ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

კახაბერ ფიფია
მოწვეული ლექტორი

ისტორიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - - დოქტორი - - 2004-01-01
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი - ისტორია-იურიდიული (,,სპეც. ისტორია") - ბაკალავრი - 1990-01-01 - 1995-01-01
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ისტორია - ხარისხის გარეშე - 1998-01-01 - 2001-01-01
პუბლიკაციები  
რომი და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი I-II სს. - 2005
ტრაიანეს აღმოსავლური პოლიტიკა და საქართველო. - 2005
დასავლეთ საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების ისტორიისათვის. - 2005
ავგუსტუსის აღმოსავლური პოლიტიკა და პოლემონიდური პონტოს სამეფო. - 2005
პართია-რომის ურთიერთობა ძვ.წ. I ს. შუახანებში და ,,პოლიტიკური დუალიზმის’’ სიტემის შექმნა წინა - 2005
ციხე-ქალაქ აფსაროსში გოთების ლაშქრობის ისტორიისათვის. - 2006
სასანიდური ირანი და მაკრონ-ჰენიოხთა ,,სამეფო’’ (III ს. 50-იანი წწ.). - 2006
აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში სარმატთა ლაშქრობის ისტორიისათვის. - 2006
XII რომაული ლეგიონი და ქრისტიანობის გავრცელება დასავლეთ საქართველოში. - 2006
რომაული სამყაროს კრიზისი და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი (ახ.წ. III ს.). - 2006
ნერონის კავკასიური ლაშქრობის მიზნებისა და მიმართულების საკითხისათვის. - 2007
აფსილებისა და აბაზგების გაერთიანებათა პოლიტიკური სტატუსის საკითხისისათვის. - 2007
ელინისტური კულტურა და კოლხეთი. - 2007
კოლხეთის ტერიტორიაზე ცალკეულ ,,სამეფოთა'' წარმოქმნის საკითხისათვის. - 2007
აფსილებისა და აბაზგების ,,სამეფოები" რომის პოლიტიკურ სისტემაში ახ. წ. II ს. (ე.წ. ,,აფხაზური სახელმწიფოებრიობის'' საკითხისათვის). - 2007
სებასტოპოლისში სარმატთა ლაშქრობის ისტორიისათვის. - 2007
რომაული გარნიზონები და სასაზღვრო ციხესიმაგრეები აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში I-II სს. - 2008
მნიშვნელოვანი აღმოჩენა სოფელ გაგიდიდან - 2008
К истории кавказской политики Нерона - 2008
გოთები აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში - 2008
პართია-იბერიის ბრძოლა სომხეთისათვის I ს. 30-50-იანი წლების დამდეგს. - 2008
იმპერატორი სეპტიმიუს სევერუსი და ლაზეთის სამეფო. - 2008
ზიდრიტთა ოლქის პრობლემა იბერია-რომის დიპლომატიურ ურთიერთობებში (ახ. წ. II ს. 20-30 იანი წწ). - 2008
კოლხეთის შიდა რაიონებში რომაელთა ექსპანსიის საკითხისათვის. - 2008
იბერია-რომის ურთიერთობა II ს. 20-30-იან წლებში. იმპერატორი ადრიანე და ფარსმანი. - 2008
აფსაროსი პონტო-კავკასიის სასაზღვრო-თავდაცვით სისტემაში. - 2009
К вопросу политического статуса объединении апсилов и абазгов - 2009
იმპერატორ ტაციტუცის ჭანეთში ლაშქრობის ისტორიისათვის. - 2009
ელიუს სპარტიანეს ერთი ცნობის დაზუსტებისათვის - 2009
ტიბერიუსის აღმოსავლური პოლიტიკა და პოლემონიდთა სამეფო - 2009
პომპეუსი და არისტარქე კოლხი. - 2010
,,აფხაზური სახელმწიფოებრიობა“- მითი თუ ისტორიული რეალობა? - 2012
რომის აღმოსავლური პოლიტიკა და ცალკეული ,,სამეფოების“ წარმოქმნა კოლხეთში (ახ.წ.II ს.). - 2012
Колхида в орбите римской восточной политики в начале II в. - 2012
გვიანანტიკური და თანამედროვე საქართველოს ისტორიული პარალელები:გეოპოლიტიკური ასპექტი - 2012
პონტოს სამეფოდან კოლხეთის გამოყოფის საკითხისათვის - 2012
მანილიუსის კანონი და ,,ზემო კოლხეთი“ - 2012
Геополитика и международные отношения в вопросе на ,,право на легитимность'' оккупированных субъектов Азербайджана и Грузии - 2012
The Eastern Policy of Rome and Colchis in the beginning of II century A.D. - 2013
For the issue of Political Status of Apsils’ and Abazgs’ Unions - 2013
კოლხები კერკირასა და ფარსალოსში - 2013
სებასტოპოლისი პონტო-კავკასიის სასაზღვრო-თავდაცვით სისტემაში (I-IV სს.). - 2014
Понто-Кавказская погранично-оборонительная система и крепость Апсар ( I-IV вв.). - 2014
The issue of Khordzene-Gogarene in the Relationship of Iberia-Armenia (I BC-I AD) - 2015
Из истории Колхидского Царства (Об очередной попытке фальсификации истории) - 2015
Pour la localisation de «Haute Colchide» de Plutarque. - 2015
პიტიუნტი რომაულ სასაზღვრო-თავდაცვით სისტემაში. - 2015
Этнодиверсионная политика Армении против Азербайджана в 1917-1920 гг. - 2016
პიტიუნტი რომის სასაზღვრო-თავდაცვით სისტემაში (ახ.წ. II-IV სს .) - 2016
Внешняя политика Рима и Восточное Причерноморье (I в. до н.э – I в. н.э.). - 2017
რომი და ინტეგრაციული პროცესები შავიზღვისპირეთში (ძვ.წ. I - ახ.წ. I სს.). - 2017
ბრძოლა ალექსანდრეს მემკვიდრეობისათვის ძვ.წ. 323-321 წწ. კრატეროსი. - 2017
The Eastern Policy of Rome and Black Sea Region in 1st B.C. – 1st A.D. centuries. - 2021
К вопросу о времени создания единого Эгрисского (Лазского) царства - 2022
К истории римской погранично- оборонительной системы Восточного Причерноморья - 2022
ანტონინუს პიუსის აღმოსავლური პოლიტიკა და ლაზეთის სამეფო - 2023
ლუკანუსის ერთი ცნობის დაზუსტებისათვის - 2023
კონფერენციები  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.სამეცნიერო კონფერენცია - 14-06-2010
Международная конференция - «Кавказский дом и армяне». - 21-04-2011
საერთაშორისო კონფერენცია -,,ენა და ტერიტორია 2" - 30-08-2015
საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი – "ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები" - 11-11-2015
III международная научная конференция ,,Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолий. - 07-04-2016
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- ,,კულტურათაშორისი კომუნიკაციები - 25-05-2016
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია. - 16-06-2016
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია. - 09-07-2017
HALK – 2017. მეორე საერთაშორისო კო-ნფერენცია თემაზე: ,,ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში.“ - 26-09-2017
IV международная научная конференция ,,Геноцид тюрко-мусульманских народов в XX веке”. - 22-04-2018
სოხუმის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის კონფერენცია - 17-07-2018
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეთოთხმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, მეცნიერება, ინოვაციები: მსოფლიო და საქართველო“ - 01-01-2021
დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2021
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კორნელი კეკელიძის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია აფხაზეთის კულტურული ფასეულობანი: ენა, ლიტერატურა, ისტორია, სოციალური მეცნიერებანი, კულტურის ძეგლები. კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი. - 01-01-2022
საქართველოს კათოლიკოს - პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის, მცხეთა - თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ცხუმ- აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია IIის დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენცია საქართველოს ეკლესია და მრავალსაუკუნოვანი ქართული სახელმწიფოებრიობა - 01-01-2023
საქართველო და კავკასია — წარსული, აწმყო, მომავალი. II საერთაშორისო კონფერენცია. - 07-10-2023
კურსები  
დასავლეთი ანტიკურ ხანაში-HIST1128 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I-HIST1115 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I-HIST1119 (  2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II-HIST1215 (  2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II-HIST1219 (  2018/2019; 2021/2022; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში-HIST1117 (  2016/2017; )
ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება-HIST1118 (  2017/2018; 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ცხრილი  
დასავლეთი ანტიკურ ხანაში-HIST1128

კახაბერ ფიფია - მოწვეულისპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. უძღვება სასწავლო კურსს - შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I. მას აქვს ისტორიის დოქტორის ხარისხი. ეწევა აქტიურ სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას. გამოქ­ვეყ­ნე­ბულიაქვს 60-მდე სამეცნიერო ნაშრ­ომი, მათ შორის 5 მონოგრაფია; აქვსპედაგოგიური საქმიანობის, სასწავლო პროგრა­მე­ბზე მუშაობის, კონსულტირებისა და სხვად­ასხვა პროექტებისმართვის  მრავალწლიანიგამოცდილება.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი