ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარინე მარინაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი - იურიდიული - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1997-01-09 - 2002-06-21
სსიპ თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი - კონსტიტუციური სამართლის, მუნიციპალური სამართალი - ხარისხის გარეშე - 2002-01-01 - 2005-01-01
თეუსუ - სამართლის - დოქტორი - 2006-12-12 - 2008-12-12
პუბლიკაციები  
მიმოსვლის თავისუფლებისა და საცხოვრებელი ადგილის თავისუფლად არჩევის უფლების ურთიერთმიმართება - 2001
საგანგებო და საომარი მდგომარეობის კანონმდებლობის სრულყოფისათვის - 2002
”ეგვიპტის სამართლებრივი სისტემა - 2003
”თავისუფალი გადაადგილების უფლების არსი და მნიშვნელობა” - 2004
მიმოსვლის უფლება თუ თავისუფლება - 2007
”მიმოსვლის თავისუფლების სუბიექტები საქართველოში” - 2007
”საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ადგილი სამართლის წყაროთა სისტემაში” - 2007
ნარკოტიკი და ნარკობიზნესი - 2008
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი - 2008
საქართველოს კონსტიტუციის მიმართება საერთაშორისო სამართლის ნორმებთან მიმოსვლის თავისუფლების რეალიზაციის შეზღუდვის სფეროში - 2008
მიმოსვლის თავისუფლების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი მოწესრიგება საქართველოში - 2008
ძირითად უფლებათა შეზღუდვის ცნება და სახეები - 2009
ალ. ვაჩეიშვილი, სამართლის ზოგადი თეორია, მეორე გამოცემის რედაქტორი. - 2010
საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებათა განხორციელების ფორმები - 2013
ადმინისტრაციულ დავებში სახელშეკრულებო მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადების გამოყენება, - 2014
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ თანამდებობის დაკავებისა და გადადგომის წესი, - 2016
ფ. სენდსი, სამართალს მოკლებული მსოფლიო - 2016
უმაღლესი იურიდიული განათლება, როგორც თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის განხორციელების აუცილებელი პირობა საქართველოს კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში - 2017
ალ. ვაჩეიშვილი, სამართლის ზოგადი თეორია. შესავალი სოციოლოგიაში. - 2017
კონსტიტუციის გადასინჯვის წესი საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციისა და დაგეგმილი კონსტიტუციური ცვლილებების მიხედვით - 2017
კონსტიტუციის გადასინჯვის წესი საქართველოს მოქმედი და ახალი რედაქციის მიხედვით. - 2018
Обычай и судебный прецедент как источник конституционного права Грузии - 2018
ოჯახის გაერთიანების უფლების ეროვნული და საერთაშორიოს სტანდარტები - 2019
ჩვეულება და სასამართლო პრეცედენტი როგორც საქართველოს კონსტიტუციური სამართლის წყარო - 2019
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სტანდარტები გარემოს დაცვის სფეროში (პრაქტიკის ანალიზი) - 2020
საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის წესი - 2022
კონფერენციები  
სამართლებრივი სახელმწიფოს ცნება და პრინციპები წლის იუბილესადმი მიღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2004
კონსტიტუციის კომენტარები - 01-01-2004
მედიასთან ურთიერთობის ძირითდი პრინციპები - 01-01-2005
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია - 01-01-2007
Integration of the republic of Azerbaijan to the international community and modern development trends of law science in building legal state - 14-12-2018
IV საერთაშორისო კონფერენციის "თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები - 16-09-2021
თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები - 30-09-2022
სამართლის აქტულაური საკითხები - 31-05-2023
კურსები  
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფო მოწყობის სამართალი (ნაწილი I)-LAWB1210 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
კონსტიტუციური სამართალი 1 – სახელმწიფო მოწყობის სამართალი-LAWB1220 (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფოს მოწყობის სამართალი (ნაწილი II)-LAWB1215 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
კონსტიტუციური სამართალი 2 – ადამიანის ძირითადი უფლებები-LAWB2130 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2022/2023; )
პოლიტიკური პარტიების სამართალი-LAWP5510 (  2015/2016; )
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი I-LAWPA5210 (  2005/2006; )
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი-LAWB2140 (  2008/2009; 2009/2010; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2022/2023; )
საკუთრების კონსტიტუციურ–სამართლებრივი საფუძვლები-LAWP5490 (  2014/2015; 2015/2016; 2022/2023; )
სამართლის მეთოდები-LAWB1130 (  2009/2010; )
საჯარო სამართლის საფუძვლები-LAWPA5370 (  2009/2010; )
შესავალი სამართალმცოდნეობაში-LAWB1135 (  2017/2018; 2018/2019; 2022/2023; )
ცხრილი  
კონსტიტუციური სამართალი 1 – სახელმწიფო მოწყობის სამართალი-LAWB1220
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფო მოწყობის სამართალი (ნაწილი I)-LAWB1210
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფოს მოწყობის სამართალი (ნაწილი II)-LAWB1215

მარინე მარინაშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული  პროფესორი, სამართლის დოქტორი, უძღვება სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებში სალექციო კურსებს. მისი სამეცნიერო კვლევის ინტერესია კონსტიტუციური სამართლის საკითხები. არის ახალგაზრდა მეცნიერთათვის გრანტისა და ილ. ჭავჭავაძის სტიპენდიის გამარჯვებული. გავლილი აქვს ტრენინგები ადგილობრივითვითმმართველობისადამმართველობისორგანოებისმოხელეებისთვის, სემინარი ადამიანისუფლებათადაძირითადთავისუფლებათადაცვისევროპულკონვენციაზე, ტრენინგი ადამიანისუფლებათადაცვისსაერთაშორისომექანიზმების შესახებ, სემინარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე და სხვ. არის 14 სტატიის და ერთი მონოგრაფიის ავტორი, არა ერთი წიგნის, რედაქტორი.  ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი