ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

სანაძე მანანა
პროფესორი
პრეზიდენტი

ისტორიის დეპარტამენტი

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


პუბლიკაციები  
გრიგოლ ბაკურისძის წარმომავლობის შესახებ - 2000
საქართველოს ისტორიის ატლასი - 2000
საქართველოს ისტორიული ატლასი - 2000
ქართლის ერისმთავრები VII-VIII სს–ში - 2000
"ამაზასპის ცხოვრების" შედგენილობის საკითხისათვის - 2001
ბაგრატიონთა წარმოშობის საკითხისათვის (ლეგენდა და სინამდვილე) - 2001
გრიგოლ ბაკურიანისძის წარმომავლობის შესახებ - 2001
საქართველოს ისტორია, წიგნი I, ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები - 2001
შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფიის ერთი ტიპიური ხარვეზის შესახევ - 2001
ენათმეცნიერები მარი და არჩილი და "ქართლის ცხოვრება" - 2002
მირიანი, ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფე და მისი წარმომავლობის საკითხი - 2002
ქართლის სამეფოს წარმოშობა უძველესი ქართული საისტორიო თხზულბებების მიხედვით - 2002
The political Map of Caucasia of 7th-8th c.c Acording to an Ancient Georgian Geographical Work - 2003
კავკასია–წარსული და მომავალი - 2003
საქართველოს ინსტორიის უძველესი პერიოდი "ქართლის ცხოვრებასა" და "მოქცევაი ქართლისას" მიხედვით - 2003
ქართველოთა ეთნოგენეზის საკითხი "ქართლის ცხოვრებისა" და მოქცევაი ქართლისას" მიხედვით - 2003
კავკასიის უძველესი პოლიტიკურ–გეოგრაფიული აღწერილობა და მისი შედგენის დრო - 2004
ქართლის სამეფო VII-VIII საუკუნეების მიჯნაზე (პოლიტიკური ისტორიიდან) - 2004
ქართულ–ალბანური საეკლესიო ურთიერთობების ისტორიიდან VII-VIII სს–ში - 2004
აქემენიენთა პირველი მბრძანებელი კიროსი და "ქართლის ცხოვრების" ნებროთი - 2008
სახელწოდებებისთვის: "მეფეთა ცხოვრებისა" და "ქართლის ცხოვრების" ურთიერთმიმართების საკითხებისთვის - 2008
ტერმინების "ვრაც", "გუგარქისა" და "გუგარე ლის" შინაარსის განმარტეისათვის იოანე დრასხა ნაკერტელის "სომხეთის ისტორიაში" - 2008
ბაგრატიონთა საგვარეულო - მითი და რეალობა - 2009
გრიგოლ ბაკურიანისძის წარმომავლობის შესახებ - 2009
ქართლის ცხოვრება, წიგნი II - 2009
მარი ბროსე "ქართლის ცხოვრების" მკვლევარი - 2010
ქართლის (აღმოსავლეთ ქართული სამეფო) პირველი ქრისტიანი მეფე მირიანი და მისი წარმომავლობის საკითხი - 2010
ქართლის სამეფო VI საუკუნეში (პოლიტიკური ისტორიის საკითხები) - 2010
ქართლის ცხოვრების უძველესი ნაწილის ქრონოლოგია - 2010
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში - 2010
"ქართლის ცხოვრების" შედგენილობის საკითხი - 2011
VIII ს-ის I ნახევრის ქართლისა და ეგრისის პოლიტიკური ისტორიიდან - 2011
აქემენიდები საქართველოში ქართველთა ცხოვრების მიხედვით - 2011
ბაგრატიონთა ისტორიოგრაფიული მემეკვიდრეობიდან - 2012
მსოფლიო ისტორია (წიგნი) - 2012
საქართველოს ისტორია (წიგნი) - 2012
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში (ერთ წიგნად) - 2012
"ქართველთა ცხოვრების" ზოგიერთი ადგილის გაგებისათვის - 2013
დავით და კონსტანტინეს წამება - 2013
ვახტანგ გორგასლის მეფობის თარიღები - 2013
ვახტანგ გორგასლის მეფობის ხანა - 2013
საქართველოს ისტორიული ატლასი - აფხაზეთი - 2013
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I (ორ წიგნად) - 2013
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II (ორ წიგნად) - 2013
ზოგიერთი ძველი ქართული გეოგრაფიული ტერმინისა და ტოპონიმის განმარტებისათვის - 2014
ვახტანგ გორგასლის მეფობის გადათარიღებისათვის - 2015
საქართველოს ისტორია - 2015
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I (2) (მეთოდოლოგიური აპარატით) - 2015
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II (2) (მეთოდოლოგიური აპარატით) - 2015
"ქართლის ცხოვრება" და საქართველოს ეკლესია - 2016
კაცობრიობა და აზროვნების პროგრესი - 2017
უძველესი პერიოდის ქართულ მეფეთა და პატრიანელთა ქრონოლოგია და ადრეული შუა საუკუნეები - 2017
ქართლის მეფეების და პატრიკიოსების ქრონოლოგია - 2017
შუა საუკუნეების ისტორიოგრაფიაში სომხების, ქართველებისა და სხვა კავკასიური ერების გენეალოგიის საკითხი - 2017
კონფერენციები  
ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, მომავალი - 01-01-1999
თ. ყაუხჩიშვილის 80 წლისთვისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები - 01-01-1999
ს. ჯანაშიას 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო მასალები - 01-01-2000
კავკასია–წარსული და მომავალი - 01-01-2001
ისტორიის ინსტიტუტის 60 წლისადმი მიძღვნილი სესია - 01-01-2001
ქრისტიანული არქეოლოგიის ii კონფერენცია - 01-01-2002
პროფ. ოთარ გიგინეიშვილის დაბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მასალები - 01-01-2002
თსუ–ს საქართველოს ისტორიის კათედრის სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2002
ХХ1 Научная конференция по историографии И источниковедению Истории стран Азии и Африки, тезисы докладов - 01-01-2002
ექვთიმე თაყაიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია - 01-01-2003
აღმოსავლეთ ევროპის კონფერენცია - 01-12-2009
უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია 2012 ხედვა - 01-04-2010
შუასაუკუნეების შესწავლის 45-ე საერთაშორისო კონგრესი - 01-05-2010
საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის უსაფრთხოება და კავკასია - 01-10-2010
ცენტრალური ევრაზიისმცოდნეობის საზოგადოების კონფერენცია - 01-10-2010
ცენტრალური ევრაზიისმცოდნეობის საზოგადოების კონფერენცია - 01-10-2011
ცენტრალური ევრაზიის შემსწავლელი საზოგადოების კონფერენცია - 01-10-2012
საერთაშორისო კონგრესი უმაღლესი განათლების მიმართულებებზე - 01-05-2013
უმაღლესი განათლების დაფინანსება ჩრდ. ამერიკის, ევროპისა და აზიის ქვეყნების მაგალითებზე - 01-06-2013
განათლების სფეროში პროფესიულ ლიდერთა კონფერენცია - 29-10-2013
ქალი ლექტორების მე-6 საერთაშორისო ფორუმი - 06-09-2014
საერთაშორისო კონგრესი შუასაუკუნეების შესწავლის მეცნიერებებში - 13-05-2015
კურსები  
"ქართველთა ცხოვრება" - მატიანე და ისტორია-HIST3125 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  )
„ქართლის ცხოვრება“ - ისტორიული ანალიზი-HIST6150 (  2011/2012;  )
ანტიკური და შუა საუკუნეების უცხოენოვანი წყაროები საქართველოს შესახებ-HIST5231 (  2016/2017;  2017/2018;  2019/2020;  )
ახალი ისტორიის უცხოენოვანი წყაროები საქართველოს შესახებ-HIST5221 (  2018/2019;  )
დესკრიპციო და ისტორია-HIST3210 (  2007/2008;  2008/2009;  )
ისტორია-HIST7110 (  2017/2018;  2019/2020;  )
მსოფლიოს ეკონომიკური ისტორია-HIST1112 (  2008/2009;  )
სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიაში-HIST7330 (  2016/2017;  2019/2020;  )
სამაგისტრო ნაშრომი საქართველოს ისტორიაში-HIST6220 (  2013/2014;  )
საქართველოს ისტორია I-HIST1220 (  2005/2006;  2006/2007;  )
საქართველოს ისტორიის უცხოენოვანი წყაროები I-HIST5130 (  2009/2010;  2010/2011;  2012/2013;  )
საქართველოს ისტორიის უცხოენოვანი წყაროები II-HIST5220 (  2009/2010;  2011/2012;  )
საქართველოს ისტორიის უცხოენოვანი წყაროები-HIST4140 (  2014/2015;  2018/2019;  )
ქართველთა ცხოვრება - ისტორიული ანალიზი-HIST6151 (  2014/2015;  2016/2017;  2018/2019;  )
ქართველთა ცხოვრება - მატიანე და ისტორია-HIST3125 (  2018/2019;  2019/2020;  )
ქართული ბიოგრაფიული და ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თხზულებები-საქართველოს ისტორიის წყარო-HIST4187 (  2019/2020;  )
ქართული ისტორიული აზროვნების ისტორია-HIST5110 (  2010/2011;  )
შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფია-HIST5111 (  2017/2018;  2019/2020;  )
ცხრილი  
ანტიკური და შუა საუკუნეების უცხოენოვანი წყაროები საქართველოს შესახებ-HIST5231
ისტორია-HIST7110
სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიაში-HIST7330
ქართველთა ცხოვრება - მატიანე და ისტორია-HIST3125
ქართული ბიოგრაფიული და ჰაგიოგრაფიული ჟანრის თხზულებები-საქართველოს ისტორიის წყარო-HIST4187
შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფია-HIST5111

მანანა სანაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის დამფუძნებელი, პრეზიდენტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი.

დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიაღმოსავლეთის ქვეყნების ქვეყნათმცოდნის სპეციალობით, თურქეთის განხრით (1975 .).

1979-2004 წლებში  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრაზე მუშაობდა ჯერ ასისტენტად, შემდგომ კი - უმცროს, უფროს და წამყვან მეცნიერ თნამშრომლად.

ამავე უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიდატო (1979 წ.) და სადოქტორო (2002 წ.) დისერტაციები საქართველოს ისტორიაში.

2002  - 2004 წლებში იყო ტექნიკურ უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორი;

1999-2008 წლები იყო შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეურვეო საბჭოს წევრი;

2009 წლიდან არის სკრენტონის უნივერსიტეტის (ა. შ. შ. ) აფილირებული პროფესორი;

2002-2004 წლებში მ. სანაძემ გ. ალასანიასთან ერთად დააფუძნა საქართველოს უნივერსიტეტი. ამის შემდეგ 2014 წლის ივნისამდე იყო ამ უნივერსიტეტის რექტორი.

2015 წლიდან დღემდე ის არის ამავე უნივერსიტეტის პრეზიდენტი.

სპორტული მიღწევები:მ. სანაძეარის სპორტის ოსტატი ჭადრაკში, თბილისის ქალთა ჩემპიონატის ოქროს და საქართველოს ქალთა ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი, ქალთა საკავშირო ჩემპიონატის ორგზის მონაწილე (1968, 1970 წწ.). 

ჯილდოები:

მონოგრაფიისათვის - გლეხობა დასავლეთ საქართველოში XV-XVIII სს.- 1982 წელს დაჯილდოვდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისახალგაზრდა მეცნიერთათვის განკუთვნილი პრემიით.

საქართელოს საგანამანათლებლო სისტემის განვითარებასა და ისტორიის კვლევაში შეტანილი წვლილისთვის 2013 წელს დაჯილდოვდა ბრწყინვალების ორდენით.

2015 წელს ჩინეთის ნაცილონალური გამომცემლობების ფონდმა გამოსცა ბიოგრაფიული წიგნი მანანა სანაძის შესახებ (ჩინურ ენაზე).

 

სამეცნიერო სფერო

მ. სანაძე სამეცნიერო მუშაობის სფეროა საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი არმოსავლეთის ანტიკური ხანისა და შუა საუკუნეების ისტორია. ის არის მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე.გამოქვეყნებული აქვს 70-ზე მეტი ნაშრომი, მათ შორის  მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები, ატლასები. სულ ახლახანს (2017) ა.შ.შ.-ში, გამომცემლობა ედვინ მელენ პრესმა გამოსცა მ. სანაძის მონოგრაფია ორ ტომად.

მ. სანაძის  მეცნიერული თვალსაზრისები თავმოყრილია შემდეგ ძირითად შრომებში:

1. გლეხობა დასავლეთ საქართველოში XV-XVIII სს. 1979. თბილისი. თსუ. გამომცემლობა მეცნიერება;

2. ქართლის ცხოვრება და საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი (ქართლოსიდან მირიანამდე). 2001. გამომცემლობა საქარველოს მაცნე;

3. VI ს-ის ისტორიული ქრონიკა "დავით და კონსტანტინეს წამებაში", 2013. (თანაავტორი გ. არახამია)  საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

4. ქართველთა ცხოვრება: წიგნი III, ქართლის მეფეებისა და პატრიკიოსების ქრონოლოგია (ფარნავაზიდან აშოტ კურაპალატამდე). 2016. საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

5. Chronology of the Georgian Kings and Patriciansof theAncient Period and the Early Middle Ages: volume 1 – The Pagan Georgian Kings, volume 2 – The Christian Georgian Kings and Patricians. 2017. The Edwin Mellen Press.

 

 

საქართველოს ისტორიის პოპულარიზაციის მიზნით შექმნილი შრომები, სახელმძღვანელოები და ისტორიულ-გეოგრაფიული ატლასები:

1. ქართლის ცხოვრება წ. I (1994), წ. II (1998)ადაპტირებული ბავშვებისათვის (თანაავტორი ნ. შოშიაშვილი). თბილისი: ნეკერი.

2. საქართველოს ისტორია წ.1 (ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები). 2003. (თანაავტორი თ. ბერაძე). თბილისი: საქართველოს მაცნე.

3. საქართველოს ისტორიული ატლასი. 2008, თანაავტორები (თ. ბერაძე, კ. თოფურია)

4. შესავალი მსოფლიო ისტორიაში. 2015. წ. I, წ. II (მეხუთე გამოცემა). საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

5 აფხაზეთი: საქართველოს ისტორიული ატლასი. 2013. (თანაავტორები:თ. ბერაძე, კ. თოფურია, ბ. ხორავა). საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

პუბლიკაციები სრულად

 

ლიტერატურული მოღვაწეობა:

მ. სანაძე ავტორია საბავშვო მოთხრობების, რომლებიც ორ წიგნად გამოიცა სათაურით: ბებოს ზღაპრები, 2017, წ. I და წ. II.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი