ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დოკუმენტაცია

საუნივერსიტეტო დებულებასოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
რელიგიის თავისუფლების ინსტიტუტი
პრემიის გაცემის შესახებ მომართვის შაბლონი
პრემიის გაცემის წესი
ეკონომიკის ინსტიტუტის დებულება
ინოვაციური სისტემებისა და სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის დებულება
მათემატიკის ინსტიტუტის დებულება
ჯანდაცვის სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
სამართლის სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნირებათა სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
მეცნირებისა და ტექნოლოგიების სკოლაში Turnitin-ის პროგრამის გამოყენების წესი
საბაკალავრო სწავლების დებულება
სამაგისტრო სწავლების დებულება
ინგლისური B2 დონის გაცემის წესი
დანართი N 7 საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების დებულების
დანართი N 8 სამართლის სკოლაში სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმება
დანართი N 4 საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების დებულების
დანართი N 5 საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების დებულების
დანართი N 6 საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების დებულების
დანართი N 2 საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების დებულება მოთხოვნები ნაშრომის გაფორმების მიმართ - APA სტილი
დანართი N 3 საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების დებულების
დანართი N 1 საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების დებულების
დოქტორანტურის დებულება
დოქტორანტურის დებულება
სამართლებრივი აქტის მომზადების და გამოცემის ზოგადი წესები
საგანმანათლებლო პროგრამის დებულება
ბიუჯეტის დებულება
აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემა
საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომის-პროექტის დაცვა სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში
GEO სტრუქტურა
საქართველოს უნივერსიტეტის შინაგანაწესი
სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედი გეგმების შესრულების მონიტორინგის მექნიზმები
უნივერსიტეტის, როგორც ფუნდამენტური ანდა გამოყენებითი კვლევების შემოქმედებითი საშემსრულებლო საქმიანობის ინსტიტუციის განვითარების სტრატეგია
ფინანსური მართვის და კონტროლის წესი
საქართველოს უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია
საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია
მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა
რექტორისადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები და საქმიანობის წესი
სამეცნიერო პერსონალის პროდუქტიულობის შეფასების სისტემა
საქართველოს უნივერსიტეტის მისია
ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმა
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიული მოკლევადიანი გეგმა (2019-2022)
UG სტრატეგიული გეგმა 2019-2026
ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქციის დანართი N 5 დამსაქმებლების კითხვარი
ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქციის დანართი N 4 უნივერსიტეტში მიღებული განათლების შეფასების ფორმა დასაქმებული სტუდენტებისთვის
ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქციის დანართი N 3 სასწავლო კურსის შეფასების ფორმა ლექტორებისთვის
ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქციის დანართი N 2 სასწავლო პროცესით კმაყოფილების შეფასების ფორმა სტუდენტისთვის
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დებულების დანართი N 1
აკადემიური კეთილსინდისიერების პოლიტიკა
Turnitin-ის გამოყენების სახელმძღვანელო
დოქტორანტურის დებულების დანართი #15 - ავტორეფერატის შესრულების ინსტრუქცია ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაში
დოქტორანტურის დებულების დანართი #14 - ავტორეფერატის შესრულების ინსტრუქცია
დოქტორანტურის დებულების დანართი #13 - გრანტის გაცემის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #12 - ბიოეთიკის საბჭოს წესდება
დოქტორანტურის დებულების დანართი #11 - სამართლის სკოლის სადისერტაციო ნაშრომის ტექნიკური გაფორმების წესი და შეფასების კრიტერიუმები
დოქტორანტურის დებულების დანართი #10 - მოთხოვნები ნაშრომის გაფორმების მიმართ - APA სტილი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #9 - ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #8 - ბიზნესის და ადმინისტრირების მეცნირებათა სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #7 - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #6 - ხელოვნებია და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #5 - სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #4 - სამართლის სკოლის სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობის წესი
დოქტორანტურის დებულების დანართი #3 - კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმები ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაში
დოქტორანტურის დებულების დანართი #2 - კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმები სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში
დოქტორანტურის დებულების დანართი #1 - კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმები
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N8
ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქციის დანართი N 1 სასწავლო კურსის და ლექტორის შეფასების ფორმა სტუდენტებისთვის
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N1
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N2
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N3
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N4
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N5
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N6
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება დანართი N7
მართვის დებულება
სწავლების მეთოდების სახელმძღვანელო
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი
ბიბლიოთეკის დებულება
კანცელარიის მუშაობის წესი
კრედიტების აღიარების წესი
პროფესიულის დებულება
საუნივერსიტეტო რესურსებით სარგებლობის წესი
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დებულება
პერსონალის დებულება
სკოლის საქმიანობის წესი
სტუდენტურ საქმეთა ცენტრის დებულება
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და პირველადი დახმარების აღმოჩენის წესი
ღირსების კოდექსი
შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება
ხარისხის უწყვეტი სრულყოფის ინსტრუქცია
საბაკალავრო და სამაგისტრო დებულება
სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია და მონიტორინგის მექანიზმები


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი