ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარიამ გველესიანი
ასოცირებული პროფესორი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
დოქტორი
არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაგანათლება  
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ისტორიის - დოქტორი - - 2004-12-01
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - ხელოვნების ისტორია და თეორია - ბაკალავრი - 1969-01-09 - 1974-06-20
ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი - ინგლისური ენა და ლიტერატურა - ბაკალავრი - 1976-01-01 - 1980-01-01
პუბლიკაციები  
To Interrelations of Georgian Armazi, Armenian Aramazd and Iranian Ahura Mazda. - 1993
ყათლანიხევის ანთროპომორფული ფიგურის ინტერპრეტაციისათვის. საერთაშორისო სიმპოზიუმი - 1997
Pagan Divinities of Pre-Christian Georgia (Ainina/Danana, Zaden) - 1997
King Pharnawaz and Cult of Armazi. I - 2000
The Notion of Hvarena in Post-Achaemenid Georgian Kingship, JPS (Journal of Persianate Studies - 2001
აკადემიკოს გ. გიორგაძის სტატიის “კიდევ ერთხელ არმაზის კერპის დეფინიციაზე” პასუხად. - 2003
არმაზი – ქართლის უზენაესი ღვთაება - 2003
ქართულ-სომხური წარმართული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. კულტურისისტორიისა და თეორიის საკითხები. - 2004
God of Gods Armazi and Iranian Ahura Mazda. The Second National Congress on Iranian Studies. A - 2004
ქართული არმაზი, სომხური არამაზდი და ირანული აჰურა მაზდა - 2005
ქართულ-სომხური წარმართული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის - 2007
. პირველქრისტიანთა მიმართება წარმართული კერპებისადმი `ნინოს ცხოვრების მიხედვით .კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები. - 2008
ქართველი მხატვრის გამოფენაზე გერმანიაში - 2009
მზე-ქრისტესა და ჟამთა გამოსახულებების შესახებ აკურას ბაზილიკის აღმოსავლეთ ფასადზე - 2009
ქართული მეფობის კონცეფციის ზოგიერთი ასპექტი `ფარნავაზის ცხოვრების~ მიხედვით - 2009
არმაზის კერპის საკითხისათვის - 2009
წინაქრისტიანული ქართლის რელიგიური ორიენტაციის საკითხისათვის: საქართველო და ირანული სამყარო - 2017
ადრექრისტიანული ხანის უცნობი ბარელიეფი - 2019
ლარილარის სამაროვანი - 2019
დასავლეთევროპული ხელოვნების კოლექციის ინტეგრირებული კვლევები - 2021
დიდი დედა ქალღვთაება: საქართველო და გარე სამყარო - 2023
Christ as The Sun-God and the Seasons in Medieval Georgian Spirituality - 2023
კონფერენციები  
“ქრისტე-ჰელიოსის” სიმბოლიკისათვის - 01-01-1989
კიდევ ერთხელ ფარნავაზის სიზმრის შესახებ - 01-01-1995
სოლარული სიმბოლიზმი ქართულ კედლის მხატვრობაში (აკურა, თელოვანი, წირქოლი). - 01-01-1997
35th ICANAS Congress on Asian and African Studies - 01-01-1997
ქართულ-ირანული კულტურულ-რელიგიური ურთიერთობის ისტორიიდან - 01-01-2000
ქრისტიანობა: აწმყო, წარსული, მომავალი - 01-01-2000
ისტორიის ინსტიტუტი - 10-09-2000
ღმერთ არმაზის იკონოგრაფიისათვის. წინაქრისტიანული ხანის ქართული ხელოვნება - 01-01-2001
ქართული, სომხური და ირანული რელიგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის - 01-01-2004
“ღმერთი ღმერთთა” არმაზი და ირანული აჰურა მაზდა - 01-01-2004
საქართველო და პოსტაქემენიდური ირანი (კულტურულ-რელიგიური კავშირები) - 01-01-2007
The Notion of Hvarena in Post-Achaemenid Georgian Kingship - 01-01-2007
წმ. ნინო _ “ასული არმაზისი”. - 01-01-2008
საჯარო ლექცია - 20-05-2009
Central Eurasian Studies Society 16th Annual Conference - 15-10-2015
საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია. - 07-06-2016
საქართველოს უნივერსიტეტისა და ფაიამე ნურის უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო სემინარი. თეირანი, ფაიამე ნურის უნივერსიტეტის ცენტრალური ოფისი - 02-07-2017
პროფ. ჯემშიდ გიუნაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სემინარი. საქართველოს უნივერსიტეტის, თეირანის უნივერსიტეტის, კავკასიურ კვლევათა ინსტიტუტისა და ფაიამე ნურის უნივერსიტეტის მონაწილეობით. თეირანის უნივერსიტეტი - 03-07-2017
Anatolia-The Caucasus-Iran:Ethnic and Linguistic Contacts, (ACIC), - 10-05-2018
Central Eurasian Studies Society 20th Annual Conference - 10-10-2019
აკად. შალვა ამირანაშვილის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცაა: „ქართული ხელოვნება: ეპოქები და ტენდენციები“, - 15-11-2019
მეორე საერთაშორისო კონფერენცია: ანატოლია-კავკასია-ირანი - 21-06-2022
შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე - 05-07-2022
შავზღვისპირეთ ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე - 05-07-2022
,, საქართველო და კავკასია - წარსული, აწმყო, მომავალი“. - 26-11-2022
საქართველო და კავკასია: წარსული, აწმყო და მომავალი - 07-10-2023
სამეცნიერო პროექტები  
არმაზის კერპის კულტურულ-რელიგიური ასპექტები - 2000
სასწავლო-კვლევითი/სატრენინგო პროგრამა Liberal Arts-ის განათლების სისტემის განხრით - 2005
ხელოვნების მუზეუმის ნაქარგობისა და ქსოვილების კოლექციების პრეზერვაცია/კონსერვაცია - 2006-2008
წინაქრისტიანული საქართველოს წარმართული კულტები (აინინა/დანანა/ზადენი) - 2009
საქართველო (იბერია-კოლხეთი) და გარე სამყარო ძვ.წ.IV-III სს-ში”. ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა - 2009-2010
ლარილარის სამაროვანი: კულტურული მემკვიდრეობის კვლევისა და პოპულარიზაციის პერსპექტივები - 2019
ხელოვნების მუზეუმის დასავლეთ ევროპის კოლექციების ინტეგრირებული კვლევები - 2019-202პროექტის ხელმძღვანელი: მ.0
სამეფო ატრიბუტიკა ქართულ ვიზუალურ ხელოვნებაში - 2022-2025
კურსები  
აღორძინების ეპოქის ხელოვნება-ARTS3220 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია და ცივილიზაცია-HIST1250 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი-ARTS1110 (  2006/2007; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საბაკალავრო ნაშრომი ხელოვნებათმცოდნეობაში-ARTS4240 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2022/2023; 2023/2024; )
ქართული ხელოვნების ისტორია-ARTS2140 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ქართული ხელოვნების ისტორია-ARTS214000PR (  2007/2008; )
ძველი აღმოსავლეთისა და ანტიკური სამყაროს ხელოვნება და კულტურა-ARTS4110 (  2008/2009; )
ცხრილი  
აღორძინების ეპოქის ხელოვნება-ARTS3220
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია ზოგადი კურსი-ARTS1110
საბაკალავრო ნაშრომი ხელოვნებათმცოდნეობაში-ARTS4240
ქართული ხელოვნების ისტორია-ARTS2140
მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი მარიამ გველესიანი არის თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. 2007 წლიდან არის საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული სკოლის ასოცირებული პროფესორი, სადაც მას მიჰყავს სამი კურსი: მსოფლიო ხელოვნების ისტორიის ზოგადი კურსი; ქართული ხელოვნების ისტორია; აღორძინების ეპოქის ხელოვნება. ის ასევე არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მიჩიგანის (აშშ) უნივერსიტეტის ერთობლივი სასწავლო პროგრამის AGILE (American-Georgian Initiative for Liberal Education) ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მარიამ გველესიანი მრავალი კვლევისა და სამეცნიერო პროექტის ავტორი და მონაწილეა. იგი არის ადგილობრივი და საერთაშორისო სხვადასხვა სამეცნიერო ორგანიზაციის წევრი, მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც ეროვნულ და საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში, ასევე ბუდაპეშტის, ოქსფორდის, ვაშინგტონის, ჩიკაგოს, თეირანის უნივერსიტეტების აკადემიურ პროგრამებში. მისი კვლევის სფეროა საქართველოს არქეოლოგია, ხელოვნება და წინაქრისტიანული რელიგია - უპირატესად, ზოროასტრიზმი, საქართველოში თაყვანცემულ წარმართულ ღვთაებათა კულტები და მათი იკონოგრაფია. გამოქვეყნებული აქვს ნაშრომები შ. ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის ცალკეულ არტეფაქტებზე. ასევე, სახელოვნებო რამდენიმე წიგნისა და სტატიის თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად და ქართულიდან ინგლისურად.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი