ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ოთარ ვასაძე
ასოცირებული პროფესორი

საზოგაროებრივი ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
მედიცინის დეპარტამენტი
ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


პუბლიკაციები  
Manager’s Opinion About the Implementation of Hospital Accreditation in Georgia. - 0
Nutritional Health Screening of Graduate Students and University Personnel - 1992
Reform strategies in Georgia and their impact on health care provision in rural areas: evidence from a household survey - 1997
ფსიქოფიზიოლოგიური კვლევის შედეგების შეფასება ავტომატიზებული ანალიზის გამოყენებით - 1998
ეროვნული ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტები - 1998
Poverty and Health in Georgia-current Situation and the Plan of Activities - 1998
Changing the Debate about Health Research for development - 1998
A Summary of Health Management Education efforts and activities from 1999 - 1998
ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის მართვის სისტემის შექმნის სტრატეგია - 1999
ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები - 2000
Process and Outcome Indicators for Health Management Education in Georgia after two Years of Operation - 2001
საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიული განვითარების ძირითადი ტენდენციები - 2002
საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე.მოკლე ისტორიული მიმოხილვა - 2002
უნარშეზღუდული ბავშვების სოციალური ინტეგრაციის პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ასპექტები - 2002
ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი - 2002
ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული პოლიტიკის შემუშავების საკითხები - 2003
Health Sector Reform in Georgia - 2003
ექიმთა სერტიფიკაციისა და ლიცენზირების საკითხები სამედიცინო განათლების რეფორმების ფარგლებში - 2003
პალიატური მზრუნველობა (სამედიცინო ასპექტები) - 2004
გრანტების გამცემი ფონდების საინფორმაციო საძიებო სისტემა და მისი როლი საქართველოს სამედიცინო მეცნიერების დაფინანსებაში - 2004
საქართველოს უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესწავლის შედეგები - 2005
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი - 2012
Perspectives for Improvement of Medical Services in Georgia through Accreditation of Hospitals. - 2017
სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესების პერსპექტივები საქართველოში საავადმყოფოთა აკრედიტაციის გზით. - 2018
Manager’s Opinion About the Implementation of Hospital Accreditation in Georgia. - 2018
Global Accreditation Strategies in Health Management Education. - 2019
გინეკოლოგიური ჩარევების გავლენა პაციენტების ცხოვრების ხარისხზე - 2020
Impact of the Gynecological Interventions on the Patients’ Quality of Life. - 2021
Evaluation of the Patients’ Quality of Life after Hysteractomy. - 2021
კონფერენციები  
- 01-01-1900
საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული პოლიტიკა - 01-01-1997
AIHA ყოველწლიური კონფერენცია - 01-01-1999
AIHA ყოველწლიური კონფერენცია - 01-01-2001
ჯანდაცვის მენეჯერების კომპეტენციები - 01-01-2002
ჯანდაცვის მენეჯმენტის სწავლებისთვის ხელშემწყობი სატელიტური ცენტრი - 01-06-2002
ფინანსურად მდგრადი ჯანდაცვის სიტემების ხელშეწყობა - 01-10-2002
AUPHA ყოველწლიური კონფერენცია - 01-01-2004
AUPHA ყოველწლიური კონფერენცია - 01-06-2009
კურიკულუმისა და საწავლო კურსის ჩამოყალიბება: ჯანდაცვის მენეჯმენტის სწავლების შედეგები და მომავლის პერსპექტივები - 06-04-2010
პროფ. გ.ჩაფიძის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 01-11-2011
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და სოციალური სერვისები - განათლებიდან პრაქტიკამდე - 01-06-2012
AUPHA ყოველწლიური კონფერენცია - 17-06-2013
International Conference “Presentation and Supervision of PhD Protocols” - 28-04-2014
AUPHA 2017 Annual Meeting, Global Health Symposium - 12-06-2017
AUPHA 2018 Annual Meeting, Global Health Symposium - 11-06-2018
AUPHA 2019 Annual Meeting, Global Health Symposium - 10-06-2019
AUPHA 2022 Annual Meeting, Global Health Symposium - 13-06-2022
კურსები  
ადამიანური რესურსების მართვა ჯანდაცვაში-HELM6120 (  2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; )
კვლევა-PHDH8110 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ლიდერობა საექთნო საქმეში-NRSI4170E (  2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
მენეჯმენტის საფუძვლები-MGMT211000PR (  2007/2008; )
მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ჯანდაცვის მენეჯმენტი და ეკონომიკა-PHDH7230 (  2019/2020; 2022/2023; 2023/2024; )
საბაკალავრო ნაშრომი ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში-HELM4250 (  2015/2016; )
სამაგისტრო ნაშრომი (ჯანდაცვის სადაზღვევო სისტემები)-HINS6200 (  2010/2011; )
სამაგისტრო ნაშრომი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში-PHMA6250 (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; )
სამაგისტრო ნაშრომი ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში-HELM6220 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2013/2014; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; )
სამედიცინო პრაქტიკის ადმინისტრირება-HELM6150 (  2008/2009; )
სოციალური და ორგაზაციული ფსიქოლოგია, მართვის ასპექტები-PHMA6130 (  2007/2008; )
შესავალი ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში-HELM1110 (  2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
ჯანდაცვის მენეჯმენტი და ეკონომიკა-MPHP 5220 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ჯანდაცვის მენეჯმენტი და ეკონომიკა-PHDP7220 (  2018/2019; )
ჯანდაცვის მენეჯმენტი-HLTB211000PR (  2008/2009; 2009/2010; )
ჯანდაცვის მენეჯმენტი-PHMA5210 (  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები-HELM2210 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები-HELM2210E (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები-HELM232210E (  2023/2024; )
ჯანდაცვის ორგანიზაციული ლიდერობა-HELM6110 (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; )
ცხრილი  
კვლევა-PHDH8110
ლიდერობა საექთნო საქმეში-NRSI4170E
შესავალი ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში-HELM1110
ჯანდაცვის მენეჯმენტი და ეკონომიკა-MPHP 5220
ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები-HELM2210
ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები-HELM232210E

ოთარ ვასაძე- ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. აქვს დოქტორის ხარისხი და მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის კვალიფიკაცია. ასევე აქვს პედაგოგიური (მათ შორის ინგლისურ ენაზე სალექციო კურსების წაყვანის ) და ჯანდაცვის მენეჯერად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო პუბიკაციები ჯანდაცვის მენეჯმენტის მიმართულებით. გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მრავალი ტრენინგი, რაც აძლევს მას აღნიშნული კომპონენტების სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას HELM 2210 Basic Health care Management (ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები) კურსში.  


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი