ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ელისო ყვავაძე
პროფესორი
დოქტორი
არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Shuh7p8AAAAJ
Patterns in recent and Holocene pollen accumulation rates across Europe – the Pollen Monitoring Programme Database as a tool for vegetation reconstruction. - 0
The results of palynological research of contents of small glass perfume bottles of Classical period from Kanchaan Cemmetery Site (Western Georgia). - 0
Новые данные к стратиграфии и палеогеографии голоцена Колхидской низменности по палинологическим данным. - 1982
О сохранности пыльцы Castanea sativa Mill. в современных отложениях Западной Грузии. - 1983
Новые данные о меотической флоры Гурии. - 1983
пыльцевой продуктивности некоторых представителей семейства Taxodiaceae - 1983
Электронно-микроскопическое исследование морфологических особенностей пыльцевых зерен Cryptomeria japonica D.Don.,Sequoia sempervirens (Lamb.)Endl., Taxodium distichum (L.) Rich. - 1984
Палинологическая характеристика верхнеплейстоценовых отложений Сухуми. - 1984
Голоценовая история развития растительности Гагрского хребта в голоцене. - 1985
Ископаемые растения меотических отложений Абхазии - 1986
Электронно-микроскопическое исследование скульптуры поверхностной оболочки пыльцевых зерен Sciadopitys verticillata Sieb.et Zucc. - 1986
Семейство Taxodiaceae в меотической флоре Западной Грузии. - 1987
О миграции верхнегорных поясов растительности позднего голоцена в долине р. Амткел (Абхазия). - 1987
Subrecent spore-pollen spectra and their relation to recent forest vegetation of Colchis (Western Georgia, USSR). - 1987
Пыльца таксодиевых и ее особенности. - 1988
Вариабельность пыльцы Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc. - 1988
Содержание привносной пыльцы древесных в субфоссильных спорово-пыльцевых спектрах Кавказа и Карпат. - 1988
Ультраструктура спородермы некоторых голосеменных (Metasequoia, Cunninghamia, Sciadopitys). - 1988
Первая верхнепалеолитическая стоянка на Ждавахетском плоскогорье (Баврская пещера ). - 1988
Динамика растительности окрестностей Эшерского городища (Абхазия). - 1988
Ботанические материалы из Эшерского городища. Тез Междун.конф. - 1988
Растительность и климат голоцена Абхазии. - 1989
Der altpalaolitische Fundplatz Dmanisi in Georgia (Kaukasus). - 1989
Результаты палинологического и геоморфологического изучения озер Кельского вулканического нагорья (Вост. Грузия). - 1990
Спорово-пыльцевые спектры поверхностных проб из широколиственных лесов Кинтришского и Цискарийского заповедников (Аджария). - 1990
Палинологическая характеристика шельфовых отложений Нового-Афона. - 1990
Subrecent spore-pollen spectra and their relation to recent vegetation in Abkhazia (North-Western Georgia, USSR). - 1990
Позднепалеолитический человек и окружающая его среда в Южной Грузии. В сб. Человек и природа в древнекаменном веке. - 1990
Correlation of subfossil pollen spectra with recent vegetation of the eastern border of the Trialety range (the Tbilisi environs). - 1991
О возможности распознования переотложенной пыльцы в голоценовых отложениях (на примере Кавказа). - 1991
Интерпретация спорово-пыльцевых спектров экскрементов животных. - 1992
Палинологическая характеристика донных отложений ледниковых озер Кавказского заповедника. - 1993
Spore-pollen spectra of surface samples from Zelkova forest in the Babaneuri Reservation. - 1993
On the interpretation of subfossil mountain spore-pollen spectra. - 1993
1993. Subfossil pollen spectra of the steppe regions of East Georgia. - 1993
Palynologocal studies of Holocene lake sediments in the neadwaters of the river Bezymianka (West Caucasus). - 1994
Палинологическая характеристика серии озерныз и болотных отложений голоцена в истоках реки Закан ( Зап. Кавказ). - 1994
Общие черты распределения растительного покрова Абхазии в связи с тепло- и влагообеспеченностью климата в голоцене (по палинологическим данным отложений приморской низменности и шельфа). - 1994
Peculiarites of recent pollen spectra of lake sediments in the Caucasus. - 1995
Redeposited pollen in recent and Holocene sediments of the Caucasus mountains. - 1996
Lake status records from the Formed Soviet Union and Mongolia: documentation of the Database. - 1996
Recent pollen spectra of the mountain forest of the Lagodekhi Reservation (East Georgia). - 1996
Palynological studies of lake and lake-swamp sediments of the Holocene in the high mountains of Arkhyz (Western Caucasus). - 1996
Important archeological discovery in Kakheti (East Georgia) in connection with palaeobiological data. - 1997
The perspective of the coprolitical study of mammals by pollen analysid for solution of palaeoecological and ethological problems. - 1997
Botanical collections in Georgia. - 1997
Reflection of athropogenic activity in pollen spectra of bottom sediments of Lake Shavi (East Georgia). - 1998
Subfossil pollen spectra of flood-plain forest of Pterocarya pterocarpa in the Alazani Valley (East Georgia). - 1998
Present-day and mid-Holocene biomes reconstructed from pollen and plant macrofossil data from the Formed Soviet Union and Mongolia. - 1998
Palynologische Untersuchungen. Euroasia Antiqua. Zeitschrift fur Archeologie Eurassiens.Band 4, - 1998
Last Glacial Maximum biomes reconstructed from pollen and plant macrofossil data from northern Eurasia. - 1999
The results of palynological studies of sediments from the cultural strata of the Late Bronze and Early Iron in the steppe region of Georgia. - 1999
The first results of Pollen Monitoring Programme in the Caucasus mountains (Georgia). - 1999
Redeposited Aparamorphs from Holocene lake sediments of Caucasus. - - 2000
The role of pollen transport by wind in the formation of recent pollen spectra of Chernogora (Ukrainian Carpathians). - 2000
Last glacial maximum biomes reconstructed from pollen and plant macrofossil data from northern Eurasia - 2000
Annual modern pollen deposition in the foothills of the Lagodekhi Reserve (Caucasus, East Georgia), related to vegetation and climate. - 2001
Some comments on spatial variation in arboreal pollen deposition: first records from the Pollen Monitoring Programme (PMP). - 2001
Relationship between biodiversity of recent pollen spectra and vegetation of beech forests in Caucasus and Carpathian Mountains. - 2002
Daleki transport ziarn pylku jako glawny czynnik formowania wspolczesnych spektrow pylkowych w probach powierzchniowych szczytowych partii Karpat. (Wind pollen transport as a main factors of forming recent pollen spectra in the surface samples of highes part of the Carpathian Mts.) - 2002
Vorbericht zur 3. Grabungskampagne am Didi Gora im Jahre 1999. Mit einem Anhgang zu den Auswertungsarbeiten im Jahre 2000 (Kachetien/Georgien). - 2002
Pollen-vegetation relationships along an altitudinal transect in southern Georgia, Caucasus. - 2003
Zelkova carpinifolia (Pall.)Dipp. in Holocne sediments of Georgia as a climatic optima signal. - 2003
Palynological investigations of two burial mounds of the Middle Bronze Age of Tkemlara (Eastern Georgia) - 2003
The remains of Gossipium, Linum and sheep hairs as textile fibers of cotton, flax and wool in palynological material from Bronze Age burials. Palyno-Bulletin - 2006
The use of fossillized honey for palaeocological reconstruction: a palynological study of archaeological material from Georgia. - 2007
A 5600-year history of changing vegetation, sea level and human impacts from the Black Sea coast of Georgia - 2007
The first find in southern Georgia of fossil honey from the Bronze Age, based on palynological data - 2007
Ten years monitoring of arboreal pollen in Lagodekhi Reservation. In: Edited by L.Kalnina and E.Luksevics - 2007
Preliminary results of pollen deposition in vineyard of Kvemo-Magaro village (Kakheti, Georgia): comparison between pollen traps and surface soil samples. - 2007
Позднеплейстоценовая и голоценовая история развития ландшафтов окрестностей Цалка (Южная Грузия) по палинологическим данным озерных и почвенных образований. - 2007
The results of palynological investigation of Paravani Kurgan. - 2007
Calluna vulgaris and Spiranthes amoena in the Colchis mire flora: weeds or relicts? - 2007
Pollen, seeds and flowers from Tsitsamuri Grave (IV-VI Cent. A.D., Environs of Tbilisi). - 2007
Palaeobotanical remains from the 1-th Cent.A.D. Palace of Dedoplis Gora (Georgia). ). - 2007
Botanical and zoological remains from an early medival grave at Tsitsamuri,Georgia - 2007
Non pollen Palynomorphs as an important object for solution of archaeological problems - 2008
Fibres of silk,cotton and flax in a weaving workshop from the first senture A.D. palace of Dedoplis Gora, Georgia - 2008
Modelling Late Quaternary changes in plant distribution, vegetation and climate using pollen data from Georgia, Caucasus - 2008
Ecological effects of Holocene Sea-level Rice on the Eastern Black Sea coas. - 2008
The krummholz beech woods of Mt.Tavkvetili (Javakheti Plateu, Southern Georgia) – a relict ecosystem - 2008
Long-Distance-Transported Pollen In Trap Material From The Lagodekhi Reservation(Georgia). - 2008
Moddern pollen maps for Georgia, Caucas - 2009
Non Pollen Palynomorphs in traps material from Lagodekhi Reservation (Georgia) - 2009
30,000-year-old wild flax fibers - 2009
Non Pollen Palynomorphs in archaeological materials. G. Gambashidze(Ed.) - 2009
Palaeoenvironmental reconstruction of Dmanisi site based on palaeobotanical data (Georgia) - 2009
Food spectrum of Coccinella septempunctata L. in the urban habitats of Tbilisi (Georgia). - 2009
Report on archaeological work carried out on Gadachrili Gora in 2006-2007 - 2010
The Bronze Age first-kit, according to palaeobotanical data from archaeological sites in Georgia. - 2010
. Environment and agriculture of ancient Vani (Western Georgia) according to archaeobotanical and palynological data - 2010
Estimating absolute pollen productivity for some European Tertiary-relict taxa - 2010
Comparing pollen spectra from modified Tauber traps and moss samples: examples from a selection of woodlands across Europe - 2010
The significance of zoological microremains in palynological samples for studying environmental change and past biodiversity - 2010
The main characteristics of the Non-Pollen Palynomorphs (NPP) from the archaeological layers of Dzudzuana and Satsurblia cave (western Georgia) - 2010
. Results of palynological study of organic remains from Khovle Burials. - 2010
Palynology of the Paravani Burial Mound (Early Bronze Age). - 2010
The Pollen Production and yeld in vineyard of kakheti according to the results of pollen monitoring - 2010
The history of the flora and vegetation of Georgia - 2011
Palaeoenvironmental change in Imereti (western Georgia) during the upper palaeolithic period according to palynologycal data of cave materials. - 2012
Pollen and non-pollen palynomorphs in organic residue from the hoard of ancient Vani (western Georgia) - 2013
Archaeological Investigations at Chobareti in Southern Georgia, the Caucasus - 2013
Palynological and palaeobotanical data about Bronze Age medicinal plants from archaeological sites in Georgia - 2013
The palynological studies of the materials obtained in 2009 from the cultural layers and burials of the Classical period akevi site. In: Paut the Nokalal Everill (ed). Archaeological excavations 2001-2010 Anglo-Georgian Expedition to Nokalakevi 2001-2010, Nokalakevi-Tsikhegoji-Archaeopolos, - 2014
Some popular medicinal plants and diseases of the upper Palaeolothic in Western Georgia. - 2015
New palynological data from Early Bronze Age Georgia, the Southern Caucasus - 2015
Tetritskaro (Nadarbazevi) Burial Mound 2:bread,ruck and the Bedeni Period.In.:M.Kvachadze, N. Shanshashvili (eds). - 2016
Early Neolithic wine of Georiga in the South Caucasus - 2017
Environmental Conditions at the Vani Site ofthe Classical Period according to Palynological Data - 2017
The significance of pollen and non-pollen palynomorphs in Archaeological material for human paleodiet reconstruction In Context and Connection, Studies on the Archaeology of the Ancient Near East in Honour of Antonio Sagona - 2018
Archaeological and palynological investigation of the Paravani Kurgan, Georgia. In Context and Connection, Studies on the Archaeology of the Ancient Near East in Honour of Antonio Sagona - 2018
The significance of pollen and non-pollen palynomorphs in Archaeological material for human paleodiet reconstruction - 2018
Atlas of pollen of the Georgian Upper Canozoic Gymnosperms and Angiosperms - 2018
The significance of pollen and non-pollen palynomorphs in Archaeological material for human paleodiet reconstruction In Context and Connection - 2018
Archaeological and palynological investigation of the Paravani Kurgan, Georgia - 2018
Palynological evidence for the use of honeyin funerary rites during the Classical Periodat the Vani - 2019
Das organische Material ausdem Kurgan Nr. 3 von Ananauri. Gold & Wein Georgien sälteste Schätze - 2019
Palynological and Archaeological Evidence for Ritual Use of Wine in the Kura-Araxes Period at Aradetis Orgora (Georgia, Caucasus) - 2019
Chalcolithic occupation at Bronze Cave, Tsutskhvati Cave Complex - 2019
Palynological evidence for the use of honeyin funerary rites during the Classical Periodat the Vani - 2019
Das organische Material aus dem Kurgan Nr. 3 von Ananauri. - 2019
Palynological and archaeological evidence for ritual use of wine in the Kura-Araxes Period at AradetisOrgora (Georgia, Caucasus) - 2019
უძველესი ადამიანის საქმიანობა და გარემო პირობები - საქართველოს ადრე ბრინჯაოს ხანის ძეგლების პალინოლოგიური მონაცემები - 2020
Palynological analysis of organic materials from Pichvnari( including the earliest silk in Georgia) - 2020
Ancien human activities and environment:palynological date from Early Bronze Age of Georgia, Caucasus. - 2020
Late Islamic water collection systems on Failaka Island: Preliminary results of the Kuwait-Georgian Archaeological Mission in 2018-2019. - 2021
ღვინის უძველესი ზოომორფული სასმისი დედოფლის გორიდან. მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. „მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა, VI-VII - 2021
ვაზისა და ღვინის კულტურა საქართველოში: ღვინის ეროვნული სააგენტოს სამეცნიერო პროექტი. - 2021
არქეოლოგიური ძეგლების პალინოლოგიური კვლევა - 2021
The main results of research on the Kura-Araxis culture in Georgia. - 2021
Paleodiseases, palaeodiet and ethnomedicine in Colchis of Early Classical Period (results of palynological researches of the Namcheduri II Settlement). - 2022
Palynologu of Shengavit - 2023
დოღლაურის სამაროვანი. ძვ. წ. XV-VIII საუკუნეები - 2023
მეფე ლევან ბაგრატიონის განსასვენებელი გრემის მთავარანგელოზთა ეკლესიაში - 2023
Use of medicinal and edible purposes during the Upper Paleiolithic and Neolithic Period in the territory of Georgia according to palynological research - 2023
The archaeometallurgy of copper in the mountain regions of Colchis (Lechkhumi-Kvemo Svaneti), Georgia. - 2023
New opportunities for joint research of non pollen palynomorphs (NPP) and pollen for the reconstruction of the environment, living conditions and activities of ancient human. - 2023
კონფერენციები  
„ქართული ღვინო და ვაზი, ტრადიციები და სამეცნიერო გამოწვევები“ - 09-05-2019
International Workshop on Phytoliths and Non-Pollen Palynomorphs - 15-07-2019
International Workshop on Phytoliths and Non-Pollen Palynomorphs - 15-07-2019
XX INQUA Congress 2019 - 25-07-2019
XIX th NECLIME Meeting - 25-09-2019
American Association of Societe of Palynologists - 09-08-2021
International Scientific Conference “Museum and Globalization - 05-11-2021
სამეცნიერო პროექტები  
ადრე ბრინჯაოს ხანის მოსახლეობის გარე პირობები, ყოფა პალინოლოგიური კვლევის მიხედვით - 2016-2019
Neanderthals in the South Caucasus - 2016-2019
Changes of vegetation and plant resources in the Southern Caucasus-plant diversity in time and space (Plant BITES) - 2017-2019
- 2020-2021
“The Middle Paleolithic in the Caucasus-perspectives from the newly discovered site of Kharagauli cave” - 2020-2023
„ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევა“ . - 2021-2023
“სამხრეთ კავკასია ზედა პლეისტოცებში: კულტურული და ეკოლოგიური კონტექსტი“ - 2022-2025
„შუა და ზედა პალეოლითზე გადასვლის კულტურული და ეკოლოგიური კონტექსტის მულტიდისციპლინარული კვლევა ორთვალა მღვიმის მაგალითზე“ - 2022-2025
კურსები  
პალინოლოგია-ARCH 5131 (  2019/2020; 2021/2022; )
ელისო ყვავაძე დაიბადა 1948 წლის 8 აგვისტოს სიღნაღის რაიონის სოფელ ქვემო მაღაროში. 1966 წელს დაამთავრა ამავე რაიონის სოფელ ულიანოვკის რუსული საშუალო სკოლა. 1967 წელს გახდა პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის ბიოგეოგრაფიის ფაკულტეტის სტუდენტი. სწავლის დროს აქტიური საზოგადოებრივი მუშაობისა და წარჩინებული სწავლისთვის დაჯილდოებული იყო ლენინის სახელობის სტიპენდიით. 1971 წელს ელისო ყვავაძემ დაამთავრა აღნიშნული ინსტიტუტი და მიიღო წითელი დიპლომი. 1971 წელის ოქტომბერში გახდა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიული ფაკულტეტის ასპირანტი, რომელიც მან დაამთავრა 1975 წელს. 1976 წელს ამავე უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოზე დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „კოლხეთის დაბლობის ბუნების ისტორია ჰოლოცენში“ და მას მიენიჭა გეოგრაფიული მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1976 წლის დეკემბერში ელისო ყვავაძე მიღებული იქნა უმცროსი მეცნიერის თანამდებობაზე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პალეობიოლოგიის ინსტიტუტში, სადაც დღემდე აგრძელებს მუშაობას. 1990 წელს მან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „აქტუოპალინოლოგიის ასპექტები ამიერკავკასიის მთის რეგიონების ჰოლოცენის ბიოსტრატიგრაფიასა და პალეოგეოგრაფიაში“ და მას მიენიჭა გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. რადგან 2006 წელს პალეობიოლოგიის ინსტიტუტი შეუერთდა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს, ამ მომენტში ელისო ყვავაძე ითვლება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის წამყვან მეცნიერ მუშაკად. თავისი 45 წლიანი სამეცნიერო მოღვაწეობისას ელისო ყვავაძემ მონაწილეობა მიიღო 10 მონოგრაფიისა და ატლასების გამოქვეყნებაში. მას დაწერილი და გამოქვეყნებული აქვს 250 ზე მეტი სამეცნიერო სტატია როგორც ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში, ასევე უცხოეთის მაღალი იმპაფტ ფაქტორის ჟურნალებში. ორი სტატია აქვს დაბეჭდილი ჟურნალ „Science“, რომლებიც ეხება ძუძუანას გამოქვაბულში უძველესი სელის ძაფის დართვას და სელის ქსოვილის დამზადებას ჯერ კიდევ 30 ათასი წლის წინ. 2009 წელს ეს აღმოჩენა შევიდა მსოფლიოს წლის 10 საუკეთესო და მნიშვნელოვან აღმოჩენებში. 1989 წელს ელისო ყვავაძე დაჯილდოვდა სახელმწიფო პრემიით საქართველოსა და პოლონელ მეცნიერების თანამშრომლობისას საუკეთესო პუბლიკაციების გამოქვეყნებისთვის. ამავე თანამშრომლობის საფუძვლზე მან 2000 წელს მიიღო მიანოვსკის სახელობის სტიპენდია და 6 თვის მანძილძე კვლევას ატარებდა პოლონელ პალეობოტანიკოსებტან ერთად კრაკოვის მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტში. პროექტის შედეგად მომზადდა დიდი პუბლიკაცია კავკასიისა და კარპატების მთების წიფლის ტყეების თანამედროვე ნიადაგების პალინოლოგიური სპექტრების შესახებ. სტატია დაიბეჭდა პოლონულ ჯურმნალ “Acta Palaeobotanica”. ელისო ყვავაძემ დიდი წვლილი შეიტანა ღვინის ისტორიის დადგენაში საქართველოში. მისი კვლევების საფუძველზე გამოვლინდა, რომ მარნეულის მიდამოებში ნეოლითური ადამინი ღვინოს წურავდა ჯერ კიდევ 8000 წლის წინ. ეს აღმოჩენაც 2016 წელს შეტანილი იქნა წლის მსოფლიოს 10 საუკეთესო აღმოჩენების სიაში. ელისო ყვავაძის კვლევებმა აჩვენა მეფუთკრეობის უძველესი კვალი, რომლების ასევე ნეოლითურ ძეგლების მასალაში იყო აღმოჩენილი. დიდი მიღწევები იქნა მიღებული ადრებირინჯაოს ძეგლების პალინოლოგიურ კვლევისას. აღნიშნული პერიოდის 20 ძეგლის კვლევამ აჩვენა უველესი ადამიანის სამეურნეო მოღვაწეობის თავისებურებანი, და მისი ეკოლოგიური პირობები. დადგენილი იქნა ადრებრინჯაოს ადამინის პალეოდიეტა, პალეოდაავადებები, ტრადიციები, ჩაცმულობა და სხვა უამრავი ყოფის საკითხები. ბოლო 10 წლის მანძილზე მას ქონდა მიღებული ხუთი რუსთაველის ფონდის გრანტი. აგრეთვე გერმანიის ფოლკსვაგენისა და გერმანიის განათლების სამინისტროს გრანტები. 1990 წლებში კი მას მიღებული ქონდა სოროსისა და INTAS -ის გრანტები.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი