ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი

პროგრამები

მაგისტრანტთა საყურადღებოდ!

2022 – 2023 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე რეგისტრაციის, გამოცდის ჩატარების და საგანმანათლებლო პროგრამაზე  ჩარიცხვისათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის წესისა და ვადების შესახებ.
იმ მაგისტრანტობის კანდიდატთა სია, რომელბმაც მოიპოვეს ჩარიცხვის უფლება (პროგრამების მიხედვით სიები ეტაპობრივად დაიდება):
 1. საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი
 2. სამართალი
 3. სამართალი - სარეზერვო სია
 4. გლობალური და უსაფრთხოების სწავლებები
 5. რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 6. ადამიანური კაპიტალის მართვა და ციფრული ტრანსფორმაცია
 7. ბიზნესის ადმინისტრირება
 8. საჯარო მმართველობა
 9. გამოყენებითი მეცნიერებები
 10. ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 11. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი
 12. წმინდა და გამოყენებითი მათემატიკა
 13. განათლების ადმინისტრირება
 14. საქართველოს ისტორია
 15. ქართული ფილოლოგია
 16. ინგლისური ფილოლოგია
 17. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა
 18. სამართალი და ეკონომიკა
 19. გამოყენებითი ფსიქოლოგია

მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც მოიპოვა საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლება, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად, 20 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინოს:

სწავლების საფასურის იმ ოდენობის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც აღემატება მოპოვებულ სახელმწიფო სასწავლო გრანტს.

აკადემიური რეგისტრაციის ვადად განისაზღვროს 20 – 28 სექტემბერი (შაბათ-კვირის გარდა).

 1. საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია:
 • ჩააბაროს უნივერსიტეტისმიერ განსაზღვრული გამოცდა ინგლისურ ენაში; (ტესტის ნიმუში);
 • გაიაროს გასაუბრება სპეციალობის მიხედვით.
 • გასაუბრების თემატიკები
 1. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადა განისაზღვროს 12 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით. რეგისტრაცია ჩატარდეს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77, IV სასწავლო კორპუსი, V სართული, სასწავლო ოფისი.
 2. მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდაზე გასვლის მიზნით რეგისტრაციისას წარმოადგინოს:
 • გამოცდის საფასურის ქვითარი (20 ლარი);

შენიშვნა: საქართველოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ენის გამოცდიდან თავისუფლდებიან თუ დახურული აქვთ B2 დონე ინგლისური.

 • საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი და ელ. ვერსია CD-ზე ჩაწერილი JPG ფორმატში;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და ელ. ვერსია CD-ზე ჩაწერილი JPG ფორმატში;
 • ბაკალავრის დიპლომის ნოტარიული ასლი და ელ. ვერსია CD-ზე ჩაწერილი JPG ფორმატში;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟების შემთხვევაში) და ელ. ვერსია CD-ზე ჩაწერილი JPG ფორმატში;
 • ფოტოსურათი (3X4) 1 ცალი და ელ. ვერსია CD-ზე ჩაწერილი JPG ფორმატში;
 • CV ფოტოსურათით და სამოტივაციო წერილი (წარმოსადგენია მხოლოდ გასაუბრებაზე)

სასურველია ყველა სარეგისტრაციო დოკუმენტი ჩაწერილი იყოს ერთ CD-ზე.

 1. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა ჩატარდეს 16 სექტემბერს, 10:00 საათზე, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა, IV სასწავლო კორპუსში, ოთახი #-407.
 2. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გასაუბრება ჩატარდეს 13, 14, 15 და 21 სექტემბერს, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77ა,  IV სასწავლო კორპუსში.

შენიშვნა: რეკლამა და საზოგადოებასთან ურთიერთობების პროგრამაზე გასაუბრების თემატიკა იქნება კონკრეტული ქეისების განხილვა.

 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა: ოთახი #704; 707; (IV კორპუსი);
 • სამართლის სკოლა: ოთახი #427 (IV კორპუსი);
 • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა - 327 აუდიტორია (ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა )

       საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა 327 ოთახი (ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა )

 • ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა: ოთახი #302 (I კორპუსი);
 • მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა: ოთახი #303 (IV კორპუსი);
 • ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა: ოთახი #606 (IV კორპუსი);
 • საქართველოს ისტორია - გასაუბრება #524-ე ოთახში (IV კორპუსი);
 • მეწარმეობისა და ინოვაციების სამაგისტრო პროგრამა - გასაუბრები თარიღი 16-19 სექტემბერი. გასაუბრების ადგილი-საქართველოს უნივერსიტეტი, პირველი სართული, UG Startup Factory.
 1. გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ორ მიმართულებაზე - ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიის კონცენტრაციასა და კლინიკური ფსიქოლოგიის კონსტულაციაზე ჩარიცხვის წინაპირობაა ფსიქოლოგიის ბაკალავრის დიპლომი.
 2. განათლების ადმინისტრირების პროგრამაზე ინგლისური ენის ცოდნის მინიმალური დონეა- B2.
 3. სამართლის (ქართულენოვანი) და საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა არის სამართლის ბაკალავრის ხარისხი. პროგრამებზე: ა) სამართალი და ეკონომიკა, ბ) სამართალი და გ) საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი, გარდა უცხო ენის გამოცდისა, ბარდება გამოცდა სპეციალობაში (ზეპირი). ამასთან სპეციალობის გამოცდა საერთაშორისო ბიზნეს სამართალში ბარდება ინგლისურ ენაზე.
 1. საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის პროგრამაზე ინგლისური ენის ცოდნის მინიმალური დონეა- B2, რაც განისაზღვრება:
  ან ა) საუნივერსიტეტო გამოცდით, მინიმუმ 70%-იანი ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში
  ან ბ) საერთაშორისოდ აღიარებული ენის გამოცდების (IELTS, TOEFL ან Cambridge English Exam-ის წარმატებით ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენით (ინგლისური ენის B2 დონის შესაბამისი ქულაა IELTS – 6 და მეტი ქულა; TOEFL 85 და მეტი ქულა, Cambridge English Exam -170 და მეტი ქულა);
  ან გ) ბაკალავრატში ინგლისურ ენაზე სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.
 2. სამართლის პროგრამაზე ინგლისური ენის ცოდნის მინიმალური დონეა- B2, რაც განისაზღვრება:
  ა) ინლისურ ენაში (წერითი) გამოცდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში; ან ბ) ინგლისური ენის არანაკლებ B2 (Upper Intermediate) დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის არსებობისას.
 3. პროგრამაზე სამართალი და ეკონომიკა ინგლისური ენის ცოდნის მინიმალური დონეა- B2, რაც განისაზღვრება:
  ან ა) ინგლისურ ენაში (წერითი) გამოცდის წარმატებით გავლის შემთხვევაში; ან ბ) ინგლისური ენის არანაკლებ B2 (Upper Intermediate) დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის არსებობისას (IELTS 5-6, TOEFL iBT 35-59, TOEIC 526-750, CAMBRIDGE FCE).
 4. საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამასა და სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე (ქართულენოვანი) მაგისტრანტობის კანდიდატებმა შესაძლებელია მოიპოვონ დაფინანსება:

ა) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 3 ადგილი.
ბ) საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (ინგლისურენოვანი) – 10 ადგილი.

სწავლის საფასური სრულად დაუფინასდება იმ სტუდენტს, რომელიც აკმაყოფილებს ამ ორი პირობიდან ერთ-ერთს: სწავლის საფასური სრულად დაუფინანსდება იმ სტუდენტებს, რომლებსაც 2022-2023

  წლებში აღებული აქვთ ინგლისური ენის ერთ-ერთი გამოცდის სერთიფიკატი, მითითებული ქულებით:

 • TOEFL – 85 და მეტი ქულა;
 • IELTS – 6 და მეტი ქულა;
 • Cambridge English Exam – 170 და მეტი ქულა. ამ პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, კონკურსის არსებობისას გადაწყვეტილება მიიღება სპეციალობაში გასაუბრებისას უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატის სასარგებლოდ. უნივერსიტეტი სრულად დაუფარავს სტუდენტებს სწავლის საფასურის სხვაობას გრანტის მოპოვებისას (ენის სერტიფიკატის არარსებობის შემთხვევაშიც). ზემოთ აღნიშნული 2 პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, კონკურსის არსებობისას უპირატესობა მიენიჭება სტუდენტს, რომელმაც გრანტი მოიპოვა.
 1. ადამიანური კაპიტალის მართვის და ციფრული ტრანსფორმაციის სამაგისტრო პროგრამაზე

  მისაღები ადგილების რაოდებობა: 15

  ჩაბარება შეუძლია ნებისმიერი ფაკულტეტის კურსდამთავრებულს. მაგისტრანტობის კანდიდატს საშუალება აქვს მიმართოს ბიზნესისა და ადმინისტრაციულ მეცნირებათა სკოლას სწავლის საფასურის 20-დან 40% თანადაფინანსების მოთხოვნით.  იხ. განცხადების ფორმა. მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა გაიაროს ზეპირი გასაუბრება (ქართულად). იხ. ზეპირი გასაუბრების თემები. პროგრამაზე ინგლისური ენის ცოდნის მინიმალური დონეა B2. ინგლისურის დონის დასადასტურებლად სტუდენტს უღიარდება საერთაშორისო სერტიფიკატები:  

  • TOEFL IBT – მინიმალური ქულა 80 
  • IELTS – მინიმალური ქულა 6.5 
  • PTE General – მინიმალური დონე B2 
  • FCE – მინიმალური დონე B 
  • CPE – საკმაირისია ჩაბარება 
  • CAE – საკმარისია ჩაბარება 
  • სტუდენტებს ასევე უღიარდებათ საქართველოს უნივერსიტეტში გავლილი ინგლისურის B2/2 დონე.  
  • სტუდენტებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ ინგლისური ენის კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, საქართველოს უნივერსიტეტი ჩაუტარებს B2 დონის შესაბამის ტესტს, სადაც კომპეტენციის დადასტურებად ჩაითვლება ტესტის 70% გადალახვა. ტესტის ნიმუში. 
  • რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 15 სექტემბერი. 
  • 01.09-08.09 - 12:00 საათიდან 18:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77, IV სასწავლო კორპუსი, I სართული, ოთახი #-116
  • 09.09-15.09 - 12:00-დან 18:00 საათებში მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77, IV სასწავლო კორპუსი, V სართული, სასწავლო ოფისი.
 2. მეწარმეობისა და ინოვაციების სამაგისტრო პროგრამა

  მისაღები ადგილების რაოდებობა: 24

  შიდა გამოცდა ინგლისურ ენაში

  პროგრამა არის ინგლისურენოვანი.

  პროგრამის გასაუბრების და წინაპირობის შესახებ:

  მეწარმეობა და ინოვაციების ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლების უფლება აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური განათლების მქონე პირს, რომელიც სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაირიცხება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

  პირი, რომელიც წარმატებით ჩააბარებს საერთო სამაგისტრო გამოცდებს, უნივერსიტეტს მიმართავს შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდებზე რეგისტრაციის მიზნით, რაც მოიცავს რეზიუმეს წარდგენასა და გასაუბრებას დარგობრივ კომპეტენციებთან მიმართებით შესარჩევ კომისიასთან და ინგლისური ენის კომპეტენციის დამადასტურებელ გამოცდას. 

  შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის (გასაუბრების) თემატიკა დაიდება ვებ-გვერდზე ერთი თვით ადრე.

  საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის გარდა (გასაუბრება) აპლიკანტმა უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის B2 დონის კომპეტენცია.

  ინგლისურის დონის დასადასტურებლად სტუდენტს უღიარდება საერთაშორისო სერტიფიკატები:

  • TOEFL IBT – მინიმალური ქულა 80
  • IELTS – მინიმალური ქულა 6.5
  • PTE General – მინიმალური დონე B2
  • FCE – მინიმალური დონე B
  • CPE – საკმარისია ჩაბარება
  • CAE – საკმარისია ჩაბარება

  ტესტირებისგან ასევე თავისუფლდება აპლიკანტი, ვისაც ინგლისურ ენაზე გავლილი აქვს ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის სრული კურსი. სტუდენტებს ასევე უღიარდებათ საქართველოს უნივერსიტეტში გავლილი ინგლისურის B2/2 დონე.

  სტუდენტებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ ინგლისური ენის კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, საქართველოსუნივერსიტეტი ჩაუტარებს B2 დონის შესაბამის ტესტს, სადაც კომპეტენციის დადასტურებად ჩაითვლება ტესტის 70% -ის გადალახვა.

  მეწარმეობა და ინოვაციების ინგლისურენოვან სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვება შესაძლებლია ასევე მობილობის საფუძველზეც, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

  ფასი: 7900$ წელიწადში (ბერლიში სემესტრი 14500$)

  სტუდენტს შეუძლია გრანტის მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს სწავის საფასურის 25-35% თანადაფინანსებას.

 1. უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ გამოცდის შედეგებით უკმაყოფილების შემთხვევაში მაგისტრანტობის კანდიდატი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საპრეტენზიო განაცხადი გამოცდის შედეგების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს 3 კალენდარული დღისა.
 1. ამ ბრძანების მე-3 პუნქტით განსაზღვრული სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონულ მატარებელზეც JPG ფორმატში (სასურველია ერთ CD-ზე ჩაწერილი).

რეკვიზიტები

შ.პ.ს. საქართველოს უნივერსიტეტი ს/კ 205037137

ბაზისბანკი - GE 27BS 000 000 000 873 6079 (მაგისტრატურა)

ქ. თბილისი კოსტავას 77-ა. 0175. ტელეფონი: (+995) 32 2 55 22 22

University of Georgia LTD

BasisBank - GE 27BS 000 000 000 873 6079 (Master’s)

77a Kostava st. 1075. Tbilisi.Georgia. T: (+995) 32 2 55 22 22

გისურვებთ წარმატებებს!

აღნიშნული ფასები გათვალისწინებულია მხოლოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული სტუდენტებისათვის. საერთაშორისო სტუდენტებმა
გთხოვთ ფასები იხილეთ შემდეგ ლინკზე: https://ug.edu.ge/ge/tuition-and-fees

სამაგისტრო პროგრამები

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


სამართლის სკოლა


სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა


ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაSHARE ON


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი