ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ალექსანდრე ბენაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ინფორმატიკის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


პუბლიკაციები  
Параллельный накапливающий сумматор - 1990
Об одном подходе иммитационного моделирования логических схем сетями Петри - 1992
Устройство для суммирования m n-разрядных последовательно поступающих чисел - 1992
К вопросу синтеза асинхронных последовательностных схем - 1993
ციფრული მრავალფუნქციური მიმდევ-რული სქემების სინთეზი - 2002
Методика синтеза асинхронного накапливающего сумматора - 2002
К вопросу синтеза разностных элементов накапливающих схем - 2002
ციფრულ სქემებში ლოგიკური სიგნალის ფუნქციური შესაძლებლობის შესახებ - 2003
ორობითი მთვლელი, პატენტი - 2004
პერიფერიული მოწყობილობების ინტერფეისები - 2006
პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა - 2007
კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები (I ნაწილი) - 2007
პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცი-რება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე - 2007
ბულის დიფერენციალური აღრიცხვის თეორია_ როგორც სიგნალების მათემატიკური მოდელი - 2007
Разработка математической модели тривиального триггера - 2008
იფრული მოწყობილობების სინთეზის უნივერსალური მეთოდის დამუშავება - 2008
ასინქრონული დამგროვებელი ციფრული მოწყობილობების სინთეზის მეთოდის დამუშავება წინასწარ არჩეული ტრიგერის ბაზაზე - 2008
კომპიუტერული სისტემების აწყობა, მოდერნიზება და სერვისი - 2009
კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები - 2009
ასინქრონიზმი თანამედროვე ციფრულ მოწყობილობებში - 2009
საოფისე სისტემები (სახელმძღვანელო) - 2009
პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა. მე-2 გამოცემა. I ნაწილი (სახელმძღვანელო) - 2009
კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები. (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად) - 2009
კომპიუტერის სისტემური პლატის Legacy-Free არქიტექტურის მოდიფიცირება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე - 2009
კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები (II ნაწილი) - 2010
ოპერაციული სისტემა Windows XP - 2011
Development of Architecture of Motherboard on the Basic of Serial System Bus - 2011
კომპიუტერის არქიტექტურის და ორგანიზაციის საფუძვლები (სახელმძღვანელო) - 2012
ოპერაციულის სისტემა Windows 7 (სახელმძღვანელო) - 2012
სისტემური პლატის ორჩიპიანი არქიტექტურა - 2012
სისტემური პლატის სამჩიპიანი არქიტექტურის მოდიფიკაცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 2013
სისტემური პლატის ორჩიპიანი არქიტექტურა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - 2013
Designing of the System Board on the Basic of an Asinchronous Serial Bus - 2015
კომპიუტერის არქიტექტურის და ორგანიზაციის საფუძვლები (ტესტების კრებული) - 2015
კომპიუტერის პერიფერიის ორგანიზაცია - 2016
მონიტორების სერტიფიკაციის სტანდარტები - 2016
კომპიუტერებისთვის სისტემური პლატის და კორპუსის ფორმ-ფაქტორის შერჩევის საკითხისათვის - 2016
კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია და სერვისი - 2016
აქტიური თბოამრინებლების შერჩევა თანამედროვე კომპიუტერებისთვის - 2017
კომპიუტერის გაგრილების საკითხისათვის - 2017
პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა. მე-3 გამოცემა. I ნაწილი. - 2017
კომპიუტერის გაგრილების საკითხისათვის - 2017
ოპერაციული სისტემა Windows 10 - 2018
Моделирование процессов визуализации некоторых функций ядра операционной системы (монография) - 2018
წარმადობის ზრდა და ენერგოეფექტურობა, როგორც პროცესორების განვითარების პარადიგმა - 2018
ენერგოეფექტურობა, როგორც პროცესორების განვითარების ძირითადი ტენდენცია - 2019
იმიტაციური და მათემატიკური მოდელირების რეალიზაციის პერსპექტივები აგრარულ სექტორში - 2020
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზაცია (სახელმძღვანელო) - 2020
მათემატიკური და იმიტაციური მოდელირების მნიშვნელობა და შესაძლებლობები თანამედროვე აგრარული სექტორის განვითარების უზრუნველყოფაში - 2020
თანამედროვე ტენდენციები პროცესორების განვითარების სფეროში - 2021
თანამედროვე სამენეჯმენტო ინფორმაციული სისტემების დანერგვა საქართველოს შემდგომი განვითარებისთვის - 2021
Skylake პროცესორი - საუკეთესო გადაწყვეტა მულტიმედია კომპიუტერისთვის - 2021
კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია და სერვისი (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად) - 2021
Конструирование и производство компьютерных систем (Методическое пособие для лабораторных работ) - 2021
კომპიუტერის დიაგნოსტიკა (სახელმძღვანელო) - 2021
თანამედროვე სამენეჯმენტო ინფორმაციული სისტემების დანერგვა საქართველოს შემდგომი განვითარებისთვის - 2021
Skylake პროცესორი - საუკეთესო გადაწყვეტა მულტიმედია კომპიუტერისთვის - 2021
კომპიუტერული ქსელები (ლექციების კრებული) - 2022
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (სალექციო კურსი) - 2022
კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცირება GALS ინტერფეისის საფუძველზე - 2022
სისტემური პლატის წარმადობის ზრდის საკითხისათვის - 2023
Архитектура Компьютера (учебник) - 2023
კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები (მე-2 გამოცემა) (სახელმძღვანელო) - 2023
კონფერენციები  
პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცი-რება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე - 01-01-2007
ციფრული მოწყობილობების სინთეზის უნივერსალური მეთოდის დამუშავება - 01-01-2008
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები." - 01-04-2010
კურსები  
კომპიუტერის არქიტექტურა II-INFO1221 (  2008/2009; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2021/2022; )
კომპიუტერის არქიტექტურა I-INFO2110 (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
კომპიუტერის არქიტექტურა I-INFO211000PR (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; )
კომპიუტერის არქიტექტურა-INFO2411 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზაცია-INFO2551 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
კომპიუტერული პერიფერიის ორგანიზაცია-INFO4245 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024; )
კომპიუტერული სისტემების ექსპლუატაცია და სერვისი-INFO4153 (  2015/2016; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
მიკროპროცესორები და მიკროპროცესორული სისტემები-INFO5230 (  2015/2016; )
ოპერაციული სისტემა (Windows)-INFO2229 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ოპერაციული სისტემები-INFO2210 (  2007/2008; 2010/2011; 2012/2013; 2013/2014; )
ოპერაციული სისტემები-INFO221000PR (  2010/2011; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი-INFO1110 (  2009/2010; 2010/2011; 2012/2013; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი-INFO1110400PR (  2010/2011; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები-INFO1113 (  2014/2015; 2015/2016; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები-INFO1115 (  2019/2020; )
შესავალი ტექნოლოგიებში-INFO3267 (  2017/2018; )
ცხრილი  
კომპიუტერის არქიტექტურა-INFO2411
კომპიუტერული პერიფერიის ორგანიზაცია-INFO4245
ოპერაციული სისტემა (Windows)-INFO2229

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი