ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი

პროგრამები

მაგისტრანტობის კანდიდატები, რომელთაც მოიპოვეს საქართველოს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების უფლება:

მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც მოიპოვა საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად, 19 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით (15:00-დან 21:00-მდე, 505 ოთახი) უნდა წარმოადგინოს:

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, IT მენეჯმენის სამაგისტრო პროგრამაზე მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:

 1. უნივერსიტეტისმიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადა განისაზღვროს 11 სექტემბრიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით. რეგისტრაცია ჩატარდეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 18:00 საათიდან 21:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77, IV სასწავლო კორპუსი, V სართული, ოთახი #-505.
 2. მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულგამოცდაზე გასვლის მიზნით რეგისტრაციისას წარმოადგინოს:
 1. უნივერსიტეტისმიერ განსაზღვრული გამოცდა ჩატარდეს 19 სექტემბერს, 19:00 საათზე, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა, IV სასწავლო კორპუსში, ოთახი #-501.
 2. უნივერსიტეტისმიერ განსაზღვრული გასაუბრება ჩატარდეს 20 სექტემბერს, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა,  IV სასწავლო კორპუსში.
 1. უნივერსიტეტისმიერ განსაზღვრულ გამოცდის შედეგებით უკმაყოფილების შემთხვევაში მაგისტრანტობის კანდიდატი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საპრეტენზიო განაცხადი გამოცდის შედეგების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს 3 კალენდარული დღისა. საპრეტენზიო კომისიის ბრძანება
 2. მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც მოიპოვასაქართველოს უნივერსიტეტშისწავლის უფლება, ადმინისტრაციული რეგისტრაციისგასავლელად, 23სექტემბრიდან 27სექტემბრის ჩათვლითუნდა წარმოადგინოს:
 1. აკადემიური რეგისტრაციისვადად განისაზღვროს23 – 27სექტემბერი.
 1. საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:
 1. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადა განისაზღვროს 18 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით. რეგისტრაცია ჩატარდეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 18:00 საათიდან 21:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77, IV სასწავლო კორპუსი, V სართული, ოთახი #-505.
 2. მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე გასვლის მიზნით რეგისტრაციისას წარმოადგინოს:

შენიშვნა: საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ენის გამოცდიდან თავისუფლდებიან თუ დახურული აქვთ B2 დონე ინგლისური.

 1. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ჩატარდეს 23 სექტემბერს, 19:00 საათზე, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა, IV სასწავლო კორპუსში, ოთახი #-501.
 2. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გასაუბრება ჩატარდეს 24 სექტემბერს, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა,  IV სასწავლო კორპუსში.
 1. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდის შედეგებით უკმაყოფილების შემთხვევაში მაგისტრანტობის კანდიდატი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საპრეტენზიო განაცხადი გამოცდის შედეგების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს 3 კალენდარული დღისა.
 2. მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც მოიპოვა საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად, 24 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოს:
 1. აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განისაზღვროს 24 – 27 სექტემბერი.
 2. ამ ბრძანების მე-3 პუნქტით განსაზღვრული სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონულ მატარებელზეც.
 3. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსს თეონა ლაგვილავას.
 4. ბრძანება გამოქვეყნდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე ug.edu.ge.
 5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6).

სპეციალობაში გასაუბრების დრო მაგისტრანტობის მსურველებისთვის:

 1. ინგლისური ფილოლოგია
 2. სამართალი
 3. საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი
 4. გამოყენებითი ფსიქოლოგია
 5. რეკლამა და საზოგადეობასთან ურთიერთობა
 6. საერთაშორისო ურთიერთობები
 7. ბიზნესის ადმინისტრირება
 8. გამოყენებითი მეცნიერებები
 9. ინფორმატიკა
 10. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
 11. ჯანდაცვის ადმინისტრირება
 12. არქეოლოგია
 13. განათლების ადმინისტრირება
 14. საქართველოს ისტორია
 15. საჯარო მმართველობა
 16. ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამა

საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:

 1. ჩააბაროს უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ინგლისურ ენაში;
  ტესტის ნიმუში
 2. გასაუბრების თემატიკა სპეციალობის მიხედვით. (დააჭირეთ აქ)

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადა განისაზღვროს 29 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით. რეგისტრაცია ჩატარდეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 18:00 საათიდან 21:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77, IV სასწავლო კორპუსი, II სართული, ოთახი #-201.

მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე გასვლის მიზნით რეგისტრაციისას წარმოადგინოს:

მიმღები ბანკი:

სს „ბაზისბანკი“

ბანკის კოდი:

CBASGE22

/:

GE27BS0000000008736079

შენიშვნა: საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ენის გამოცდიდან თავისუფლდებიან თუ დახურული აქვთ B2 დონე ინგლისური/გერმანული

წარსადგენი დოკუმენტაცია

სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს, როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონულ. (CD-ზე ჩაწერილი Jpg ფორმატით)

 1. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ჩატარდეს 9 სექტემბერს, 10:00 საათზე, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა, IV სასწავლო კორპუსში, ოთახი #-407.
 2. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გასაუბრება ჩატარდეს 12, 13 და 16 სექტემბერს,  მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა,  IV სასწავლო კორპუსში.

გასაუბრების საკითხები  და ძირითადი პრინციპებია:

ა) საერთაშორისო სამართალში;

ბ) საკორპორაციო სამართალში;

გ) სახელშეკრულებო სამართალში.

 1. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდის შედეგებით უკმაყოფილების შემთხვევაში მაგისტრანტობის კანდიდატი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საპრეტენზიო განაცხადი გამოცდის შედეგების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს 3 კალენდარული დღისა.
 2. მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც მოიპოვა საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად, 19 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოს:

აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განისაზღვროს 19 – 26 სექტემბერი.

ვაკანტური ადგილები

პროგრამა ადგილი წლიური საფასური ტესტის ტიპი
არქეოლოგია 5 3000 A
ქართული ფილოლოგია 5 3000 A
საქართველოს ისტორია 5 3000 A
ინგლისური ფილოლოგია 12 3000 A
განათლების ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი) 10 3000 A
სამართალი 55 3000 C
საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი (ინგლისურენოვანი) 15 4000 C
ბიზნესის ადმინისტრირება 50 3000 B
საჯარო მმართველობა 15 3000 A
გამოყენებითი ფსიქოლოგია 25 3500 A
რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა 10 3500 B
საერთაშორისო ურთიერთობები 5 3500 A
ჯანდაცვის ადმინისტრირება 6 3000 B
ფარმაცია 6 3000 A
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა 8 3000 A
ინფორმატიკა 15 3000 B
ბლოკჩეინი - დეცენტრალიზებული ინფორმაციული სისტემები 10 3000 B
გამოყენებითი მეცნიერებები 5 3000 B

ანკეტა-კითხვარი მაგისტრატურისთვის

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული


საქართველოს უნივერსიტეტი გთავაზობთ სრული დაფინანსების მოპოვებას შემდეგსამაგისტრო პროგრამებზე:

1. სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 5 ადგილი.

2. საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი) – 10ადგილი.

ორივე პროგრამა საერთაშორისო დონეზე წარმატების ხარისხით პირველიასაქართველოში და სტუდენტებს ყოველწლიურად სთავაზობს მინიმუმ 8 საერთაშორისოკონკურსში მონაწილეობას სრული დაფინანსებით. ორივე პროგრამაზე ქართველი დაუცხოელი პროფესორები ასწავლიან.

სწავლის საფასური სრულად დაუფინასდება იმ სტუდენტს, რომელსაც აკმაყოფილებს ამ ორ პირობას:

 1. მას აქვს  2017-2019 წლებში აღებული, ინგლისური ენის ერთ-ერთი გამოცდისსერტიფიკატი, მითითებული ქულებით:
  ა) TOEFL - 85 და მეტი ქულა;
  ბ) IELTS - 6 და მეტი ქულა;
  გ) Cambridge English Exam - 170 და მეტი ქულა.
 2. სპეციალობის გასაუბრებაში დააგროვებს მაქსიმუმ 100-დან მინიმუმ 75 ქულას.


ენის სერტიფიკატის არარსებობის შემთხვევაშიც, უნივერსიტეტი ორივე პროგრამაზესრულად დაფარავს სწავლის საფასურის სხვაობას 100%-იანი გრანტის მოპოვებისას და სპეციალობის გასაუბრებაში მაქსიმუმ 100-დან მინიმუმ 75 ქულის დაგროვების შემთხვევაში.

კონკურსის შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება 
სპეციალობის გასაუბრების უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატის
სასარგებლოდ.

მეტი ინფორმაცია სამართლის ქართულენოვანი სამაგისტრო პროგრამის შესახებ იხილეთაქ: https://online.ug.edu.ge/programs/programs_full.php?programID[]=168

მეტი ინფორმაცია საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის ინგლისურენოვანი სამაგისტროპროგრამის შესახებ იხილეთ აქ: https://online.ug.edu.ge/programs/programs_full.php?programID%5b%5d=233&lang=eng 

სამართლის სკოლის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ აქ:https://www.facebook.com/uglawschool/

კითხვების შემთხვევაში, მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით
მეილზე: ugls@ug.edu.ge

ტელ: +995 032 2 55 22 22 (328) ( სამუშაო საათებში: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-19:00საათი)

წარმატებებს გისურვებთ!

სამაგისტრო    პროგრამებიმეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


სამართლის სკოლა


სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა


ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაSHARE ON


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი