ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დომნა კარანაძე
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti dasavleT evropis enebisa da literaturis fakulteti - - ბაკალავრი - -
ინგლისური წიგნი საქართველოში - სტუდენტთა სწავლევის მეთოდიკა - ხარისხის გარეშე - 2009-02-12 - 2010-02-12
ბრიტანეთის საბჭო - მასწავლებელთა თრეინინგი - ხარისხის გარეშე - 2010-03-22 - 2010-06-16
ნოთინგემის უნივერსიტეტი - CELTA-ს კურსი მასწავლებლებისათვის - ხარისხის გარეშე - 2011-03-06 - 2011-03-08
ბრიტანეთის საბჭო, TTI School of English - მასწავლებელთა თრეინინგი - ხარისხის გარეშე - 2011-05-13 - 2011-04-17
ინგლისური წიგნი საქართველოში - სტუდენტების მომზადება ELT–ს გამოცდისათვის - ხარისხის გარეშე - 2012-01-16 - 2012-01-16
პუბლიკაციები  
ინგლისელი მწერლების კ.გამსახურდიასეული ტარგმანები - 1999
ინგლისური მწერლობა ქართულ კრიტიკულ ლიტერა - 2003
გამოყენებითი ლინგვისტიკის ელემენტები მოზნობრივი ინგლისური ენის სწავლებისას ქართველი სტუდენტებისათვის - 2003
ინგლისელი პოლიტიკოსები საქართველოში” (XX საუკუნის 20-იანი წლების ქართული პერიოდიკის მიხედვით) - 2004
From the History of English and Georgian Cultural relationship in the 1920-s. - 2005
გამოყენებითი კონტექსტუალური ინგლისური ქართველი სტუდენტებისათვის - 2005
”ელისაბედ ორბელიანისეული თარგმანის როლი ინგლისურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობების განვითარებაში - 2005
”The Georgian Messenger-ის როლი ინგლის-საქართველოს პოლიტიკური ურთიერთობის განვითარებაში - 2005
ვარლამ ჩერქეზიშვილის პუბლიცისტური მემკვიდრეობა - 2005
First English Politicians in Georgia - 2006
The Role of"The Georgian Messanger"in the development of the Political Relationship between Georgia and England. - 2009
English writers in Georgian Critical Literature - 2009
"Veliko British"Phenomenon in Georgian Press - 2012
The newspapers"The Georgian Messanger and The Georgian Mail. - 2012
21 საუკუნის გამოწვევები შეფასებასა და სწავლებისათვის - 2015
კოლაბორაციული მეთოდის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლების პროცესში - 2017
კონსტრუქტივიზმი, როგორც უცხო ენების სწავლების ახალი პარადიგმა - 2017
უცხო ენების სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე სტრატეგიები - 2017
მასწავლებელსა და სტუდენტს შორის პოზიტიური ურთიერთობების განვითარებისათვის - 2018
შემოქმედებითი და კრეატიული აზროვნების განვითარება ინგლისური ენის სწავლების პროცესში - 2018
მედია წიგნიერება და მისი მნიშვნელობა მიზნობრივი ინგლისურის სწავლების პროცესში - 2018
გამოყენებითი ლინგვისტიკის მიდგომები ინგლისურ ენაზე აზროვნების განვითარებისათვიე - 2018
შემოქმედებითი და კრეატიული აზროვნების განვითარება ინგლისური ენის სწავლების პროცესში - 2018
ტრანსცენდენტალიზმის თეორიის შესახებ - 2019
ინგლისურ ენაში მოდალური ზმნის თავისებურებათა გააზრება მედიაწიგნიერების კონტექსტში - 2019
„The Georgian Messenger და The Georgian Mail-ინგლისურ-საქართველოს ურთიერთობის კონტექსტში“ - 2019
“თარგმნითი ტრანსფორმაციები გამონათქვამის ლექსიკურ კომპონენტთა დონეზე ვაჟა-ფშაველას “შვლის ნუკრის ნაამბობის” ინგლისურ თარგმანებში” - 2020
აბსტრაქტული სახელის სუფიქსური წარმოება თანამედროვე ინგლისურში - 2023
კონფერენციები  
ტექნიკური გერმანული ენა - თეორია და პრაქტიკა - 01-06-2012
საერთაშორისო კონფერენცია"ენა, კულტურა, სამყაროს ხატი" - 21-01-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 24-05-2017
მერვე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 18-09-2017
საუნივერსიტეტო კონფერენცია ფილოლოგიაში - 23-05-2018
პროფ. თამაზ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 03-10-2018
საუნივერსიტეტო კონფერენცია ფილოლოგიაში - 20-11-2018
CODFREURCOR-ის (ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ფრანკოფონიური ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო კოლეგია) მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია „ეროვნული ლიტერატურა თარგმანი“ - 02-09-2020
კურსები  
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1145 (  2013/2014; 2014/2015; )
ინგლისური ენა I-ENGL114000PR (  2007/2008; )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2010/2011; 2013/2014; )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1247 (  2017/2018; 2018/2019; )
ინგლისური ენა II-ENGL124000PR (  2007/2008; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2007/2008; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2015/2016; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2014/2015; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3149 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2008/2009; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; )
ინგლისური ენა მედიკოსებისათვის-MEDE1125E (  2023/2024; )
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა-EDUC3142E (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა-ENGL4135 (  2014/2015; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ინგლისური მიზნობრივი ენა I (პოლიტიკა)-ENGL3120 (  2011/2012; )
ინგლისური მიზნობრივი ენა I (საქმიანი)-ENGL3130 (  2011/2012; )
ინგლისური მიზნობრივი ენა II (საქმიანი)-ENGL3230 (  2010/2011; 2011/2012; )
ინგლისური სასწავლო მიზნებისთვის-ENGL1153 (  2007/2008; )
ინგლისური საშუალო, ეკონომიკა და ბიზნესი-ENGL115100PR (  2008/2009; 2010/2011; )
ინგლისური საშუალო, ჟურნალისტიკა-ENGL114100PR (  2009/2010; )
ინგლისური საშუალო, სამართალი-ENGL113100PR (  2008/2009; )
მედიის ენა-MLAN2210E (  2018/2019; )
მიზნობრივი ინგლისური ენა (პრესის ენა) C I-ENGL5212 (  2018/2019; )
პედაგოგიური პრაქტიკა სკოლაში-EDUC4210 (  2019/2020; )
პედაგოგიური პრაქტიკა-PEDP4210E (  2019/2020; )
სადისერტაციო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-LING7340 (  2016/2017; )
სამაგისტრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL6110 (  2012/2013; 2013/2014; )
ცხრილი  
ინგლისური ენა მედიკოსებისათვის-MEDE1125E

დომნაკარანაძე- ფილოლოგიისდოქტორი,  საქართველოსუნივერსიტეტისჰუმანიტარულიფაკულტეტისასოცირებულიპროფესორი. გამოქვეყნებულიაქვსსამეცნიეროსტატიებიდამონაწილეობააქვსმიღებულიროგორცსაერთაშორისო,  რესპუბლიკურდაადგილობრივკონფერენციებში. მასაგრეთვეგავლილიაქვსსაერთაშორისოტრენინგებიისეთთემატიკაზე, როგორიცაა: უცხოენებისშესასწავლისალექციოკურსისშექმნა;დამუშავებადაგამოყენებაონლაინრეჟიმში;განათლებისსტრატეგიები;განათლებისსტრატეგიებიევროპაში;კომუნიკაციისმართვა; 21-ესაუკუნისშეფასებებისადასწავლებისუნარები (ონლაინ ტრეინინგი);ინგლისურიენისსწავლებისგზებისფორმირებისათვის (ონლაინ ტრეინინგი);ცოდნისრეპრეზენტაციისტექნიკა;პროფესიულიკომუნიკაცია – ინგლისურიენადიპლომატიაში;პროფესიულიკომუნიკაცია – ინგლისურიენასაერთაშორისოურთიერთობებში;სწავლებისასკვლევითიაქტიობა;სტუდენტთაწარმატებულიმომზადება ELT-ისგამოცდისათვის;კომუნიკაციურიდიდაქტიკადაინტერკულტურულიკომუნიკაციები;ენებიგლობალიზაციისეპოქაში;უცხოენებისონლინსწავლებისმოდული; მასწავლებლის განვითარებისათვის CELTA დონის კურსი; ინგლისური ენის სწავლება, მოთხრობა, პოეზია და ხალხური სიმღერები; ონლაინ ტრეინინგი დაწყებითი დონის მასწავლებლებისათვის; როგორ დავეხმაროთ სტუდენტს ინგლისური ენის სწავლაში; იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი