ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

გველესიანი მარიამ
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

პუბლიკაციები  
2017 - წინაქრისტიანული ქართლის რელიგიური ორიენტაციის საკითხისათვის: საქართველო და ირანული სამყარო  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია; გვ: ...
გამომცემლობა: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;

2009 - არმაზის კერპის საკითხისათვის  
გამომცემლობა: სხსმ `ნარკვევები”;

2009 - მზე-ქრისტესა და ჟამთა გამოსახულებების შესახებ აკურას ბაზილიკის აღმოსავლეთ ფასადზე  
გამომცემლობა: ჟურნალი “ლიტერატურა და ხელოვნება;

2009 - ქართველი მხატვრის გამოფენაზე გერმანიაში  
გამომცემლობა: ჟურნალი ხელოვნება;

2009 - ქართული მეფობის კონცეფციის ზოგიერთი ასპექტი `ფარნავაზის ცხოვრების~ მიხედვით  
გამომცემლობა: საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის “ნარკვევები”;

2008 - . პირველქრისტიანთა მიმართება წარმართული კერპებისადმი `ნინოს ცხოვრების მიხედვით .კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები.  
გამომცემლობა: თსუ;

2007 - ქართულ-სომხური წარმართული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის  
გამომცემლობა: თსუ;

2005 - ქართული არმაზი, სომხური არამაზდი და ირანული აჰურა მაზდა  
გამომცემლობა: სხსმ “ნარკვევები”;

2004 - God of Gods Armazi and Iranian Ahura Mazda. The Second National Congress on Iranian Studies. A  
გამომცემლობა: Survey of the History of Iranology and its Achievements up to the Present, Tehran;

2004 - ქართულ-სომხური წარმართული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. კულტურისისტორიისა და თეორიის საკითხები.  
გამომცემლობა: თსუ კულტურის ისტორიისა და თეორიის კათედრა;

2003 - აკადემიკოს გ. გიორგაძის სტატიის “კიდევ ერთხელ არმაზის კერპის დეფინიციაზე” პასუხად.  
გამომცემლობა: სხსმ “ნარკვევები”,;

2003 - არმაზი – ქართლის უზენაესი ღვთაება  
გამომცემლობა: “იბერია და კოლხეთი”,;

2001 - The Notion of Hvarena in Post-Achaemenid Georgian Kingship, JPS (Journal of Persianate Studies  
გამომცემლობა: New York University, Stony Brook, New York,;

2000 - King Pharnawaz and Cult of Armazi. I  
გამომცემლობა: Iberia-Colchis;

1997 - Pagan Divinities of Pre-Christian Georgia (Ainina/Danana, Zaden)  
გამომცემლობა: Carnegie- Foundation;

1997 - ყათლანიხევის ანთროპომორფული ფიგურის ინტერპრეტაციისათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი  
გამომცემლობა: ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში;

1993 - To Interrelations of Georgian Armazi, Armenian Aramazd and Iranian Ahura Mazda.  
გამომცემლობა: Armazi (god)” at wikipedia online encyclopedia:http://en.wikipedia.org/wiki/Armazi_(god);

კონფერენციები  
“ქრისტე-ჰელიოსის” სიმბოლიკისათვის - 01-01-1989
კიდევ ერთხელ ფარნავაზის სიზმრის შესახებ - 01-01-1995
სოლარული სიმბოლიზმი ქართულ კედლის მხატვრობაში (აკურა, თელოვანი, წირქოლი). - 01-01-1997
მზე-ქრისტესა და ჟამთა გამოსახულებების შესახებ აკურას ბაზილიკის აღმოსავლეთ ასადზე - 01-01-1997
ქართულ-ირანული კულტურულ-რელიგიური ურთიერთობის ისტორიიდან - 01-01-2000
არმაზის კულტის საკითხისათვის - 01-01-2000
პირველქრისტიანთა მიმართება წარმართული კერპებისადმი `ნინოს ცხოვრების~ მიხედვით - 01-01-2000
ღმერთ არმაზის იკონოგრაფიისათვის. წინაქრისტიანული ხანის ქართული ხელოვნება - 01-01-2001
ქართული, სომხური და ირანული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის - 01-01-2004
“ღმერთი ღმერთთა” არმაზი და ირანული აჰურა მაზდა - 01-01-2004
საქართველო და პოსტაქემენიდური ირანი (კულტურულ-რელიგიური კავშირები) - 01-01-2007
The Notion of Hvarena in Post-Achaemenid Georgian Kingship - 01-01-2007
წმ. ნინო _ “ასული არმაზისი”. - 01-01-2008
Survey of Georgian Art from the Bronze Age through the Late Medieval Period - 01-01-2009
Central Eurasian Studies Society Annual Conference - 15-10-2015
საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია. - 07-06-2016
დიდი დედა ქალღვთაება საქართველოსა და მახლობელ ცივილიზაციებში - 29-06-2017
საქართველოს უნივერსიტეტისა და ფაიამე ნურის უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო სემინარი. თეირანი, ფაიამე ნურის უნივერსიტეტის ცენტრალური ოფისი - 02-07-2017
პროფ. ჯემშიდ გიუნაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სემინარი. საქართველოს უნივერსიტეტის, თეირანის უნივერსიტეტის, კავკასიურ კვლევათა ინსტიტუტისა და ფაიამე ნურის უნივერსიტეტის მონაწილეობით. თეირანის უნივერსიტეტი - 03-07-2017
Anatolia-The Caucasus-Iran:Ethnic and Linguistic Contacts, (ACIC), - 10-05-2018
კურსები  
აღორძინების ეპოქის ხელოვნება-ARTS3220 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და ცივილიზაცია-HIST1250 (  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  )
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი-ARTS1110 (  2006/2007;  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ხელოვნებათმცოდნეობაში-ARTS4240 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ქართული ხელოვნების ისტორია-ARTS2140 (  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ქართული ხელოვნების ისტორია-ARTS214000PR (  2007/2008;  )
ძველი აღმოსავლეთისა და ანტიკური სამყაროს ხელოვნება და კულტურა-ARTS4110 (  2008/2009;  )
ცხრილი  
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი-ARTS1110
საბაკალავრო ნაშრომი ხელოვნებათმცოდნეობაში-ARTS4240
ქართული ხელოვნების ისტორია-ARTS2140

მარიამ გველესიანი

1974 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნების ისტორიის და თეორიის სპეციალობით

1980 - ილია ჭაჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ინგლისური ენა

2004 - მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ისტორიული კულტუროლოგია

1975- საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახ. ხელოვნების მუზეუმი (2017-დან მუზეუმის მმართველის მოადგილე)

2006-საქართველოს უნივერსტეტი, ასოცირებული პროფესორი

მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი მარიამ გველესიანი მრავალი კვლევისა და სამეცნიერო პროექტის ავტორი და მონაწილეა. იგი არის რვასაერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციის წევრი, მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც ეროვნულ და საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში, ასევე ბუდაპეშტის, ოქსფორდის, ვაშინგტონის, ჩიკაგოს უნივერსიტეტების აკადემიურ პროგრამებში. მ. გველესიანს ასევე ნათარგმნი და გამოქვეყნებულ აქვს რამოდენიმე წიგნი და სტატია ინგლისურიდან ქართულად და პირუკუ.  


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი