ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დებულებები, წესები, რეგულაციები

საუნივერსიტეტო დებულებაინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის დებულება
ვლადიმერ სანაძის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის დებულება
დოქტორანტურის დებულების დანართი #16 - სადოქტორო კვლევითი განაცხადის ფორმა პროფესორებისთვის
თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი
სახანძრო უსაფრთხოების წესი
შრომის უსაფრთხოების სამსახურის დებულება
შრომის უსაფრთხოების წესი
შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი
საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა
სამედიცინო პროგრამებისთვის შეფასების სისტემა
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნირებათა სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
Turnitin-ის გამოყენების სახელმძღვანელო
პერსონალის დებულება
დანართი N 6 აუცილებელი პროფესიული უნარ-ჩვევების მოთხოვნის და შეფასების კითხვარი დამსაქმებლებისთვის
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია
სტომატოლოგიის ერთსაფეხუარიანი პროგრამის სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურების შესახებ
სამართლის სკოლაში სამაგისტრო ნაშრომის-პროექტის შესრულებისა და შეფასების წესი
საუნივერსიტეტო ნაშრომის APA სტილის მოთხოვნათა დაცვით გაფორმების შესახებ ინსტრუქცია
სამაგისტრო პროექტი განათლების ადმინისტრირებაში
საკვალიფიკაციო ნაშრომის ტექნიკური გაფორმების და შეფასების წესი
ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის პროექტის გაფორმების წესი, კომპონენტები და შეფასების კრიტერიუმები
გზამკვლევი ლექტორებისთვის
ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხვის წესი
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო ნაშრომის/პროექტის შესრულების ინსტრუქცია
საბაკალავრო პროექტი არქიტექტურასა და დიზაინში
არქიტექტურასა და დიზაინში საბაკალავრო პროექტი
მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
რელიგიის თავისუფლების ინსტიტუტი
პრემიის გაცემის შესახებ მომართვის შაბლონი
პრემიის გაცემის წესი
ეკონომიკის ინსტიტუტის დებულება
ინოვაციური სისტემებისა და სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის დებულება
მათემატიკის ინსტიტუტის დებულება
ჯანდაცვის სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
სამართლის სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
მეცნირებისა და ტექნოლოგიების სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
საბაკალავრო სწავლების დებულება
სამაგისტრო სწავლების დებულება
ინგლისური B2 დონის გაცემის წესი
დოქტორანტურის დებულება
დოქტორანტურის დებულება
სამართლებრივი აქტის მომზადების და გამოცემის ზოგადი წესები
ბიუჯეტის დებულება
GEO სტრუქტურა
საქართველოს უნივერსიტეტის შინაგანაწესი
უნივერსიტეტის, როგორც ფუნდამენტური ანდა გამოყენებითი კვლევების შემოქმედებითი საშემსრულებლო საქმიანობის ინსტიტუციის განვითარების სტრატეგია
საქართველოს უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია
რექტორისადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები და საქმიანობის წესი
სამეცნიერო პერსონალის პროდუქტიულობის შეფასების სისტემა
საქართველოს უნივერსიტეტის მისია
ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიული მოკლევადიანი გეგმა (2019-2022)
UG სტრატეგიული გეგმა 2020-2027
დანართი N 5 უნივერსიტეტში მიღებული განათლების შეფასების ფორმა_დასაქმებული სტუდენტებისთვი...
დანართი N 4 სასწავლო კურსის შეფასების ფორმა_ლექტორებისთვის
დანართი N 3 სასწავლო პროცესით კმაყოფილების შეფასების ფორმა_სტუდენტისთვის
დანართი N 2 სასწავლო კურსის და ლექტორის შეფასების ფორმა სტუდენტებისთვის
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დებულების დანართი N 1
დოქტორანტურის დებულების დანართი #15 - ავტორეფერატის შესრულების ინსტრუქცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაში
დოქტორანტურის დებულების დანართი #14 - ავტორეფერატის შესრულების ინსტრუქცია
დოქტორანტურის დებულების დანართი #13 - გრანტის გაცემის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #12 - ბიოეთიკის საბჭოს წესდება
დოქტორანტურის დებულების დანართი #11 - სამართლის სკოლის სადისერტაციო ნაშრომის ტექნიკური გაფორმების წესი და შეფასების კრიტერიუმები
დოქტორანტურის დებულების დანართი #10 - მოთხოვნები ნაშრომის გაფორმების მიმართ - APA სტილი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #9 - ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #8 - ბიზნესის და ადმინისტრირების მეცნირებათა სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #7 - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #6 - ხელოვნებია და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #5 - სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #4 - სამართლის სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #3 - კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმები ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაში
დოქტორანტურის დებულების დანართი #2 - კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმები სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში
დოქტორანტურის დებულების დანართი #1 - კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმები
დანართი N 1 სწავლების მეთოდები
მართვის დებულება
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი
ბიბლიოთეკის დებულება
საქმის წარმოების წესი
კრედიტების აღიარების წესი
საუნივერსიტეტო რესურსებით სარგებლობის წესი
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დებულება
სკოლის საქმიანობის წესი
სტუდენტურ საქმეთა ცენტრის დებულება
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესი
ღირსების კოდექსი
შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი
საგანმანათლებლო პროგრამის დებულება
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება
ბიზნესუწყვეტობის გეგმა
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო ნაშრომის/პროექტის შესრულების ინსტრუქცია
აკადემიური კეთილსინდისიერების პოლიტიკა
სამეცნიერო ინსტიტუტი


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი