ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

სერგო ცირამუა
პროფესორი
დოქტორი
ინფორმატიკის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
ლენინგრადის ელექტროტექნიკური უნივერსიტეტი - ინფორმატიკის - დოქტორი - 1884-01-01 - 1984-01-01
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - კიბერნეტიკის და გამოყენებითი მათემატიკის - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1970-01-09 - 1975-06-30
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ინფორმაციული ტექნოლოგიების - დოქტორი - 1999-01-01 - 1999-01-01
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ivg1RLYAAAAJ
Система автоматизированного моделирования задач организационного проектирования морских буровых и нефтегазодобывающих управлений - 0
К исследованию перестраиваемых систем, состоящих из функционально-избыточных элементов - 1982
Рекуррентность структуры перестраиваемых систем из взаимозаменяемых элементов - 1982
Живучесть структурно-динамических полиэргатических систем - 1982
К синтезу универсального элемента цифровой вычислительной машины - 1982
К вопросу повышения производительности металлообрабатывающей бригады - 1982
К вопросу разработки устройства функционального контроля УЧПУ “Электроника НЦ-31” - 1982
К вопросу повышения живучести полиэргатических систем за счет функциональой избыточности операторов - 1983
Количественный анализ иерархической системы переменной структуры по критерию гибкости - 1983
Устройство для перебора соединений - 1983
Повышение живучести полиэргатических систем - 1983
Сравнительный анализ одного нового способа резервирования - 1984
Об одном ускоренном методе определения числа работоспособных состояний структурно-сложных систем - 1984
Устройство для определения надежности объектов - 1984
Устройство для определения показателей надежности объектов - 1984
Сравнительный анализ одного способа резервирования - 1985
К вопросу оптимизации маневренности перестраиваемых полиэргатических систем - 1986
Повышение эффективности эргатической системы на заданном предприятий - 1986
Модель оценки живучести полиэргатических систем на базе многофункциональных элементов - 1987
К вопросу синтеза мультимикропроцессорной системы с повышенным уровнем надежности - 1987
Диагностическая аппаратура, определяющая надежность в процессе проектирования сложных вычислительных систем - 1988
Модель надежности многофункциональных элементов - 1988
Об одном способе реализации булевых функций - 1988
Моделирование путей функционирования перестраиваемых человеко-машинных систем - 1989
О значении фактора ответственности человека-оператора - 1990
Структурная надежность полиэргатических систем, функционирующих в режиме разделения времены - 1990
Управляемый арифметический модуль - 1990
Управляемый арифметический модуль - 1991
Designing of Highily Effective “Human-Computer” Systems, Based on Multifunctional Elements - 1993
Логико-вероятностное моделирование задач организационного проектирования сложных “человеко-машинных” систем на базе многофункциональных операторов - 1994
Логико-вероятностное моделирование организационных задач для сложных “человеко-машинных” систем на базе многофункциональных операторов - 1995
Автоматизированное моделирование взаимозаменяемости персонала нефтегазовых комплеков - 1997
Организационное проектирование и управление персоналом нефтегазопромысловых объектов (оценка, подбор, расстановка, замена и взаимозаменяемость персонала) - 1998
Computer System of Evaluation and Management of Multi-functional Staff of Agricultural Units - 1999
Computerized system supporting development of land market in Georgia - 2001
Логиго-вероятностная моделирование надежности сложных систем - 2001
Логико-вероятностная модель оценки и анализа риска в системе регистрации земель - 2003
მიწისა და სხვა უძრავი ქონების რეგისტრაციის საინფორმაციო სისტემა - 2004
ერგატიული სისტემების ოპტიმალური მართვა მტყუნებათა რისკების ანალიზის საფუძველზე - 2004
Logical-Probability Analysis of Risk in Credit System - 2004
LP-modeling, estimation, analisys and optimization of risk in systems with several states of elements - 2005
Development Perspectives of Common Information Area at Georgian Universities - 2005
Definition of the “weight” of elements in the information and communication system. - 2005
GIS Projects in Georgia - 2005
გეოინფორმაციული სისტემა MapInfo Professional - 2006
Logical-Probabilistic Model of Security Research for Corporate Computer Networks - 2006
Logical-Probabilistic Modeling, Optimization and Analysis - 2009
Logical-Probabilistic Modeling, Optimization and Analysis - 2009
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი. სალექციო კურსი - 2010
გეოინფორმატიკის ელექტრონული სალექციო/პრაქტიკული კურსი - 2011
გეოინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში - 2011
მიწის კადასტრის პრობლემები საქართველოში - 2012
ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ტურიზმის პოტენციალის კვლევის შედეგები - 2012
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი - 2012
საქართველოში ვირტუალური ტურიზმის განვითარების WEBGIS და Mobile ტექნოლოგიები - 2013
ტურიზმის მობილური აპლიკაცია “TravelGIS” - 2014
A Mobile Application of Regional Tourist Routes - 2015
სტრუქტურულად გადაწყობადი მრავალფუნქციური სისტემების საიმედოობის მოდელი - 2015
Quantitative Evaluation Models of the Structural Reliability of Complex Systems - 2015
პროექტის „აღმოაჩინე საქართველო შენს სოფელში“ გეოინფორმაციული, ვებ და მობილური პლატფორმები - 2016
გეოინფორმატიკა MapInfo Professional-ის ბაზაზე. სალექციო/პრაქტიკული კურსი - 2017
ელექტრონული ტურისტული გზამკვლევი TravelGIS - 2017
ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზმის მენეჯერთა მომზადების პროცესში - 2017
The Elaboration Algorithm for selection and Functions Distribution of Multifunctional Personnel - 2017
მრავალფუნქციური პერსონალის შერჩევის და ფუნქციათა განაწილების ალგორითმი - 2017
Надежность систем: Организационное проектирование высоконадежных человека-машинных систем на базе многофункциональных операторов - 2017
გეოინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში - 2018
Development of Method of Multifunctional Personnel Assessment Using a Topsis Method - 2018
Web and Geo-information Platforms of Touristic Resources - 2019
The Development of a Model for Decision Support System of Assessment and Selection of University Academic Staff - 2019
მრავალფუნქციური ელემენტების ბაზაზე შექმნილი რთული სისტემების საიმედოობის ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება - 2019
იმიტაციური და მათემატიკური მოდელირების რეალიზაციის პერსპექტივები აგრარულ სექტორში - 2020
მრავალფუნქციური ელემენტების სტრუქტურული ანალიზის ლოგიკურ-ალბათური მეთოდები. - 2021
პროგრამული კოდის ხარისხის შეფასების პროგრამული ინსტრუმენტის შემუშავება - 2022
გადაწყობადი სტრუქტურის სისტემების ოპტიმალური მართვის საკითხები - 2022
Biliki აპი - მოგზაურობის მობილური სავაჭრო სივრცე - 2022
სიზუსტის გაზრდილი რიგის განსხვავებები ელიფსური და პარაბოლური განტოლებების სისტემებისთვის მუდმივი კოეფიციენტებით - 2023
რეკონფიგურირებადი სისტემები მრავალფუნქციური ელემენტების ბაზაზე - 2023
გადაწყობადი სტრუქტურის სისტემები მრავალფუნქციური ელემენტების ბაზაზე - 2023
კონფერენციები  
სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია «პროგრამული მართვის ჩარხების გამოყენების ეფექტურობა» - 24-03-1982
სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია «პროგრამული მართვის ჩარხების გამოყენების ეფექტურობა» - 24-03-1982
Всесоюзная научно-техническая конференциия “Динамическое моделирование сложных систем” - 14-10-1982
ამიერკავკასიის რესპუბლიკების ახალგაზრდა მეცნიერთა III კონფერენცია - 03-11-1982
Всесоюзная научно-техническая конференция “Автоматизация научных исследований, эргономического проектирования и испытаний сложных человеко-машинных систем” - 16-02-1983
VII симпозиум «Надежность человеко-технических систем» - 03-07-1984
X международная конференция “Надежность и диагностика ЭВМ, микро-ЭВМ и систем” - 19-05-1987
VIII всесоюзный симпозиум “Эффективность, качества и надежность систем “человек-техника” - 07-10-1987
Научно-техническая конференция “Вопросы разработки и применения средств вычислительной техники на микропроцессорной базе для АСУ ТП" - 16-03-1988
XV межрегиональный семинар “Эргономика и эффективность систем “человек-техника” - 05-06-1989
XVI межрегиональный семинар “Эргономика и эффективность систем “человек-техника” - 18-09-1990
Fifth International Conference on Human-Computer Interaction - 05-07-1993
II международная конференция “Освоение шельфа арктических морей России” - 11-04-1995
Научно-техническая конференция “Военная радиоэлектроника: опыт использования и проблемы, подготовка специалистов в условиях реформирования Вооруженных Сил” - 21-06-1995
II научно-техническая конференция “Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России” - 24-09-1997
Second European Conference of the Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment - 27-09-1999
III European Conference of the Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment - 23-05-2001
7th Conference for ESRI & ERDAS Software Users - 12-09-2001
მსოფლიო ბანკისა და USAID-ის რეგიონული შეხვედრა - 24-06-2002
8-я Международная конференция пользователей геоинформационных систем - 09-10-2002
Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах - 23-04-2003
International Scientific School “Modeling and Analysis of Safety, Risk and Quality in Complex Systems” - 21-04-2004
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები" - 26-05-2004
International Scientific School “Modeling and Analysis of Safety, Risk and Quality in Complex Systems” - 01-06-2005
International Seminar in National Institute of Geophysics and Oceanography - 05-09-2005
EUNIS-2005 - 28-09-2005
VIth International Scientific School “Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems“ - 04-07-2006
Seminar on Business Administration Issues, USAID. USA. NC Research Triangle - 10-07-2006
Europian Computing Conference (ECC ’09) - 02-03-2009
3rd International Conference on Computational Intelligence (CI ’09) - 02-03-2009
ენერგეტიკის განვითარების პროექტის მენეჯმენტი - 08-10-2009
II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" - 04-06-2011
III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი” - 06-06-2012
IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციები ტურიზმში - ეკონომიკა და ბიზნესი" - 08-06-2013
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი” - 05-07-2014
ტურიზმის მენეჯმენტი - 27-04-2015
XXIII International Scientific-technical Conference, Trans&MOTAUTO ’15, Section III: Transport - 24-06-2015
VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“ - 10-07-2015
„ტურიზმის განვითრების ტენდენციები - პრობლემები და პერსპექტივები“ - 06-05-2016
რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები - 23-02-2017
რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები - 23-02-2017
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია “რეგიონალური ტურიზმის პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” - 19-04-2017
VIII საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“ - 07-07-2017
International Scientific Conference on the “Actual Problems of modern Natural and Economic Sciences” - 04-05-2019
ERASMUS+ Week - 12-05-2019
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის X სამეცნიერო კონფერენცია - 02-09-2019
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XI სამეცნიერო კონფერენცია - 30-08-2021
XI საერთაშორისო კონფერენცია სოციალური კვლევისა და ქცევითი მეცნიერებების შესახებ - 10-06-2022
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XII სამეცნიერო კონფერენცია - 29-08-2022
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XII სამეცნიერო კონფერენცია - 29-08-2022
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII სამეცნიერო კონფერენცია - 04-09-2023
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII სამეცნიერო კონფერენცია - 04-09-2023
კომპიუტერული მეცნიერება და ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 25-09-2023
სამეცნიერო პროექტები  
სოფლის მეურნეობის განვითარება, მიწის რეგისტრაციის კომპონენტი - 1998 - 2004
SETA - “თბილისის სეისმური რისკების შეფასება” - 2003 - 2005
საზოგადოებრივი კავშირების პროგრამა - 2006
აღმოაჩინე საქართველო შენს სოფელში - 2016-2017
"თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის, ბიომრავალფეროვნებისა და ტურისტული პოტენციალის კვლევა გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით“ - 2018
“სამოქალაქო საზოგადოება განვითარებისა და თანამშრომლობისთვის: ტურისტული პოტენციალის გაზრდა საქართველოსა და აზერბაიჯანის სასაზღვრო რეგიონებში” - 2019
სისტემების სტრუქტურული ანალიზის ლოგიკურ-ალბათური მეთოდების კომპიუტერული პროგრამული კომპლექსის შექმნა - 2023-2024
კურსები  
ArcGIS სისტემები-INFO5120 (  2005/2006; 2008/2009; 2012/2013; 2014/2015; 2018/2019; )
Visual Basic for Application (VBA)-INFO1230 (  2009/2010; 2011/2012; 2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; )
Visual Basic for Application-DENT5130 (  2009/2010; )
გეოინფორმატიკა-INFO1220 (  2005/2006; 2009/2010; 2011/2012; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
გეოინფორმაციული სისტემები (Arc GIS)-INFO1225 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2018/2019; )
გეოინფორმაციული სისტემების საფუძვლები-INFO122000PR (  2007/2008; )
გეო-ინფორმაციული ტექნოლოგიები ტურიზმში-HOST2090 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
დაპროგრამების საფუძვლები (C++)-INFO1111 (  2012/2013; )
ეკონომეტრიკა-ECON6420 (  2009/2010; )
ეპიდემიოლოგიური და სოციალურ-სტატისტიკური კვლევის მეთოდები-PHMA5240 (  2015/2016; )
ვიზუალური დაპროგრამება (C#) I-INFO3250 (  2010/2011; )
ვიზუალური დაპროგრამება (Visual Basic)-INFO4215 (  2011/2012; 2012/2013; )
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები-INFO7010 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები-INFO5125 (  2008/2009; )
კვლევა-STEM0001 (  2016/2017; )
კვლევის პრაქტიკუმი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში-MPHP6110 (  2019/2020; 2022/2023; )
მათემატიკური მოდელირება-MATH7020 (  2018/2019; )
მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარების ისტორია-HIST1112 (  2008/2009; )
მონაცემთა ბაზების მართვის საფუძვლები-INFO121000PR (  2007/2008; )
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები I-INFO4110 (  2010/2011; )
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++-INFO3131 (  2009/2010; )
პროექტის მენეჯმენტი-MGMT6130 (  2010/2011; 2012/2013; )
რთული სისტემების ლოგიკურ-ალბათური მოდელირება-INFO5221 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
საბაკალავრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN4200 (  2011/2012; )
საბაკალავრო ნაშრომი ინფორმატიკაში-INFO4240 (  2010/2011; 2011/2012; )
საინფორმაციო ტექნოლოგიები ისტორიაში-INFO4228 (  2020/2021; 2021/2022; )
სამაგისტრო ნაშრომი ინფორმატიკაში-INFO6240 (  2009/2010; )
სამაგისტრო ნაშრომი სახელმწიფო პოლიტიკასა და მართვაში-PUBL6200 (  2010/2011; )
სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში-PUBL6300 (  2012/2013; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი-INFO1110 (  2007/2008; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი-INFO1110400PR (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი-INFO5101 (  2004/2005; 2005/2006; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები-INFO1113 (  2014/2015; 2017/2018; 2018/2019; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები-INFO1115 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
საოფისე სისტემები-INFO1112 (  2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სისტემების სტრუქტურული ანალიზი-INFO6340 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სტრუქტურული დაპროგრამება (C++)-INFO2220 (  2009/2010; )
სტრუქტურული დაპროგრამება (C++)-INFO222000PR (  2009/2010; )
ტექნიკური აზრის განვითარების ისტორია და ფილოსოფია-HIST1111 (  2010/2011; )
ტექნიკური საზოგადოების განვითარების ისტორია-HIST111100PR (  2008/2009; )
შესავალი ტექნოლოგიებში-INFO3267 (  2017/2018; )
ცხრილი  
გეოინფორმატიკა-INFO1220
საოფისე სისტემები-INFO1112
სერგო ცირამუა - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის პროფესორი, გამოქვეყნებული აქვს მონოგრაფია, სახელმძღვანელოები, სალექციო/პრაქტიკული კურსები, ასევე მრავალი სამეცნიერო სტატია. მიღებული აქვს მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში საქართველოში, აშშ-ში, გერმანიაში, იტალიაში, ესპანეთში, უნგრეთში, ბულგარეთში, რუსეთში, უკრაინაში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებში. მას გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკებში, როგორებიცაა ინფორმაციული ტექნოლოგიები, გეოგრაფიული ინფორმაციული ტექნოლოგიები (GIS), გეოფიზიკის ინფორმაციული სისტემების თეორია და პრაქტიკა, პროექტის მენეჯმენტი, ტურიზმის მენეჯმენტი. იგი არის ა(ა)იპ „ტურიზმის გეოინფორმაციული ცენტრის“ დამფუძნებელი, საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოების წევრი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წევრი, მსოფლიო ბანკის (WB) კონსულტანტი, USAID-ის საზოგადოებრივი კავშირების პროგრამის მონაწილე, საერთაშორისო ევროპული ასოციაციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში და კვების მრეწველობაში” – EFITA-ს წევრი, საერთაშორისო სკოლის “რთული სისტემების უსაფრთხოების, რისკისა და ხარისხის მოდელირება და ანალიზი” წევრი. მინიჭებული აქვს საქართველოს უნივერსიტეტის “საუკეთესო პროფესორის” წოდება. საქართველოს პრეზიდენტისგან მიღებული აქვს ღირსების ორდენი საუნივერსიტეტო განათლების სფეროში.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი