ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

კარანაძე დომნა
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

განათლება  
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti dasavleT evropis enebisa da literaturis fakulteti - - საბაკალავრო - -
ინგლისური წიგნი საქართველოში - სტუდენტთა სწავლევის მეთოდიკა - კურსები - 2009/02/12 - 2010/02/12
ბრიტანეთის საბჭო - მასწავლებელთა თრეინინგი - კურსები - 2010/03/22 - 2010/06/16
ნოთინგემის უნივერსიტეტი - CELTA-ს კურსი მასწავლებლებისათვის - კურსები - 2011/03/06 - 2011/03/08
ბრიტანეთის საბჭო, TTI School of English - მასწავლებელთა თრეინინგი - კურსები - 2011/05/13 - 2011/04/17
ინგლისური წიგნი საქართველოში - სტუდენტების მომზადება ELT–ს გამოცდისათვის - კურსები - 2012/01/16 - 2012/01/16
პუბლიკაციები  
2019 - ინგლისურ ენაში მოდალური ზმნის თავისებურებათა გააზრება მედიაწიგნიერების კონტექსტში  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებადი მულტილინგვური ჟურნალი „Scripta Manent“ N2; გვ:
გამომცემლობა: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

2018 - მასწავლებელსა და სტუდენტს შორის პოზიტიური ურთიერთობების განვითარებისათვის  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საუნივერსიტეტო კონფერენცია ფილოლოგიაში; გვ: 44
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტი;

2018 - მედია წიგნიერება და მისი მნიშვნელობა მიზნობრივი ინგლისურის სწავლების პროცესში  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: საერთასორისო სამეცნიერო ჟურნალი ფილოლოგიაში; გვ:
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტი;

2018 - ტრანსცენდენტალიზმის თეორიის შესახებ  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: International Journal “Scripta manent” Georgian Technical University, N4(40) ISSN 1987-7390 UDK 81+82 S-41; გვ: 13-14
გამომცემლობა: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

2018 - შემოქმედებითი და კრეატიული აზროვნების განვითარება ინგლისური ენის სწავლების პროცესში  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: X ყოველწლიური კონფერენციის ნაშრომთა კრებული ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; გვ: გვ.64-72
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტი;

2017 - კოლაბორაციული მეთოდის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლების პროცესში  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: „ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი“ საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული; გვ: გვ.106-114
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტი;

2017 - კონსტრუქტივიზმი, როგორც უცხო ენების სწავლების ახალი პარადიგმა  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: IX ყოველწლიური კონფერენციის მასალები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; გვ: გვ.89-102
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტი;

2012 - "Veliko British"Phenomenon in Georgian Press  
გამომცემლობა: The Institute of Georgian Literature;

2012 - The newspapers"The Georgian Messanger and The Georgian Mail.  
გამომცემლობა: The Institute of Georgian Literature;

2009 - English writers in Georgian Critical Literature  
გამომცემლობა: The Institute of Georgian Literature;

2009 - The Role of"The Georgian Messanger"in the development of the Political Relationship between Georgia and England.  
გამომცემლობა: The Institute of Georgian Literature;

2006 - First English Politicians in Georgia  
გამომცემლობა: The Institute of Georgian Literature;

2005 - From the History of English and Georgian Cultural relationship in the 1920-s.  
გამომცემლობა: "Subjects of Cultural History";

2005 - გამოყენებითი კონტექსტუალური ინგლისური ქართველი სტუდენტებისათვის  
გამომცემლობა: “მულტილინგვალიზმი და უცხო ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში”.;

2005 - ვარლამ ჩერქეზიშვილის პუბლიცისტური მემკვიდრეობა  
გამომცემლობა: “ჟურნალისტიკა” XI;

2005 - ”The Georgian Messenger-ის როლი ინგლის-საქართველოს პოლიტიკური ურთიერთობის განვითარებაში  
გამომცემლობა: “ლიტერატურული ძიებანი”, XXVI,;

2005 - ”ელისაბედ ორბელიანისეული თარგმანის როლი ინგლისურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობების განვითარებაში  
გამომცემლობა: სუ-ის I ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში;

2004 - ინგლისელი პოლიტიკოსები საქართველოში” (XX საუკუნის 20-იანი წლების ქართული პერიოდიკის მიხედვით)  
გამომცემლობა: კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა;

2003 - გამოყენებითი ლინგვისტიკის ელემენტები მოზნობრივი ინგლისური ენის სწავლებისას ქართველი სტუდენტებისათვის  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: საქართველოს&მიუნხენის უნივერსიტეტები;

2003 - ინგლისური მწერლობა ქართულ კრიტიკულ ლიტერა  
გამომცემლობა: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია;

1999 - ინგლისელი მწერლების კ.გამსახურდიასეული ტარგმანები  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი;

კონფერენციები  
ტექნიკური გერმანული ენა - თეორია და პრაქტიკა - 01-06-2012
saqarTvelos universitetis merve yovelwliuri konferencia humanitarul mecnierebebSi - 24-01-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 07-03-2017
merve yovelwliuri konferencia humanitarul mecnierebebSi - 18-09-2017
პროფ. თამაზ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 03-10-2018
საუნივერსიტეტო კონფერენცია ფილოლოგიაში - 20-11-2018
კურსები  
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1145 (  2013/2014;  2014/2015;  )
ინგლისური ენა I-ENGL114000PR (  2007/2008;  )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2010/2011;  2013/2014;  )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1247 (  2017/2018;  2018/2019;  )
ინგლისური ენა II-ENGL124000PR (  2007/2008;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2007/2008;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2007/2008;  2008/2009;  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2014/2015;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2008/2009;  2009/2010;  2010/2011;  2012/2013;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3149 (  2018/2019;  2019/2020;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2008/2009;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  )
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა-EDUC3142E (  2019/2020;  )
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა-ENGL4135 (  2014/2015;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2019/2020;  )
ინგლისური მიზნობრივი ენა I (პოლიტიკა)-ENGL3120 (  2011/2012;  )
ინგლისური მიზნობრივი ენა I (საქმიანი)-ENGL3130 (  2011/2012;  )
ინგლისური მიზნობრივი ენა II (საქმიანი)-ENGL3230 (  2010/2011;  2011/2012;  )
ინგლისური სასწავლო მიზნებისთვის-ENGL1153 (  2007/2008;  )
ინგლისური საშუალო, ეკონომიკა და ბიზნესი-ENGL115100PR (  2008/2009;  2010/2011;  )
ინგლისური საშუალო, ჟურნალისტიკა-ENGL114100PR (  2009/2010;  )
ინგლისური საშუალო, სამართალი-ENGL113100PR (  2008/2009;  )
მედიის ენა-MLAN2210E (  2018/2019;  )
მიზნობრივი ინგლისური ენა (პრესის ენა) C I-ENGL5212 (  2018/2019;  )
პედაგოგიური პრაქტიკა სკოლაში-EDUC4210 (  2019/2020;  )
პედაგოგიური პრაქტიკა-PEDP4210E (  2019/2020;  )
სადისერტაციო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-LING7340 (  2016/2017;  )
სამაგისტრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL6110 (  2012/2013;  2013/2014;  )
ცხრილი  
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3149
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა-EDUC3142E
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა-ENGL4135
პედაგოგიური პრაქტიკა-PEDP4210E

დომნაკარანაძე- ფილოლოგიისდოქტორი,  საქართველოსუნივერსიტეტისჰუმანიტარულიფაკულტეტისასოცირებულიპროფესორი. გამოქვეყნებულიაქვსსამეცნიეროსტატიებიდამონაწილეობააქვსმიღებულიროგორცსაერთაშორისო,  რესპუბლიკურდაადგილობრივკონფერენციებში. მასაგრეთვეგავლილიაქვსსაერთაშორისოტრენინგებიისეთთემატიკაზე, როგორიცაა: უცხოენებისშესასწავლისალექციოკურსისშექმნა;დამუშავებადაგამოყენებაონლაინრეჟიმში;განათლებისსტრატეგიები;განათლებისსტრატეგიებიევროპაში;კომუნიკაციისმართვა; 21-ესაუკუნისშეფასებებისადასწავლებისუნარები (ონლაინ ტრეინინგი);ინგლისურიენისსწავლებისგზებისფორმირებისათვის (ონლაინ ტრეინინგი);ცოდნისრეპრეზენტაციისტექნიკა;პროფესიულიკომუნიკაცია – ინგლისურიენადიპლომატიაში;პროფესიულიკომუნიკაცია – ინგლისურიენასაერთაშორისოურთიერთობებში;სწავლებისასკვლევითიაქტიობა;სტუდენტთაწარმატებულიმომზადება ELT-ისგამოცდისათვის;კომუნიკაციურიდიდაქტიკადაინტერკულტურულიკომუნიკაციები;ენებიგლობალიზაციისეპოქაში;უცხოენებისონლინსწავლებისმოდული; მასწავლებლის განვითარებისათვის CELTA დონის კურსი; ინგლისური ენის სწავლება, მოთხრობა, პოეზია და ხალხური სიმღერები; ონლაინ ტრეინინგი დაწყებითი დონის მასწავლებლებისათვის; როგორ დავეხმაროთ სტუდენტს ინგლისური ენის სწავლაში; იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი