ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი

ვაკანსია

საქართველოს უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
7 April 2021
 1. საქართველოს უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებებით:

ა) პროფესორის აკადემიური თანადებობები:

 • ჰისტოლოგია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • ბიოფიზიკა 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია ან ფიზიკა)  ან უმაღლესი  სამედიცინო განათლება;
 • ბიოქიმია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია ან ქიმია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • ფიზიოლოგია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ბიოლოგია;  

ბ) ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანადებობები:

 • ჰისტოლოგია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში(ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება.
 • ბიოქიმია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია ან ქიმია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • სამედიცინო ქიმია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია ან ქიმია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • გენეტიკა 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • იმუნოლოგია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;

გ) ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანადებობები:

 • სამედიცინო ქიმია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია ან ქიმია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • გენეტიკა 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • ფიზიოლოგია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში - ბიოლოგია;  
 • მიკრობიოლოგია (ბაქტერიოლოგია, ვირუსოლოგია, პარაზიტოლოგია და მიკოლოგია) 2 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;

დ) ასისტენტის აკადემიური თანადებობები:

 • ჰისტოლოგია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში(ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება.
 • უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • გენეტიკა 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • ბიოქიმია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია ან ქიმია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • მიკრობიოლოგია (ბაქტერიოლოგია, ვირუსოლოგია, პარაზიტოლოგია და მიკოლოგია) 2 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 • იმუნოლოგია 1 ვაკანტური პოზიცია. უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ბიოლოგია) ან უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 1. წარმატებული კანდიდატის გამოვლენა განხორციელდება შემდეგი წესით:

ძირითადი კრიტერიუმებია:         

 • დოქტორის აკადემიური ხარისხი; პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სავალდებულოა დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დაკავება შეუძლია დოქტორანტს;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა. პროფესორს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 6 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება; ასოცირებული პროფესორს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 3 წლიანი სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება;
 • სამეცნიერო ნაშრომები ბოლო 5 წლის განმავლობაში. უპირატესობა მიენიჭება Scopus-ის ბაზებში

დაცულ გამოცემებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ავტორებს.

 • ინგლისურ ენაზე ლექციის ჩატარების უნარი;

დამატებითი კრიტერიუმებია:

 • სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით (სასურველია);
 • საქართველოს უნივერსიტეტის ფარგლებში კვლევითი საქმიანობის ხედვა;
 • კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა - ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
 • პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • საოფისე ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი.
 1. წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
  • განაცხადი საკონკურსო კომისიის სახელზე - იმ ვაკანსიის მითითებით, რომელზეც განაცხადს აკეთებს აპლიკანტი (იხილეთ დართული ფორმა);
  • საქართველოს უნივერსიტეტის აპლიკაციის ფორმა შევსებული ქართულ და ინგლისურ ენებზე (იხილეთ დართული ფორმა);
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • აკადემიური ხარისხის (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი ან მათთან გათანაბრებული) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. უცხოეთში გაცემული ან არაქართულენოვანი დიპლომი უნდა იყოს ნათარგმნი ქართულ ენაზე. უცხოეთში მიღებული კვალიფიკაცია აღიარებული უნდა იყოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ (https://eqe.ge/geo/static/213) და თარგმანი - დამოწმებული ნოტარიულად;
  • ცნობა პედაგოგიური-სამეცნიერო გამოცდილების შესახებ;
  • გამოქვეყნებული შრომების სია და ასლები (წარმოსადგენია გამოქვეყნებული შრომების სრული ნუსხა, რომელიმე პუბლიკაციის ასლი კანდიდატის შერჩევით);
  • ინგლისურ ენის სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში);
  • სხვა ინფორმაცია, რომელიც თვენი აზრით მნიშვნელოვანია შესაბამის პოზიციაზე თქვენი კანდიდატურის წარმოჩენისთვის.
 1. საკონკურსო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, კანდიდატს შეიძლება ეთხოვოს დემო ლექციის ჩატარება.
 2. კონკურსში გამარჯვებულმა პირმა აფილირება უნდა გააკეთოს საქართველოს უნივერსიტეთან. Google Scholar-ის პროფილის ვერიფიკაცია უნდა მოხდეს საქართველოს უნივერსიტეტის სახელით და UG მეილით.
 3. საკონკურსო დოკუმენტების მიღება განხორციელდება 2021 წლის 10 და 11 მაისს მეილზე vacancy@ug.edu.ge . კანდიდატურა განიხილება დოკუმენტების სრულად წარმოდგენის შემთხვევაში.
 4. აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსი ჩატარდება 2021 წლის 12, 13 და 14 მაისს.
 5. საონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო კომისიაში. საჩივრებისა და პრეტენზიების მიღების დღე - 2021 წლის 17 მაისი.
 6. კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება 2021 წლის 20 მაისს საქართველოს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე ug.edu.ge.

საქართველოს უნივერსიტეტი არის რეგიონის ლიდერი, ყველაზე დიდი კერძო უნივერსიტეტი საქართველოში, რომელიც ემსახურება 6000-მდე ქართველ და საერთაშორისო სტუდენტს. UG-ს მრავალფეროვანი და პროგრესული გუნდი 1000-ზე მეტი თანამშრომელს აერთიანებს.

ჩვენს აკადემიურ პერსონალს ვთავაზობთ:

 • მოქნილ სამუშაო გრაფიკს
 • კონკურენტულ ანაზღაურებას
 • სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობის შეთავსებას
 • სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობას და დამატებით ჯილდოებს სამცენიერო აქტივობებში
 • პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას
 • კარიერული ზრდის შესაძლებლობას
 • ჯანსაღ ორგანიზაციულ კულტურას
 • უსფრთხო სამუშაო გარემოს
 • უახლეს საოფისე ტექნოლოგიებს

სრული ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერს: https://ug.edu.ge/public/

საქართველოს უნივერსიტეტის გუნდი აღიარებს რა პერსონალური მონაცემების დაცვის მნიშვნელობას, პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას.

"პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ დამუშავდება თქვენი პერსონალური მონაცემები, რათა დადგინდეს ვაკანტურ პოზიციასთან თქვენი შესაბამისობა. პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის ვადით, კანდიდატის შესახებ დასაქმებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებამდე. რეზიუმეს გამოგზავნით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ზემოთ აღნიშნულ პირობებს.

გისურვებთ წარმატებას!

დანართი

 

SHARE ONჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი