ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნანა მრევლიშვილი
ასოცირებული პროფესორი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დოქტორი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაგანათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიის ფაკულტეტი - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1987/09/01 - 1992/06/30
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიის - დოქტორი - 1993/11/01 - 1996/11/01
პუბლიკაციები  
გრიგოლ ნოსელის ”გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების” ქართული რედაქციები - 2001
Mrevlishvili, Nana - 'The Interpretation of a fictional character (according to “Host and Guest” by Vazha-Pshavela) - 2002
Dialogue Between Cultures: Some Aspects of Antique and Christian Worldviews - 2003
Pseudo-Mitrophane the Smyrn or Pseudo Grigol Akrakanteli (for About the Authorship of one texts of the Exegesis of Ecclesiastes - 2003
ნიკოლოზ გულაბერისძის სვეტიცხოვლის საკითხავი - 2005
ანა კალანდაძის პოეზია - 2005
ძველი ქართული ლიტერატურის სწავლების სპეციფიკა თანამედროვე სკოლაში - 2005
თარგმანის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები - 2005
პერსონაჟის სტრუქტურული ტიპის მოდალობის პრინციპისა და ინტერპრეტაციის საკითხისათვის - 2005
ეკლესიასტე და მისი კომენტატორები - 2006
უცხოენოვანი ლექსიკა და ანთროპონიმები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2006
სახე ლექსემა და მისგან ნაწარმოები ტერმინები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2006
ეკლესიატეს განმარტებათა გელათური თარგმანების მთარგმნელის საკითხი - 2006
ტერმინი ჯერჩინება არსენ იყალთოელთან და ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2006
ეკლესიასტეს ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელისეული თარგმანება და კატენები - 2006
გრიგოლ ნეოკესარიელის ეგზეგეტიკური თხზულების - ეკლესიასტეს მეტაფრასის - ქართული თარგმანი - 2006
კაი ყმის ორი მოდელი `ალუდა ქეთელაურის~ მიხედვით - 2006
სიტყვაწარმოების მოდელები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2007
ხატი ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2008
აწ ზმნიზედა და მისგან ნაწარმოები ფორმები გრიგოლ აკრაკანტელისა და ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელი ეკლესიასტეს განმარტების ქართულ თარგმანებში - 2008
ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათური თარგმანები - 2008
დროის კატეგორიის გამომხატველი ძირითადი ტერმინოლოგია ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში - 2008
სარწმუნოების სიმბოლო (,,მრწამსი~) გრიგოლ ნოსელის ,,გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრებაში'' - 2009
გრიგოლ ნოსელის `გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების~ ქართული თარგმანის მიმართება ბერძნულ ორიგინალთან - 2009
ზოგიერთი ცნება-ტერმინის გამოხატვისათვის ქართველ ელინოფილებთან - 2009
ნიკოლოზ გულაბერისძის აღწერა სვეტისა ცხოველის სასწაულებისა - 2010
ძველქართულ-ძველბერძნული საღვთისმეტყველო_თეოლოგიური დოკუმენტირებული ლექსიკონი - I - II ტომი - 2010
ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევის ისტორია - 2010
გრიგოლ ნეოკესარიელის ”ეკლესიასტეს მეტაფრასის” ძველი ქართული თარგმანი - 2011
შიშის ფენომენის სოციო-კულტურული ასპექტები ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში - 2011
იაკობ ხუცესის ,,შუშანიკის წამების’’ სტრუქტურულ-კომპოზიციური თავისებურება - 2012
საღვთისმეტყველო-თეოლოგიურ ტერმინთა ძირითადი სტრუქტურული მოდელები გიორგი მთაწმიდელთან - 2012
ლიტერატურული წერილები - 2013
კატენებიანი თხზულების შედგენილობის პრინციპი და წყაროთა საკითხი, - 2013
გელათის სალიტერატურო სკოლის თარგმანების ძირითადი ენობრივი ტენდენციები - 2013
ილია ჭავჭავაძის „განდეგილის“ კონცეპტის გააზრებისათვის - 2014
სივრცის ონტოლოგიური კატეგორია და აგიოგრაფიული ტექსტი იოანე საბანისძის აბოს წამების მიხედვით - 2016
ერთი ანთროპონიმის დაზუსტებისათვის იაკობ ხუცესის „შუშანიკის წამებაში“ - 2016
ზოგადი არქეტიპული მოდელები და მათი მოდიფიცირების თავისებურებანი „ვეფხისტყაოსანში“ - 2016
რწმენა, ცოდნა და განათლების სისტემა „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“ - 2018
Vathtang VI – Christian-Muslim Relation: A Biblio-graphical History1500-1800 - 2019
„სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების“ სტრუქტურულ-კომპოზიციური თავისებურება - 2021
სასულიერო მწერლობა - წერილები - აგიოგრაფია, ჰიმნოგრაფია, ეგზეგეტიკა - 2022
კონფერენციები  
ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალების I სამეცნიერო სესია - 10-03-1988
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გრ. კიკნაძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი - 01-04-1997
თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია მიძღვნილი გრ. კიკნაძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი - 10-02-1999
ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალების II სამეცნიერო სესია - 17-11-1999
საქართველოს საპატრიარქოს სამეცნიერო კონფერენცია - 01-04-2006
II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები;“ - 20-04-2006
მეხუთე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი - 12-10-2006
გელათის აკადემიის დაარსების 900 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 02-11-2006
I საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ - 18-04-2007
ბიზანტინისტთა მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 17-10-2007
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია - 01-12-2007
გელათის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 23-04-2008
სამეცნიერო სიმპოზიუმი სულხან-საბა ორბელიანი და ქართული ევროპეიზმი, ლიტერატურა, კულტურა, ცნობიერება - 15-10-2008
თსუ სამეცნიერო კონფერენცია - 22-04-2009
საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართული ხელნაწერი - 28-04-2009
მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები - 19-11-2009
კ. კეკელიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი - 20-10-2010
ვაჟა–ფშაველას 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები - მითოსური აზროვნება, ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი. ევროპული და კავკასიური გამოცდილება - 01-04-2011
ბიზანტინისტთა მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 25-04-2012
ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაცია - 24-09-2014
The problem of translation in literature - 01-01-2016
„ვეფხისტყაოსანი“ და მისი ადგილი მსოფლიო მწერლობაში. - 01-01-2016
Международный симпозиум в рамках - идеология мультикультурализма и толерантности - 01-01-2018
„თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება - 01-01-2018
on Byzantine and post-Byzantine Archaeology and Art - 01-01-2019
თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება - 01-01-2019
სამეცნიერო პროექტები  
ქართულ-საზღვარგარეთული ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევის ისტორია - 2008-2011
ძველქართულ-ძველბერძნული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკონი - 2008-2011
ვაჟა ფშაველას რჩეული ანოტირებული ბიბლიოგრაფია - 2009
ქართული ჰაგიოგრაფია - 2021
კურსები  
აკადემიური წერა-KART1220 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული პალეოგრაფია-KART4120 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია-KART3140 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
ქართული, როგორც უცხოური ენა II-KART1241 (  2012/2013; )
ქართული, როგორც უცხოური ენა I-KART1141 (  2011/2012; )
ძველი ქართული ენა და პალეოგრაფია-KART3227 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ძველი ქართული ენა-KART3220 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; )
ძველი ქართული ენა-KART5130 (  2018/2019; )
ცხრილი  
აკადემიური წერა-KART1220
ძველი ქართული ენა და პალეოგრაფია-KART3227
მრევლიშვილი ნანა - ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, შემდეგ - ამავე უნივერსიტეტის ასპირანტურა. 2001-2005 - დოცენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 1998-2006 - ქართული ენის მასწავლებელი თსუ ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრში. 2006-2022 - მეცნიერ-თანამშრომელი შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში. ის ასევე იყო თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი. 2008 წლიდან დღემდე - საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 2022 წლიდან საქართველოს უნივერსიტეტის თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ბიზანტინისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ის არის საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირის წევრი. კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის წევრი. 2005 წლიდან - ერთიანი ეროვნული გამოცდების კომისიის წევრი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი