძველქართულ-ძველბერძნული საღვთისმეტყველო_თეოლოგიური დოკუმენტირებული ლექსიკონი - I - II ტომი - 2010
ქართულ-საზღვარგარეთული ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევის ისტორია - 2010
გრიგოლ ნეოკესარიელის ”ეკლესიასტეს მეტაფრასის” ძველი ქართული თარგმანი - 2011
ლიტერატურული წერილები - 2013
კონფერენციები  
ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალების I სამეცნიერო სესია - 10-03-1988
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გრ. კიკნაძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი - 01-04-1997
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გრ. კიკნაძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი - 10-02-1999
ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალების II სამეცნიერო სესია - 17-11-1999
საქართველოს საპატრიარქოს სამეცნიერო კონფერენცია - 01-04-2006
II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები;“ - 20-04-2006
მეხუთე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი - 12-10-2006
თბილისის ისტორიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მოძღვნილი გელათის აკადემიის დაარსების 900 წლისადმი - 02-11-2006
I საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ - 18-04-2007
ბიზანტინისტთა მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 17-10-2007
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია - 01-12-2007
გელათის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 23-04-2008
სამეცნიერო სიმპოზიუმი სულხან-საბა ორბელიანი და ქართული ევროპეიზმი, ლიტერატურა, კულტურა, ცნობიერება - 15-10-2008
თსუ სამეცნიერო კონფერენცია - 22-04-2009
საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართული ხელნაწერი - 28-04-2009
მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები - 19-11-2009
კ. კეკელიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი - 20-10-2010
ვაჟა–ფშაველას 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები - მითოსური აზროვნება, ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი. ევროპული და კავკასიური გამოცდილება - 01-04-2011
ბიზანტინისტთა მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 25-04-2012
ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაცია - 24-09-2014
Международный симпозиум в рамках - идеология мультикультурализма и толерантности - 01-01-2018
on Byzantine and post-Byzantine Archaeology and Art - 01-01-2019
თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება - 01-01-2019
კურსები  
აკადემიური წერა-KART1220 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ქართული პალეოგრაფია-KART4120 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია-KART3140 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  )
ქართული, როგორც უცხოური ენა II-KART1241 (  2012/2013;  )
ქართული, როგორც უცხოური ენა I-KART1141 (  2011/2012;  )
ძველი ქართული ენა და პალეოგრაფია-KART3227 (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ძველი ქართული ენა-KART3220 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2019/2020;  2020/2021;  )
ძველი ქართული ენა-KART5130 (  2018/2019;  )
ცხრილი  
აკადემიური წერა-KART1220
ძველი ქართული ენა და პალეოგრაფია-KART3227

მრევლიშვილი ნანა-ასოცირებული პროფესორი- მან დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი.2001-2005 დოცენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.1998-2006 ქართული ენის მასწავლებელი ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრში. მეცნიერ-თანამშრომელი შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში, ის ასევე იყო თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი