ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მირანდა ნარმანია
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
მათემატიკის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მექანიკა-მათემატიკა - დოქტორი - 2001/11/03 - 2004/12/03
პუბლიკაციები  
Problems concentration of stress by theory I. Vekua. - 1998
Study of Stress-Strain State of the Piecewise Homogeneous Infinity Elastic Body with an Elliptic Hole and the Cracks - 1999
One problem of concentration of stress solve by theory of I. Vekua. - 2000
The solution some problems of bendings of plates by I. Vekua’s theory. - 2001
The solution some problems of temperature stresses in transtropic plate - 2003
Solution some boundary value problems of stretch-press of plates by method of I. Vekua for approximation N=2. - 2003
The solution some boundary value problems of stretch-press and bending of plates by I. Vekua’s theory. - 2003
On solving of one problem for temperature stresses in transtropic plate - 2005
An application of the boundary element method for solving of the boundary-value problems for binary mixtures - 2006
The numerical solutions of some boundary-value problems of binary mixture plane theory by boundary element method.(with N. Zirakashvili, R. Janjgava, M. Mosia). - 2006
The Solution of One Problem by Method of I.Vekua for Approximation N=2 - 2007
ბინარული ნარევის ზოგიერთი სასაზღვრო პრობლემის რიცხვითი ამოხსნა სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდით - 2007
About solvability of the boundary value problem by means refined theory of I.Vekua. - 2009
Solution of boundary-value problems of plates by the Vekua method for approximations N = 1 and N = 2 - 2012
შეყურსული ძალით დატვირთული მრავალფენიანი მართკუთხა პარალელეპიპედის წონასწორობის შესწავლა და სათანადო მომსახურების მქონე პროგრამის შედგენა - 2012
Analytical solution of classical and non-classical boundary value contact problems of thermoelasticity for a rectangular parallelepiped consisting of compressible and incompressible elastic layers and numerical example of the solution of such problems - 2014
თერმოდრეკადობის გამოყენებითი არაკლასიკური ამოცანები სხვადასხვა მრავალფენიანი სხეულებისათვის და მათი სიმტკიცეზე გასათვლელი სახელმძღვანელო თეორიულ-ტექნიკური მასალა სათანადო პროგრამით - 2014
The solution of some two-dimensional problems of thermoelasticity taking into account the microtemperature - 2016
One Effect for Bodies with Double Porosity in the case of Plane Deformation - 2016
THE BOUNDARY VALUE PROBLEM OF PLATES WITH DOUBLE POROSITY BY THE VEKUA METHOD FOR APPROXIMATIONS N=1 - 2017
ON ONE BOUNDARY VALUE PROBLEMS OF PLATES WITH DOUBLE POROSITY BY THE VEKUA METHOD FOR APPROXIMATIONS N=1 - 2017
On Some Solutions of Plates with Double Porosity by the Vekua Metod for Approximations N=1 - 2018
Some BVP in The Plane Theory of Thermodynamics with Microtemperatures - 2019
One Boundary Value Problem For a Micropolar porous Elastic Body - 2021
Solution of Some Boundary Value Problems of Tension-Compression And Bending of Plates in the Case of the N=1 Approximation of the Vekua Theory - 2022
კონფერენციები  
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-1998
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-1999
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2000
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2001
Mini-symposium and Workshops Organized by Tbilisi International Centre of Mathematics and Informatics - 01-01-2003
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2006
Enlarged Sesions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics - 21-04-2006
International Conference “Non-Classic Problems of Mechanics” - 10-10-2007
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები - 01-01-2010
ISAAC Conference 23-27 April, 2007, Ilia Vekua – 100, Complex analysis, partial differential equations, and mechanics of continua - 01-01-2010
საქართველოს მათმატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენცია. ( ნამდვილი და კომპლექსური ანალიზი, ტოპოლოგია, ალგებრა და რიცხვთა თეორია, დიფერენციალური განტოლებები და მათემატიკური ფიზიკა, ალბათობის თეორია და სტატისტიკა, ფინანსური მათემატიკა, გამოყენებითი ლოგიკა და პროგრამირება, ბუნებრივი ენების ლოგიკა და გამოთვლითი ლინგვისტიკა, მათემატიკური მოდელირება და რიცხვითი ანალიზი, მათემატიკური განათლება და ისტორია, უწყვეტ გარემოთა მექანიკა) - 05-09-2012
საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის III ყოველწლიური კონფერენცია (მყარ დეფორმად სხეულთა მექანიკა) - 19-12-2012
მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ,,გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები" - 01-09-2013
მეორე საერთაშორისო კონფერენცია "გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები" მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 95 და თსუ ი. ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 45 წლისთავისადმი - 04-09-2013
7th European Congress of Mathematics - 18-07-2016
VII International Joint Conference of the Georgian Mathematical Union & Georgian Mechanical Union: Continuum Mechanics and Related Problems of Analysis - 05-09-2016
სამეცნიერო პროექტები  
წრფივი და არადამრეცი გარსების გათვლა და სამგანზომილებიანი თერმოდრეკადობის ლოკალიზაცია–დელოკალიზაციის ამოცანის ეფექტური ამოხსნა, (სარეგისტრაციო ნომერი 1.01.83) - 2006
თერმოდრეკადობის გამოყენებითი არაკლასიკური ამოცანები სხვადასხვა მრავალფენიანი სხეულებისათვის და მათი სიმტკიცეზე გასათვლელი სახელმძღვანელო თეორიულ-ტექნიკური მასალა სათანადო პროგრამით - 2012-2014
დამრეცი და არადამრეცი გარსების წრფივი და არაწრფივი თეორიის ზოგიერთი ამოცანა FR/358/5-109/14. - 2015-2018
კურსები  
ალგებრა-MATH1213 (  2012/2013; 2013/2014; 2018/2019; )
ანალიზური გეომეტრია-MATH1114 (  2013/2014; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024; )
ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება-MATH1414 (  2022/2023; )
ბიზნეს სტატისტიკის საფუძვლები-STAT2222 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ბიზნესის სტატისტიკა II-STAT3111 (  2015/2016; 2018/2019; 2022/2023; )
ბიზნესის სტატისტიკა I-STAT2217 (  2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
დისკრეტული მათემატიკა-MATH3112 (  2012/2013; )
კალკულუსი I-MATH1115 (  2022/2023; )
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები-MATH1214 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; )
კომპლექსური ანალიზი-MATH3121 (  2013/2014; 2021/2022; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის III-MATH2111 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის II-MATH1211 (  2010/2011; 2011/2012; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I-MATH1111 (  2012/2013; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის IV (დამატებითი თავები)-MATH3211 (  2012/2013; 2013/2014; )
მათემატიკური ანალიზი I-MATH1112 (  2011/2012; )
მათემატიკური მეთოდები II-MATH1015 (  2018/2019; 2019/2020; )
მათემატიკური მეთოდები II-MATH1218 (  2018/2019; )
მათემატიკური მეთოდები I-MATH1220 (  2018/2019; )
მათემატიკური მოდელირება I-MATH3126 (  2017/2018; )
მათემატიკური მოდელირება-MATH4110 (  2013/2014; 2014/2015; )
მათემატიკური სტატისტიკა-MATH5007 (  2023/2024; )
პრეკალკულუსი-MATH1121 (  2015/2016; 2016/2017; 2019/2020; )
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები II-MATH2115 (  2013/2014; )
რაოდენობრივი კვლევის საფუძვლები-MATH1110 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები-MATH1215 (  2014/2015; )
რიცხვითი მეთოდები II-MATH3223 (  2023/2024; )
რიცხვითი მეთოდები I-MATH3123 (  2019/2020; 2022/2023; )
რიცხვითი მეთოდები-MATH2212 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; )
სტატისტიკა-STAT2219 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
წრფივი ალგებრა და ალბათობის საფუძვლები-MATH1120 (  2017/2018; )
წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია-MATH2112 (  2011/2012; )
ცხრილი  
ანალიზური გეომეტრია-MATH1114
ბიზნეს სტატისტიკის საფუძვლები-STAT2222
ბიზნესის სტატისტიკა II-STAT3111
მათემატიკური სტატისტიკა-MATH5007
რიცხვითი მეთოდები I-MATH3123
რიცხვითი მეთოდები II-MATH3223
სტატისტიკა-STAT2219

მირანდა ნარმანია - ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, 2010 წლიდან საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისადა მათემატიკისსკოლის ასოცირებული პროფესორი; უძღვება სხვადასხვა სასწავლო კურსებს მათემატიკის მიმართულებით. მ. ნარმანია 1997-2006 წლებში მუშაობდა აკად. ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტში, გარსთა თეორიის განყოფილებაში;  2005-2007 წწ. - თსუ ზუგდიდის ფილიალში, ხოლო 2007-2010 წწ. - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში.  მ. ნარმანია ეწევა აქტიურ სამეცნიერო საქმიანობას, მიღებული აქვს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტები როგორც ფუნდამენტურ, ასევე გამოყენებით კვლევებში. მისი სამეცნიერო ნაშრომები გამოქვ­ეყნებულია საქართველოსა  და  უცხოეთის სამეცნიერო ჟურნალებში.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი