ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მიშა კორძახია
მოწვეული ლექტორი

სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნესტექნოლოგიები - დოქტორი - 1996-03-09 - 2022-05-13
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა - მაგისტრი - 2015-01-09 - 2019-01-07
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა - ბაკალავრი - 2015-01-09 - 2019-01-09
პუბლიკაციები  
საქართველოში შრომის ბაზრის სახელმწიფო კონტროლის გაძლიერება პანდემიური კრიზისის პირობებში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გაძ ლი ერ ება პან დე მი ური კრი ზი სის პი რო ბებ ში - 2021
კონფერენციები  
შრომის კანონმდებლობა - 01-01-1900
- 01-01-1900
სამეცნიერო პროექტები  
-
-
კურსები  
ევროპის კავშირის შრომის სამართალი-LAWC5270 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2023/2024; )
შრომის სამართალი-LAWB3240 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
ცხრილი  
შრომის სამართალი-LAWB3240

მიშა კორძახია- მოწვეული სპეციალისტი, საქართელოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. უძღვება შრომის სამართლის კურსს. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი მიღებული სამართალმცოდნეობაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. გავლილი აქვს ადგილობრივი და საერთაშორისო დონეზე დამატებით სასწავლო კურსები შრომის სამართლისა და შრომითი ურთიერთობების საფუძვლებში. აქვს შრომის საერთაშრისო ორგანიზაციის მიერ გაცემული კვალიფიკაცია შრომის სამართლის სფეროში შემდეგი მიმართულებებით: შრომის კანონმდებლობის სრულყოფის, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემოქმედების, შრომის დაცვისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების, დასაქმებისა და სახელფასო პოლიტიკის, სოციალური უზრუნველყოფისა და ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის, დედობის დაცვის პოლიტიკისა და ბავშვთა შრომის აკრძალვის, ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლისა და სოციალური დიალოგის სისტემის განვითარების, აგრეთვე სხვა შრომით ურთიერთობასთან თანმდევი მიმართულებებით. ზემოაღნიშნული მიმართულებებით თავად გააჩნია სატრენინგო და სასემინარო მუშაობის გამოცდილება. საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აღიარებულია მისი, როგორც ტრენერის კვალიფიკაცია.  


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი