ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი

ვაკანსია

საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებების დასაკავებლად შემდეგი მიმართულებებით:
1 December 2017

ჯანმრთელობის მეცნიერებებისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა

  1. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ქიმიის მიმართულებით (1 ვაკანსია)
  2. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა ჰისტოლოგიის და  ემბრიოლოგიის მიმართულებით (1 ვაკანსია)
  3. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ენდოკრინოლოგიის და საოჯახო მედიცინის მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: კლინიცისტური გამოცდილება, ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.

  1. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა სტომატოლოგოიური მასალების მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.

  1. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა ენდოკრინოლოგიის მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.

  1. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ადმინისტრირების მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.

  1. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა ზოგადი მედიცინისა და დიაგნოსტიკის მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.

  1. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა ნევროლოგიის მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.

  1. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა ოფთალმოლოგიის მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.

  1. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა ორთოდონტიის მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.

  1. ასოცირებული პრფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით გერიათრია ექთნებისთვის (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.

  1. ასოცირებული პრფესორის აკადემიური თანამდებობა კლინიკური კვლევების მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.

  1. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა ორთოპედიული სტომატოლოგიის მიმართულებით (1 ვაკანსია)
  2. ასოცირებული პრფესორის აკადემიური თანამდებობა ორთოდონტიის მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი. 

ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლა

 

  1. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა მონაცემთა ბაზების მიმართულებებით (1 ვაკანსია) შემდეგი საგნების წასაკითხად: 

ა) მონაცემთა ბაზების სისტემები; 

ბ) დაპროგრამების ინსტრუმენტები Oracle-ის მონაცემთა ბაზებისათვის;

გ)  მონაცემთა სანახები და მათი იმპლემენტაცია Oracle-ის მონაცემთა ბაზებში;

დ) დაპროგრამების ინსტრუმენტები MS SQL Server-ის მონაცემთა ბაზებისათვის;

ე) მონაცემთა სანახები და მათი იმპლემენტაცია MS SQL SERVER-ის მონაცემთა ბაზებიში; ვ) მანქანური სწავლების ალგორითმები და მათი რეალიზაცია დაპროგრამირების ენა Python-ზე.

 

განსაკუთრებული მოთხოვნაინგლისურ ენაზე ლექციის ჩატარების უნარისაერთაშორისო პროექტებშიმონაწილეობის გამოცდილება.

 

  1. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა JAVA პროგრამირების მიმართულებით (1 ვაკანსია)

განსაკუთრებული მოთხოვნა: მობილური და საბაკნკო აპლიკაციების შექმნის გამოცდილება.

 

 

 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტებია (იხილეთ დართული ფაილები):

ა) განაცხადი საკონკურსო კომისიის სახელზე - იმ ვაკანსიის მითითებით, რომელზეც განაცხადს აკეთებს აპლიკანტი;

ბ) საქართველოს უნივერსიტეტის აპლიკაციის ფორმა შევსებული ქართულ და ინგლისურ ენებზე (იხილეთ დანართებში. კანდიდატს აქვს საშუალება, გააკეთოს არჩევანი MS Excel-ისა და MS Word-ის სააპლიკაციო ფორმებს შორის).

გ) რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე (არაუმეტეს 80 სიტყვისა);

დ) ფოტოსურათი (ზომით 3X4);

ე) პირადობის მოწმობის ასლი;

ვ) აკადემიური ხარისხის (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი ან მათთან გათანაბრებული) დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი - დამოწმებული ნოტარიულად. უცხოეთში გაცემული ან არაქართულენოვანი დიპლომი უნდა იყოს ნათარგმნი ქართულ ენაზე. უცხოეთში მიღებული კვალიფიკაცია აღიარებული უნდა იყოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ და თარგმანი - დამოწმებული ნოტარიულად;

ზ) ცნობა პედაგოგიური/სამეცნიერო გამოცდილების შესახებ;

თ) სამოტივაციო წერილი;

ი) ორი სარეკომენდაციო წერილი;

კ) საგნის სილაბუს(ებ)ი;

ლ) გამოქვეყნებული შრომების სია და ასლები (წარმოსადგენია გამოქვეყნებული შრომების სრული ნუსხა. წიგნები, სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები გამოცემული სახით ან ასლები და მხოლოდ ბოლო ხუთი წლის მანძილზე გამოქვეყნებული სტატიების ასლები);

საბუთები წარმოსადგენია როგორც მატერიალური, ისე ელექტორნული ფორმითაც;

წარმატებული კანდიდატის გამოვლენა განხორციელდება შემდეგი წესით:

ძირითადი კრიტერიუმებია:          

ა) აკადემიური ხარისხი. პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პრფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად  სავალდებულოა დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დაკავება შეუძლია დოქტორანტს;

ბ) სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა. პროფესორს უნდა ჰქონდეს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება; ასოცირებულ პროფესორს უნდა ჰქონდეს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

გ) სამეცნიერო ნაშრომები;

 დამატებითი კრიტერიუმებია:

ა) სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;

ბ) სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა - ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

გ) პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა;

დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა და პროექტორთან მუშაობის უნარი;

*პრიორიტეტი მიენიჭება ინგლისური ენის ფლობას;

** საკონკურსო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, კანდიდატს შეიძლება ეთხოვოს საჯარო ლექციის ჩატარება მის მიერ წარმოდგენილ სილაბუსში მითითებულ ერთ-ერთ საკითზე.

საკონკურსო დოკუმენტების მიღება განხორციელდება 2017 წლის 28 ნომებრიდან 2017 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით 12:00  საათიდან 18:00 საათამდე, მისამართზე: თბილისი, კოსტავას ქ. №77, IV კორპუსი, ოთახი №516.

კონკურსი ჩატარდება 2017 წლის 1 დეკემბერს.

კანდიდატებს კონკურსის წინასწარი შედეგები ეცნობება დაუყოვნებლივ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

საონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო კომისიაში. საჩივრებისა და პრეტენზიების მიღების დღე - 2017 წლის  6 დეკემბერი.

კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება 2017 წლის 8 დეკემბერს საქართველოს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე www.ug.edu.ge.

 

 

SHARE ONჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი