ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარიამ გოგიჩაძე
პროფესორი
დოქტორი
მედიცინის დეპარტამენტი
,ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


განათლება  
თბილისის სახ. უნივერსიტეტი - ბიოლოგიის - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1966-01-01 - 1971-01-01
ი.ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი - ნეიროფიზიოლოგია - დოქტორი - 1971-01-01 - 1975-01-01
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტო - ბილოგიის / ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია/ ნეიროფიზიოლოგია - დოქტორი - 1979-10-15 - 2005-06-05
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CUQOUbUAAAAJ
Изменения некоторых электрографических показателей структуры цикла бодрствование-сон кошек на фоне алкоголизации и отмене этанола. - 0
О функциональной дифференциации миндалевидного комплекса. , 1981. - 0
Influence of COVID-19 Conditions on Sleep Alterations of Georgian and Foreign Students at the University of Georgia: A Cross Sectional Study - 0
Поведенческие и электроэнцефалографические эффекты раздражения головки хвостатого ядра - 1972
Влияние электролитического повреждения головки хвостатого ядра на условно-рефлекторную деятельность и цикл бодрствование сон. - 1975
О корреляции электрической активности сенсомоторной коры и хвостатого ядра. - 1975
Влияние раздражения и повреждения хвостатого ядра на электрическую активность коры и цикл бодрствование-сон - 1975
Влияние низкочастого электрического раздражения хвостатого ядра на электрическую активность коры и цикл бодрствование-сон. - 1976
Активация и инактивация пищедвигательго условного рефлекса в ответ на раздражнение подкорковых структур головного мозга. - 1976
Динамика возбудимости хвостатого ядра в различных фазах цикла бодрствование-сон. . - 1976
О роли хвостатого ядра в регуляции цикла бодрствование-сон - 1979
Динамика электрической активности латеральной и медиальной части миндалины при различных уровнях эмоционального напряжения крыс. and neurochemical aspects of Nalbuphine-induced disorders of sleep-wakefulness structural Динамика электрической активности латеральной и медиальной части миндалины при различных уровнях эмоционального напряжения крыс. - 1980
Электрофизиологическое исследование роли подкорковых ядер в пищевом поведении кошек - 1980
Роль хвостатого ядра в регуляции цикла бодрствование-сон. - 1984
Влияние острой алкогольной интоксикации на цикл бодрствование-сон у лабораторных животных - 1986
Динамика электрической активности хвостатого ядра в цикле бодрствование-сон. - 1987
The effect of alcohol intoxication on the structure of sleep-wakefulness cycle. - 1988
Влияние разных доз этанола на структуру цикла бодрствование сон кошек - 1989
ეთანოლის სხვადასხვა დოზის გავლენა ვირთაგვების ავდაცვითი ქცევის გამომუშავებაზე - 1994
Effects of bilateral isolation of amygdala on the sleep-wakefulness cycle structure in alcoholized animals - 1999
Influence of short-term alcoolisation on the dynamics of some cortical electrical activity and REM in sleep-wakefulness cycle of the cat - 1999
Влияние высоких доз этанола на спонтанную электрическую активность коры и структуру цикла бодрствование-сон. - 1999
О функциональной дифференциации амигдалы крыс. - 1999
Effect of activation and inactivation of the brain opiate receptors on the sleep-wakefulness cycle - 2000
Influence of Cyclodole on the Sleep-Waking Cycle in Cats. - 2000
Dynamics of some parameters of cortical electrical activity in sleep-wakefulness cycle during alcoholization - 2000
Dynamics of the level of excitability and activity of the brainstem and diencephalic ascending activity structures in the sleep-wakefulness cycle - 2001
Effect of Plaferon-LB on Morphine Induced Structural Changes in Sleep-Waking Cycle. - 2001
Modulating effects of Plaferon-LB on the structure of Sleep-Wakefulness Cycle - 2001
High doses ethanol effects on the structure of the sleep-wakefulness cycle in rats - 2002
. Effect of Tramadol and Nalbufin on the Structure of Cat’s Sleep-Wakefulness Cycle - 2002
Effects of Short-Term Alcoholization on the Sleep-Wakefulness Structure in the Cats - 2002
Influence of amytriptiline and moclobomide on the Sleep-wakefulness cycle in cats - 2002
Influence of some Analgesics on the Structure of Sleep-Waking Cycle - 2002
Effect of morphine on general behavior and sleep-wakefulness cycle structure in cats. - 2003
What is an antagonistic profile of Naloxon against Tramadol effects? - 2003
Neurophysiological and neurochemical aspects of Nalbuphine-induced disorders of sleep-wakefulness structural cycle - 2003
Dependence of REM sleep latency on the level of prior wakefulness. - 2003
Influence of Nialamide on sleep-wakefulness cycle and correction of side effects through the regulation of brain metabolism - 2003
Effect of Selective and Complete REM Sleep Deprivation on the Sleep-Wakefulness Cycle Structure in Depressive Outpatients - 2003
The influence of endogenous opioid peptides on the sleep-wakefulness cycle - 2004
Effects of different doses of ethanol on the elaboration of active avoidance reaction in rats. - 2004
Influence of acute administration of high doses of ethanol on some features of the sleep-wakefulness cycle in rats. - 2004
Effect of Plaferon-LB on dynamics of sleep parameters during Morphine administration. - 2004
The role of the opiod system in regulation of sleep-wakefulness cycle. - 2005
Effects of social isolation and partial light deprivation on the procession of learning and memory trace consolidation in rats. - 2006
Influence of different doses of Naloxone on the motivational-emotional behavior of the rats. - 2006
Influence of opioid system antagonistes on learning and memory trace consolidation in the rats. - 2006
Об участии хвостатого ядра в регуляции медленноволновой фазы сна. - 2006
"Depressive" rat's learning under the action of amitriptyline - 2007
Cognitive deficit in the animal model of depression - 2008
Sleep Disorders after Bilateral Damage of the Basolateral Amygdala - 2008
Cognitive deficit in the animal model of depression - 2008
Opioid System of the Brain and Ethanol. Georgian Medical News (169). 60-5. - 2009
Dynamics of electrical activity of the caudate nucleus in the sleep-wakefulness cycle - 2009
Sleep disorders and disturbances in memory processing related to the lesion of the caudate nucleus - 2009
The Effects of Inactivation of Endogenous Opioid System on the Sleep-Wakefulness Cycle - 2010
Correlation of sleep disorders and the memory processing at ethanol administration. - 2010
Comparative study of memory processing in “depressive” and “non-depressive” rats using passive avoidance test at one-time activation or inactivation of opioid system - 2010
The Amygdala and the Sleep-Wakefulness Cycle., - 2010
The dynamics of sleep-wakefulness cycle of “depressive” and “non-depressive” rats at activation and blocking of the opioid system. - 2010
Endogenous opioid system and sleep-wakefulness cycle: influence of Naloxone on sleep and waking in cats. - 2010
Role of opioid system in learning and memory trace consolidation processes in “Depressive” and “Nondepressive” Rats. 9th “Gagra Talks”. Abstract Book. P.60. - 2010
Brain integrative activity in “depressive” and “non-depressive” rat - 2012
The signs of depression in” depressive” and” non-depressive” rats–Correlation with density of μ-receptors in the brain structures - 2013
Influence of the different doses of ethanol on the integrative activity of the brain - 2013
Dorsomedial amygdala and motivational-emotional aspects of sleep-wakefulness cycle - 2013
Development of Tolerance to Ethanol in the Sleep-Wakefulness Cycle. - 2013
The signs of depressiveness in “depressive” and “non-depressive” rats - correlation with density of µ-receptors in the brain structures - 2013
Alterations of the Structure of the Sleep-Wakefulness Cycle at Development Tolerance to Ethanol - 2013
Basolateral Amygdala and Motivational-Emotional Behavior. - 2013
Development of Tolerance to Ethanol in the Sleep-Wakefulness Cycle. . - 2014
The structure of the sleep-wakefulness cycle and memory processing in ‘depressive’ and ‘non-depressive’ rats. - 2015
Effects of low and high frequency electrical stimulation on the structure of sleep-wakefulness cycle. - 2017
. Sleep disorders and the memory processing at ethanol administration - 2017
Effects of a Gut Microbiome Toxin, p-Cresol, on the Indices of Social Behavior in Rats. - 2018
Sleep disorders and the memory processing at ethanol administration - 2018
Basolateral Amigdala and motivational and emotional behavio - 2018
Alcoholism – neuro-pathophysiology, health promotion challenges - 2019
ალოჰოლიზმი ნეორო-პათოფიზიოლოგია ჯანდაცვის გამოწვევები. - 2019
Investigation of Sleep Patterns in the UG Foreign Students Regarding to Stressogenic Factors and Depression (Pilot Study)” - 2020
Covid-19 pandemic’s impact on the student’s sleep patterns at the University of Georgia - 2022
Neurophysiologic Processes of Memory in Dreams. 2022; - 2022
Influence of COVID-19 Conditions on Sleep Alterations of Georgian and Foreign Students at the University of Georgia: A Cross Sectional Study - 2023
კონფერენციები  
- 01-01-1900
- 01-01-1900
ფიზიოლოგთა საკავშირო ყრილობა - 25-09-1975
ელექტროფიზიოლოგიის თანამედროვე პრობლემები - 16-09-1980
ბიოლოგიის თანამედროვე პრობლემები - 18-09-1980
სტრიატუმი და ქცევა ნორმასა და პათოლოგიაში - 10-10-1984
ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგია - 26-05-1986
ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია - 25-09-1986
ფიზიოლოგთა საკავშირო ყრილობა - 27-09-1987
ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგია - 10-06-1994
ჯანმრთელობა და წამალი - 25-09-2004
ევროპის ნევროლოგიური ფედერაციის მე-12 კონგრესი - 22-08-2008
ნეირომეცნიერებების ფუნდამენტური საკითხები - 07-10-2010
ძილის მედიცინის მსოფლიოს მე5 კონგრესი - 28-09-2013
ევროპის ძილის კვლევის საზოგადოების 22-ე კონგრესი - 16-09-2015
ძილის მსოფლიოს ფედერაციის მე-7 კონგრესი - 30-10-2015
ძილის მსოფლიოს კონგრესი - 07-10-2017
WASM - 16-03-2022
X Congress of ASRS - 29-03-2023
კურსები  
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია III-MD2110E (  2017/2018; 2022/2023; )
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია III-MD232110E (  2023/2024; )
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია II-MD1210E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია I-MD231110E (  2023/2024; )
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია IV-MD2210E (  2017/2018; 2018/2019; )
ადამიანის ფიზიოლოგია-NRSI1220 (  2016/2017; )
ადამიანის ფიზიოლოგია-NRSI1220E (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
ნევროლოგია (კურაციული)-MD4220E (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
პათოლოგიური ფიზიოლოგია-NRSI2120E (  2016/2017; 2017/2018; )
ცხრილი  
ადამიანის სხეული - სტრუქტურა და ფუნქცია III-MD232110E
მარიამ გოგიჩაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის  ჯანდაცვის მეცნიერების    სკოლის ასოცირებული პროფესორი 2015 წლიდან, სრული პროფესორი (2021); PhD (1979წ,) ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (2005წ). უძღვება ადამიანის ფიზიოლოგიისა კურსებს ინგლისურენოვანი პროგრამის ფარგლებში საბაკალავრო სწავლების  საფეხურზე. სამეცნიერო საქმიანობა  ფოკუსირებულია ნეირომეცნიერების სფეროში. საქართველოს უნივერსიტეტში მისი ხელმძღვენელობით მიმდინარეობს უცხოელი სტუდენტების ძილის პარამეტრების კვლევა დეპრესიისა და სტრესოდენური ფაქტორებთან კორელაციაში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის -„ ძილ- ღვიძილის ციკლის შემსწავლელი თ.ონიანის ლაბორატორიის“, ბაზაზე,  სადაც იგი წამყვანი მკვლევრია, ჩართულია  ძილ-ღვიძილის ციკლის, დასწავლა/მეხსიერების  პროცესების, ადიქციის  მექნიზმების  კვლევებში. გამოქვეყნებული აქვს 85-მდე სამეცნიერო შრომა. იგი მონაწილეობს საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრსების მუშაობაში. აქვს სამეცნიერო, მათ შორის საერთაშორისო, გრანტებით დაფინანსებულ პროექტებში მუშაობის გამოცდილება ISTC-ის  კვლევითი გრანტი - G-391; Program SCOPES, Institutional Partnership Project – IZ74Zo_1374159 (შვეიცარია). ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი