ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მიხეილი ბერიაშვილი
მოწვეული ლექტორი

მედიცინის დეპარტამენტი
ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


კურსები  
გადაუდებელი მედიცინა-MD235240E (  2023/2024; )
გადაუდებელი მედიცინა-MD5240E (  2021/2022; 2022/2023; )
ცხრილი  
გადაუდებელი მედიცინა-MD235240E
mixeil beriaSvili მის: q. Tbilisi, კ. kekeliZis 25, b28 Mob. 591936677; 597202046 dabadebis TariRi: 04.07.1969 erovneba qarTveli ojaxuri mdgomareoba დაოჯახებული (მეუღლე და ორი შვილი) ganaTleba 1975 – 1986w q. Tbilisis 142-e saS. skola 1986 – 1993w q. Tbilisis saxelmwifo samedicino institutis samkurnalo fakulteti. 1988 – 1989w samxedro savaldebulo samsaxuri 1993 – 1994w internaturis sruli kursi reanimacia-anesTeziologiaSi. (yofili resp. centr. kl. s-fo) amJamad akad. n. yifSiZis sax. csk 2001w. saserTifikacio saxelmwifo gamoc- da specialobiT – kritikuli medi- cina intensiuri Terapia. 17.09.2014 saxelmwifo sertifikati - nebadarTuli specialoba gadaudebeli medicina samuSao gamocdileba 1990-1991w q, Tbilisis saswrafo samedicino daxmarebis me-9 qvesadguri (sanitari) 1991-93w Tsu kl. s. toqsiko-reanimaciis cen- tris med-Zma. 1993-94w ,Tssu akad. n. yifSiZis sax. ck - kri- tikuli medicinis ganyofilebis eqimi-interni. 1994-2007w Tssu akad. n. yifSiZis sax. cks-kri- tikuli medicinis ganyofilebis eqimi-reanimatologi 2001-2003w katastrofis da gadaudebeli medici nis centris eqimi-reanimatologi. SeTavsebiT. 2003-2010w akad. o. RuduSauris saxelobis erov nuli samedicino centri - katastro fis medicinis centris gadaudebeli samedicino daxmarebis eqimi 29/05/2007-2017w S.p.s akad. n. yifSiZis sax. cks - gadaudebeli medicinis departamentis eqimi (შეთავსებით) 2010-2016წ. S.p.s referaluri daxmarebis cetri eqimi reanimatologi(შეთავსებით) 04/12/14-dan dRemde Sps “niu hospitals”–gadaudebeli D daxmarebis samsaxuris xelmZRvaneli

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი